Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mesih sizce ne demek, mesih size neyi çağrıştırıyor?

mesih terimi Ss tarafından tarihinde eklendi

 • Ahmet Akar
  Ahmet Akar

  Okuduğuma göre bazıları mehdi ile mesihi karıştırmışlar. Mesih Hz. İsa'ya atfen verilmiş bir isimdir. Mehdi bekleyenler ise sadece bazı müslümanlar değil, Yahudilerde, Hıristiyanlarda beklemektedir. Bakalım hangisi önce gelecek :)

 • Belgin Sönmez
  Belgin Sönmez

  Mesih bir manevi işaretmi yoksa gerçekten gelmesi beklenenmi..? Şimdiye dek kaç Mesih çıktı dünyada ne oldu hangi bölge kurtuldu..? Mucize adı altında istidrac gösterselerde Mesih şu an gelmedi bence.Velevki gelmiş olsaydı dünyada Müslüman halk zalimlerin zulmü altında inliyor olamazdı şu an.

 • Nevzat Bey
  Nevzat Bey

  gelmedimi daha o

 • Mehmet Yılmaz
  Mehmet Yılmaz

  Allah bir dir Allah hın anayasası dindir bu anayasanın adı islam dır sana farklı bana farklı olmaz uygulanmaz herkes Allahın yasallarına göre yargılanacak ve o yasalara göre cezlandırılacak. nasıl ki Allah meleklerine Ademe secde edin diye buyurduğunda ibilis secde etmedi lanetlenip cennetten kovuldu.Hz. Peygamberimize de biat etmeyen itat etmiyen lanetlenecek ve cennete giremiyecek.Hz. isa tekrar yer yüzüne inmiyecek bir daha gelmiyecek bu masal hırıstiyan toplumunun uydurması yüce Peygamberimizin son Peygamber olmadığını itda ettikleri için uydurdukları bir yalan. ne yazıkki islam alimiyim diyenlerde bu yalana iştirak edyorlar Hz. isa gelmeyecek Hz. Mehdi ise şuanda görevinin başında.

 • Elif Şahin
  Elif Şahin

  Meryemoğlu İsa Mesih DİYOR Kİ:

  Hiç ant içmeyin?
  Evetiniz evet olsun?
  Hayırınız hayır olsun?
  Daha fazlası Şeytandandır?

  Böyle buyurdu İsa Mesih?

 • Gece De
  Gece De

  Bir kısım İslam alimleri tarafından Kur'an'da İsa adıyla birlikte anılan ve fazla ayrıntılandırılmayan Mesih sıfatının, diğer İbrahimi dinlerden (Hristiyanlık ve Musevilik) farklı olarak, beklenen bir kurtarıcıyı değil de, İsa'nın bir lakabını tanımladığına inanılmaktadır.[5][6] Bununla birlikte İslam alimleri arasında, mesih kavramı konusunda tam bir fikir birliği yoktur.

 • Berat Berat
  Berat Berat

  Mesihin kim olacağı belli olmazken kuranda nerden çıkacağı ne yapacağına ilişkin bilgiler verilmiştir mesihin bir gün ortaya çıkacağı kesindir bundan şüpheniz olmasın

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Mesih fenomeninde en büyük sorun,Mesih'in insanlara kendini nasıl kanıtlayacağıdır.Ağca bile ben Mesih'in dediktan sonra,bu iş bayağı zor bir durum arzetmektedir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Bir bilinmez olduğu göz önüne alınırsa,yeryüzünde yaşayan tüm insanların Mesih olma ihtimali (inanç ayrımı yapmasızın) eşittir.

 • Bahadır Ay
  Bahadır Ay

  AĞCA BENİM DİYOR AMA....

 • Habibe Dasgin
  Habibe Dasgin

  insanın insanlığa dine yansıyan umudu.

 • Seda Aktürk
  Seda Aktürk

  gelsin artık..

 • Necati Ateş
  Necati Ateş

  4/NİSA-157: Ve kavlihim innâ katelnal mesîha îsabne meryeme resûlallâh(resûlallâhi) , ve mâ katelûhu ve mâ salebûhu ve lâkin şubbihe lehum, ve innellezinahtelefû fîhi le fî şekkin minh(minhu) , mâ lehum bihî min ilmin illettibâaz zann(zanni) , ve mâ katelûhu yakînâ(yakînen) .

