Kültür Sanat Edebiyat Şiir

kandil gecesi sizce ne demek, kandil gecesi size neyi çağrıştırıyor?

kandil gecesi terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • Serdar yılmaz
  Serdar yılmaz

  Kandil gecesi nedir
  Kandil gecesi nedir

 • Murti
  Murti

  Bır gelenek İnan kutlasın sanpayayla

 • Djcr jfjn
  Djcr jfjn

  Kandil diyorum niye cevapla miyorsun sen onu şöyle?

 • sudenaz akbalık
  sudenaz akbalık

  müslümanların kandil geceleri nedir

 • gökçebts
  gökçebts

  kandil gecelerini hoca araştırın dedi lan ben bebekmiyim l üniversiteye gidiyorum

 • 121212
  121212

  kandil geceleri bizler için birer fırsattır . bu günlerde çok ibdet edilmelidir . kandiller de yaptığımız ibadetler ahiret gününde bizi kurtaracaklar bu yüzden kandil gecelerinin kıymetini bilmeliyiz.

 • Nazlı Menşur
  Nazlı Menşur

  Bir gecede sevap stoğu yapılacağına inandırılmış bir topluluğuz biz..Bu gecede yapılan ibadetlerin çoğu korkudandır.Sevgiden olsa idi hergün yapılırdı bir gün değil..

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Müslümanlarca mübarek sayılıp kutlanan özel geceler Mevlid, Regaib, Mîrac, Berat ve Kadir geceleridir. Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere "kandil geceleri" denilmiştir.

 • Hüseyin Kürşat Türkan
  Hüseyin Kürşat Türkan

  Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı 'Vesiletün'necat' olan mevlid kitabı O'nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir. Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir. Her müminin Resulullahı çok sevmesi gerekir. Bu da zaten imanın gereğidir. Çok sevmek kâmil mümin olmanın da alametidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Beni ana-baba, evlat ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz.)
  (Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar.)
  (Resulullahı seven de onu çok anar.) (Peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir.)

