Kültür Sanat Edebiyat Şiir

büyü sizce ne demek, büyü size neyi çağrıştırıyor?

büyü terimi Sermet Sait tarafından tarihinde eklendi

 • Hicran Hep Hicran
  Hicran Hep Hicran

  Çok para dönüyor bu işte.

 • Almula Erdem
  Almula Erdem

  En kötü zamanlarımda her şeyi en güzele çeviren Canım METİN TUNÇEL :))

 • Kadir Yıldız
  Kadir Yıldız

  büyü sihir ve niceleri falcılık mı dersin ya da gaipten haber almaya çalışmak mı dersin bilmiyorum ama bence bunların alayı yalan.. büyü vardır ama yalan dememin nedeni iyi şeyler olmamalarıdır.. gerçekten evlerden ırak yha..

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  '16:44' 'Australia' 'XE33-86'

  'Retroactive'

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  ...

  Contrapunctus I, alto partisinde giren temanın cevabı, soprano partisinde duyulur... Tek temalı ve basit yapıdadır... Daha önce klavye füglerinde rastladığımız örneklere benzer... Temanın her partide işlenişi ve buna eşlik eden kontrpuanların yapısı büyük bir değişiklik göstermez...

  Contrapunctus II'de tema, en sonundaki sekizliklerin noktalı olarak duyurulmasıyla başlar... İlk örnektekine benzer bir yapı vardır... Ancak noktalı sekizlikler, temanın dışında da kontrpuan olarak sürekli duyurulur...

  Contrapunctus III, temanın ters çevrilmiş şeklini duyurarak başlar... Böylece temada zorunlu bazı nota değişiklikleri, bölüm boyunca partilerin işlenmesinde farklı renkler ortaya çıkmasına neden olur...

  Contrapunctus IV, bir önceki bölümdeki temayı değiştirmeden duyurmasına karşın, temanın en sonundaki motiften türetilmiş kontrpuan, genel karakteri bir anda değiştirir... Bu bölüm Bach'ın 1742'den sonra eklediği kısımlar arasındadır...

  Contrapunctus V, temanın alto partisinde duyurulmasıyla başlar... Ancak bu kez ilk üç ölçüde ritim değişiklikleri olmuştur... İlk giriş asıl temanın ters çevrimi şeklinde duyurulur... Bas partisinde duyulan cevap dört ölçünün sona ermesini beklemeden üçüncü ölçüde başlar... Tüm girişlerde aynı özellik göze çarpar... Böylece bölümün tümünde daha iç içe ve daha sıkı bir yazı kendini ortaya koyar...

  Contrapunctus VI, parçanın başına eklenen bir notla 'Fransız Tarzında' diye tarif edilmiştir... Bach bunu, temayı 'Fransız üvertürü' karakterinde işlediğini belirtmek için yazmıştır... Bas partisinde bir önceki bölümdeki düz şekliyle duyduğumuz tema, soprano ve tenor partisinde ters çevrilmiş ve ritmik olarak çeşitlenmiş haliyle duyulur; alto partisinde yine düz gelir... Ufak bir ritim değişikliğinin tüm karakteri nasıl etkileyebileceğinin en güzel örneklerindendir...

  Contrapunctus VII, bir önceki bölümün devamı gibidir... Tema hem önceki fügde duyduğumuz haliyle hem de iki misli büyümüş ve küçülmüş olarak duyulur... Böylece son derece yoğun ve işlek bir yazıyla karşılaşırız...

  Contrapunctus VIII, üç temalı bir fügdür ve bu temaların parçanın asıl temasıyla doğrudan ilişkisi yoktur... Her tema bölümün belli bir kısmında işlendikten sonra birlikte fügü sona erdirir...

 • Nazende Ten
  Nazende Ten

  müzik...
  rüzgar...
  karanlık...anlayabiliyor musunuz?

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  Contrapunctus XI, şimdiye dek kullanılan farklı temaları bir arada kullanan ve yeni çeşitlemeler ekleyen bir fügdür... Değişik kaynaklarda iki, üç veya dört temalı füg olarak tanımlandığı olur... Bunun nedeni, önceki temaları sürekli olarak birbiriyle ilişkili olarak kullanmasındadır... Böylece kimi bu partilerin bazılarını sürekli yinelenen kontrpuan partileri olarak görürken, kimi ayrı bir tema olarak algılar...

