Kültür Sanat Edebiyat Şiir

nebi sizce ne demek, nebi size neyi çağrıştırıyor?

nebi terimi Ali Yasar Öztürk tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Rilke, Novalis, Hölderlin - Alman,
  Rimbaud, Baudlaire, Battaille, - Fransız,
  Donne, Keats, Coleridge, Blake, - İngiliz,
  Stevens, Whitman, Emerson, - Amerikalı,
  Octavio Paz, - Meksikalı,
  Lao Tsu - Çinli
  Upanişad, RigVeda, - Şairleri bilinmiyor.
  Dante, Leopardi, Montale - İtalyan, • naz deliktaş
  naz deliktaş

  peygamberlere indirilen kitap haline getirilmemiş

 • Yusuf Kale
  Yusuf Kale

  elçi Peygamber

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  NEBİ, Yeni din getirmeyip, insanları kendinden önceki resulün dinine davet eden peygamberlerdir.
  Tüm resullere, tüm nebilere selam olsun....

 • Halim Koçyiğit
  Halim Koçyiğit

  Selamlar, Nebe haber manasına,nebi ise haberci manasına gelir. Nubuvvet ve nebi kavramı peygamberin Allah ile olan ilişkisini ifade eder. İrsal ve resul gönderilmiş,elçi manasındadır.Risalet ve resul ise peygamberlerin halkla olan ilişkisini ifade eder.Peygamber ise farsca bir kelime olup mesaj getiren manasına gelir.
  Nebi peygamberin Allaha dönük yüzü Resul ise peygamberin halka dönük yüzüdür.kur'an-ı kerim kavimlere gönderilen peygamberlerden bahsederken resul (Elçi) kavramını kullanır.

 • Ömer Gün
  Ömer Gün

  nebi sandalsız denizi gecemeyen kişi misali insallığa,topluma yardımcı olacak bir sandal görevi görüp dogruyu hakikatı bulmalarına yardımcı olandır....

 • Burak Mert Oldaç
  Burak Mert Oldaç

  Arapça, yalvaç, peygamber.

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur

  Zeytin siyahıydı Zeyd'in gözleri,
  Doyamazdı sana bakmaya Ey Nebî..
  Heyhât! Olamadık Zeyd'in gözleri,
  Bakamadık sana bir kez sevgili..

  (Mustafa Cihat)

 • Ayfer Karal
  Ayfer Karal

  Yeni din getirmeyip, önceki dine davet eden peygamberlere Nebi denir. Her resul, nebidir; fakat her nebi resul değildir. Nebi, kendinden önce gelen Resulün(Bknz.Resul) dinini tebliğ eden peygamberdir.

 • Zeytin Zeytin
  Zeytin Zeytin

  elçi.

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel

  “Nebi olmadan Resul olunmaz” ifadesi bütünüyle Kur'ân'a ters düşmektedir.

  Eğer nübüvveti Risaletin altında bir rütbe kabul ediyorsanız bu kabul Kur'ân'ı Kerim'e göre tamamen yanlıştır. Bu yanlış baza dayalı olarak “Nebi olunmadan Resul olunmaz” iddiasında bulunuyorsanız, biliniz ki Kur'ân'a göre Allah ile insan ilişkisinde nübüvvet en üst dereceyi ifade eder. “Bütün Nebiler Resuldür” şeklindeki akaidin temel kaidesi Kur'ân'a uygundur. Günümüz din öğreticileri “Nebi olmadan Resul olunmaz” iddiasını “Bütün Resuller Nebidir” şeklindeki akaidin Kur'ân'a ters düşen 2. kaidesine dayandırıyorlar. Kur'ân'ın muhtevası içinde Resullerin binde birden daha azı nebidir.

  1- Kur'ân'ı Kerim'de Risalet ile vazifeli olmayan resuller yer almaktadır. Bu resuller de Nebi olduktan sonra mı Resul olmuşlardır acaba?

