Kültür Sanat Edebiyat Şiir

isa sizce ne demek, isa size neyi çağrıştırıyor?

isa terimi Cem Nizamoglu tarafından 03.05.2003 tarihinde eklendi

 • Metin Bedir
  Metin Bedir02.03.2013 - 00:32

  isa peygamber
  ilk te benim sonda benim
  başlangıçta benim bitişte benim demiştir.
  ne demekistedi acaba

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``24.12.2009 - 22:37

  “İsa'yı, kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla bir düzen kurdular.

  İsa'ya gelip, «öğretmenimiz» dediler, «senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü sen, insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki ne dersin, söyle bize, Sezar'a vergi vermek Kutsal Yasa'ya uygun mu, değil mi? »

  İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, «ey ikiyüzlüler! » dedi. «beni neden sınıyorsunuz? Vergi ödemekte kullandığınız parayı gösterin bana! » O'na bir dinar getirdiler.

  İsa onlara, «bu resim, bu yazı kimin? » diye sordu.

  «Sezar'ın» dediler.

  O zaman İsa onlara, «öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin» dedi.

  Bu sözleri duyunca şaştılar, İsa'yı bırakıp gittiler.”

  -Matta 22:15-

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün21.09.2009 - 21:02

  Ortaçağ’ı kapsayan ezici egemenlik döneminde Hıristiyan kilisesinin teolojik temelleri,İsa değil özellikle Thomas tarafında belirlenecektir.Bu belirlenimde Hıristiyanlık,ezilenlerin,fakirlerin,aleyhine gitgide ezanlerin,egemenlerin,hoşgörüsüzlüğün,yayılmacılığın ideolojik kurumu haline galacektir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün13.05.2009 - 12:20

  Kiliselerde ve okullarda görülen İsa'nın beşik sahnesi gerçek değildir.Zira, beşik İsa'nın doğumundan 1000 yıl sonra icat edilmiştir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan29.01.2009 - 21:46

  İsa, iman ettiğimin peygamberlerden biri.
  Bir Resul.

  Kendisini satan, gambazlayan havarisini bile affetme yüceliğini göstermiş bir peygamber.

  Peygamberlere iman şartlarından olduğundan ötürü,, Hz. İsa'ya bu nedenle inanırız.

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel05.12.2008 - 14:58

  /NİSA-157: Ve kavlihim innâ katelnal mesîha îsabne meryeme resûlallâh(resûlallâhi) , ve mâ katelûhu ve mâ salebûhu ve lâkin şubbihe lehum, ve innellezinahtelefû fîhi le fî şekkin minh(minhu) , mâ lehum bihî min ilmin illettibâaz zann(zanni) , ve mâ katelûhu yakînâ(yakînen) .

  Ve şüphesiz Allah'ın resûlü: 'Meryem oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük.” demelerinden (bu sebeple onlara ceza verdik) . Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Ama onlar için benzeri vardı (onlara benzeri gösterildi) . Şüphesiz onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan dolayı kesin bir şüphe içindedirler. Onların o hususta bilgileri yoktur. Sadece onlar, zanna uyarlar. Kesinlikle onu öldürmediler.

  4/NİSA-158: Bel refeahullâhu ileyh(ileyhi) ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen) .

  Hayır, Allah onu, O'na (Kendisine) yükseltti. Ve Allah, Aziz’dir, üstündür, güçlüdür ve hikmet sahibidir.

  4/NİSA-159: Ve in min ehlil kitâbi illâ le yu'minenne bihî kable mevtih(mevtihî) , ve yevmel kıyâmeti yekûnu aleyhim şehîdâ(şehîden) .

  Ve kitap ehlinden, onun ölümünden önce O'na inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, O da onlar üzerine şahit olacaktır.

  21/ENBİYA-35: Kullu nefsin zâikatul mevt(mevti) , ve neblûkum biş şerri vel hayri fitneh(fitneten) , ve ileynâ turceûn(turceûne) .

  Bütün nefsler, ölümü tadıcıdır. Sizi, hayır ve şerr fitneleri ile imtihan ederiz. Ve Bize döndürüleceksiniz.

  “ Kullu nefsin zâikatul mevt: Her nefs ölümü tadıcıdır.” Eğer Allahû Teâlâ Hz. İsa (A.S.) 'ın ölmediğini, öldürülmediğini söylüyorsa, onu katına ref ettiğini buyuruyorsa, o zaman kıyamete yakın bir zamanda Hz. İsa (A.S.) 'ın tekrar inmesi ve ezeli ve ebedi, Allah'ın bütün insanlar için seçtiği hanif dinini, Arapça adıyla İslâm'ı tebliğ etmesi kesindir.

