Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ad kavmi sizce ne demek, ad kavmi size neyi çağrıştırıyor?

ad kavmi terimi Erhan Aydemir tarafından tarihinde eklendi

 • Ahmet Orhan
  Ahmet Orhan

  dev insanlar olarak bilinir.. diğer insanlara yaptıkları zulümlerden ve Allaha büyüklenmelerinden dolayı bir kasırga ile helak edilmişlerdir.. bugünkü yemen toprakları içerisinde yaşamışlardır

 • Gökhan Tecer
  Gökhan Tecer

  ben ad kavmini ilk defa bi arkadaşımdan flaş belleğe atıp izlediğimde öğrendim ama gercekten ürkütücüler ve eğer insanlara zulmetmeyip günümüze kadar gelselerdi ve iyiliği barışı isteselerdi günümüzdeki kötü insanları ve devletleri durdurabilirlerdi...
  insalık için müslümanlar için çok faydalı bir şey yapmış olurlardı
  ama onlar daha o zamandan sapmışlar ve kötülük yapmışlar günümüzde daha felaket olabilirlerdi.

 • Akın Arda
  Akın Arda

  hz salih as mın gönderildiği kavim. hz salihe madem peygambersin ozaman söyle allaha şu kayadan bize bir deve çıkarsın. salih as onlara o mucizeyi gösterdi fakat yinede allaha inanmadılar ve helak oldular.

 • İmran Tekin
  İmran Tekin

  Kur'ân-ı kerim'de kıssası geçen peygamberlerden biri. Âd kavmine gelen Allah'ın rasûlü A'raf, Hûd, Şuarâ ve Ahkâf sûrelerinde kendisinden bahsedilmektedir.

  Ad kavmine gönderilmiştir ki, Kur'ân dışında diğer mukaddes kitaplarda bu kavimden sözedilmemektedir (Abdulvahhab en-Neccâr, Kasasu'l-Enbiyâ, Beyrut, ty., s. 49) . Âd kavmi Hz. Nûh tûfanından sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir (İbn Kesîr, Kasasu'l-Enbiyâ, Beyrut 1982, I, 149)

  Hud (a.s) , Âd kavmi içinde soyu sopu şerefli bir kişiydi. Peygamberlikten önce ticaretle uğraşırdı. Hûd (a.s) orta boylu, esmer tenli, gür saçlı, güzel yüzlü idi. Ãdem (a.s) 'a benzerdi. Zâhid, muttakî ve ibâdete düşkün idi. Cömert ve şefkatli idi; yoksullara bol bol sadaka verirdi (Hâkim, el-Müstedrek, I, 563) .

  Ad kavmi Arabu'l-âribe denilen Arabistan yarımadasına ilk yerleşen kavimlerdendir. Hadramevt'e ve Yemen'e kadar uzanan yurtlarda oturan bu kavmin yurtları otu, suyu, ve çeşitli nimetleri bol olan bir yerdi. Yerin üzerinden akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları (eş-Şuara, 26/133, 134) yer altında da, su depoları ve köşkleri vardı (eş-Şuarâ, 26/129) . Başkalarına nazaran onlara boy pos, güç ve kuvvet verilmişti.

  Allahu Teâla, Ãd kavmine, Peygamber olarak Hûd (a.s) 'ı gönderdi. O da kavmini bir ve tek olan Allah'a iman ve ibâdete, insanlara zulmetmekten vazgeçmeğe dâvet etti ise de, red ve tekzib ile karşılandı. Bunun üzerine, Allahu Teâla onlardan üç yıl yağmuru kesti. Onlar yağmur için Mekke'ye bir heyet gönderdiler. Allah, yağmur bekledikleri halde bir kasırga ile onları helâk etti.

  Hz. Peygamberimiz (s.a.s) vedâ haccında, Usfan vadisine vardığı zaman, Hz. Ebû Bekr'e: 'Ey Eba Bekr! Bu hangi vâdidir' diye sormuş. Hz. Ebû Bekir 'Usfan vâdisidir' diye cevaplayınca: Hz. Peygamber (s.a.s) Hûd (a.s) 'un, beline aba tutunmuş, belinden yukarısını alacalı bir kumaş ile bürümüş, genç ve kızıl, yuları hurma liflerinden örülmüş dişi bir deve üzerinde, hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir (Ahmed b. Hanbel, I, 232) .

  Ad kavmi helâk olunca Hz. Hûd kendisine inananlar ile beraber Mekke'ye gelmiş ve vefat edinceye kadar orada kalmıştır.