 • Mete Esin
  Mete Esin

  İslâm'ın Kandilleri

  Kandiller, zamanla ve bir evrim sonucunda İslâm’a monte edilmiş ve artık kutsal sayılan günlerdir. İslâm’da, en çok bilinerek önem verileni Kadir olmak üzere beş Kandil bulunmaktadırlar. Bunlar; Mevlid, Regâip, Mîraç, Berat ve Kadir adlarıyla sıralanmaktadırlar. Ancak, Milât’tan on gün kısa olan Arap takvimine göre bu sıralama, yıldan yıla değişebilmektedir de.
  Konuya kandil denen aydınlatma aracından girelim... Bunun aslı olan candela (okunuşu kandela) , Latince yani Roma dilinden geliyor. Buradan Araplar alıp kındil demişler; biz Türklerse sözü onlardan almış ve kandile çevirmişizdir. Belli bir yaşın üstünde olup, köy ve kasabalarda yetişmiş olanlar kandil görmüşlerdir. Kandil camsız bir âlet olup gaz lambasından daha basittir. Bazı kandillerse âdeta fitilli bir çanaktan ibarettirler. İlk kandiller pişmiş topraktan yapılmış, sonra şekilden şekle girmişlerdir. Bundan başka… Târihte; taş, kurşun, cam, seramik, tunç, gümüş, altın gibi çeşitleri görülmüşlerdir. En sonundaysa tenekeden ve camlı yapıldığı görülmüştür. Kandiller sıvı yağları, daha çok da zeytinyağını yakmışlardır. Elektriğin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, câmilerin kubbe veya tavanlarında, kandil niyetine bunun benzeri elektrik lambalarını gene de görebiliriz. Bunlar artık, o mekânların süs unsurları da sayılmaktadırlar.
  Buradaki asıl konumuz olan Kandil günlerine gelince... Henüz elektrik bulunmadan önce, yukarıda andığımız kutsal günlerin gecelerinde, câmi veyâ mescit gibi yerlerde kandil yakıldığından, böyle gecelere de “Kandil” denmeye başlanmıştır. Kandillerin en ünlüsü, kuşkusuz Kadir (Arapça kadr) gecesi olur. Ramazan’ın 27. gününe rastlayan bu gece, İslâm için son derecede önem taşımaktadır. Kur'an’ın beş âyet(cümle) lik Kadir suresi, Kur'an’ın bu gece tebliğ olunmaya başlandığını bildirmektedir. Aynı âyete göre, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir ama, aslında bunun günü belli değildir. Buna rağmen, daha sonra konuyu irdeleyen İslâm yorumcuları, bâzı hadislerden çıkardıkları sonuçla Kadir gecesinin, Ramazan’ın 27. gününe rastlaması lâzım geldiğini ileri sürmüşlerdir. İddiayı doğru kabûl eden İslâm toplumları, daha sonra günümüze kadar ve dâimâ aynı tez doğrultusunda hareket etmişlerdir.
  Mevlit (Arapça mevlid) Kandili... Aslı gene Arapça olan mevlit kelimesi; doğum, doğum yeri veya doğum zamanı demek olur. Kandilin konusu olan mevlit ise Hz. Muhammed’in doğumudur ki, ilk olarak Fâtımîler (Mısır) döneminde din törenleri düzenlenerek kutlanmıştır. Geniş çapta kutlamalar ise Selçuklular dönemine rastlamaktadır. Mevlit adına kutlamalar bundan sonra ve yavaş-yavaş bütün bir İslâm toplumuna yayılmıştır. Şu var ki, işin içine kültür girince her toplum Mevlit’i kendine göre yoğurmuştur. Tıpkı İslâm’ın asıl akîdeleri gibi, Mevlit de her toplumda farklı algılanarak, farklı-farklı yorumlanıp, farklı da uygulanmıştır. Mevlit günleri için, değişik İslâm ülkeleri dillerinde manzum övgüler (manzûme) yazılmıştır. Bunlar, ayrıca bestelenerek Kandil günlerinde okunmuşlardır. Ülkemizde yazılan mevlitlerin en ünlüsü Süleyman Çelebi’ninkidir. Bu, o derecede tutulmuş ve o derecede tutunmuştur ki, bugün, diğerlerinin metnini değil varlığını bile bilmemekte, Mevlit manzumesini Süleyman Çelebi’nin yazdığından ibâret sanmaktayızdır. Mevlit Kandili, bizde Osmanlının III. Murat döneminden sonra kutlanmaya başlanmış, bundan sonraysa İslâm’a yerleşip kalmıştır.
  Regâip (Arapça regâib) Kandili... Regâib Arapçada, çok aranan, çok istenen demektir. Bu kandil, Âmine Hatun’un Hz. Muhammed’e hâmile kaldığı gecenin yıldönümünü anlatır. İslâm toplumunda mübârek sayılan günlerdendir. Bu gece dahi diğer kandiller gibi, duâlarla ve genel ibâdetle geçirilir. Böyle bir gecenin (aslında bir günün tamamının) kutlanması, tabii ki Hz. Muhammed’in tebliğlerinden değildir. Nitekim, İslâm içinde söz sâhibi olmuş bâzı kişiler, böyle bir kutlamanın yanlış ve yakışıksız olduğunu düşünmüşlerdir. Bugün de böyle düşünenler bulunmaktadırlar. Târih bilimi de, olayın târih olarak doğruluğunu zâten onaylamamaktadır.
  Mîraç (Arapça mîrac) Kandili... Arapça mîrac; merdiven, yükselme, göğe çıkma gibi anlamlar taşır. Burada, Hz. Muhammed’in İslâm inanışında gökteki Allah katına çıkışı anlatılır. Olay, Mescidi Haram’dan Mescidi Aksâ’ya gidiş gibi de yorumlanır. İddiâlı bir söylentiye göreyse, Hz. Muhammed Burak adındaki beyaz bir atla Mesçid’i Aksâ’ya varmıştır. (Burak gökte hareket edince, buna göre onun kanatlı olduğu ve uçtuğu var sayılmaktadır.) Önceki bütün peygamberler orada beklemektedirler ve kendisini saygıyla karşılamışlardır. Hz. Muhammed, bundan sonra da aynı Burak’la göğün yedinci katına varmıştır. Orada, Allah’a iki yay boyu yaklaşmış, O’nunla konuşmuş, cennet ve cehennemi görmüştür. Mîraç denilen olay, İslam dünyası içindeki belli tartışmalardan birinin konusudur. Bâzıları göğe çıkmayı ciddîye almamakta, bunu bir rüyâ olarak kabûl etmektedirler. Onlar, Hz. Muhammed’in bedeniyle değil ama rûhuyla Mîrac’a çıkmış olabileceğini düşünmektedirler. Hz. Muhammed’in yatağının Mîraç gecesi sabahında ıslak bulunmuş olması, onun geceyi yatağında geçirip terlediği şeklinde izah edilmiştir. Diğer bir kısım İslâm tasavvufçularıysa Mîraç olayını tümden reddetmektedirler. Onlara göre böyle bir olayın yaşanması aslâ mümkün değildir. Bu durum, akla ve dünyâ gerçeğine uymaz. Mîraç olayı işte böylesine tartışmalı bir konudur. Fakat sonuç itibarıyla Mîraç da İslâm’ın mübârek gecelerinden sayılmakta, bu gece de duâ ve ibâdetlere vesîle olmaktadır.
  Berat (Arapça Berâet) Kandili... Arapçadaki berâet, bildiğimiz beraatın aslıdır. Özgür bırakma, kefil olma gibi anlamları vardır. Hz. Muhammed’e peygamberliğin tebliğ edildiği gün olarak kutlanır. Berat Kandili, bağışlanmayla mânen kurtulma gecesi sayılmaktadır. Önceki Kandillerdeki gibi, bu gece de duâ ve ibâdetlerle geçirilir. Aynı dinî törenler uygulanır.
  Anlaşılmış olacağı üzere… Kandiller, kaynaklarını Kuran’dan almamış olsalar bile Kuran’a inananların, daha sonra ibâdetlerin üstüne koydukları düşüncelerin kurumlaşmasıyla ortaya çıkmışlardır. İslâm akîdelerine (inanç ve tapınma kurallarına) katılmışlardır.