  1.1- İnsanların vazifeli kıldığı Risalet ile vazifeli olmayan Resuller

  12/YUSUF-50: Ve kâlel meliku’tûnî bih(bihî) , fe lemmâ câehur resûlu kâlerci’ ilâ rabbike fes’elhu mâ bâlun nisvetillâtî katta’ne eydiyehunn(eydiyehunne) , inne rabbî bi keydihinne alîm(alîmun) .

  Ve Melik: “Onu bana getirin.” dedi. Böylece ona, resûl (ulak, haberci) geldiği zaman Yusuf (A.S) : “Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali (durumu) nedir, ona sor.” dedi. Muhakkak ki; Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir.
  27/NEML-35: Ve innî mursiletun ileyhim bi hediyyetin fe nâzıratun bime yerciul murselûn(murselûne) .

  Ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resûller (elçiler) ne ile dönecekler?
  1.2- Allah'ın vazifeli kıldığı Risalet ile görevli olmayan resuller

  6/EN'AM-61: Ve huvel kâhiru fevka ibâdihî ve yursilu aleykum hafazah(hafazaten) , hattâ izâ câe ehadekumul mevtu teveffethu rusulunâ ve hum lâ yuferritûn(yuferritûne) .

  Ve O, kullarının üstünde kahhardır (kuvvet ve güç sahibidir) .Ve üzerinize muhafaza edici (koruyucu) gönderir. Sizden birinize ölüm gelince, onu elçilerimiz vefat ettirir. Onlar (bunu yaparken) kusur etmezler.
  43/ZUHRUF-80: Em yahsebûne ennâ lâ nesmeu sırrehum ve necvâhum, belâ ve rusulunâ ledeyhim yektubûn(yektubûne) .

  Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resûllerimiz (elçilerimiz) (her şeyi) yazıyorlar.
  Acaba bu Resuller de önce Nebi'miydiler? Ne dersiniz?

  2- Risalet ile vazifeli olmayan Melek Resuller

  2.1- Melek Resuller: Meleklerin Nebi olduğuna dair Kur'ân-ı Kerim'de hiçbir işaret yoktur. Meleklerin Resul kılındığı Fatır-1'de açıklanmaktadır.  35/FATIR-1: Elhamdu lillâhi fâtırıs semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve rubâa, yezîdu fîl halkı mâ yeşâu, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun) .

  Hamd; gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resûller (elçiler) kılan Allah’a aittir. Yaratmada dilediğini artırır. Muhakkak ki Allah, her şeye kaadirdir.
  2.2- Hz. İbrâhîm'i müjdelemek ve Hz. Lut'un kavmini azaplandırmak ile vazifeli melekler Hud-69,77,81 Hicr-57,61 Ankebut-31,33 Zariyat-31'de açıklanmaktadır.  11/HUD-69: Ve lekad câet rusulunâ ibrâhîme bil buşrâ kâlû selâmâ(selâmen) , kâle selâmun fe mâ lebise en câe bi iclin hanîz(hanîzin) .

  Ve and olsun elçilerimiz İbrâhîm (A.S) ’a müjde ile geldiler: “Selâm” dediler. O (İbrâhîm A.S) da: “Selâm” dedi. Bunun üzerine, çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. (Kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi.)
  11/HUD-77: Ve lemmâ câet resulunâ lûtan sîe bihim ve dâka bihim zer’an ve kâle hâzâ yevmun asîb(asîbun) .

  Ve resûllerimiz Lut (A.S) ’a geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp, telâşlandı. Ve: “Bu, çok kötü (zorlu) bir gün.” dedi.
  11/HUD-81: Kâlû ya lûtu innâ rusulu rabbike len yasilû ileyke fe esri bi ehlike bi kıt'ın minel leyli ve lâ yeltefit minkum ehadun illemreetek(illemreeteke) , innehu musîbuhâ mâ esâbehum, inne mev’ıdehumus subh(subhu) , e leyses subhu bi karîb(karîbin) .