  Âd kavminin, Hz. Hûd'a karşı çıkarken ileri sürdükleri itirazlar, diğer Peygamberlere karşı muarızlarının ileri sürdükleri itirazların aynıdır. Hatta günümüz münkirlerinin de itirazları aynı türdendir. Ona itirazda baş çekenler de, diğer peygamberlere itiraz gibi kavmin ileri gelenleridir. İtirazın temelinde ise, dönmekte olan çıkar çarklarının devam etmesi vardır. Hz. Hûd'a yaptıkları itirazlarını şu maddelerde özetlemek mümkündür:

  a- Hz. Hûd'u beyinsizlik ve sapıklıkla itham etmek:

  'Kavminden ileri gelenler dediler ki: Biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz' (el-A'raf, 7/60) .

  'Kavminden ileri gelen inkârcılar dediler ki; biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve biz seni yalancılardan sanıyoruz' (el-A'râf, 7/66) .

  b- Atalar dinine bağlılık:

  'Dediler ki: demek sen, tek Allah'a kulluk edelim ve atalarımızın taptıklarını bırakalım diye mi bize geldin' (el-A'râf, 7/70) . 'Dediler: sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin? ' (el-Ahkâf, 46/22) .

  c- Kendilerinin güçlü kuvvetli olduklarını söyleyip Hz. Hûd tarafından gelebilecek bir zararın olamıyacağını ileri sürmeleri:

  'Ad kavmi, yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladılar ve; bizden daha kuvvetli kim var? dediler' (el-Fussilet, 41/15) .

  d- Âhireti inkâr etmeleri ve hayatın sadece dünya hayatından ibaret olduğunu ileri sürmeleri:

  'Ne ise hep bu dünya hayatımızdır; ölürüz ve yaşarız (bir kısmımız ölürken bir kısmımız doğar) . Biz öldükten sonra diriltecek değiliz' (el-Mü'minûn, 23/37) .

  e- Hz. Hûd'u küçümsemeleri:

  'Kavminden, kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz o inkâr eden ve âhiret hayatına kavuşmayı yalanlayan eşraf takımı dedi ki; bu da sizin gibi bir insandan başka birşey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden içiyor. Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz o takdîrde siz, mutlaka ziyana uğrayanlardan olursunuz' (el-Mü'minûn, 23/33-34) .

  Onların bu itiraz ve tavırlarına karşı Hz. Hûd'un takındığı tavır şöyle idi:

  'Ey kavmim. Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. (O'na karşı gelmekten) sakınmaz mısın? ' 'Ey kavmim, bende bir sapıklık yok; ben âlemlerin Rabbı tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından, sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum' (el-A'râf, 7/65, 67, 71, 72) . 'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz (putları Allah'a ortak koşmakla sadece iftira ediyorsunuz. Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratana aittir. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin (O'na yönelin) ki gökten üzerinize bol bol rahmet göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın, Suç işleyerek (Allah'tan) yüz çevirmeyin'(Hûd, ll/50-52) . Geçmiş peygamberlerin ve kavimlerin kıssalarını Kur'ân'da zikredilmesi inananların ibret almaları içindir. Geçmiş peygamberlerin her tavrı müslümanlar için de takip edilecek bir yoldur. Meseleye bu yönden baktığımızda Hz. Hûd kıssasından alınacak İbretleri de şu şekilde özetlememiz mümkündür:

  Hz. Hûd, Allah yoluna samimiyetle sarılmış vakûr bir kişidir. Söyleyeceğini, ölçüp tarttıktan sonra söylemektedir. Kötülüğe, kötülükle karşı koymadığı gibi yumuşak davranmaktadır. Kavmi kendisini beyinsizlikle itham ederken, kendisinin beyinsiz olmadığını, onları uyarmak üzere Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu söylemekle yetinmektedir. Allah'ın üzerlerindeki nimetlerini kendilerine hatırlatmakta ve bu nimetlere şükretmiş olmaları için Allah'ın emirlerine riayet etmeleri gerektiğini anlatmaktadır, bundan dolayı onlardan bir ücret istemediğini özellikle belirtmektedir.