  Mete Esin

 • Mustafa Kasım Tınas
  Mustafa Kasım Tınas

  kandiller insanların günahlarını azltmak için bir kampanya günleridir.. günahım çok fazla diyen müslümanlar için bulunmaz bir nimettir.. boş geçirmemek lazım.

 • Hüseyin Gezer
  Hüseyin Gezer

  Hangi koşulda olursa olsun iftira atanlar,yalan söyleyenler Allah'ın ve Kur'anın peşinden gitmeyenlerdir; yalancılar ve iftiracılar Allah'ı ve Kur'anı kendi peşlerine takmaya çalışanlardır,onlar şirk üretme makineleridir! ..

 • Fatih Toplu
  Fatih Toplu

  bu mübarek gece dilerimki biz müslümanlar ve benim gibi zor günler geçirmiş uyuşturucu bağımlılıları ve bu sıkıntıdan kurtulmak isteyen herkes içinsabır ve duaların kabul loduğu gün olur ve el fatiha....bi fatiha da siz okuyun Allah kabul etsin

 • Cemile Candar
  Cemile Candar

  ╬ ♥ ╬ ╬ ═ ♥ ╬ ╬ ═ ♥ ╬ ╬ ═ ♥ ╬ ♥ ╬
  ╬ ♥ ╬ hayırlı kandiller═ ♥ ╬ ♥ ╬
  ╬ ♥ ╬ ╬ ═ ♥ ╬ ╬ ═ ♥ ╬ ╬ ═ ♥ ╬ ♥ ╬

 • İrmak Baris
  İrmak Baris

  kandil gecesi süpesiz ki mübarek bi gece beni hüzünlendiri aglamakli olurum utanc duyarim rabime karsi cünkü hep eksiktir bi tarafim hep noksan keske dememinde faydasi yok el acip yüz cevirmeye bile hakim yok layik miyim diyorum o yüce sevgiye yinede özur dilliyorum af diliyorum ayipimi bilip de ama o uludur o yuce dir süpesizki beni yari yolda birak maz birakmadida bu benim icimden gelen yine bi eskikle ins ibadetle gecirecegim gece mi ins ALLAH a hayirli bir kul olurum

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa;
  Rabbine dönüp: 'Benim çok büyük bir derdim var' deme!
  Derdine dönüp: 'Benim çok büyük bir Rabbim var' de!
  .
  Kadir gecenizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

 • Şule Elin
  Şule Elin

  kandil gecesi şimdiki zaman insan müsveddelerinin içinde de benim,asla yeterince değer vermediğimiz en özel günlerdendir.bu günlerin değerine ve tadına asla erişemicez.ölesine msj yoğunluğu yaşanan göstermelik kutlamaların yapıldığı her hangi bi geceden farklı olmayan geceler....