  (Resûller şöyle) dediler: “Ey Lut! Muhakkak ki biz, senin Rabbinin resûlleriyiz (elçileriyiz) . Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç, ailen ile gece çık, yürü. Sizin içinizden biriniz (hiç kimse) geri dönmesin (dönüp bakmasın) . Çünkü; onlara isabet eden şey, ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit, sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? ”
  15/HİCR-61: Fe lemmâ câe âle lûtınil murselûn(murselûne) .

  Böylece, gönderilmiş olan resûller (elçiler) , Lut’un ailesine geldiği zaman...
  29/ANKEBUT-31: Ve lemmâ câet rusulunâ ibrâhîme bil buşrâ, kâlû innâ muhlikû ehli hâzihil karyeh(karyeti) , inne ehlehâ kânû zâlimîn(zâlimîne) .

  Bizim elçilerimiz İbrâhîm’e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: “Gerçek şu ki, biz, bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular.”
  29/ANKEBUT-33: Ve lemmâ en câet rusulunâ lûtan sîe bihim ve dâka bihim zer’ân, ve kâlû lâ tehaf ve lâ tahzen, innâ muneccûke ve ehleke illemreeteke kânet minel gâbirîn(gâbirîne) .

  Ve resûllerimiz Lut (A.S) ’a geldiği zaman üzüldü, telâşlandı ve onlarla içi daraldı. (Resûller) : “Korkma ve mahzun olma (üzülme) . Muhakkak ki Biz, seni ve hanımın hariç, aileni mutlaka kurtaracağız. (Senin hanımın) geride kalanlardan oldu.” dediler.
  51/ZARİYAT-31: Kâle fe mâ hatbukum eyyuhel murselûn(murselûne) .

  (Hz. İbrâhîm) : “Öyleyse ey elçiler! Söylemek istediğiniz şey nedir? ” dedi.
  Bu melek resullere Nebi olduktan sonra Resul tayin edildiler, diyebilecek kim vardır?

  3- Hidayet ile vazifeli Melek Resul

  3.1- Allahû Teâlâ meleklere melek peygamberler göndermemiştir ama Kur'ân-ı Kerim'de melek Resullerden bahsedilmektedir. Allah'ın meleklerden hidayetçi Resul seçtiği Hac-75'te, Melek Resullere vahiy ettiği Şura-51'de, Cebrail (A.S) 'ın kerim Resul olduğu Tekvir-19'da, Meryem annemize ruh verdiği Meryem-19'da belirtiliyor.  22/HAC-75: Allâhu yastafî minel melâiketi rusulen ve minen nâs(nâsi) , innallâhe semîun basîr(basîrun) .

  Allah, meleklerden ve insanlardan resûller seçer. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir.
  42/ŞURA-51: Ve mâ kâne li beşerin en yukellimehullâhu illâ vahyen ev min verâi hıcâbin ev yursile resûlen fe yûhıye bi iznihî mâ yeşâu, innehu aliyyun hakîm(hakîmun) .

  Allah’ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illâ vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahy etsin diye resûl (melek) göndererek. Allah, bilir ve hikmet sahibidir.
  19/MERYEM-19: Kâle innemâ ene resûlu rabbiki li ehebe leki gulâmen zekiyyâ(zekiyyen) .

  “Ben sadece sana zeki (temiz) bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir resûlüyüm.” dedi.
  Yoksa Cebrail (A.S) da önce Nebi olduktan sonra mı Resul tâyin edilmiştir.

  4- Cin Resuller

  4.1- Allahû Teâlâ cinlere cin peygamberler göndermemiştir ama Kur'ân-ı Kerim'de cin Resullerden bahsedilmektedir.  6/EN'AM-130: Yâ ma’şerel cinni vel insi e lem ye’tikum rusulun minkum yakussûne aleykum âyâtî ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ, kâlû şehidnâ alâ enfusinâ ve garrethumul hayâtud dunyâ ve şehidû alâ enfusihim ennehum kânû kâfirîn(kâfirîne) .

  Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resûller (elçiler) gelmedi mi? “Kendi nefslerimize şahit olduk.” dediler. Dünya hayatı onları aldattı. Ve kendilerinin kâfir olduğuna, kendileri şahit oldular.
  Bu ayet-i kerimede gene Resul kelimesi kullanılmakta ve cinlere kendi içlerinden resuller gelmedi mi? diye sorulmaktadır.

  Cinlerden hiçbir devrede bir peygamber çıkmadığına göre; burada geçen “Resul” kelimesinin peygamber olmadığı muhakkaktır. Bu durumda cin Resullerin önce Nebi (Peygamber) olduğu düşünülemez.

  5- Risalet ile vazifeli kavimlerin veli Resulleri

  5.1- Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği kesindir.

  Nübüvvet Peygamberimiz (S.A.V) ile bitmiştir, Risalet onun ile bitmemiştir. 2000 yıllık zaman dilimi için 100 kavim olduğunu ve (olmaz ama) ortalama Resul ömrünü 100 yıl kabul edersek, en az 2000 veli Resul'e karşılık Hz. İsa ve Peygamberimiz (S.A.V) olmak üzere iki tane Nebi Resul var. Bu sebeple: “Nebi olmadan Resul olunmaz! ” iddiası Kur'ân'a göre tamamen yanlıştır.

  Bu Resuller de önce Nebi mi olmuşlardır? Eğer öyleyse, son Nebi Peygamber Efendimiz (S.A.V) olduğuna göre, Ondan sonra her kavme gelen Resuller Nebi olmadan Resul olmak mecburiyetinde kalmış olmuyorlar mı?

  2/BAKARA-87: Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe ve kaffeynâ min ba’dihî bir rusuli ve âteynâ îsâbne meryemel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhil kudus(kudusi) , e fe kullemâ câekum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum, fe ferîkan kezzebtum ve ferîkan taktulûn(taktulûne) .

  And olsun ki Biz, Musa’ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından (araları kesilmeksizin, peş peşe) resûller gönderdik. Ve Meryem’in oğlu İsa’ya beyyineler (açık kanıtlar) verdik ve onu Ruh’ûl Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir resûl, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle (emirle) geldiyse, hemen kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürdünüz.
  23/MU'MİNUN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse) , fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne) .

  Sonra Biz, resûllerimizi ardı ardına (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik) . Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
  5.2- Bütün kavimlerde bütün zaman parçalarında yaşayan bir Resul mutlaka vardır.  17/İSRA-15: Menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsih(nefsihî) , ve men dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve lâ teziru vâziretun vizre uhrâ, ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase resûlâ(resûlen) .

  Kim hidayete erdiyse, sadece kendi nefsi için (nefsini tezkiye ettiği için) hidayete erer. Öyleyse kim dalâlette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalâlette kalır. Yük taşıyan (günahı yüklenen) bir kimse, bir başkasının yükünü (günahını) yüklenmez. Ve Biz, bir resûl göndermedikçe azap edici olmadık.
  16/NAHL-36: Ve le kad beasnâ fî kulli ummetin resûlen eni’budûllâhe vectenibût tâgût(tâgûte) , fe minhum men hedallâhu ve minhum men hakkat aleyhid dalâleh(dalâletu) , fe sîrû fîl ardı fanzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn(mukezzibîne) .