  Ve şüphesiz Allah'ın resûlü: 'Meryem oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük.” demelerinden . Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Ama onlar için benzeri vardı. Şüphesiz onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan dolayı kesin bir şüphe içindedirler. Onların o hususta bilgileri yoktur. Sadece onlar, zanna uyarlar. Kesinlikle onu öldürmediler.

  'Meryem oğlu İsa Mesih
  yani hz İsanın ikinci ismidir
  artı İsa'yı mesih kabul edenler İsa'yı mesih kabul etmiyenler diye yahudilerin ikiye ayrılmaları
  dolaisiyla yahudilerin bir kısmi hz İsa sülaleden diyenler.
  diyer bir kısım yahudi ise hz İsa sülaleden deildir.derlerki bunlar tamamıyla yanlış düşünürler
  hz İsa meryemin oğludur
  erkek veya dişi ölüpde mezara defnedileceyi zaman annesinin ismi ile anılır.
  aslında hz İsa yı öldürmediler veya asmadılar yani carmıha asmadılar.
  Ama onlar için benzeri vardı
  hz İsa yı annesinin yanından alarak ateşte yaktılar
  daha sonra hzİsa ya benziyen birini carmıha astılar
  kısaca yakınen hz İsa yı tanıyan havarileri carmıhdakinin İsa olmadığını halkına yayınca İsa nın ner gitdiyi söz konusu olunca ALLAH cok seviyordu yanına aldı
  dolaisiyla ölen her kişi ALLAHA VARMAKTADIR
  saygılarımla selamlar

 • Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız
  Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız

  isa

 • Mavi Ölümm
  Mavi Ölümm

  Aşkın tecesümleşmesidir mesih...
  Aslında aşkın çarmıha gerilmesidir mesih...
  neynevanın diğer ismidir mesih...
  kısacası aşk uğruna adanmışlığın en kutsal ruhudur mesih...

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel

  4/NİSA-157: Ve kavlihim innâ katelnal mesîha îsabne meryeme resûlallâh(resûlallâhi) , ve mâ katelûhu ve mâ salebûhu ve lâkin şubbihe lehum, ve innellezinahtelefû fîhi le fî şekkin minh(minhu) , mâ lehum bihî min ilmin illettibâaz zann(zanni) , ve mâ katelûhu yakînâ(yakînen) .

  Ve şüphesiz Allah'ın resûlü: 'Meryem oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük.” demelerinden (bu sebeple onlara ceza verdik) . Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Ama onlar için benzeri vardı (onlara benzeri gösterildi) . Şüphesiz onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan dolayı kesin bir şüphe içindedirler. Onların o hususta bilgileri yoktur. Sadece onlar, zanna uyarlar. Kesinlikle onu öldürmediler.

  4/NİSA-158: Bel refeahullâhu ileyh(ileyhi) ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen) .

  Hayır, Allah onu, O'na (Kendisine) yükseltti. Ve Allah, Aziz’dir, üstündür, güçlüdür ve hikmet sahibidir.

  4/NİSA-159: Ve in min ehlil kitâbi illâ le yu'minenne bihî kable mevtih(mevtihî) , ve yevmel kıyâmeti yekûnu aleyhim şehîdâ(şehîden) .

  Ve kitap ehlinden, onun ölümünden önce O'na inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, O da onlar üzerine şahit olacaktır.

  21/ENBİYA-35: Kullu nefsin zâikatul mevt(mevti) , ve neblûkum biş şerri vel hayri fitneh(fitneten) , ve ileynâ turceûn(turceûne) .

  Bütün nefsler, ölümü tadıcıdır. Sizi, hayır ve şerr fitneleri ile imtihan ederiz. Ve Bize döndürüleceksiniz.