  Muhtemeldir ki, siz Hz. İsa (A.S.) 'ın öldüğü iddiasını Al-i İmran Suresinin 55. ayet-i kerimesine dayandırmaktasınız:

  3/AL-İ İMRAN-55: İz kâlellâhu yâ îsâ innî muteveffîke ve râfiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilullezînettebeûke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti) , summe ileyye merciukum fe ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn(tahtelifûne) .

  Hani o zaman ki; Allah buyurmuştu: “Ey İsa! Hiç şüphesiz Ben seni, vefat ettireceğim (ölü kılacağım) ve seni Bana (Kendime, katıma) yükselteceğim. Ve seni o (inkârcı) kâfirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tâbii olanları, kıyâmet gününe kadar kâfirlerin üzerine kılacağım (tutacağım) . Sonra dönüşünüz bana’dır. O zaman ihtilâfa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim.'

  Al-i İmran 55'de de Allahû Teâlâ Hz. İsa (A.S.) 'a diyor ki: “ Seni müteveffa kıldık ve seni katımıza ref ettik. Ve seni onların hilelerinden kurtardık. Sana tâbii olanları kıyamet gününde kâfirlerin üstünde kılacağım. Hepinizin dönüşü bana’dır. Size yaptıklarınızı haber vereceğim.”

  Sayın hocamız bu ayet-i kerimeye dayanarak, “Hz. İsa öldü.” diyorlar. Ölen kişinin dirilmesi söz konusu değildir. Hâlbuki bu ayet-i kerimede “Hz. İsa (A.S.) öldü.” denmiyor, “Müteveffa kılındı.” deniyor. Müteveffa kılmak sadece ölüm anlamına gelmiyor. Çünkü Zümer Suresinin 42. ayet-i kerimesinde de belirtildiği gibi, her gece uykuya yattığımız zaman Allahû Teâlâ’nın bizi müteveffa kılmasıyla nefsimiz vücudumuzdan çıkıyor ama henüz ecel günü gelmemiş nefsleri sabahleyin Allahû Teâlâ iade ediyor:

  39/ZUMER-42: Allâhu yeteveffel enfuse hîne mevtihâ velletî lem temut fî menâmihâ, fe yumsikulletî kadâ aleyhel mevte ve yursilul uhrâ ilâ ecelin musemmâ(musemmen) , inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne) .

  Allah, fizik vücutları ölüm anında öldürür ve onlar ki, uykularındadır (ölmemişlerdir) . O zaman, üzerine ölüm hükmedilmiş olanı (kişinin ruhunu) tutar ve diğerini (nefsi) belirlenmiş ecele (zamana) kadar (geri) gönderir. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden kavim için elbette ayetler (ibretler) vardır.

  Öyleyse, dilimize vefat kelimesi, ölüm olarak girmişse de her vefat ölüm anlamında değildir. Allahû Teâlâ her gece bizi vefat ettiriyor ve sabahleyin tekrar ecel günü gelmemiş nefsleri iade ediyor; ölüm gerçekleşmiş olanları da bir daha salıvermiyor. Tıpkı bunun gibi, nasıl fizik vücudun uykuda vefatı söz konusuysa, Allahû Teâlâ’nın Hz. İsa (A.S.) 'ı ruh açısından vefat ettirmesi söz konusudur.

  Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Al-i İmran Suresinin 55. ayet-i kerimesinde “Seni müteveffa kıldık. ” diyerek, ruhun fizik vücudun üzerine örtü olması ifade ediliyor. “ ve râfiuke ileyye.” Fizik vücudun üzerine ruhun örtü olması ile birlikte Allahû Teâlâ, onu katına ref ediyor.

 • Bilal Büyükılgaz
  Bilal Büyükılgaz11.08.2007 - 01:52

  İsa Aleyhisselâm ölmemiş, semâya çekilmiştir. Cesedi ile birlikte semâda yaşamaktadır. Deccâlin fitnesi ile müslümanların iyice bunaldığı bir sırada Allah-u Teâlâ onu yeryüzüne indirecek ve icraatlarını gerçekleştirecektir.