  Ve and olsun ki Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kıldık) . (Allah’a ulaşmayı dileyerek) Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin şeytanlardan) içtinap etsinler (sakınıp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kısmını, (Resûlün daveti üzerine Allah’a ulaşmayı dileyenleri) Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının (dilemeyenlerin) üzerine dalâlet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin, nasıl olduğuna bakın (görün) .
  39/ZUMER-71: Vesîkallezîne keferû ilâ cehenneme zumerâ(zumeran) , hattâ izâ câuhâ futihat ebvâbuhâ, ve kâle lehum hazenetuhâ e lem ye’tikum rusulun minkum yetlûne aleykum âyâti rabbikum ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ, kâlû belâ ve lâkin hakkat kelimetul azâbi alel kâfirîn(kâfirîne) .

  Kâfirler, zümre zümre cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman, onun (cehennemin) kapıları açılır. Ve onun (cehennemin) bekçileri onlara derler ki: “Size, sizden (sizin aranızdan) olan resûller gelmedi mi ki, size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne (buraya) geleceğinizi (söyleyerek) uyarsın? (Cehenneme gidenler) dediler ki: “Evet (geldiler) .” Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu.
  5.3- Bütün zaman parçalarında ve bütün kavimlerde yaşayan insanlara hüccetleri olmasın diye Nebi değil Resul gönderir.

  Bütün cehenneme gidenlerden alınan cevap: “Evet, bize Resuller geldiler.” Olduğuna göre, bütün zaman parçalarında ve dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, o insanların hepsine Resuller geldiği kesindir.  4/NİSA-165: Rusulen mubeşşirîne ve munzirîne li ellâ yekûne lin nâsi alâllâhi huccetun ba’der rusul(rusuli) , ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen) .

  Müjdeleyici ve uyarıcı olarak resûlleri göndeririz ki; resûllerden sonra Allah’a karşı (bizi uyaran ve müjdeleyen bir resûl gelmedi diye) hüccetleri (delilleri) olmasın. Allah, Aziz ve Hakim’dir.
  14/İBRÂHÎM-44: Ve enzirin nâse yevme ye’tîhimul azâbu fe yekûlullezîne zalemû rabbenâ ahhırnâ ilâ ecelin karîbin nucib da’veteke ve nettebiır rusul(rusule) , e ve lem tekûnû aksemtum min kablu mâ lekum min zevâl(zevâlin) .

  Azabın onlara geleceği gün ile insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek: “Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et (bize zaman ver) . Senin davetine icabet edelim ve resûllere tâbî olalım.” Daha önce “sizin için bir zeval olmadığına” yemin eden siz değil misiniz?
  28/KASAS-47: Ve lev lâ en tusîbehum musîbetun bimâ kaddemet eydîhim fe yekûlû rabbenâ lev lâ erselte ileynâ resûlen fe nettebia âyâtike ve nekûne minel mu’minîn(mu’minîne) .

  Ve eğer elleriyle takdim ettikleri (yaptıkları) sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse: “ Rabbimiz keşke bize bir resûl gönderseydin, böylece biz Senin ayetlerine tâbî olur ve mü’minlerden olurduk. “ diyecek olmasalardı (seni Nebi-Resûl olarak göndermezdik) .
  20/TAHA-134: Ve lev ennâ ehleknâhum bi azâbin min kablihî le kâlû rabbenâ lev lâ erselte ileynâ resûlen fe nettebia âyâtike min kabli en nezille ve nahzâ.

  Ondan önce gerçekten Biz onları, azapla helâk etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: “Rabbimiz, bize resûl gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil (rezil) ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tâbî olsaydık.”
  5.4- Veli Resuller bütün kavimlerde o kavmin lisanı ile tebliğ yaparlar.  14/İBRÂHÎM-4: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmihî li yubeyyine lehum, fe yudillullâhu men yeşâu ve yehdî men yeşâ’(yeşâu) , ve huvel azîzul hakîm(hakîmu) .

  Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin (açıklasın) diye. Öyleyse Allah, dilediğini (Allah’a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Aziz’dir, Hikmet Sahibi’dir.
  5.5- Nebi Resuller arasında fetret devirleri olmasına karşılık, Veli Resuller arasında fetret devirleri yoktur. Şu anda bütün kavimlerde Veli Resuller yaşamaktadır. “Nebi olunmadan Resul olunmaz.” iddiasına göre bu Resullerin Nebi olduktan sonra Resul olması gerekiyordu. Ama Nübüvvet 14 asır önce sona erdiğine göre 14 asırdır bütün Resuller Nebi olmadan Resul olmuşlardır.  5/MAİDE-15: Yâ ehlel kitâbi kad câekum resûlunâ yubeyyinu lekum kesîran mimmâ kuntum tuhfûne minel kitâbi ve ya’fû an kesîr(kesîrin) kad câekum minallâhi nûrun ve kitâbun mubîn(mubînun) .

  Ey kitap ehli (kitap sahipleri!) , Kitab’tan çoğunu, gizliyor olduğunuz şeyleri ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri, size beyan eden bir Resûl’ümüz gelmiştir. Size, Allah’tan bir nur ve apaçık bir Kitap gelmiştir.
  5/MAİDE-19: Yâ ehlel kitâbi kad câekum resûlunâ yubeyyinu lekum alâ fetretin min er rusuli en tekûlû mâ câenâ min beşîrin ve lâ nezîrin fe kad câekum beşîrun ve nezîr(nezîru) vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun) .

  Ey kitap ehli! Resûllerin (peygamberlerin) ardı arkası kesildiği (fetret) devrinde, sizlere gerçekleri açıklayan Resûl’ümüz gelmişti. “Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi.” dersiniz diye (dememeniz için) böylece sizlere “müjdeleyici ve uyarıcı” bir Resûl (Peygamber) gelmişti. Allah her şeye kaadirdir.
  6- Nebi imamların olmadığı dönemde mutlaka kavmin Veli Resullerinden bir tanesini Allah Devrin İmamı olarak seçer. Seçilen kişi tasarruf rızasının sahibidir. İçinde bulunduğumuz HİDAYET ÇAĞI'nın önderi, Devrin İmamı Mehdi (A.S) bir Veli Resul'dür.

  21/ENBİYA-72: Ve vehebnâ lehu ishâk(ishâka) , ve ya’kûbe nâfileh(nâfileten) , ve kullen cealnâ sâlihîn(sâlihîne) .

  Ve ona, İshak (A.S) ’ı ve nafileten (ilâveten) Yâkub (A.S) ’ı Vehbi (armağan) olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık.
  21/ENBİYA-73: Ve cealnâhum eimmeten yehdûne bi emrinâ ve evhaynâ ileyhim fi’lel hayrâti ve ikâmes salâti ve îtâez zekâh(zekâti) , ve kânû lenâ âbidîn(âbidîne) .

  Ve onları, emrimizle hidayete erdiren (ölmeden önce ruhları Allah’a ulaştıran) imamlar kıldık. Ve onlara, hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahy ettik. Ve onlar, Bize kul oldular.
  Enbiya-72'de Nebilerin isimlerini veren Allah, Enbiya-73'te onları Devrin İmamı kıldığını açıklıyor. Aşağıdaki ayetlerde ise Peygamber olmayan, Veli Resul olan Devrin İmamlarından bahsediyor.

  3/AL-İ İMRAN-179: Mâ kânallâhu li yezerel mu’minîne alâ mâ entum aleyhi hattâ yemîzel habîse minet tayyib(tayyibi) , ve mâ kânallâhu li yutliakum alel gaybi ve lâkinnallâhe yectebî min rusulihî men yeşâu fe âminû billâhi ve rusulih(rusulihî) , ve in tu’minû ve tettekû fe lekum ecrun azîm(azîmun) .”

