Kültür Sanat Edebiyat Şiir

risale-i nur sizce ne demek, risale-i nur size neyi çağrıştırıyor?

risale-i nur terimi Hatice Kulaberoğlu tarafından tarihinde eklendi

 • Veli Can Çetin
  Veli Can Çetin

  Risale-i Nurlar Kuran'ı mücizül beyanın cadde-i nuranisinde bir elektrik lambası vazifesini gören tefsir kitaplarıdır.

 • Baha Bahadıroğlu
  Baha Bahadıroğlu

  Risale nur 20.y.y da Kelam ilminde çığır açmış gerek uslup ve gerekse ayetleri yorumlama açısından yepyeni bir eserdir.Kelam ilminin vechini adeta değiştirmiştir.ALLAHın varlığı,haşir,kader,meleklere iman,peygamberlik ilgili ispatlara girişirken soyuttan somuta bir yol izlemiştir.Bu anlamda diğer tefsirlerden ayrılır.Furkanı hakimde Akıl etmezmisiniz.? Düşünmezmisiniz? Zikretmezmisiniz? Gibi ayetleri nazara verek adeta kurani bir metotla yeniden insanların vechini kainat kitabına çevirerek sıradışı bir yönytem izlemiştir.Bir anlamda din ilimleriyle Fen ilimlerinin delillerini birarada kullanarak Kuranı kerime gelen tenkitleri bertaraf etmiştir.Risalei nur hem akla,hem kalbe, hem ruha hem letaifi insana hitap eden bir tefsirdir.Okuyan hisseiz kalmaz.

 • Elif Sirac
  Elif Sirac

  Risale-i Nur'da İhlas...

  İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği
  için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse,
  o ibadet bâtıldır. Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler,
  illet olamazlar. (İşarat-ül İ’caz)

  Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine,
  fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat
  ve ihlâs lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz. (Kastamonu Lâhikası)

  Evet Rıza-yı İlâhî kâfidir. Eğer o yâr ise, herşey yârdır.
  Eğer o yâr değilse, bütün dünya alkışlasa beş para değmez.
  İnsanların takdiri, istihsanı, eğer böyle işte, böyle amel-i uhrevîde illet ise,
  o ameli iptal eder. Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlâsı kırar.
  Eğer müşevvik ise saffetine izale eder. Eğer sırf alâmet-i makbuliyet olarak,
  istemeyerek, Cenab-ı Hak ihsan etse, o amelin ve ilmin insanlarda
  hüsn-ü tesîri namına kabul etmek güzeldir ki, buna işarettir. (Barla Lâhikası)

  Eğer İslâmiyetin bir sırr-ı esası olan ihlâs ve rıza-yı İlâhî cihetinde,
  Kur’ân-ı Hakîmin ders verdiği ahkâm ve hakaik-i kudsiyeye dair
  harekât ve a’mâl ondan sudur etse, lisan-ı hali mânen âyât-ı Kur’âniyeyi okusa,
  o vakit mânen âlem-i İslâmın herbir ferdinin
  vird-i zebânı olan duasında dahil olup hissedar olur ve umumuyla
  uhuvvetkârâne alâkadar olur. (Mektubat)

  Kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddüh etme ve hodfuruşluk
  etmek ise, Risale-i Nur’un ehemmiyetli bir esası olan ihlâs sırrını bozmaktır.
  (Şualar)

  Acip bir riyakârlık olan şöhretperestlik ve câzibedar bir
  hodfuruşluk olan tarihlere şâşaalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise,
  Nurun bir esası ve mesleği olan ihlâsa zıttır ve münafidir. (Emirdağ Lâhikası)

  Mesleğimizin esası, âzamî ihlâs ve terk-i enaniyettir.
  İhlâslı bir dirhem amel, ihlâssız yüz batman amele müreccahtır.
  İnsanların maddî mânevî hediyelerinden hürmet ve teveccüh-ü âmmeden,
  şöhretten şiddetle kaçıyorum” der. Ziyaretçi kabul etmemesinin
  bir hikmeti de bu sır olsa gerek. (Tarihçe-i Hayat)

 • Gökhan Akgün
  Gökhan Akgün

  Lemalar, şualar, sözler ve mektubat bunlardan oluşur. diğer ufak risalelerde vardır meyve risalesi, asa-i musa.
  Dünya 2 kırmızı kitaptan çok çekti biri maonun kırmızı kitabı öbürü kırmızı risaleler

 • Zilan
  Zilan

  ' Çünkü çağdaş insanı karşı karşıya bulunduğu felaketten
  kurtaracak olan yalnız İslamdır; İslam'ın geleceği ise,
  Risale-i Nur'a ve ona uyan ve ondan ilham alanlara bağlıdır. '

  Denilen herşeye katılıyorum, ama yanlızca son kısımda bulunan ' İslam'ın geleceği ise Risale-i Nur'a ve ona uyan ve ondan ilham alanlara bağlıdır...' sözü yanlızca kişiler için söylenilseydi dahada güzel olurdu, çünkü İslamı koruyacak ve yüceltecek olan yalnız Cenab-ı Allahtır...