  Contrapunctus XII, 'Ayna Füg' olarak anılır... Bach burada her şeyden önce 3/4'lük ölçüye geçerek temayı ona göre düzenlemiştir... Daha sonra bu temayı kullanarak işlediği dört sesli fügünü sonuna dek yazmış ve tüm eseri aynadan yansıyormuşçasına bir kez daha kâğıda geçirmiştir... Böylece ilk fügdeki bas partisinin ters çevrilmiş şekli, yeni fügde soprano partisi olmuştur... Bu düzenlemeye göre, alto ve tenor partilerinin ters dönmüş şekilleri de birbirlerinin yerini almıştır...

  Contrapunctus XIII, bir başka 'Ayna Füg' örneğidir... Bu kez tema onaltılık üçlemelerle sürekli bir hareket kazanmıştır... Bir önceki bölümde olduğu gibi, füg sonuna dek yazıldıktan sonra yine aynadan yansıtılmıştır...


  Füg Sanatı'nda ayrıca dört tane kanon yer alır:

  Canon alla Ottava, Gigue karakterinde temanın (parçanın ana temasından esinlenmiş) oktav aralığında kanonik olarak işlenmesidir...

  Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza, temanın senkoplarla değiştirilerek duyurulmasıyla başlar... Kanon yazısı parçanın onuncu derecesinden girer (decima) . Bu ses aynı zamanda üçüncü derecenin bir oktav üstüdür... Üçlemelerle duyduğumuz ikinci bir hareket daha vardır... Son ölçüden önceki bekleyiş, eserin klavyeli bir çalgıyla yorumlanmasında, sanki kadansa olanak vermek için düşünülmüş gibidir...

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  KV 472... 'Der Zauberer'

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Kur'anı Kerim büyü ile uğraşmayı yasaklamıştır.
  Bakara Sûresinin 102. Ayetinde;
  ' Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr) i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi. '

  denilerek, büyünün varlığından bahsedilerek, bunlarla uğraşanlara ciddi ikazlar yapılmıştır.

 • Esra Gök
  Esra Gök

  Büyü ve büyücülük İslâm'da yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerîm'de büyücülerin iflah olmayacağı (Tâhâ, 20/69) belirtilmiştir. Kâfirler, kendilerini haklı çıkarabilmek, Allah'ın elçilerini yalanlamak için onları büyücülükle, büyü yapmakla suçlamışlardır. Büyücülükle suçlananlar arasında Hz. İsa (es-Sâf, 61/6): Hz. Musa (ez-Zuhruf, 43/49): (ez-Zâriyat, 51/39) , Hz. Süleyman (el-Bakara, 2/102) , Hz. Muhammed (el-Hicr, 15/6) zikredilmektedir. Başka bir ayette, inanmayan kişilerin bütün peygamberleri büyücülükle suçladıkları görülmektedir (ez-Zâriyat, 51/52) . Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde yedi şeyden sakınınız' buyururken ikinci sırada 'sihir yapmayı' zikretmiştir. (Buhârî, Iiasâya 23; Müslim, İman,144) . Başka bir hadiste büyü yapan kişinin küfre girdiğini belirtmiştir. Muhabbet için efsun yapmanın, ipliğe okumanın, büyü yapmanın şirk olduğunu da belirtmiştir (Nesâî, Tahrim 19) . Büyüye inanan kişinin Cennet'e giremeyeceği de (Ahmed İbn Hanbel, II, 83; IV, 399) belirtilmiştir.

  Başka bir hadiste de büyücüye, müneccime, gaibden haber veren kimseye inanan kişinin Kur'an'ı inkâr etmiş olduğu belirtilmektedir. (Ebû Davûd, Tıp, 21) .

 • Esra Gök
  Esra Gök

  Büyü yapmak, fala bakmak, yıldıza bakmak, avuca bakmak, bu ve benzeri şeyleri Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri men etmiştir. Rasulullah (sav) Hazretleri de men etmiştir. Büyü yapmak, küfre en yakın olan, en kötü haramdır. Hâdis-i şerifte buyruldu ki:

  “Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın, imânı gittikten sonra büyü te’sir eder.'