  Allah mü’minleri; pisi, temizden ayırıncaya kadar, şu üzerinde bulundukları hâl üzere bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine (gaybten) haberdar edecek de değildir. Fakat Allah, resûllerinden dilediği kimseyi seçer, (gaybı ona, o resûlüne bildirir) . O halde, Allah’a ve O’nun resûllerine iman edin. Ve eğer iman eder ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için ECRUN AZÎM (büyük mükâfat) var.
  32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne) .

  Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık ve sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize (Hakk’ul yakin seviyesinde) yakin hasıl etmiş oldukları için.
  72/CİN-26: Âlimul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehaden.

  O (Allah) , gaybı bilendir. Fakat O, gaybını hiç kimseye zahir etmez (bildirmez) .
  72/CİN-27: İllâ menirtedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadan.

  Resûllerden razı oldukları (tasarruf rızasına ulaşmış olanları) hariç! O taktirde, muhakkak ki O (Allah) , onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki.
  7- Nebi Resuller

  7.1- Kur'ân-ı Kerim'de ismi zikredilen Nebi Resuller

  “Her Nebi Resuldür ama her Resul Nebi değildir.” Temel prensibi Kur'ân-ı Kerim hakikatlerine uymaktadır. Günümüz din öğreticilerinin zannettikleri gibi: “Nebi olmadan Resul olunmaz.” iddiası, bir başka deyimle: “Her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir.” Şeklindeki akaidin temel prensibi Kur'ân-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'ân-ı Kerim'le çelişmektedir.

  Nübüvvet, insan ile Allah arasındaki ilişkide en üst dereceyi kapsar. Bu sebeple her Nebi mutlaka Resuldür ama her Resul Nebi değildir. Nebi Resul ve Veli Resul eşit seviyede değildir. Nebi Resul, Nübüvvetin (Peygamberliğin) temsilcisidir. Veli Resul velâyetin temsilcisidir. Allah katında Nübüvvet velâyetin üstündedir.

  7.1.1- Nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in Resul olduğu Fetih-29'da açıklanmaktadır.  48/FETİH-29: Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi) , vellezîne meahû eşiddâu alel kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi) , zâlike meseluhum fît tevrât(tevrâti) , ve meseluhum fîl incîl(incîli) , ke zer’in ahrece şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra) , vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfireten ve ecren azîmâ(azîmen) .

  Allah’ın Resûl’ü Hz. Muhammed (S.A.V) ve O’nunla beraber olanlar, kâfirlere karşı çok şiddetli; kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah’dan fazl ve rıza isterken görürsün. Onların alâmetleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar, onların Tevrat’taki ve İncil’deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kâfirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan âmenû olanlara (Allah’a ulaşmayı dileyenlere) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti.
  4/NİSA-157: Ve kavlihim innâ katelnal mesîha îsabne meryeme resûlallâh(resûlallâhi) , ve mâ katelûhu ve mâ salebûhu ve lâkin şubbihe lehum, ve innellezinahtelefû fîhi le fî şekkin minh(minhu) , mâ lehum bihî min ilmin illettibâaz zann(zanni) , ve mâ katelûhu yakînâ(yakînen) .

  Ve şüphesiz Allah’ın resûlü: 'Meryem oğlu İsa Mesih’i biz öldürdük.” demelerinden (bu sebeple onlara ceza verdik) . Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Ama onlar için benzeri vardı (onlara benzeri gösterildi) . Şüphesiz onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan dolayı kesin bir şüphe içindedirler. Onların o hususta bilgileri yoktur. Sadece onlar, zanna uyarlar. Kesinlikle onu öldürmediler.
  61/SAF-6: Ve iz kâle îsebnu meryeme yâ benî isrâîle innî resûlullâhi ileykum musaddikan li mâ beyne yedeyye minet tevrâti ve mubeşşiran bi resûlin ye’tî min ba’dîsmuhû ahmed(ahmedu) , fe lemmâ câehum bil beyyinâti kâlû hâzâ sihrun mubîn(mubînun) .