  Bunu sadece Risale-i Nur' a bağlamak biraz sakıncalı olur...! ! !

 • Harika Karademir
  Harika Karademir

  risale i nur manevi bir rahmet tecellisi ki beşeriyeti koyu fikir karanlıklarından NURA AYDINLIĞA HUZURA çıkarmaya vesil, olan,Allahımızın bu ahirzamandaki biçare kullarınA bir lütfu bir hediyesi ve HİDAYET çağrısıdır....hakkı hakikatı bulmak isteyen ispatlı delilli iman ve kuran hakikatlarını öğrenmek isteyen samimi olarak Allaha kul olmak isteyen insaf nazarıyla risalelleri okusun.....imanın huzurunu tatsın....risaleinurları öyle çok seviyorum ki.......okudukça ferahlık ve neşe doluyor gönlüme....ELHAMDÜLİLLAHİ ALA DİNİL İSLAM VE KEMALİL İMAN.....

 • Faruk Erturan
  Faruk Erturan

  O nuru gönder İlahi asırlar oldu yeter

  Bunaldı milletin afakı bir sabah ister

 • Edaa
  Edaa

  Mehmet Akif'in: 'Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak İlhâmı Asrın idrakine anlatmalıyız İslâm'ı.' şeklinde güzelce ifade ettiği özlemi, Bediüzzaman, Risale-i Nur'la kısmen gerçekleştirmiştir. Hadîs-i Şeriflerin de Kur'an'ın tefsiri olduğunu ve ondan ayrı sayılmaması gerçeğini unutmaksızın Bediüzaman, İslâm'ın esas meseleleri ile meşguldür. İsrailiyat, menkıbeler, âdetler yönü ile fazla meşgul olmaz. Risale-i Nur, iman hakikatlerini, akla yaklaştırarak aklî delillerle izah ikna etmeye çalışır.Akla hi- tab ederken kalbi, duyguları ve nafsi ihmal etmez. Bundan dolayı okuyanların nefislerini tezkiye edip ahlâklarını düzeltmesi,Müellif'in, rızâ-yı ilahiden başka bir tesir altında kalmamasından ileri gelir. Risale-i Nur'da Bediüzzaman,mevzuya girerken ona esas teşkil eden, hareket noktası olan ayeti veya ayetleri yazar.Bazen misallerin de yardımıyla ayetin hedefi olan hidayetin aydınlığına ulaştırır ve yazılanın, ilgili ayetin yüzlerce, binlerce inceliklerinden biri olduğunu söyler.

 • Edaa
  Edaa

  Sözler

  İman esaslarını, İslamiyetin şartlarını akla ve mantıka uygun misallerle anlatan bir eser


  Mektubat

  Bediüzzamanın öğrencilerinin sorduğu sorulara karşılık verdiği günümüzün pek çok sorularına cevapların bulunduğu bir eser


  Lem'alar

  Hastalara, ihtiyarlara, kadınlara, dine hizmet edenlere önemli tavsiyelerin bulunduğu bir eser


  Şualar

  Allah'ın varlığı, birliği konusunda benzeri bulunmayan konuların işlendiği,hususen günlük ibadetlerimizin şuuru noktasında faydalı bilgilerin bulunduğu bir eser


  Barla Lahikası

  Bediüzzaman Hazretlerinin Barla' da ki öğrencilerinin, Risale-i Nurlardan istifade ettikleri derslerini birbirleriyle ve Üstadları ile paylaştıkları bir eser


  Tarihçe-i Hayat

  Bediüzzaman Hazretlerinin hayat hikayesinin işlendiği, davasını ve eserleri hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu bir eser


  Mesnevî-i Nuriye

  Kısa kısa pek çok imani ve islami mevzunun akli ve mantiki misaller ve ifadelerle anlatıldığı aslı arapça olan mükemmel bir eser


  Kastamonu Lahikası

  Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu' da öğrencileri tarafından sorulan pek çok imani ve islami soruların cevabının bulunduğu mektuplardan oluşan bir eser