  Konuyla alakalı birkaç hadis-i şeriften bahsetmekte fayda var. Zira bu konular günümüzde insanların önemsediği mevzulardandır.

  Rasulullah Efendimiz Buyuruyor ki;

  “Büyü yapan Allah’a şirk koşmuş olur.” (Nesâî)

  “Falcıya, büyücüye, kâhine giderek, onların söylediklerine inanan Kur-ân’ı kerîme inanmamış olur.” (Taberânî)

  “Falcıya fal baktıran, onun sözüne inanmasa bile, 40 gün namazı kabûl olmaz.” (Müslîm)

  “Fala bakmak, yazı ve çizgi ile gelecekten haber vermek puta tapmak gibidir.” (Ebû Dâvûd)

  “Kâhinlik yaparak alınan para haramdır.”(Buhârî)

  Peygamberimiz (sav) Hazretleri fala bakanlara, yıldıznameye bakanlara, “lanet olsun” buyurmuştur. Bu tür işlerle uğraşanlar tayfa-i cin’den istifade ederler.

  Rasulullah (sav) Efendimizden önce tayfa-i cinler görünürdü. Hatta Rasulullah Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretinde dahi tayfa-i cin görünürdü. Şeytan da görünürdü. O dönemde büyücülük çok ileride idi. Yıldızlara bakarak bazı şeyleri keşfederlerdi. Bunun sebebi de tayfa-i cinlerdir. Çünkü tayfa-i cinlerin ömürleri çok uzundur. 900 sene yaşayanları da vardır.

  Tayfa-i cin, bazı hadiseler hakkında birbirleriyle konuşurlar. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, derler. Aralarında geçen hadiseleri bir takım inançsız insanlara bildirir ve onlara sihir yapmasını ilaç yapmasını öğretirlerdi.

  Günümüzde insanlar bu tür kişilere gidip medet umuyorlar. Halbuki bu kişilerden medet ummak, insanların itikadını bozar.

  İnsanlar başlarına gelen bir sıkıntı yüzünden böyle sapık kişilere gidiyorlar. O kişi de;

  – Kitaba bakıyım, yıldıza bakıyım, falına bakıyım sana büyü yapılmış, deyip birkaç yalan ifade ile; uzun boylu mu desem, kısa boylu mu desem, falında sana sihir yapmışlar, yatağına hınzır tüyü dökmüşler, gibi sözler söyleyip insanları kandırıyorlar.

  Bu saçmalıkları dinleyen kişi de;

  – Evet, doğru canım, kısa boylu”,

  – Ha! bu benim kardeşimin karısı kesin bu yaptı” diyor ve kardeş kardeşiyle, akraba akrabalarıyla düşman oluyor.

  Bu işlerle uğraşanların sonu da iyi olmuyor. En sonunda onlar da tayfa-i cin tarafından boğuluyor, kimi deliriyor, kimisi cinnet geçirip helak oluyor.”

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta, temanın değişik bir çeşitlemesiyle girer... Üçleme figürlerinin kullanıldığı ilk ölçünün ardından esas temayı anımsatan karakter ağır basar... Kanon onikinci dereceden girer (duodecima, beşlinin oktavı) .

  Canon per Augmentationem in Contrario Motu, ters hareketlerin ve nota değerlerinin büyütülerek kullanıldığı bir parçadır... Alt ses, önceden başlayan üst partiye iki misli değerdeki notalardan oluşmuş bir temayla cevap verir...

  Tüm eserin finalinde yer alan dört temalı füg taslağı, ilk baskıda 'Fuga a 3 Soggetti' olarak yer almıştır... Bach burada kullandığı üç yeni temayı önce teker teker işlemiştir... Temalardan sonuncusu bestecinin adıyla başlar... Bu aynı zamanda parçada kromatik yazıyı kullanmayı sağlayacak ve böylece yeni renkleri de beraberinde getirecektir... Ancak bu üç temanın birlikte nasıl işleneceği ve yapının nasıl dört temalı füg şeklini alacağına dair ne yazık ki elimizde hiçbir bilgi yok... Büyük olasılıkla eserin en başındaki temanın ilk şekliyle parçanın sonunda, dördüncü tema olarak fügün içine katılması gerekiyordu...

