Kültür Sanat Edebiyat Şiir

risale-i nur sizce ne demek, risale-i nur size neyi çağrıştırıyor?

risale-i nur terimi Hatice Kulaberoğlu tarafından 27.09.2004 tarihinde eklendi

 • Veli Can Çetin
  Veli Can Çetin05.04.2017 - 10:20

  Risale-i Nurlar Kuran'ı mücizül beyanın cadde-i nuranisinde bir elektrik lambası vazifesini gören tefsir kitaplarıdır.

 • Baha Bahadıroğlu
  Baha Bahadıroğlu07.05.2012 - 14:14

  Risale nur 20.y.y da Kelam ilminde çığır açmış gerek uslup ve gerekse ayetleri yorumlama açısından yepyeni bir eserdir.Kelam ilminin vechini adeta değiştirmiştir.ALLAHın varlığı,haşir,kader,meleklere iman,peygamberlik ilgili ispatlara girişirken soyuttan somuta bir yol izlemiştir.Bu anlamda diğer tefsirlerden ayrılır.Furkanı hakimde Akıl etmezmisiniz.? Düşünmezmisiniz? Zikretmezmisiniz? Gibi ayetleri nazara verek adeta kurani bir metotla yeniden insanların vechini kainat kitabına çevirerek sıradışı bir yönytem izlemiştir.Bir anlamda din ilimleriyle Fen ilimlerinin delillerini birarada kullanarak Kuranı kerime gelen tenkitleri bertaraf etmiştir.Risalei nur hem akla,hem kalbe, hem ruha hem letaifi insana hitap eden bir tefsirdir.Okuyan hisseiz kalmaz.

 • Gül Su
  Gül Su19.11.2008 - 00:33

  her asrın manevi hastalıkları vardır.bu asrın manevi hastalıklarının ilacı risale-i nurlardır...

 • Elif Sirac
  Elif Sirac13.10.2008 - 13:17

  Risale-i Nur'da İhlas...

  İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği
  için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse,
  o ibadet bâtıldır. Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler,
  illet olamazlar. (İşarat-ül İ’caz)

  Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine,
  fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat
  ve ihlâs lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz. (Kastamonu Lâhikası)

  Evet Rıza-yı İlâhî kâfidir. Eğer o yâr ise, herşey yârdır.
  Eğer o yâr değilse, bütün dünya alkışlasa beş para değmez.
  İnsanların takdiri, istihsanı, eğer böyle işte, böyle amel-i uhrevîde illet ise,
  o ameli iptal eder. Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlâsı kırar.
  Eğer müşevvik ise saffetine izale eder. Eğer sırf alâmet-i makbuliyet olarak,
  istemeyerek, Cenab-ı Hak ihsan etse, o amelin ve ilmin insanlarda
  hüsn-ü tesîri namına kabul etmek güzeldir ki, buna işarettir. (Barla Lâhikası)

  Eğer İslâmiyetin bir sırr-ı esası olan ihlâs ve rıza-yı İlâhî cihetinde,
  Kur’ân-ı Hakîmin ders verdiği ahkâm ve hakaik-i kudsiyeye dair
  harekât ve a’mâl ondan sudur etse, lisan-ı hali mânen âyât-ı Kur’âniyeyi okusa,
  o vakit mânen âlem-i İslâmın herbir ferdinin
  vird-i zebânı olan duasında dahil olup hissedar olur ve umumuyla
  uhuvvetkârâne alâkadar olur. (Mektubat)

  Kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddüh etme ve hodfuruşluk
  etmek ise, Risale-i Nur’un ehemmiyetli bir esası olan ihlâs sırrını bozmaktır.
  (Şualar)

  Acip bir riyakârlık olan şöhretperestlik ve câzibedar bir
  hodfuruşluk olan tarihlere şâşaalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise,
  Nurun bir esası ve mesleği olan ihlâsa zıttır ve münafidir. (Emirdağ Lâhikası)

  Mesleğimizin esası, âzamî ihlâs ve terk-i enaniyettir.
  İhlâslı bir dirhem amel, ihlâssız yüz batman amele müreccahtır.
  İnsanların maddî mânevî hediyelerinden hürmet ve teveccüh-ü âmmeden,
  şöhretten şiddetle kaçıyorum” der. Ziyaretçi kabul etmemesinin
  bir hikmeti de bu sır olsa gerek. (Tarihçe-i Hayat)

 • Gökhan Akgün
  Gökhan Akgün15.04.2007 - 17:08

  Lemalar, şualar, sözler ve mektubat bunlardan oluşur. diğer ufak risalelerde vardır meyve risalesi, asa-i musa.
  Dünya 2 kırmızı kitaptan çok çekti biri maonun kırmızı kitabı öbürü kırmızı risaleler

 • Zilan
  Zilan21.03.2007 - 09:22

  ' Çünkü çağdaş insanı karşı karşıya bulunduğu felaketten
  kurtaracak olan yalnız İslamdır; İslam'ın geleceği ise,
  Risale-i Nur'a ve ona uyan ve ondan ilham alanlara bağlıdır. '

  Denilen herşeye katılıyorum, ama yanlızca son kısımda bulunan ' İslam'ın geleceği ise Risale-i Nur'a ve ona uyan ve ondan ilham alanlara bağlıdır...' sözü yanlızca kişiler için söylenilseydi dahada güzel olurdu, çünkü İslamı koruyacak ve yüceltecek olan yalnız Cenab-ı Allahtır...