  Emirdağ Lahikası

  Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağ'da ikameti sırasında çoğu Risale-i Nurların sosyal hayata geçirilmesine dair öğrencilerine yazdığı mektuplardan oluşan bir eser


  İman ve Küfür Muvazeneleri

  İnanmayan insanların ikna edilmesi konusunda, imanın güzelliklerini ve küfrün inanmamanın çirkinliklerini akli ve mantiki delillerle ispat eden bir eser

  Asâ-yı Mûsa

  İman hakikatlerinin ve yaratılışla alakalı pek çok konunun çok mükemmel tarzda ifade edildiği bir eser


  Sikke-i Tasdik-i Gaybî

  Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinin makbuliyetine dair Kur'an, Hadis ve İslam büyüklerinin binden fazla ifadelerinin bulunduğu bir eser

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  aslında mânâ olarak ufak nurdan mektuplar anlamına gelmektedir...burada bile mütevaziliği önplana çıkmış büyük bir eserdir...

  eserin muhteviyatından bahsedecek olursak; Bediüzzaman ismiyle yâd edilen Said Nursî'nin yazdığı bir Kur'an tefsiri diyebiliriz...

  yaklaşık 23 yıl süren bir serüvenin canlı şahididir aslında bu eser..tefsir tamamıyla ayetlerin tümünü ihitva etmemektedir...genel olarak imanî hakikatlere öncelik verilmiştir...
  akıllardaki soruların nasılından ziyade niçinlerine ispatlar sunmuştur müellif...
  kitapların okumasından önce tavsiyemiz naçizane,müellifinin hayatının okunmasıdır...

 • Mehmet Bilik
  Mehmet Bilik

  1500 lerde Avrupada hristyanlığın etkisi gitgide gerilerken avrupa güçlenmeye başlamış ve ateist materyalist ve kominist akımlar olmuştur bu kendini bilmezler Allahın varlığının madden kanıtlanmasını isteyen dinsizlerdir Bediüzzaman Said Nurside bu eserlerinde Allahı ve islamın doğruluğunu madden ve diğer her yönden kanıtlıyor isminden nasıl büyük biri olduğu anlaşılıyor Allah ondan razı olsun
  Ruhuna El Fatiha

 • Atakan Kartaltepe
  Atakan Kartaltepe

  Kur'an...'Asrın' anlayışı...veee...e pes vallahi...

 • Bahadır Enes Dişbudak
  Bahadır Enes Dişbudak

  risalei nur kuran ı asrımızın anlayışına göre açıklayan ve kuran dan aldığı ilhamlardan süzülen müthiş temsillerle örneklemelerle dinsizlik denen düzmeceyi saçmalığı çürüterek dinsizlerin belini daha doğrulmayacak şekilde kırıyor. Kör olası gözüne kuran hakikatlarını sokuyor. Ehli-i mülhid ise buna hiç İTİRAZ EDEMEDİ...! EDEMEZ...! VE _ E D E M E Y E C E K T E............. bu böyle biline bunu sebebi ise risale i nur un sedece ve sadece kuran ın tefsiri olmasıdır.

 • Salih Celık
  Salih Celık

  Said Nursi'nin çoğu kendisi hapiste iken talebeleri tarafından yazılan kitaplara verilen addır.

 • Atakan Kartaltepe
  Atakan Kartaltepe

  Yani kelime-i tevhid ya da kelime-i şehadet yetmiyor mu ki anlamaya da bir de risale-i nur mu gerekir...Allah Kur'anda aklınızı çalıştırın diyor...düşünün diyor...yoksa bir başkasının aklına uyun...onun düşündüklerini kabullenin mi diyor...vaaaah! benim zavallılarım...Allahın varlığını ve de Hz. Muhammedin de onun elçisi olduğunu anlayacakmışım...Nur Risalelerinden...

 • Furkan Bulut
  Furkan Bulut

  insanlara allahın varlığını ve peygamberlerin onun elçisi olduğunu anlatan bediüzzaman sit nursinin bir eseridir

 • Emre Sever
  Emre Sever

  Risale_i nur Peygamber efendimizinde ahir zaman diye nitelendirdiği bu zamanda bir nevi pusula görevini gören ve bu zamanın gençliğine imanın gerçek yüzünü gösteren ve gençliğe hakikatleri anlatan büyük bir gerçek.O gerçeği yazan ve bu zamana gelmesini sağlayan herkesten ALLAH RAZI OLSUN.selam aleyküm

 • Nurullah Arıkız
  Nurullah Arıkız

  risale kelime olarak mektup demek.risaleinu bana şunu cagrıştırıyor.insanların karanlıktan aydınllıga cıkaran eser yada mektup olarak cagrıştırıyor.iman ile küfrün, nur ile narın,ziya ile(aydınlık) karanlıgın anlaşılmasında yol göstericisi.ilimdem gelen dalaletın önüne sed ceken akli ve mantıki ve insanın bütün letaifini hitap eden bir eser.allah üstadımızdan razı olsun.