 • Yasemin Çağla Arslan
  Yasemin Çağla Arslan

  Aşk bir büyüdür...

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley

  'Mantık insana ancak ihtiyacı olan şeyi verir,' diye kekeledi. 'Oysa büyü, neyi istiyorsa onu verir.'

  Dur bir mola ver
  Tom Robbins

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İlkellerde, büyücü aynı zamanda hastalara bakan bir tür doktordur.

 • Ben O
  Ben O

  keske hic büyümeseydim
  dizimdeki yarayi en büyük aci sansaydim! :(

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  Helena Rubinstein

  Bu kadın unutulması güç bir yahudiydi. Gerçi İsrail'de yaşamıyordu ama Yahudi ırkına, kültürüne toz kondurmazdı. Sadece kendi ırkı için yaşadı ve öldü. 90 yaşının üstündeyken Avustralya'da bir gazeteci ile aralarında geçen konuşma şöyle;

  - Bayan Rubinstein. Kadınları süslemek, güzelleştirmek için yetmiş yıldır yüzlerce kozmetik üretiyorsunuz. Dünya güzellik piyasası sizin elinizde. Bunca krem, allık, pudra, losyon ve müstahzarın sahibisiniz. Doğru söyleyin, bu yaşınıza kadar hangilerini kullandınız?

  - Hiçbirini.

  - Anlamadım efendim. Hiçbirini mi dediniz?

  - Evet hiçbirini.

  - Niye ama.

  - Çünkü kozmetiğin faydasına inanmam.

  - Peki ama, o halde yetmiş yıldır niçin imal ediyor ve dünyanın dört bir yanına pazarlıyorsunuz?

  - Herşey İsrail için.

 • Umut Umut
  Umut Umut

  Hiç anlamam,anlayanları da anlamam.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Büyü'nün varlığı tartışılamaz. Yok demek yanlış olur.
  Zira Kur'anı Kerim büyü ile uğraşmayı yasaklamıştır.
  Olmayan bir şey yasaklanmaz.
  Elbette büyü vardır, yapanlar, yaptıranlar cehennemliktir.
  Bu arada büyü adı altında şarlatanlık yapıp, kötü ameller peşide koşanlarda vardır buda ayrı bir konudur.

 • Ferhat Yücedağ
  Ferhat Yücedağ

  büyü bence seytana uyanlar yapar

 • Ferhat Yücedağ
  Ferhat Yücedağ

  büyü bence cadılar yapar ve bir cok büyü cü vardi knight onlinede mage psychhic-doom da sm ne dersen var

 • Nesli Okyar
  Nesli Okyar

  gerçektir ve büyü yapılan birini bile görecek kadar inandım. Bundan yıllar önce çok yakınımdaki birine yapılmıştı, o bir anda inanılmaz derece değişmişti ve gözlerinin feri de sönmüştü,bozmak için bir sürü hocanın kapısı çalındı o zamanlar ve en sonunda biri evin nerelerinde ne gibi yazılar, yağlar konmuş eliyle gösterir gibi tarif etmiş ve büyüyü bozmuştu. Kim bilir belkide o yapmıştı günahı boynuna ama çok kötü birşey olduğunu biliyorum.
  Dinimizce yasak olduğunu ve yapanında cematimizden kovulacağı bildirilmiştir.

 • Şule Katarcı
  Şule Katarcı

  en etkili en yakıcı büyü.... aşk ve sorasında gelen ayrılık.... ne kadar uğraşılsana etkisi giderilemezz..... unutmak istemedikçe zaman bile çare olmazz...! ! ! !

 • Kara Dut
  Kara Dut

  Allah büyücülerdende onların büyülerindende bizleri korusun...amen

 • Zıplayan Lahana
  Zıplayan Lahana

  inanın aşkın büyüsünden başka bir büyü yok...

 • Perihan Pehlivan
  Perihan Pehlivan

  elbette vardır ve günahtır. ama herkes yapamaz, herşeyede yapılmaz, bazılarınada etki etmez. fakat toplum olarak pisikolojik etkisinde kaldığımız malum.

