Kültür Sanat Edebiyat Şiir

namık kemal sizce ne demek, namık kemal size neyi çağrıştırıyor?

namık kemal terimi Erhan Aydemir tarafından tarihinde eklendi

 • Namikk kemal sarayhanoglu
  Namikk kemal sarayhanoglu

  Adım ve soyadım ne anlama geliyor

 • Masalların Masalı
  Masalların Masalı

  Düşene güIen acıyandan çok buIunur.

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  Batı hayranlığı aklını başından almış lüzumsuz devlet düşmanlığı yapan mason. İsterse dünyanın en iyi şairi olsun nafile..

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi

  Tekirdağ-Bolayır doğumlu, edebiyatımıza kazandırdığı ölümsüz eserleriyle damgasını vuran, ünlü yazarımız.

 • Pelin Erol
  Pelin Erol

  Edebiyatımızda bir çok gelişmenin öncüsü olan tanzimat dönemi şair,yazarlarındandır.özgürlük,hürriyet,eşitlik kavramlarının edebiyatımıza girmesini sağlamıştır.hürriyet kasidesi oldukça bilinen ve önemli eserlerindendir.
  avrupai anlamda ilk edebi topluluk olan encümeni şuaranın en genç üyesidir ve hafta boyu üyelerin yazdığı şiirleri okuma görevi ona verilmiştir.
  şinasinin avrupaya gitmesiyle tasvir-i efkar gazetesinin sorumluluğunu almıştır.ve şinasiyi örnek almıştır.
  ziya paşanın harabatına eleştiri olarak yazdığı tahrib-i harabat adlı eseri oldukça ünlüdür.
  ilk tiyatro eleştirmenimiz olark görülen namık kemalin tiyatroya oldukça büyük katkıları olmuştur.
  önemli eserleri...
  ilk edebi roman- intibah
  ilk tarihi roman- cezmi
  tiyatro...
  vatan yahut silistre,celaleddin harzemşah,gülnihal,zavallı çocuk,kara bela...

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  ...
  'Encümen-i Şuarâ toplantıları, yüzelli yıl evvelki edebiyatımızın en zarif ve bilge seviyede görüşülüp konuşulduğu muhitlerden biri imiş. Orada sohbetin çıtası çok yüksektir ve söz üst perdeden ve ariflere söylenir, cahil cühela takımı da buraya asla gelemezmiş. Anlatırlar ki böyle bir toplantıda söz dönüp dolaşıp insan anatomisinin edebiyata yansımasına gelmiş. Herkes meselenin ayrı bir veçhesini anlatıp fikirlerini açıklamış. Bir ara Namık Kemal, ahlat-ı erbaanın edebiyat yönünü anlatan ateşli bir konuşmaya başlamış ki herkes lâl kesilip can kulağıyla dinlemekte. O sırada dinleyenlerden biri heyecanla elini kaldırıp Kemal Bey'in sözünü kesmez mi?

  - Kemal Bey, Kemal Bey! ..

  Bütün başlar o adama çevrilmiş, herkes meselenin yeni bir açılımını dinlemeyi ummakta:

  - Kuzum Kemal Bey, ahlât-ı erbaa ne demek?

  Sözünün böyle münasebetsizce kesilmesine kızan Namık Kemal, büyük bir ciddiyetle cevaplamış:

  - Dört kere halt etmek demektir, azizim.'

 • Başak Aksoy
  Başak Aksoy

  geçme namık kemal köprüsünden... diye cümleye başlayasım geliyo bu ismi duyduğumda.hayır küfür de sevmem yani ben.alla alla....

 • Perihan Pehlivan
  Perihan Pehlivan

  adam gibi adam,şair gibi şair. vatan için cengaver, her sürgünden devleşerek döndü her sefer. şimdi bile her sözü paha biçilmez bir değer. senin gibileri kaldımı ki ruhun şad olsun vatan perver! ? ? ? ? ? ? ? ? ? saygılarımla.

 • Ali Soydoğan
  Ali Soydoğan

  següzeşt_i ali bey :))
  İntibah'ın yazarı

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Bulunaydı seni bizler gibi üç tane seven,
  Yüzüne de bakmaya kastedemezdi düşman;
  Etini, beslediğin halkın yedi âh vatan!
  Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini
  Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini.

 • Barış Savaş
  Barış Savaş

  Namık Kemal, Ulu Hakan 2.Abdulhamit Han'a düşmandı. 2.Abdulhamid'in yanında onu öven kelimeler söyler, ama gizlice düşmanlığını yapan bir şahsiyetti. Utanması lazım aslında, çünkü devlet adamları Namık Kemal'in idam edilmesini istemelerine rağmen, Namık Kemal'in düşman olduğu, baskıcı dediği o ulu hakan kendisini idam ettirtmemiştir. Sürgüne yollamıştır. Anlayanlara.