 • İmran Tekin
  İmran Tekin

  1961 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi mensuplarının, Doğu Anadolu köylerine propaganda yapmak için gittiklerinde, köyde ilk rastladıkları insana: Bu köyde Risale-i Nur talebesi var mı? ' diye sorduklarını...
  Köyde Risale-i Nur talebesi olduğunu öğrendikleri takdir de, o insanlara tesir edemeyeceklerini bildiklerinden dolayı köye girmeyip geriye döndüklerini...

 • Mfatih Aydın
  Mfatih Aydın

  risale_i nur öyle bir nimet ki insanı mutluluğa götürüyor...onu okumak ve yaşamak gerçekten çok güzel...allah a duam şudur ki herkes okusun ve yaşasın...bediüzzaman dan allah razı olsun...

 • Ali Veli
  Ali Veli

  Risale-i Nur Külliyatı.... Burdan copy/paste yapmak yerine linkler vereyim siz tıklayın:
  www.saidnur.com
  www.nurpenceresi.com
  www.sozler.com.tr
  wwww.nur.web.tr
  ......................
  Hepsinden bilgi alabilirsiniz. Ve www.saidnur.com'dan chat/sohbet bölümünü tıkladığınız zaman eğer online isem ben sohbet kanalında operatörüm.Buyrun tanışalım..
  selamlar

 • Ömer Özcan
  Ömer Özcan

  ASRIN KUR'AN TEFSIRI.

 • Muhammed Mücahid Hatipoğlu
  Muhammed Mücahid Hatipoğlu

  Risale-i Nur Nedir...


  Kur'ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan 'Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir? ' gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. Yirminci asrın Kur'ân Felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve havi olacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir. Ecdadımızın bir zamanlar kalblerinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslâmiyet ve kemalât-ı mâneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa'da gezdirmesi ve 'Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim' deyip ölümü gülerek karşılayarak müteselsil düşman hâdisata karşı dayanması gibi, milletçe medar-ı iftihar âli seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaatı bakımından ve istikbalimizin selameti noktasından ne derece elzem olduğu malûmdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddî bir ücret ce şahsî menfaatler mülâhaza etmek, Türk'ün millî tarihinin şeref ve haysiyeti ile kabil-i te'lif olamaz. Bizler, ancak Rıza-yı İlâhî için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz, kardeş ve vatandaşlarımıza, İslâmiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayatımıza ait sürur ve ümit, bizim bu babda aldığımız ve alacağımız yegâne hakiki mukabele ve ücrettir. Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir? Tefsir iki kısımdır. Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'anın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânalarını beyan ve izah ve isbat ederler. İkinci kısım tefsir ise: Kur'ânın imanî olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zâhir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda dercediyorlar; fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannîd feylesofları da susturan bir mânevî tefsirdir. Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'ânın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır. Risale-i Nur! .. Kur'an âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. Baştan başa iman ve tevhid hakikatlarıyla müberhen.. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış... Müsbet ilimlerle mücehhez.. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor... En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor... Risale-i Nur! .. Nurlu bir külliyat... Yüzotuz eser... Büyüklü küçüklü risaleler halinde... Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir... Aklı ve kalbi tatmin eder... Kur'ân-ı Kerim'in yirminci asırdaki lâfzî değil - manevî tefsiri... İsbat ediyor! ... Akla gelen bütün istifhamları... Zerreden güneşe kadar îman mertebelerini... Vahdaniyet-i İlahiyeyi... Nübüvvetin hakikatını... İsbat ediyor! ... Arz ve Semavatın tabakatından, melaike ve ruh bahsinden, zamanın haikatından, Haşir ve Ahiretin vukuundan, Cennet ve Cehennemin varlığından, ölümün mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve şekavetin menbaına kadar... Akla gelen ve gelmeyen bütün îmanî meseleleri en kat'i delillerle aklen, mantıken, ilmen isbat ediyor... Pozitif ilimlerin müşevviki... Riyazi meselelerden daha kat'i delillerle aklı ve kalbi ikna edip, merakları izale eden bir şaheser... Tarihçe-i Hayattan