 • Bahri Çelik
  Bahri Çelik

  buyu uzman yada uzmanlar tarafından yapılır ve vardır cağlar boyuda yapılmıstır

 • Ömer Dursun Yanak
  Ömer Dursun Yanak

  vardır ve haramdır

 • İnci Meikawy
  İnci Meikawy

  Büyü olsaydi, herkes herkese büyü yapardi!

 • İnci Meikawy
  İnci Meikawy

  Büyü olayi olsaydi, herkes herkese büyür yapar, birbirinin kuyusunu kazardi!

 • Hamza
  Hamza

  mistik bir olay.. ayreten butün güzel kızlar büyüler beni..

  islamı açıdan karşı tarafı yanı muhattabi iradesi dışında herhangibi bir yöntemle etkilemek tesir etmek haramdır..

  onun için beni büyüleyen tüm kızlar derhal tövbe edin... :)

 • Yakup İcik
  Yakup İcik

  Sihirli Gülüsler Artik Yok
  (Azize)

  mehtapli geceler, heyecanlar
  yok, akislenmiyor sevincler
  sihirli gülüsler keyifsiz
  büyü bozuldu Azize...
  ...
  bir siirim ve ilk dörtlügü ile

 • Selim Can
  Selim Can

  BÜYÜ VARDIR KURANI KERİMDE BAZI YERLERDE SİHİR OLARAKTA BAHSEDİLİR.KURTULMAK VE KORUNMAK ŞİFA BULMAK KURANI KERİM AYETLERİYLE VE ALLAHIN İSİMLERİ ESMAÜL HÜSNANIN HAVASSI İLEDİR.

 • T£k Bir
  T£k Bir

  büyü vardır..
  yapan ve yaptırana PEYGAMBERİMİZ S.A.V.in laneti vardır..
  RABBİM büyücülerin şerlerinden korusun..
  Kale musa ma citüm bihissihr..innallahe seyubtıluh.. innellahe la yuslıhu amelel müfsidin..buyurmuştur yüce rabbimiz..
  HZ. ALLAH BİZE KAFİDİR, O NE GÜZEL VEKİLDİR,

 • No Name
  No Name

  Gereksiz bir şey ama çok korkutuyor...Sadece insan düşmanları yapabilir büyüleri diye düşünüyorum...Ayy Allah korusun..Hiç kimsenin başına vermesn...

 • Hasan Kalemköy
  Hasan Kalemköy

  BÜYÜ SİSTEMİN KOLPACILARI TARAFINDAN ORTAYA ATILMIŞ ZARFLARDIR.
  1-BÜYÜ ŞU BAĞLAMDA ELE ALINABİLİR.

  2-YOKLUK ÇEKERSİNİZ; HASRET KALIRSINIZ BU EZİYETLERİN SONUCUNDA BİRGÜN; ARADIĞINIZI GÖRÜRSENİZ BÜYÜLENİRSİNİZ, BU DOĞRUDUR.

  3-YADA ZORLUKLAR İÇERSİNDE YAŞARSINIZ AMA VÜCUDUNUZ DEVAMLI DİRENÇ GÖSTERİR.

  4-BU KAOTİK ORTAMLAR DEVAMLI ÜZERİNİZE GELİRSE VÜCUT ÇARESİZLEŞİR. ÖNCE BEDEN KORUMALARINI DEVREYE SOKAR. BEDENİ İLE OLAYLARI BERTARAF ETME ÇABASINDADIR.

  5-HAYAT ŞARTLARI HALA AĞIRLAŞIYORSA BU SEFERDE RUHUMUZ DEVREYE GİRER VE SAVUNMAYI ÜSTLENİR. RUHUMUZ BEDENİMİZDEN DAHA DİRENÇLİDİR.

  6-HER TÜRLÜ KURGUYU SONUNA KADAR KULLANIR. BİZİM GÖREMEDİĞİMİZ GÜÇLERDEN BİLE YARDIM ALMAYA KALKIŞIR.

  7-TEK AMACI VÜCUDU KORUMAKTIR BUNUN İÇİN GEREKİRSE KENDİNİ BİLE CESURCA FEDA ETME DÜŞÜNCESİNDEDİR.