  “ Kullu nefsin zâikatul mevt: Her nefs ölümü tadıcıdır.” Eğer Allahû Teâlâ Hz. İsa (A.S.) 'ın ölmediğini, öldürülmediğini söylüyorsa, onu katına ref ettiğini buyuruyorsa, o zaman kıyamete yakın bir zamanda Hz. İsa (A.S.) 'ın tekrar inmesi ve ezeli ve ebedi, Allah'ın bütün insanlar için seçtiği hanif dinini, Arapça adıyla İslâm'ı tebliğ etmesi kesindir.

  Muhtemeldir ki, siz Hz. İsa (A.S.) 'ın öldüğü iddiasını Al-i İmran Suresinin 55. ayet-i kerimesine dayandırmaktasınız:

  3/AL-İ İMRAN-55: İz kâlellâhu yâ îsâ innî muteveffîke ve râfiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilullezînettebeûke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti) , summe ileyye merciukum fe ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn(tahtelifûne) .

  Hani o zaman ki; Allah buyurmuştu: “Ey İsa! Hiç şüphesiz Ben seni, vefat ettireceğim (ölü kılacağım) ve seni Bana (Kendime, katıma) yükselteceğim. Ve seni o (inkârcı) kâfirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tâbii olanları, kıyâmet gününe kadar kâfirlerin üzerine kılacağım (tutacağım) . Sonra dönüşünüz bana’dır. O zaman ihtilâfa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim.'

  Al-i İmran 55'de de Allahû Teâlâ Hz. İsa (A.S.) 'a diyor ki: “ Seni müteveffa kıldık ve seni katımıza ref ettik. Ve seni onların hilelerinden kurtardık. Sana tâbii olanları kıyamet gününde kâfirlerin üstünde kılacağım. Hepinizin dönüşü bana’dır. Size yaptıklarınızı haber vereceğim.”

  Sayın hocamız bu ayet-i kerimeye dayanarak, “Hz. İsa öldü.” diyorlar. Ölen kişinin dirilmesi söz konusu değildir. Hâlbuki bu ayet-i kerimede “Hz. İsa (A.S.) öldü.” denmiyor, “Müteveffa kılındı.” deniyor. Müteveffa kılmak sadece ölüm anlamına gelmiyor. Çünkü Zümer Suresinin 42. ayet-i kerimesinde de belirtildiği gibi, her gece uykuya yattığımız zaman Allahû Teâlâ’nın bizi müteveffa kılmasıyla nefsimiz vücudumuzdan çıkıyor ama henüz ecel günü gelmemiş nefsleri sabahleyin Allahû Teâlâ iade ediyor:

  39/ZUMER-42: Allâhu yeteveffel enfuse hîne mevtihâ velletî lem temut fî menâmihâ, fe yumsikulletî kadâ aleyhel mevte ve yursilul uhrâ ilâ ecelin musemmâ(musemmen) , inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne) .

  Allah, fizik vücutları ölüm anında öldürür ve onlar ki, uykularındadır (ölmemişlerdir) . O zaman, üzerine ölüm hükmedilmiş olanı (kişinin ruhunu) tutar ve diğerini (nefsi) belirlenmiş ecele (zamana) kadar (geri) gönderir. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden kavim için elbette ayetler (ibretler) vardır.

  Öyleyse, dilimize vefat kelimesi, ölüm olarak girmişse de her vefat ölüm anlamında değildir. Allahû Teâlâ her gece bizi vefat ettiriyor ve sabahleyin tekrar ecel günü gelmemiş nefsleri iade ediyor; ölüm gerçekleşmiş olanları da bir daha salıvermiyor. Tıpkı bunun gibi, nasıl fizik vücudun uykuda vefatı söz konusuysa, Allahû Teâlâ’nın Hz. İsa (A.S.) 'ı ruh açısından vefat ettirmesi söz konusudur.

  Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Al-i İmran Suresinin 55. ayet-i kerimesinde “Seni müteveffa kıldık. ” diyerek, ruhun fizik vücudun üzerine örtü olması ifade ediliyor. “ ve râfiuke ileyye.” Fizik vücudun üzerine ruhun örtü olması ile birlikte Allahû Teâlâ, onu katına ref ediyor.

 • Barbarosx
  Barbarosx

  Mesihin geleceğine dair kur anda tek bir ayet yoktur.var diyen göstersin.kur an dışı bir bilgidir..aksini idda eden varsa lütfen ıspatlasın.saygılarımla.