 • Cem Sagol
  Cem Sagol

  Vatan kelimesinin unutturulmaya çalıştırıldığı dönemlerde.......Vatan şairliği yapmak.........

 • Nejla Şen
  Nejla Şen

  karanlık bir adam

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  '...Namık Kemal; hem 'kızılbaş',hem 'sabataist'tir...

  Namık Kemal için Atatürk tarafından şöyle denilmiştir:

  -Benim ruhumu Namık Kemal,bedenimi Ziya Gökalp yoğurdu! '

 • Şefik Kaan
  Şefik Kaan

  Görüp ahkam-ı asrı münharif sıdk ü selametten
  Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten
  Niçün - i medet ummak idi gavur-u ecnebiden
  Akçeyi neylesün kemal. ! ! ? ?
  Çil çil altunlar gelür iken İngilizden...

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  osmanlı tarihi

 • Cem Sagol
  Cem Sagol

  vatan şairi...........

 • Mdk Çelik
  Mdk Çelik

  namık KEMAL fıkralara düşmeyi haketmiyen bir insan.evet işte türkiye burası

 • Mathilda Loren
  Mathilda Loren

  Şiirlerinde, devlet hizmetinde çalışmayı, insafsız bir avcıya uşaklık yapmaya benzeterek, en tantanalı bir dil ve üslûpla kötülemesine rağmen devlet adamlarının, Osmanlı Sultanlarının ufak iltifat ve ihsanları karşısında her şeyi unutur, kendisiyle birlik olanları jurnal ederdi. İkinci Abdülhamid Hana yazdığı çok aşırı saygı ve bağlılık ifâdeleriyle dolu mektupları, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde mevcuttur.

 • Efe Akgün
  Efe Akgün

  Namık Kemal bir gün diye başlayan fıkraları :)

 • Murat Faust
  Murat Faust

  Görüp ahkam-ı asrı münharif sıdk ü selametten
  Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten

 • Meryem Türkeri
  Meryem Türkeri

  ROMAN:
  İntibah (1876, yeni harflerle 1944)
  Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)
  OYUNLARI
  Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
  Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940)
  Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)
  Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977)
  Kara Bela (1908)
  -Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiye’ye ilk getiren kişilerden biri oldu.(ALINTIDIR)

 • Keziban Okay
  Keziban Okay

  NAMIK KEMAL ÜNLÜ BİR YAZARDIR.OSMANLI DÖNEMİNDE YAŞAMIŞ ÜNLÜ BÜR HİKAYE VE ROMSN YAZARIDIR.BİRÇOK ESERİ VARDIR.BUNLARDAN BİRKAÇI TANINMAYAN ADAM, CEZMİ....VB. KİTAPLAR YAZMIŞTIR.

 • Suha
  Suha

  Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

 • Erdi Kenar
  Erdi Kenar

  fıkralardaki nam-ı kemaldir iptidai beyinlere duyurulur...

 • Mahmut Yıldırım
  Mahmut Yıldırım

  bunca fıkradan sonra insan neye inanacağını şaşırıyor walla.

 • Erdi Kenar
  Erdi Kenar

  Namık Kemal, Vatan, Millet, Hürriyet, İstiklal kelimelerini fikir hayatımıza, edebiyatımıza sokan, bunları bir sistem halinde ifade eden ilk düşünürümüzdür.

  Benim bedenimin babası Ali Rıza Efendi, Duygularımın babası Namık Kemal, Fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp' M.KEMAL ATATURK

 • Oguzcan Demir
  Oguzcan Demir

  9-nisan 1877 de magosaya sürgüne gönderilmişti namık kemal

  HÜRRİYET KASİDESİ

  Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
  Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

  Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

  Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
  Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

  Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
  Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

  Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
  Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

  Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
  Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

  Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
  Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

  Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
  Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

  Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
  Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

  Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
  Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

  Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
  Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

  Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
  Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

  Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
  Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

  Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
  hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

  Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
  Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

  Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
  Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

  Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
  Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

  Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
  Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

  Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
  Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

  Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
  Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

  Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
  Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

  Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
  Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

  Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
  Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

  Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
  Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

  Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

  Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
  Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

  Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
  Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

  Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
  Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

  Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
  Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

  Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
  Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

  Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
  Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten


  Namık Kemal

 • Türk Vatandaşı
  Türk Vatandaşı

  imralıya gitmesi gereken bir şahsiyet

 • Bilge Kralın Kardeşi
  Bilge Kralın Kardeşi

  garibim yaşarken kime kötülük yaptı bilmiyorum ama
  o kişi fena bi intikam almış. adamın adı fevkalade erotik ve sapık fıkralardan hiç düşmez
  bilirsiniz; namık kemal bir gün diye başlar