  8-ÜZERİNDE Kİ BASKILARIN ADINI KOYMAYA BAŞLAR ADI NE DERSENİZ KONUMUZ OLAN 'BÜYÜ' DÜR. SAVAŞ BÜYÜYE KARŞI VERİLMEYE BAŞLAR.

  9-RUH VE BEDEN DİRENİŞLERİNDE BAŞARISIZ OLURSA BU SEFERDE İÇ GÜÇLERİMİZ ORTAYA ÇIKAR. BUNLARA DUYGULARIMIZ DİYEBİLİRİZ.

  10-YANİ ASIL KARAR MEKANİZMAMIZ. RUHUMUZU VE BEDENİMİZİ DUYGULARIMIZ YÖNETMEKTEDİR.

  11-RUHU, DUYGULARI VE BEDENİ ANLAŞAN BİR VÜCUDA ASLA BÜYÜ BULAŞAMAZ.

  12-BİLİNDİĞİ ÜZERE BÜYÜ OLGUSUYLA UĞRAŞANLARIN TAMAMI ÇEŞİTLİ KAYIPLAR YAŞAMIŞ İNSANLARDIR. İŞTE BU YÜZDEN ÇAREYİ BÜYÜDE ARARLAR.

  13-BU BAĞLAMDA DENKLEM KURMAYA BAŞLARSAK BÜYÜ HAYALET OLGUSUNADA BENZER.

  14-HAYALET DE BÜYÜ GİBİ VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ KAOTİK DURUMLAR YAŞADIĞINDA ORTAYA ÇIKAR.

  15-BEDENİ RUHU VE DUYGULARI YIPRANAN BİREY DUVARA VEYA HER HANGİ BİR YÜZEYE BAKTIĞINDA PARILTILI KORKUNÇ RESİMLER GÖRÜR.

  16-ASLINDA SADECE BEYNİN VE İÇ DUYGULARIN ÇARESİZLİĞİDİR.

  17-HAYALET VE BÜYÜ KESİNLİKLE GÜÇLÜ BİREYLERE UĞRAMAZ.

  18-HAYALET GEÇİCİDİR PEK ZARAR VERMEZ. HAYALET ASLINDA BİZİ KORUYAN ÇOK DERİNDEKİ BİLİNMEYEN DESTEKCİLERİMİZDİR.

  19-ÇÜNKİ BİZE ŞUNU ANLATIR. GÜVENDE DEĞİLİZ DAHA GÜVENLİ YERLERE GİT UYARISI YAPMIŞTIR. GÜVENLİ ORTAMDA YAŞAYAN HİÇ KİMSE HAYALET GÖRMEZ BÜYÜYE İNANMAZ.

  20-BÜYÜ VUCUDUN DİRENCİNİ KAYBETMESİDİR. YANİ VUCUDUMUZ DEVAMLI BİZE YAPILAN SALDIRILARI TAMİR EDER

  21-ANCAK DEVAMLI HASARLAR OLURSA DEVREYE BÜYÜ GİRER BÜYÜDE HAYALET KADAR OLMASADA BİZE ŞUNU ANLATMAK İSTER.

  22-GİDİŞATINI DEĞİŞTİR. ÇEVREDEN DESTEK AL YOKSA İFLAS EDECEKSİN DER.

  23-BÜYÜ KENDİSİNİ SEVMEYENLERE ÇOK BULAŞIR

  24-KENDİSİNİ SEVEN BİRİNE KESİNLİKLE BULAŞMAZ.

  25-BU OLUŞUMU ŞÖYLE İSPATLAYABİLİRİZ; BİZDE SEVGİ DUYGULARI VARDIR. BU DUYGULARI BAŞKALARINA VERİRSEK NE OLUR BİZE KALMAZ BU İNSANIN EN BÜYÜK TEHLİKEYE DÜŞECEĞİNE DELALETTİR.

  26-BÜYÜ ZATEN BİLİMLEDE ÇELİŞİR KADERLEDE ÇELİŞİR.

  27-ZATEN EN SOYUT KAVRAMLARDAN BİRİSİDİR.

  28-DÜNYADAKİ HİÇ BİR PRAGMACIYA BÜYÜ BULAŞAMAMIŞTIR.