 • Halil Özkan
  Halil Özkan

  ben ad kavminin yaratılış,yaşayış.ölümleri hakkında
  bilgi edinmek istiyorum

 • Mustafa Uludoğan
  Mustafa Uludoğan

  Her toplum yaptığı iyiliklerin,işledikleri iyi amellerin karşılığı olarak yüce Allah tarafından fazlı kendinde saklı olmak üzere kat be kat iyilik ile mükafatlandırılır,işlemiş oldukları kötülükler sebebiyle de 2 kat misli ile cezalandırılırlar.
  Allah ve Peygamber ile Kuran inancı olan herkesin ihtilafa düşmeden hem fikir olacağı bu gerçekten hareketle;
  Ad kavmi,Kuran'da adı ve bahsi geçen birçok kıssa dan sadece bir tanesi dir, ki düşünen ve aklını kullanabilen toplum için bir ibret ve öğüttür...
  20.yüzyıl sonlarında 21.yüzyıl başlarında ortaya çıkarılmış olan Ad kavmi şehri,ki olduğu konusunda arkeolojik bulgular ve diğer teknolojik bulgular bunu açıkça, anlayabileceğimiz şekilde ortaya koymaktadır,
  Asıl önemli kaynak ve ilahi mucize Kuranı Kerim 'de tasvir ve beyan edilen özelliklerin ortaya çıkarılmış olmasıda bu gerçeğin,gerçek olduğu konusunda; Su götürmez bir gerçek olduğudur.
  Düşünmeyenlere,düşünüpte ibret almayanlara şunu demek şart olmuştur.;
  kum zerrecikleri,ölü toprağı üzerlerinde, ki 12 m yüksekliğinde,ya dev sutünları nerede.? ?

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Kur'an daki kıssasından anladığıma göre günümüz toplumunun takribi 3000 sene önceki hali.

 • Hakan
  Hakan

  Bu gidişle bizlerin sonuda inşaallah öyle olmaz...

  Saygımla

 • Mustafa Ece
  Mustafa Ece

  ad kavmi
  bence
  sapıklık
  allaha
  şirk koşanlar dır

 • Şayler Gafici
  Şayler Gafici

  Kuran'da, Ad Kavmi'nin helak edilme şeklinin 'kulakları patlatan bir kasırga' vasıtasıyla gerçekleştirildiği söylenmektedir. Ayetlerde bu kasırganın yedi gece ve sekiz gün sürdüğünden ve Ad Kavmi insanlarını tümden yok ettiğinden de bahsedilir.Ayette, kavmin kendisine azap getirecek olan bulutu gördüğü, ancak bunun gerçekte ne olduğunu anlayamadıkları ve bir yağmur bulutu sandıkları belirtilmektedir. Bu durum, kavme gelen azabın ne şekilde olduğu konusunda önemli bir gösterge sayılabilir. Çünkü çöl kumunu kaldırarak ilerlemekte olan bir kasırga da uzaktan bir yağmur bulutuna benzer. Ad Kavmi insanlarının da bu görüntüye aldanmış ve azabı fark etmemiş olmaları mümkündür.Ad Kavmi'nin kalıntısı olduğu düşünülen 'Kumların Atlantisi Ubar' da, metrelerce kalınlıktaki bir kum tabakasının altından çıkarılmıştır. Anlaşılan Kuran'ın ifadesiyle 'yedi gün ve sekiz gece' süren kasırga, şehrin üzerine tonlarca kum yığmış ve kavmin insanlarını diri diri toprağa gömmüştür. Ubar'da yapılan kazılar da aynı gerçeği gösterir. Kavim helak edildikten sonra da zamanla genişleyen çöl, bu kavimden hiçbir iz bırakmayacak şekilde üzerlerini örtmüştür.

  Sonuç olarak şöyle söylenebilir ki, tarihsel ve arkeolojik bulgular, Kuran'da bahsi geçen Ad Kavmi'nin ve İrem şehrinin varlığını ve Kuran'da anlatıldığı biçimde helak olduklarını ispatlamaktadır. Yapılan araştırmalarla bu kavmin kalıntıları kumların içinden çıkarılmıştır.

 • İbrahim Yener
  İbrahim Yener

  http://www.mucizeler.com/bolumler/61_ad_kavmi_irem_sehri.htm

  Okumazsiniz biliyorum, o yuzden buraya yazayim dedim.

  15 Ad'a gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve dediler ki: 'Bizden daha güçlü kim var? ' Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Bunlar bizim delillerimizi inkâr ediyorlardı.

  16 Nihayet onlara dünya hayatında aşağılayıcı azabı tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine sert bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil edicidir ve onlara yardım edilmeyecektir.

  Fussilet Suresi 15-16

  Bu ayetlere ragmen halen suphesi olan varsa artik ona murted gozuyle bakabilirsiniz.

