Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mesnevi sizce ne demek, mesnevi size neyi çağrıştırıyor?

mesnevi terimi Cem Nizamoglu tarafından 16.07.2003 tarihinde eklendi

 • Sondraktaki Şaşkınyolcu
  Sondraktaki Şaşkınyolcu11.07.2017 - 01:25

  Dedi ki: Tez çarşafını başına al. Filan eve git benden selam söyle. Şunu söyle, böyle yap, şöyle et. Neyse ben kadınların masallarını kısa kesiyorum. Maksat neyse sen onun özünü al. O işi görmezlikten gelen kadın onu yola vurunca, zaten şehvetten sarhoş olmuştu, hemen kapıyı kapadı, oh dedi.

  bu hikayenin en masum hali başı ve sonu burası kaldırmaz yazmaya

 • Sondraktaki Şaşkınyolcu
  Sondraktaki Şaşkınyolcu11.07.2017 - 01:19

  Zatın kendı ıfadesıyle bana bunu Allah yazdırdı bu Allahın kitabıdır der peşinden birde , kabak hikayesı vardır eşşek hikayesi vardır ama nedir mevlana dedirtir kendine bak bak bak

 • Elif Ef
  Elif Ef22.06.2011 - 21:06

  Uzun yazılması gereken bir türdür.
  Öyküleyici anlatım kullanılan olay çevresinde gelişen bir türdür.
  Her beyit kendi içinde kafiyelenir.

  Örnek/ Fuzuli- Leyla ile Mecnun
  Şeyhi- Harname
  Şeyh Galip- Hüsn-ü Aşk

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind25.05.2011 - 22:52

  Gam dolu günler, zaman hep aynı hal.
  Gün tamam oldu yalan yanlış hayal!

  Gün geçer, yok korkumuz her şey masal.
  Ey temizlik örneği sen gitme kal.

  Kanar her şey tek balık kanmaz sudan.
  Gün uzar, rızkın eğer bulmazsa can.

  Olgunun halinden anlar mı ham?
  Söz uzar kesmek gerektir ve’s-Selam

  MESNEVİ' den..

 • Anlam Yolcusu
  Anlam Yolcusu06.07.2010 - 22:33

  'Bir keresinde Hz. Peygamber zincirlenmiş olarak çekilip götürülen esirlere bakıp gülümsemiş ve şöyle demişti: “Şaşarım şu esirlere ki onları cennete zincirlerle sürükleyerek götürüyorlar. Kendilerini bekleyen saadetten gafil olan esirlerse feryat ediyor ve: ‘Bu dertler nereden başımıza geldi? ’ diye sızlanıyorlardı. Esirlerden biri Hz. Peygamber’in gülmesini görünce içinden: ‘Şayet bu adam peygamberse niçin bizim bu hâlimize güldü ve zaferinden dolayı gururlandı.’ ” diye geçirdi. Hz. Peygamber bunu hissetti ve ona şöyle dedi: ‘Sanmayın ki gülüşüm, sizin zincirlenmenize. Ben, sizin ateşten gül bahçelerine zorla ve zincirle çekilerek götürülüşünüze güldüm.’ Hz. Mevlânâ daha sonra bu hadiseye şu fikirlerini de ekliyor: 'Bu yolun gönüllü yolcuları ancak velilerdir; diğerleri taklit yoluyla ya da zorla çeke çeke götürülürler. Bu götürülüş çocukların zorla mektebe götürülmesine benzer. Ama çocuk faydasını anlamaya başlayınca artık mektebe kendi başına seve seve gitmeye başlar. İşte amelî korkuya veya bir menfaate bağlı olanlar taklit defterine yazılanlardır. Gerçek âşıklar ise bütün başka kaygılardan sıyrılmış olarak Hakk’ı Hak için severler. Fakat ister öyle ister böyle olsun sonuçta her ikisi de iyidir ve kendisine cezbeden yine Cenab-ı Hak’tır.”  Mesnevi'den

 • Kamusal Alan Olimpiyatları
  Kamusal Alan Olimpiyatları28.04.2010 - 15:19

  Aziz dost! Sen, tek bir kişi değilsin; sen, bir âlemsin! sen derin ve çok büyük bir denizsin. Ey insan-ı kâmil! O senin muazzam varlığın, belki dokuz yüz kattır; dibi, kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce âlem, o denizde gark olup gitmiştir!
  (Hz. Mevlânâ, Mesnevî)