 • Tuncay Özçelik
  Tuncay Özçelik

  Dil tarihi yönünden bir arkadaşımız 'ovmak, yağ sürmek' diyor, Geçer kaynaklarda da böyle. Zamane hiristiyanlarının büyük bölümü, Türkiye müslümanlarının bir cenahı ve izleyicileri ise kurtarıcı Hazreti İsa, oluşan şartlar neticesinde yeryüzüne inecek olan... Ve Sebatey Sevinin rumuz veya sembol adı. Hikayeye göre o da yeryüzüne inecekmiş. Tabi 'peygamber' olarak. Bendenize göre dil tarihi yönü hariç hepsi gayya kuyusu yani, içinden çıkılmaz esatiri sis...O kadar kolaydır ki bu gordion düğümüne gerçeğin kılıcını vurmak; bir harfi bile değişmeyecek kadim-i kitab der zaten; son peygamberden sonra beklemeyin bir başkasını.

 • Perihan Pehlivan
  Perihan Pehlivan

  ALLAH KULLARINA ZAMAN ZAMAN KURTARICI LİDERLER GÖNDERİR. Onlar bir takım üstünlükler verir.en büyük özellikleri topluma yön verecek liderlikleridir. peygamberler gönderir onlar bir dinin temsilcisidir, kitapları vardır. Allahın emirlerini insanlar iletir. son peygamber Hz Muhammed(S.A.V) . gelecek olan mesih, dejenere olan topluma yön vermek için gelecektir. ama ne zaman. veya daha ne kadar dejnere olmamız gerekir. onu ALLAH bilir.bunu kuvvetle ihtimal, alimler İSA peygamber olarak kabul eder. çünkü o çarmıha gerildiğinde ruhu göğe yükselmiştir.ama biz kendi aklımızla doğru yolu bulamıyorsak,mesih bizi ne kadar düzeltecek. Rabbim yardımcımız olsun.

 • Melek Çelik
  Melek Çelik

  Mesih, (Aramice: מ ש י ח א (İbranî transkript) , Arapça: ا ل م س ي ح El-Mesih, İbranice: מ ָ ש ִ ׁ י ח ַ Maşiah, Yunanca: Μ ε σ σ ί α ς ;) , Musevi metinlerinde müjdelenen, Yahudi milletinin kurtarıcısıdır. Mesih sözcüğü İbranice'de 'kutsal yağ ile ovmak, kutsamak' anlamına gelmektedir. Batı medeniyetlerinde Mesih anlamında kullanılan Khristos sözcüğü, İbranice Mesih sözcüğünün Yunanca karşılığıdır. Dünya üzerindeki değişik dilleri kullanan Yahudiler, 'khristos' sözcüğü ve 'christ', 'christos' vb. varyantları Hıristiyanlığı ve İsa'yı çağrıştırdığı için Mesih sözcüğünü kullanmayı tercih ederler.

 • Selçuk Özdemir
  Selçuk Özdemir

  hasan mezarcı :)

 • Özge Derici
  Özge Derici

  hz.isa için öle deniyodu sanırım...temizlemek falan dii mi ya?

 • Ömür Aykanat
  Ömür Aykanat

  Hıristiyan cemaatlerince,Hz.İsa'nın,Kıyamet alametleri döneminin ismidir.Ancak,İslam alimleri tarafından tam anlamı ile birleşilerek kabullenmiş olmamasına rağmen,son çağda bazı müslümanlarcada ifade edilmektedir.Bazı kaynaklar bunu İslamiyetin dejenerasyonu olarak yorumlarken,bazı kaynaklar,Ilımlı islam adı altında kabullenme eğilimi göstermektedirler.Zira,MESİH'in Hz.İsa'mı yoksa Allah'ın başka bir (melek yada insan) görevlisi olup olmadığı tartışmalıdır.

 • Güneş Dönence
  Güneş Dönence

  acizlerin bir eylem yapmaksizin bekledikleri kurtarici!

 • Burak Şahin
  Burak Şahin

  mesih sadece hz. isa (a.s.) 'dan bahsedilirken kullanılan bir ifade değildir. Deccal'den bahsedilirken de deccal mesih denir.