 • Halil Saltık
  Halil Saltık

  AD KAVMİ,bana geçmişte yaşayan büyük kudretli insanlar olduğu fakat bu insanların zamanla onları yaratan RABLERİNİ unutup,nefislerinin yani şeytanın kurbanı olduklarıdır.
  ama şuandaki toluluklarında onlardan farkı yoktur benim için....(istnabul27bay)

 • Temel Kalkan
  Temel Kalkan

  mitoloji de geçen at insanlar gerçekten varmıydı? yapılan kazılarda izine rastlandımı?

 • Kemal Gürler
  Kemal Gürler

  kontrolden çıkmış peygamber geldiği halde kendilerini allaha ortak koşan sürekli zevk için yaşayan bir topluluk

 • Mustafa Yıldırım
  Mustafa Yıldırım

  İçi boş hurma kütükleri.

 • Belkıs Sürücü
  Belkıs Sürücü

  ad kavmi hz.nuh döneminde yaşayan çok güçlü ve iri oldukları rivayet edilen bir kavimdir

 • Leyla Dinçer
  Leyla Dinçer

  islam tarihinde helak olmuş bir kavim

 • Hakan Yenilmez
  Hakan Yenilmez

  dev insanlar

 • Ferhat Öz
  Ferhat Öz

  geçmişde yaşamış kutsal kitapda adı gecen kavim.

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  hafızalardan silinmesine müsade edilmemesi gereken bir kavim..helak oldular.. onlardan önce ve sonra da uyarıcılar geldi..ahkaf suresinde yokoluşları kum fırtınası anlatılır.. bizlere taşıyamıyacağımız yükler verme ya Vedûd...

 • Nerminözdemir
  Nerminözdemir

  Ad Kavmi hakkında birkaç laf etmemiz için bir başlık açılmış,ama dinden,kimbilir kendince uydurup bulduğu hangi sebeple,nefret edenler,bu fırsatı da her fırsatı olduğu gibi dine ve Kur'an'a saldırmak için kullanmışlar.açıp okumamışlar,ama içinde bu yok,şu yok diye hüküm veriyorlar.Allah'a inanan bir tek insan bile olsa dünyada,bunlar hırsından çatlayacak herhalde.çatlayın öyleyse emi.

 • Gokhan Darlı
  Gokhan Darlı

  bi de gul yabani vardı..o da geçiyo mudur acaba kuranda?

 • Ömer Özcan
  Ömer Özcan

  Eskiden inanmayanlar için 'aklı gözüne inmiş' derlerdi. Artık bazı şeyleri gözleri ile görseler de inanmayanlara ne denir ki? Aklı neresine inmiş olabilir? ? ?

 • Gokhan Darlı
  Gokhan Darlı

  son zamanlarda bu tür videolar resimler iyice çoğaldı. insanlara dini aşılamak için yapılan kepazeliklerin bir parçası diyorum.bi de herşeyi kurana dayandırıyolar.itimat etmeyin arkadaşlar.böyle bişey olsaydı bugüne kadar bizim yobazlar gözümüze gözümüze sokarlardı.
  bi de internetten çekilen bi resim var.dünya gül şeklini almış.o da kuran da geçiyomuş.kuranı yere attığı için fare olan bi kız da var. Turan DURSUN'un yazdığı gibi TABU CAN ÇEKİŞİYOR! !

 • Mehmet Ali Semenoğlu
  Mehmet Ali Semenoğlu

  Ad Kavminden Kur-an'da da bahsedilir. Hud Peygamber, Ad toplumuna gönderilmiş ve onları, Allah'a ortaklar koşmamaya davet etmiştir. Ad toplumu, Hud Peygamberin bu uyarılarına rağmen Allah'a ortak koşmaya ve zalimliklerine devam etmiştir. Nihayet çok güzel, yüksek sütunlarla inşa edilmiş İrem şehrinde yaşayan Ad toplumu, bir kasırga sonucunda yok olmuştur.

 • Fatih Yapman
  Fatih Yapman

  merak ettim nedir bu resim?

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Dede Korkut'un isimlerini verdiği bir kavim..

 • Hamza Ressam
  Hamza Ressam

  HELAK OLMUŞ Bİ KAVİM...GALİBA YEMEN TARAFLARINDA ÇOK BEREKETLİ TOPRAKLARA SAHİP PUTPEREST Bİ KAVİMDİLER...

 • Hamza Ressam
  Hamza Ressam

  KUR'AN-I KERİM DE ONDAN ŞÖYLE BAHSEDİLİYOR; '...BİZ ONLARA KARDEŞLERİ HUD'U PEYGAMBER GÖNDERDİK...'

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz

  rivayete göre tanrı tarafından lanetlenip (bu sözü seviyorum) bir kasırga ile helak edilen kavim...