 • Zeynep Nurcan
  Zeynep Nurcan

  Özünde çok değerli bir gece; ancak sadece kandil gecelerinde Kur'an okumak, namaz kılmak vs. bunlar benim dikkatimi çekiyor ve beni üzüyor.Kandil gecesi bin aydan hayırlı olarak bilinir.Yaptığımız ibadet, gözyaşı, dua vs. o geceye denk gelebilirse, diğer günlerden farklı olarak daha fazla sevap kazanırız, dualarımız kabul olur İnşaallah... Ancak kandil gecesinin günü tam olarak bilinmemektedir.

 • Pinar Güven
  Pinar Güven

  Kadir, Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit adını alan bu kutsal gecelerden; ‘Regaip’, Hz. Muhammed’in ana rahmine düşüşü, ‘Miraç’, gökyüzüne yükselmesi, ‘Berat’, günahların affedilmesi, ‘Kadir’ Kuran’ın ilk ayetinin indirilmesi, ‘Mevlit’ ise Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kutlanır.Kadir gecesini diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği vardır. Kur’an’da sadece Kadir gecesinin kutsallığından bahsedilir. Öbür kandil gecelerinden hiç bahsedilmez. Zaten İslam’a göre Allah’a ibadet için her gece ve zaman aynı kutsallıktadır.

 • Aptirahim Yavaş
  Aptirahim Yavaş

  kandil bildiğimiz gibi aydınlanma aracıdır ama mubarek geceleri anlatmak için kullanılamaz mesela regaib gecesine kandil gecesi diyemeyiz kelimeleri ve anlamını iyi ve doğru kullanalım lütfen. mubarek gecelerin bir ismi ve anlamı vardır bu isim kandil gecesi değildir dersek ne olur berat gecesi ni kadir gecesiyle karıştırırız ve anlamını unuturuz. kırdıysam özür

 • Onur Bilge
  Onur Bilge

  AYDINLIK, NURLU GECELERDİR.

 • Perihan Pehlivan
  Perihan Pehlivan

  ruhun zindeliğe vardı anlar vardır. şüphesiz kandil geceleri bunlardan biridir. maddi dünyanın ağır yükünden bir saniyede olsa sıyrılıp gerçek alemin yolcusu ruhu özgür bırakmaktır. ne mutlu o anı yakalamayı bilen gönüllere. maddi arzuların, isteklerin sonu yok, saltanatın, tahtında ruha faydası yok. bu ince çizgiyi göen gözler ne nurlu. Allah inananlara rahmet, inanmayanlarada gafletten uyanmaları için mağfiret nasip eylesin.

 • Onur Bilge
  Onur Bilge

  ALEMLERİN SERVERi S A V

  İnce uçlu parmağın
  Bir sabır abidesi!
  Bir başına İslâm’ın
  Özetidir, simgesi!

  Doğar doğmaz, bu parmak
  'Tektir! ' dedi, 'Allah tek! '
  Secdeye kapanarak! ..
  İlk örnektin ilk örnek!

  Bu parmaklar okşamış
  Hasan'la Hüseyin'i!
  Bu parmaklar sulamış
  Binlerce cengâveri!

  Bu eller,eller tutmuş
  Söz almış Akabe'de!
  Bu eller kılıç tutmuş
  Can almış her darbede!

  Bu parmaklar uzanıp
  Ayı bölmüş ikiye!
  Bu parmaklar kazanıp
  Dağıtmış ahaliye!

  Bu avuçlar açılmış
  Yağmur boşanmış yere!
  Nice gözler açılmış
  Dokununca bir kere!

  Kapanmış yara bere
  Okşayınca bu eller!
  Göz nakli yapmış köre
  Derde deva bu eller!