 • Dilek Baydogan
  Dilek Baydogan

  Beklenen....

 • Berkant Sökmen
  Berkant Sökmen

  msh (meseh) eski mısır dilinde timsahı ifade eder. bu kutsal bir hayvandır. ibraniler mısırda yaşadıkları dönemde bu kelimeyi kapsadığı anlamla beraber alıp kendilerince uyarlmış olmalılar. bir de isa'nın başının kutsal yağ ile ovulması yani meshedilmesi sebebiyle 'isa mesih' deyimi kullanılmaktadır. kurtarıcılık kavramı ise helenistik dönemlerden gelmektedir. eski yunancada 'soter' sıfatı bu anlamda
  bazı milli kahramanlar için kullanılardı.

 • Duffy Duck
  Duffy Duck

  İddialara göre mesih gönülsüz birinden çıkmalıymış. O kişi ki mesihlik geldiğinde 'banane ya, gitbaşımdan, uğraşamam, sen bozdun sen düzelt falan' demeliymiş.

  Şahsen düşünüyorum da gelecek mesihin işi gerçekten çok zor. Öyle keramet gösterme adına yağmur yağdırma bilmem neyle mesihliğine inanacak insan kalmadı.

  Superman gibi uçmalı, gezegenleri bilardo topu gibi sıraya dizmeli, aynı anda tüm dünya televizyonlarında tebliğini vermeli ki, öyle inanabilsin bu zamanın insanı...

 • Veli Çelik
  Veli Çelik

  mesih kurtarıcı anlamındadır.bu da isa (a.s) mın ta kendisidir.kıyamete yakın zuhur edecek olan deccalı,gelip helak edecektir.

 • Hû

  Kimden: Ayhan Aytaç (Bay, 34)
  Kime: Grup: Hür İslam Halk Hareketi.
  Tarih: 22.01.2007 13:58 (GMT +2:00)


  Konu: Tanrı'nın oğlu meselesi üzerine:



  İsa Mesih bir sabi olarak yahudi halka gösterildiğinde bazı cahiller onun bir sabi olarak konuşmasına şahit olarak şöyle söylediler:'Bu insanoğluna benzemiyor konuşuyor...Biz ilk defa bir sabinin konuştuğuna şahit oluyoruz...Bu insanoğlu değil olsa olsa Tanrı'nın oğlu olabilir...' Ve o dönemler yunan mitolojisinden kalma kesişik kavramlar cahil halkın dilinde dolanıyordu...Yılanoğlu,Tanrıoğlu,Eros,Afrodit,Tanrıça,vesaire...Eğer bizler din tarihi keşfi yapmamız için İslam öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmamız lazımdır...Ancak gerçekler bu kural üzerine bizlere ulaşır...Yani İslam Tanrıoğlu kavramını elbette kabul etmez ama Hıristiyanlarda ille gerçek manada bunu demek istemezler veya söylediklerini tefsir edemezler...Tıpkı Aleviler gibi! onlarda bir çok kavram dillerinde dolandırırlar ama batın manasını bir türlü tarif edemezler...Yani siz kıbleye dönmüş namaz kılan bir müslümana sen kabeye mi secde ediyorsun deseniz o ısrarla hayır ben Allah'a secde ediyorum diyerek yorum getirir...Keza bir Hıristiyana da sorsanız ki,yahu İsa Mesih gerçekten Allah'ın oğlumudur diye onlarda hayır canım biz onu ruhumuzun babası manasında hepimiz için kullanırız...Nitekim İsa Mesih için tenasül tabiat manasında Tanrı'nın oğlu denmediği de mutlaka aşikardır...Yani biz bunun mantığını yoklayacak olsak ve kabul etsek ki,ruhun babası anası diye o zaman İsa Mesih'in öz babasının Cebrail olması gerekirdi...Neden çünki bütün incil başlangıcında Meryem o ruha gebe kaldı tabiri kullanılıyor...Yanlış bir tabir ama neyse...Bakın bu Hıristiyanlar bir şey diyor ama batın manasını bilmiyor...İsa Mesih kısaca diyor ki; 'Gökteki babanız ne kadar kusursuz ise sizde onun gibi kusursuz olun...' bunun Kur'an'da ki karşılığı Allah'ın boyasına boyanın yani 99 sıfatından nasip alıp zıllerini tecellilerini cihana yansıtın...Rab meseleside vardır mesela benim Rab den anladığım özellikle Resul Pavlos bunu Rab İsa derken 'Efendimiz İsa' manasında kullanılır...Tıpkı bizim Resulullah Efendimiz dememiz gibi...Nitekim onun ismine bağlı olması ben onu örnek alıyorum sizde beni örnek alınız gibi kavramlar kullanmasının yine Kur'an'da 'O elçi sizin için en güzel örnektir' manasına tekabül eder...Yani Resul Pavlos bizim zamanımızın insanı olsaydı bizim gibi olacaktı...Yine de onlar gelen peygambere en güzel şekilde sahip çıkmış gerçeği tasdik etmişlerdir...Allah'ın ilmi ve rahmeti üzerlerine olsun...Bakın şeytanın bütün bu konular üzerinde büyük oyunları vardır...Nasıl ki,şeytan bizi Kur'an dan uzaklaştırdığı gibi aynı zamanda geçmişte olup bitenlerden ve gerçeklerden habersiz olmamız için elinden geleni yapmış türlü kavram kargaşalarıyla bizleri tevrattan zeburdan ve incilden de uzaklaştırmıştır...Ben bizzat şahit oldum ki,bir arkadaşım bana ben kutsal kitabı okuyamıyorum korkuyorum imanımdan olurum diye uzaklaşıyorum demiştir...Ne hikmettir ki,sanki bu işi bir bizler yani Aleviler ve Bektaşiler başarmış ve zafere erişmiştir...Onun içindir ki,dört kapı kırk makam gerçeğini bu ilkeler ışığında kabul etmişiz...Bir de şu varki bizler söz de değil öz de dört kitap haktır demiş ve ona göre hareket etmişiz...Devam ediyorum söylenmedik bir şey kalmasın diye...Benim yanılmıyorsam bir yerde okuduğum Hz.Ali'ye ait sözde şöyle yazıyordu...'Allah sırrı hakikatini dört kitap'a serpiştirmiştir...' bu şu demek bir fotoğraf düşünün dörde bölünmüş her parçası bir yerde...Her parçası başka yerde olduğundan sadece o parça ile birilieri mana çıkarmış...Hiçbiride doğru manayı bulamamış...Ve Allah nasip etmiş sırrı hakikate vakıf olanlar bu dört parçayı Allah'ın inayetiyle bir araya getirip resmi net olarak görmüştür...Adam diyor ki Aleviler yehova şahidi olmuş...Bende sordum ne yapıyorlar...Efendim üç kutsal kitabı okuyorlar Kur'an'ı kabul etmiyorlar...Bende diyorum ki,onlar yehova şahitliğini değil öz inançları olan Aleviliği öğreniyorlar gerçeği anlayıp yüzü yerde özü darda dergaha gelip yüz sürecekler...Çünki bir yehova şahidi bana getirmiş kutsal kitabı önüme koymuş işte gerçek burda diyor...Bende üstüne Kur'an'ı'da ekleyip işte şimdi gerçek burda diyorum...Bu işler çok karışık dostlar şeytan gerçekten işleri çok karıştırmış ama şu kesin ki gerçekler cem olmuş Alevi ve Bektaşi külliyatında beklemektedir...Ta ki,Mehdi zuhur edede siz bu gerçeklere vakıf olasınız...Ne mutlu Rabbinin sözünü işitip itaat edenlere yazacaklarım bu kadar iğce merak ettiğiniz bir konu olursa çekinmeden benimle irtibat kurun ve hep birlikte gerçeği ortaya çıkaralım...Çünkü zaman gizliliklerin ortaya çıktığı ahir zamandır...Benden herkese selam olsun...Allah bizi gerçeğinde buluştursun...O bize değil biz ona muhtacız vesselam...

  ______________________
  Baki Gerçekler Demine Hu Dost Allah Eyvallah...
  Gerçeğe Hu Mü'mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...