Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • türk26.06.2006 - 00:22

  Bir beyit: 'Gönül yay; vücut oktur' diyor. Ok ve yay eski Türkler'de bir semboldür. Yay, Tanrı iradesini temsilen hakanı; ok ise bağlılık ve kulluğu temsil eder. 'Gönül yay, vücut oktur' derken, gönül padişah, vücut tabi, vücuda bağlı diğer azalar buna bağlı, tabidir denmek isteniyor..

  Bir genç kız nişanlanıyor, nişanlı kızın adı,nişanlı değil, okludur. Yani bağlandı diyor. Aile kuruldu: Baba yay; çocuklar ve ailenin diğer fertleri ok oluyor. Baba vefat etti, miras paylaşılacak. Mirastan ailenin her bir ferdine düşen hissenin adı oktur. Altık babaya bağlı olan o mülkün dönüp yeni sahibine bağlandığını ve onun tasarrufuna geçtiğini ifade ediyor.

  Boyda ise; Boy beyi yay'dır. Boyun diğer fertleri oktur. Yine yay ve ok'un remiz manaları devam ediyor. Devlet bir manada boylar birliğidir. Devlette ise Hakan yaydır. Hakana bağlı olan boylar oktur. Burada enteresan bir husus var. Bizim bugün 'Oğuz' dediğimiz kelime (oğuzlar kelimesi aslında, kelimenin etimolojik yapısı bakımından yanlış bir söyleyiş, çünkü, Oğuz kelimesi zaten çokluk ifade ediyor) Oklar demektir

  Oklar, “Hakana bağlı olan boylar' demek. Türkler'in devlet teşkilatında bu boy teşkilatı fevkalade mühimdir. Oğuz Destanı'nda; gök yerden kıdemlidir. Gök yaydır, yer oktur. Oğuz Han Destanı'nda Oğuz Han'ın büyük oğullarının isimleri gök cisimlerinin adını taşıyor: Gün Han, Ayhan, Yıldızhan şeklinde. Bu üç oğulun çocukları olan oniki boy Bozoklar'ı teşkil eder, devletin gerçek sahipleridir. Destan'da altın yay bulmuşlardır. Devlet teşkilatında doğuyu ve güneyi bunlar almışlardır. Batıyı ve kuzeyi ise küçük oğullar -gümüş okları bulan Üçoklar, yani yer isimleri taşıyan oğullar- Dağhan, Denizhan, -Gölhan zannediliyordu. Yer isimleri taşıyan küçük oğullar okla temsil edilmiş ve Bozoklar'a bağlanmıştır. Ve bu hal devam edip gelmiştir.

  Hun devleti en geniş sınırlarını buluyor. Büyük Hun İmparatorluğu fiilen çok büyük bir araziye yayılıyor. Fakat tesir sahası bakımından bütün dünyayı hakimiyeti altına almış. Artık cihan hakimiyeti tahakkuk etmiştir. Çin kaynaklarına göre bir cümle aksediyor: 'Okla yay bir araya geldi.' Yani töre tam manasıyla hükümran oldu demektir.

  Son derece geniş hudutlar ve cihan hakimiyetinin fiilen tesis edildiği bir devir Sultan Melikşah Devri. Bizans'ta (Karaköy'de) Emeviler'in kuşatması sırasında yapılmış olan bir Arap Camii var. Hala içinde ibadet yapılıyor. O cami harab olmuş; Melikşah tamir ettirmek istiyor ve tamiratını yaptırıyor. Bizans bu işe boyun eğiyor. Tamir ettirdikten sonra çok enteresandır, geleneğe göre mihrabın sağına ve soluna Allah ve Muhammed yazıları yazılması gerekirken, böyle yapılmamış ve bu isimlerin yerine mihrabın üzerinde ok ve yay nakşettirmiştir.

  Ok ve yay birlikte Eski Türkler'de tevhid sembolü olarak kullanılmıştır.

 • içelim25.06.2006 - 23:05

  Bir zamanlar Ti Show diye bir program vardı. Gerçi sadece bir bölümünü izlemiştim. Orda Haluk Bilginer bir robotu canlandırıyordu ve aklımda kalan tek cümlesi: 'İçelim güzelleşelim' :)

 • türk25.06.2006 - 22:02

  'Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir... Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir… Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni
  alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır...'

  'Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.'

  'Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.'

  'Türk milleti güzel her şeyi her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde taktir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır.'

  'Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.'

  'Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.'

  'Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.'

  'Büyük şeyleri büyük milletler yapar.'

  'Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazdı.'

  'Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı ben hiç birşey yapamazdım.'

  'Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.'

  'Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.'

  'Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir... Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.'

  'Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.'

  'Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.'

  'Türklük esastır. Bu mevcudiyeti tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen bir tarih zinciri içinde tesbit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. Fakat, bu övünmeye layik olmak için bugün çalışmak lazımdır.'

  'Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir gelecege layık ve aday olan bir millettir.'

  'Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.'

  'Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı.'

  'Bizim halkımız, menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil tam aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine gerekli olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır, ve isçilerdir. Bunların hangisi diğerinin muarizi olabilir? '

  'Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin birbirlerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir? '

  'Bugün vardığımız barışın ebedi barış olacağına inanmak safilik olur. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki, ondan bir an bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye sokar. Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe, mukabil saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Fakat, ne çare ki, zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. Onun için her türlü ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yapmakta, asla gecikmeyeceğiz.'

  'Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.'

  'Türk milleti insanlık aleminin samimi bir ailesidir.'

  'Milletler gam ve keder bilmemelidir. Vaktiyle kitaplar karıştırdım. 'Dünyadaki geçici ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunamaz' diyorlardı. Başka kitaplar okudum. Diyorlar ki 'Bari yaşadığımız müddetçe şen olalım'. Ben kendi karakterim itibariyle ikinci hayat görüşünü tercih ediyorum...'

  'Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile ayakta gören adamlar milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Kendisi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir.'

  'Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz.'

  'Dünyada hiç bir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.'

  'Artık bugün demokrasi fikri daimi yükselen bir denizi andırmaktadır. 20.yüzyıl, birçok müstebit hükümetlerin bu denizde boğulduğunu görmüştür.'

  'Türkiye Cumhuriyetinin temeli, kahramanlığı ve Türk kültürüdür.'

  'Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar 'Tam Bağımsızlık' ve 'Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlik'ten ibarettir.Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir...'

  'Komünizm bu yurdun en büyük düşmanıdır. Görüldüğü yerde ezilmelidir.'

  'Türk miletine doğru ve güzeli veriniz, anlatınız, muhakkak kucaklar.'

  'Biz daima hakikat arayan, onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten kaçınmayan insanlar olmalıyız.'

  'İlerlemek yolunda vuku bulacak her mühim teşebüssün, kendine göre mühim mahzurları vardır. Bu mahzurların asgari hadde indirilmesi için tedbirde ve teşebbüslerde kusur etmemek lazımdır.'

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 • türk25.06.2006 - 21:49

  HAKİKAT NEREDE?
  Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
  Tuna ezelden Türk diyarıdır.
  Bilinen tarihler söylememiş bunu
  Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
  Dinleyin sesini doğan tarihin,
  Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak
  Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.

  Asya'nın ortasında Oğuz oğulları,
  Avrupa'nın Alplerinde Oğuz torunları
  Doğudan çıkan biz
  Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
  Türk sadece bir milletin adı değil,
  Türk bütün adamların birliğidir.
  Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
  Ey yığın yığın insan gafletleri
  Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
  Hakikat nerede?

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 • karahanlılar25.06.2006 - 21:41

  Karluk,Çiğil ve Yağma boylarının meydana getirdiği ilk Müslüman Türk devletidir. Satuk Buğra Han döneminde islamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir. Kendisi müslüman olduktan sonra 'Abdülkerim' ismini almış ve onun adına destanlar yazılmıştır.

 • eziyet25.06.2006 - 20:12

  Yürekten inanmadıkları bir şey için, bazı insalara suçlamalar yönelten kişilerin yaptığı.....

 • acem kızı25.06.2006 - 15:05

  Dedemin hep söylediği bir Türkü...

 • türk düşmanları25.06.2006 - 14:53

  Pakistan, Azerbaycan, Türkmenistan halkı ve Lazlar hariç pek dostumuz yoktur...

 • türk25.06.2006 - 14:51

  Yeryüzünde 350 milyonu aşan sayıları ile çok geniş bir bölgeye yayılan Türkler'in ilk anayurdu'nun tesbiti birçok bilimadamını asırlarca meşgul eden büyük bir konu olmuştur. Bilim adamları ve araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucu Türkler'in ilk Anayurdu ile ilgili bir çok iddialar ortaya atmışlardır.

  Tarihçiler, Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağlarının,

  Etnologlar,İç Asya'nın kuzey bölgelerinin,

  Dil araştırmacılar,Altaylar'ın veya Kingan Dağları'nın doğu ve batısının,

  Kültür Tarihçileri, Altay-Kırgız Bozkırları arasının,

  Sanat tarihçileri, Kuzeybatı Asya sahasının,

  Antropologlar ise Kırgız Bozkırı-Tanrı Dağları arasının ilk Türk Anayurdu olduğunu iddia etmişlerdir.

  Bütün bu araştırmalara göre ilk türk yurdunun kesin sınırlarını çizmek mümkün olmamaktadır. Zira Türkler'in ilk zamanlardan itibaren çok geniş bir sahaya yayılmaları bu tesbitte güçlük çıkartmaktadır.
  Bununla beraber son yıllarda yapılan dil araştırmaları ve yukarıda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, ilk Türk yurdunun 'Altay Dağları'ndan, Urallar'a kadar uzanan, Hazar Denizi Kuzeydoğu Bozkırlarından,Tanrı Dağları'nı kapsayan çok geniş bir bölge olduğudur.'
  Tarihî akış içerisinde meydana gelen göçler sonucu Anayurtları'ndan çok uzak mesafelere ve geniş bir coğrafî alana yayılan Türkler, bugün Balkanlar'dan doğuya Çin Seddi'ne,Kuzeyde Sibirya Bozkırları'ndan Güneyde Horasan, Afganistan,Tibet'e kadar olan bölgeleri yurt tutmuşlardır.

 • kazım koyuncu25.06.2006 - 14:27

  Görüşleri hakkında pek bilgim yok ama güzel şarkıları vardı. Bugün ölüm yıldönümü....