  Nasıl bu kadar güzel
  Olabilir, bir insan? !
  Sen seçilmiş, sen özel,
  Bedeninden nur akan

  İri kirpikli gözler
  Yumuşak, sevgi dolu
  Şefkatle bakan gözler
  Bu bakış İslam yolu!

  Bir damar uzanıyor
  İki kaş arasından
  Yavaş yavaş akıyor
  İçinde mübarek kan.

  Dudaklarında Kuran
  Yakınlık, gülümseyiş
  Dudaklarından çıkan
  En anlamlı özdeyiş!

  Görür görmez sevdiğim!
  Sonsuz saygı duyduğum!
  Önünde eğildiğim!
  Yoluna baş koyduğum!

  Hiç kimse bana öyle
  Sevgiyle bakmamıştı
  Konuşan gözleriyle
  Kalbimi yakmamıştı!

  Milyarlar, kadın erkek
  Bir kez görmek isterken
  Sen bana lutfederek
  Göründün, kimim ki ben?

  Ben, kendini bilmeyen
  Ümmetinin hakiri
  Önünü göremeyen
  Dini bilgi fakiri...

  Sen İslam Peygamberi!
  Kâinat Efendisi!
  İns-ü canın önderi!
  Âlemlerin Serveri! ..

  Ben gafil, ben uykuda…
  Ben günahkar, ben asi…
  Bir karanlık kuyuda
  Işık arayan, aksi! ..

  Sen en merhametlisin!
  Çok ağladım, acıdın! ..
  Dayanamadın, geldin!
  Hatamı bağışladın! ..

  Affetmesen gülmezdi
  Herkesten güzel yüzün…
  Pişmanlığım bitmezdi
  Yerdi beni bu hüzün! ..

  Anlamlı bir bakışla
  Bambaşka bir tebessüm!
  Sonsuz bir anlayışla
  Bir müjde oldu düşüm! ..

  Yirmi yıldır beynimde
  Gözlerimde nakışsın
  İçimdesin, kalbimde
  Sımsıcak bir bakışsın!

  Beynim çekmiş resmini
  Ruhuma işlemişsin
  Necip Fazıl'ca beni
  Yazmışsın, fişlemişsin!

  Her ne kadar ben lâyık
  Değilsem de Resul'üm
  Lutfet, görün bir anlık
  Bir daha gülsün yüzüm!

  Onur BİLGE

  http://www.antoloji.com/siir/siir/siir_SQL.asp? sair=42021&siir=604115&order=oto

  11. sayfadaki 211. şiir…

 • Nihade Sıfır
  Nihade Sıfır

  Regâib vuslat hareminin eşiği. “Gece âleminin tâçları ve zamanın Allah’a en yakın zirveleri(dir)

 • Zeki Demir
  Zeki Demir

  kandil gecesinin insanlar uzerindeki etkisi ve yararı nedir

 • Mete Önal
  Mete Önal

  ancak müslümanların anlamlandırabileceği,en güzel tapınmalarla,en güzel ayinlerle bulunulan mekanları,sevap yağmurlarıyla doldurulmuş havuzlara dönüştürme günleridir.yakarılan affetmeye hazırdır bu günlerde.yeterki sesimizi duyurabileceğimiz kadar içten yalvaralım.

 • Ela Mihrace
  Ela Mihrace

  bu gece duaların kabul olduğu gecedir Allah'a daha da yaklaştığın bir gecedir

 • Yunus Emre Şahin
  Yunus Emre Şahin

  kandil aşk ile istek ile namaz ve islama yönelmek tir bu ve bunun gibi geceler islam dinini aydınlatır bu gecelere sizde önem vermeniz ve ibadetlerinizi eksik siz yerine getirmeniz gerekir

 • Ayhan Alagöz
  Ayhan Alagöz

  bu gece de ellerimi açıyorum sana,
  kabul et beni günahlarımla,ya ALLAH
  ömrün bitiiği gün adım,adım yaklaşırken sana,
  cennet kapısını benim içinde arala.

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  dua bekler ana baba kardeş eş dost
  tanıdık tanımadık herkes..
  umudunu kandilde edilen duaya bağlayan samimi yürekler vardır belki..
  çirkinim,
  dilim çirkin, dilim yara
  sözlerin altına attığım imzalar yakışmıyor bana
  biliyorum
  ama bende
  bu gecede
  affedilmeyi diliyorum..