 • Seyit Özgen
  Seyit Özgen10.04.2010 - 16:13

  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Arapça’da “müzdevice” denilen mesnevi türü ilk olarak 10. yüzyılda İran edebiyatında ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı yapıtıyla başlar. Kutadgu Bilig mesnevî nazım biçimiyle kaleme alınmış hacimli bir siyasetnâme örneğidir. Mesneviler öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir. Bu şiirlerde savaş, aşk, tarihi olaylar din ve tasavvuf konularıyla birlikte, çeşitli toplumsal konular da işlenir.  Her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kaleme alınmasına imkân tanır. Diğer nazım şekillerindeki kafiye bulma zorluğu şairleri uzun metinlerde bu şekli kullanmaya teşvik etmiştir. Bu nedenle uzun aşk öykülerinde, destanlarda mesnevi kullanılmıştır. Klasik düzende bir mesnevi; tevhid, münacat, na’t, miraciye, eserin sunulacağı büyüğe övgü, mesnevinin niçin yazıldığını açıklayan sebeb-i nazm ve hikâyenin anlatımı(ağaz-ı destan) bölümlerinden oluşur.  Mesneviler aşk mesnevileri (Fuzulî-Leyla ile Mecnun) , dinî-tasavvufi mesneviler(Süleyman Çelebi-Mevlit) , ahlaksal ve öğretici mesneviler (Şeyhî-Harnâme) , savaş ve kahramanlık konusunu işleyen gazavatnameler, bir kentin güzelliklerini anlatan şehrengizler ve mizahi mesneviler diye ayrılabilir. Mesnevide konu ne olursa olsun, ilk dikkati çeken özellik olayın bir masal havasında anlatılmasıdır. Akıl ve mantık ölçülerini aşan bir sürü olay birbirini izler. Olayın geçtiği yer ve zaman belirsizdir. Konuda birlik sağlanamamıştır. Hikayenin bölümleri birbirine eklenmiş ilgisiz parçalar gibi görünür. Çevre tasvirleri gerçeğe uygun değildir, hikaye kahramanları doğaüstü davranışlarda bulunur. Hikayelerde cinler, periler, devler, cadılar, ejderhalar gibi masal motifleri sık sık işlenir.


  Divan şiirinde, her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı, aruzun genellikle kısa kalıplarıyla yazılan nazım biçimine ve bu biçimde yazılmış yapıtlara mesnevi denir. Mesneviler konularına göre üçe ayrılır: Destansı nitelikteki mesneviler (Firdevsi’nin Şehname’si): öğretici nitelikteki mesneviler (Nabi’nin Hayriye’si): din ve tasavvufla ilgili mesneviler (Mevlana’nın Mesnevi’si, Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun’u, Şeyh Galip’in Hüsn’ü Aşk’ı) . Ayrıca, padişahların savaşlarını anlatan manzum yapıtlar (gazavatnameler) , kentleri ve kentlerdeki güzelleri anlatan yapıtlar (şehrengizler) , bazı yergi türündeki yapıtlar, mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. Mesnevi İran edebiyatında ortaya çıkmış (İran edebiyatında Genceli Nizami ve Cami bu türün başlıca adlarıdır) . Genceli Nizami’nin beş mesnevisinden oluşan Hamse’si, sonradan Divan edebiyatı ozanları tarafından da örnek olarak alınmıştır. Türk edebiyatında ilk mesnevi Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı yapıtıdır. Her beyti kendi içinde uyaklı uzun nazım biçimidir. Bir anlamda Divan edebiyatında manzum hikayelerin yazıldığı bir biçim olarak da tanımlayabiliriz. Mevlânâ’nın ünlü tasavvufi mesnevisi 25.700 beyitten oluşmuştur. Mevlana eserine ayrı bir isim koymamıştır; eser, nazım türü olan mesnevi adı ile bilinir.
  Mesneviler aşk, dini ve tasavvufi, ahlaki-öğretici, savaş ve kahramanlık, bir şehri ve şehrin güzelliklerini anlatma, mizah gibi türlü konularda yazılmıştır. Divan edebiyatında roman ve hikaye gibi türler olmadığı için mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutmuşlardır. On bölümden oluşur.Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye “Hamse” adı verilir. Hamse sahibi olmak bir itibar kaynağıdır. Hamse sahibi olarak tanınmış önemli divan şairleri: Ali Şir Nevâi, Taşlıcalı Yahya, Nev’i-zâde Atâi’dir.  Mesnevi türünün temeli Arap ve İran edebiyatlarına dayanır. Diğer pek çok edebi türde olduğu gibi mesnevide de Divan şairlerimiz başlangıçta Arap ve İran edebiyatına ait belli başlı mesnevileri tercümeyle işe başlamışlar; ardından da müstakil ve orijinal mesneviler yazmışlardır. Özellikle 17. yüzyıldan sonra artık şairlerimiz, yapılarını milli kimliğimizin oluşturduğu mesneviler yazmaya başlamışlardır. Bu konuda Muhammet Kuzubaş’ın Mahzen-i Esrar ile Nefhatü’-l Ezhar Mukayesesi adlı çalışması, mesnevilerimizin İran ve Arap kültüründen çıkarak yerli kaynaklara yöneldiğini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir.  Özellikleri:

  1. Her beyti kendi arasında kafiyelidir. Yani aa, bb, cc, dd…

  2. Bu şiirlerde konu ve beyit sayısı bakımından sınır olmadığı için Divan şairleri bu tür ile uzun şiirler yazmışlardır. Mesela, Mevlana’nın Mesnevi’si 25.700 beyitten oluşmuştur. Ünlü İran Şairi Firdevsî’nin Şeh-nâme’si de yaklaşık 60.000 beyittir.

  3. Edebiyatımıza İran Edebiyatı’ndan geçmiştir.
  4. Mesnevide beyitler, kendi içinde anlam birliğine sahiptir, beyitler arasında konu birliği gözetilir.
  5. Her beytin ayrı ayrı kafiyelenişi yazma kolaylığı sağlar.
  6. Uzun mesnevilerde monotonluğu ortadan kaldırmak için hikaye kahramanının ağzından söylenen gazellere de yer verilmiştir.

  7. Bazı şairler beş veya beşten fazla mesnevi yazmışlardır. Bunlar da ayrı isimlerle anılır. Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş esere hamse denir. Ali Şir Nevâî, Taşlıcalı Yahya, Hamdullah Hamdi, Nergisî hamse şairlerinden bazılarıdır.

  8. Aruzun kısa kalıpları ile yazılır.
  9. Edebiyatımızda mesnevi türünün ünlü isimleri şunlardır: Fuzûlî, Şeyhi, Nâbî, Şeyh Galip.
  10. Mesnevilerde çeşitli konular işlenir.  Not: Her beytin kendi arasında uyaklı oluşu şaire söyleme kolaylığı sağlamış, şair böylelikle işlediği konuyu istediği kadar uzatabilmiştir.  1. Aşk konulu mesneviler: Fuzûlî- Leyla vü Mecnun
  2. Dinî ve tasavvufî mesneviler: Mevlid (Vesiletü’n-Necat) - Süleyan Çelebi, Şeyh Galib- Hüsn ü Aşk
  3. Tarihi- Destanî mesneviler: Mihailoğlu Ali Beğ - Gazavatnâme
  4. Bir şehri ve güzelliklerini anlatan mesneviler: Bu tip mesnevilere şehr-engiz de denir. Türk edebiyatına özgü bir mesnevi türüdür. Önemli bir kenti güzellikleri ve önemli özellikleri ile anlatmayı amaçlar. Taşlıcalı Yahya - İstanbul Şehr-engizi, Enderunlu Fazıl - Zenan-nâme.
  5. Hiciv ve mizah konulu mesneviler: Toplumun ya da kişilerin aksak ve eksik yönlerini, zaaflarını yermek ve bir anlamda ibret vermek amacıyla yazılan iğneleyici mesnevilerdir.Şeyhi’nin Harname’si bu tür mesnevilerin en güzel örneğidir.
  6. Ahlakî-öğretici mesneviler: Nâbî- Hayriyye

 • Mevzuh Lale
  Mevzuh Lale09.11.2009 - 22:09

  Ruhumuz Hakla Uyanık Değilse Uyanıklığımız Tutsaklığımızdır diyor MEVLANA BU bir söz içinde muhteşem etkileniyorum içimi bir anda huzur sarıyor ELHAMDÜLİLLAH Ayrıca da Kuran ı Kerimdeki ayetleri de anlama kolaylığı sağlıyor MESNEVİ Çok feyz veriyor ALLAH Hakikati yaşamayı nasip etsin Hazmını versin İNŞAALLAH

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan22.10.2009 - 15:16

  Yunus, Mesnevi'yi yazan Mevlana'ya der ki:
  '' Mesneviyi uzun yazmışsın.
  Ben olsam:
  Ete kemiğe büründüm,
  Yunus diye göründüm.''
  derdim olur biterdi, demiş.

 • Mehtap Aksan
  Mehtap Aksan13.09.2008 - 23:14

  Bişnov...Dinle...