  İsa Aleyhisselâm’ın hâlen sağ olduğuna, âhir zamanda mutlaka yeryüzüne inerek Muhammed Aleyhisselâm’ın şeriatı ile hükmedeceğine ve Allah yolunda mücadele-mücahede edeceğine inanmak farzdır.

  Bu husus tevatür derecesine ulaşmış; Kitap, Sünnet ve İcmâ ile sabit olmuştur.

  Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde şöyle buyurur:

  “Şüphesiz ki o, kıyametin kopacağını gösteren bir bilgidir.” (Zuhruf: 61)

  İsa Aleyhisselâm’ın yeryüzüne inmesi de kıyametin en büyük ve en bariz alâmetlerinden birisidir. Onun belirmesi ile kıyametin kopmasının yakın olduğu anlaşılır.

  İsa Aleyhisselâm’ın kıyamete yakın bir zamanda ineceğine dair Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-in rivayet ettiği bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyururlar:

  “Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; çok sürmez Meryem oğlu İsa âdil bir hakem olarak inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak ve mal o kadar çoğalacak ki, onu kabul eden kimse bulunmayacaktır.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1018)

  Allah-u Teâlâ üçüncü şaşkınlıkta İsa Aleyhisselâm’ı indirecek. Mehdi Resul Hazretleri Mescid-i Aksâ’da iken, İsa Aleyhisselâm gelerek onu takviye edecek. Deccal gibi büyük bir fitneyi yok etmekle büyük bir ıslahat yapacak.

  İsa Aleyhisselâm’ın gelmesine daha otuzbeş sene var.

  Hadis-i şerif’lerde ifade edildiğine göre İsa Aleyhisselâm ile Mehdi Aleyhisselâm birbirine yakın zamanda çıkacak ve İsa Aleyhisselâm, Hazret-i Mehdi’ye yardımcı olacak. Hatta İsa Aleyhisselâm’ın Hazret-i Mehdi’nin arkasında namaz kılacağı rivayet olunmuştur.

  Asıl vazife yine İsa Aleyhisselâm’ın olacak. Çünkü o üçüncü basamaktır. Deccal’i o öldürecek, Allah-u Teâlâ hakimiyeti ona verecek.

  Üçüncü Dünya harbi, bütün yeryüzünün ateşle dolması, Hazret-i Mehdi’nin zuhuru ve fütuhatı, Deccal’e ruhsat verilmesi, İsa Aleyhisselâm’ın indirilmesi ve Deccal’i imha etmesi, ondan sonra da yahudilerin öldürülmesi, hepsi peşi sıra bu kısa zaman içinde olacak.

  Allah-u Teâlâ kime o lütuf nurunu koymuşsa İsa Aleyhisselâm’a tâbi olacak, kime koymamışsa olmayacak.

  Hadis-i şerif’lerde belirtildiği üzere İsa Aleyhisselâm zamanında yeryüzünde sükunet, emniyet meydana gelecektir. O kadar ki arslanlar develerle, panterler ineklerle ve kurtlar kuzularla serbestçe otlayıp geçinecekler, çocuklar da yılanlarla oynayacaklardır.

  İsa Aleyhisselâm vefat ettiği zaman cenaze namazını müslümanlar kılacaktır.  Günümüzde türeyen sahte isalar ise artistlerin isasıdır. Bunların da aslı belli değil nesli belli değil. Bunlar aslını ne ile ispat ederler? Ya bu sahtelere ne demeli? Evine hâkim değil, nefsine hâkim değil, dünyaya hâkim olmaya çalışan bu sapıklara ne diyelim?

  Hakikat budur, bunlar sahtelerden ibarettir.

  Sayıları çoktur, itibarı yoktur.

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak28.03.2007 - 00:20

  '...Bir ulu kişinin sofrası başında kötü zanna düşmek ve harislik etmek küfürdür'buyurdu isa a.s.

 • Kerim Abdulcebbar
  Kerim Abdulcebbar08.02.2007 - 17:29

  Ve baş rahip âyini bitirmek üzere son sözünü söyler

  ' İsa bizi korusun...'

  ve bakire rahibeler hep bir ağızdan....Amaaaaann... :)

 • Harun İşlek
  Harun İşlek25.12.2006 - 17:51

  Hz.Muhammed'in ümmetinden olmak isteyen peygamber; Kendisine gönderilen kitapta (incil) , Hz.Peygamberden bahsedilmesiyle - kendisini bir adım ötemde hissediyorum - diyen ve geleceğini müjdeleyen ' büyük ' peygamberlerden...