  Bunu sadece Risale-i Nur' a bağlamak biraz sakıncalı olur...! ! !

 • Harika Karademir
  Harika Karademir16.03.2007 - 22:02

  risale i nur manevi bir rahmet tecellisi ki beşeriyeti koyu fikir karanlıklarından NURA AYDINLIĞA HUZURA çıkarmaya vesil, olan,Allahımızın bu ahirzamandaki biçare kullarınA bir lütfu bir hediyesi ve HİDAYET çağrısıdır....hakkı hakikatı bulmak isteyen ispatlı delilli iman ve kuran hakikatlarını öğrenmek isteyen samimi olarak Allaha kul olmak isteyen insaf nazarıyla risalelleri okusun.....imanın huzurunu tatsın....risaleinurları öyle çok seviyorum ki.......okudukça ferahlık ve neşe doluyor gönlüme....ELHAMDÜLİLLAHİ ALA DİNİL İSLAM VE KEMALİL İMAN.....

 • Faruk Erturan
  Faruk Erturan13.02.2007 - 21:57

  O nuru gönder İlahi asırlar oldu yeter

  Bunaldı milletin afakı bir sabah ister

 • Edaa
  Edaa25.12.2006 - 12:46

  Mehmet Akif'in: 'Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak İlhâmı Asrın idrakine anlatmalıyız İslâm'ı.' şeklinde güzelce ifade ettiği özlemi, Bediüzzaman, Risale-i Nur'la kısmen gerçekleştirmiştir. Hadîs-i Şeriflerin de Kur'an'ın tefsiri olduğunu ve ondan ayrı sayılmaması gerçeğini unutmaksızın Bediüzaman, İslâm'ın esas meseleleri ile meşguldür. İsrailiyat, menkıbeler, âdetler yönü ile fazla meşgul olmaz. Risale-i Nur, iman hakikatlerini, akla yaklaştırarak aklî delillerle izah ikna etmeye çalışır.Akla hi- tab ederken kalbi, duyguları ve nafsi ihmal etmez. Bundan dolayı okuyanların nefislerini tezkiye edip ahlâklarını düzeltmesi,Müellif'in, rızâ-yı ilahiden başka bir tesir altında kalmamasından ileri gelir. Risale-i Nur'da Bediüzzaman,mevzuya girerken ona esas teşkil eden, hareket noktası olan ayeti veya ayetleri yazar.Bazen misallerin de yardımıyla ayetin hedefi olan hidayetin aydınlığına ulaştırır ve yazılanın, ilgili ayetin yüzlerce, binlerce inceliklerinden biri olduğunu söyler.

 • Edaa
  Edaa20.12.2006 - 16:09

  Sözler

  İman esaslarını, İslamiyetin şartlarını akla ve mantıka uygun misallerle anlatan bir eser


  Mektubat

  Bediüzzamanın öğrencilerinin sorduğu sorulara karşılık verdiği günümüzün pek çok sorularına cevapların bulunduğu bir eser


  Lem'alar

  Hastalara, ihtiyarlara, kadınlara, dine hizmet edenlere önemli tavsiyelerin bulunduğu bir eser


  Şualar

  Allah'ın varlığı, birliği konusunda benzeri bulunmayan konuların işlendiği,hususen günlük ibadetlerimizin şuuru noktasında faydalı bilgilerin bulunduğu bir eser


  Barla Lahikası

  Bediüzzaman Hazretlerinin Barla' da ki öğrencilerinin, Risale-i Nurlardan istifade ettikleri derslerini birbirleriyle ve Üstadları ile paylaştıkları bir eser


  Tarihçe-i Hayat

  Bediüzzaman Hazretlerinin hayat hikayesinin işlendiği, davasını ve eserleri hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu bir eser


  Mesnevî-i Nuriye

  Kısa kısa pek çok imani ve islami mevzunun akli ve mantiki misaller ve ifadelerle anlatıldığı aslı arapça olan mükemmel bir eser


  Kastamonu Lahikası

  Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu' da öğrencileri tarafından sorulan pek çok imani ve islami soruların cevabının bulunduğu mektuplardan oluşan bir eser


  Emirdağ Lahikası

  Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağ'da ikameti sırasında çoğu Risale-i Nurların sosyal hayata geçirilmesine dair öğrencilerine yazdığı mektuplardan oluşan bir eser


  İman ve Küfür Muvazeneleri

  İnanmayan insanların ikna edilmesi konusunda, imanın güzelliklerini ve küfrün inanmamanın çirkinliklerini akli ve mantiki delillerle ispat eden bir eser

  Asâ-yı Mûsa

  İman hakikatlerinin ve yaratılışla alakalı pek çok konunun çok mükemmel tarzda ifade edildiği bir eser


  Sikke-i Tasdik-i Gaybî

  Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinin makbuliyetine dair Kur'an, Hadis ve İslam büyüklerinin binden fazla ifadelerinin bulunduğu bir eser