  29-AGNOSTİKLERDE DURUM FARLILAŞIR. AMPİRİSTLARDE İSE BÜYÜ KAVRAMINA KISMEN İNANILIR.

  30-ÖZCÜMLE: EĞER DÜZENSİZ HAYAT YAŞANIRSA COK BASKILARA MARUZ KALINIRSA BEDEN ALIŞMIŞ ETKİLENMEMİŞ GİBİ GÖZÜKEBİLİR ANCAK KESİNLİKLE İÇTE YIKILMALAR KAÇINILMAZDIR.

  31-BÜYÜ OLUŞMAZSA BİLE ŞEYTAN VE HAYALET TEBELLEŞ OLACAKTIR.

  32-TEK ÇÖZÜM KÖTÜYE BULAŞMAMAK, CESARETLİ VE ERDEMLİ YAŞAMAKTIR.

  33- ZEHİR TACİRLERİ VE ÇETELERLE MÜCADELE DERNEĞİ

  34- www.hasbora.com

 • Omer Doganay
  Omer Doganay

  Büyü vardır,
  Büyü ile uğraşanlar, yapanlar, yaptıranlar islam dinince lanetlenmiştir.
  Birde büyüücü geçinip insanların paralarını sövüşleyen uyanık yalancılar vardır ki, kabahat bu kişilerdenb çok bunlara kanıp para kaptırandadır.

 • Salih Uslu
  Salih Uslu

  büyü yani ne denir? yoksa sorun yok varsa çok kötü bişey aman benden uzak olsun!

 • Cemal Yanık
  Cemal Yanık

  KOSKOCAMAN BİR UFURÜKÇÜLÜK BÜYÜK BİR YALAN VE MSİTİK CAĞ EFSANESİ DİR

 • Sebahat Atalay
  Sebahat Atalay

  Kendini bilmez insanların uğraştığı negatiff enerjii.......

 • Adem Kaptan
  Adem Kaptan

  bazıları şarlatanlık (üfürükçü hocalarınki) bazıları ise (afrika ve güney amerikadaki) gerçektir. kesinlikle uzak durulmalıdır.

 • Neslihan Turan
  Neslihan Turan

  İçinde hileninde bulunduğu saçma bir şeydir; bence.

 • Hasibe Atiş
  Hasibe Atiş

  BÜYÜ GERÇEKTİR..AMA UZAK DURMAK HAYIRLIDIR.

 • Kerem Can
  Kerem Can

  büyüdüm zaten :))

 • Şenol
  Şenol

  Büyü yapıyoruz diyenleride, bunlardan medet umut edip onlara büyü yaptıranlarıda Allah (CC) ıslah etsin ve doğru yolu göstersin...
  Başka nedenir ki..!

 • Özge Öztürk
  Özge Öztürk

  Ben çok korkarım büyüden yaa=(=(

 • Ecem
  Ecem

  büyü bana istenileni yapılması için bi gücü çağrıştırıyor

 • Oktay Karaca
  Oktay Karaca

  paganizm

 • Adnan Çalık
  Adnan Çalık

  İnsanoğlunun yaratılışından itibaren var olduğu kutsal kitaplarda belirtilen fakat ALLAH (CC) tarafından yapılması ve yaptırılması kesin olarak haram kılınmış bir eylemler zinciridir.

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra

  Büyü bozma kötü ruh kovma yöntemleri aşağıdaki gibidir :D

  kına,iğde çekirdeği,leylek tersi,kaplumbağa düzü,topal karınca,püsküllenmiş yeşil soğan,börtün böceği,yakılarak tütsü yapılır her bi taraf tütsülenir

  yedi kapı eşiğinden birer parça kesip yakıyoruz bütün evi tütsülüyoruz

  evin içindeki bütün kapı eşiklerine ardıç katranı ile istavroz (bre kafir,bre zındık) işareti yapılır

  pamuk ipliği ile 41 düğüm yapılır düğümlerin her birine kul euzular okunduktan sonra,sağa sola tükürülür...

  düğümleri birer birer çözuyoruz ve bu ipliği bir bardak suya koyup o sudan büyülenmiş kişiye içiriyoruz hiç bişeycii kalmıyo