  Ve Meryem oğlu İsa (A.S) şöyle demişti: “Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben, elimdeki Tevrat’ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan Resûl ile müjdeleyen, size (gönderilmiş) Allah’ın Resûl’üyüm.” Fakat onlara beyyineler (mucizeler, deliller) getirdiği zaman onlar: “Bu apaçık sihirdir.” dediler.
  7.1.3- Nebi olan Hz. Musa ve Harun (A.S) 'ın Resul olduğu Taha-47, Şuara-16,21 Saf-5'de açıklanmaktadır.  20/TAHA-47: Fe’tiyâhu fe kûlâ innâ resûlâ rabbike fe ersil meanâ benî isrâîle ve lâ tuazzibhum, kad ci’nâke bi âyetin min rabbik(rabbike) , ves selâmu alâ menittebeal hudâ.

  O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin: “Muhakkak ki biz, senin Rabbinin iki resûlüyüz. İsrailoğulları’nı artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme! Sana Rabbinden ayet (mucize) getirdik. Ve hidayete tâbî olanlara selâm olsun.”
  26/ŞUARA-16: Fe’tiyâ fir’avne fe kûlâ innâ resûlu rabbil âlemîn(âlemîne) .

  Haydi, firavuna (ikiniz) gidin ve böylece ona: “Muhakkak ki biz, âlemlerin Rabbinin resûlleriyiz.” deyin.
  26/ŞUARA-21: Fe ferartu minkum lemmâ hıftukum fe vehebe lî rabbî hukmen ve cealenî minel murselîn(murselîne) .

  O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim, bana hikmet bağışladı. Ve beni, mürselinlerden (gönderilen elçilerden) kıldı.
  61/SAF-5: Ve iz kâle mûsâ li kavmihî yâ kavmi lime tu’zûnenî ve kad ta’lemûne ennî resûlullâhi ileykum, fe lemmâ zâgû ezâgallâhu kulûbehum, vallâhu lâ yehdîl kavmel fâsikîn(fâsikîne) .

  Ve Hz. Musa, kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için Allah’ın Resûl’üyüm, (böyle) olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? ” Artık onlar (Hakk’tan) dönünce, Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah, fâsıklar kavmini hidayete erdirmez.
  7.1.4- Nebi (Peygamber) olan Hz. Nuh'un Resul olduğu A'raf-61'de ve Ankebut-14'de açıklanmaktadır.  7/A'RAF-61: Kâle yâ kavmi leyse bî dalâletun ve lâkinnî resûlun min rabbil âlemîn(âlemîne) .

  Ey kavmim, ben dalâlette değilim! Ve fakat ben, âlemlerin Rabbinden bir resûlüm.
  29/ANKEBUT-14: Ve lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihi, fe lebise fîhim elfe senetin illâ hamsîne âmâ(âmen) , fe ehazehumut tûfânu ve hum zâlimûn(zâlimûne) .

  And olsun Biz, Nuh’u kendi kavmine (Resûl olarak) gönderdik. İçlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar, zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.
  7.1.5- Nebi (Peygamber) olan Hz. İlyas'ın Resul olduğu Saffat-123'de açıklanmaktadır.  37/SAFFAT-123: Ve inne ilyâse le minel murselîn(murselîne) .

  Ve muhakkak ki İlyas (A.S) , mutlaka gönderilen (resûl) lerdendir.
  7.1.6- Nebi (Peygamber) olan Hz. Lut'un Resul olduğu Saffat-133'de açıklanmaktadır.  37/SAFFAT-133: Ve inne lûtan le minel murselîn(murselîne) .

  Ve muhakkak ki Lut (A.S) , gerçekten gönderilmiş olan resûllerdendir.
  7.1.7- Nebi (Peygamber) olan Hz. Yunus'un Resul olduğu Saffat-139'da açıklanmaktadır.  37/SAFFAT-139: Ve inne yûnuse le minel murselîn(murselîne) .

  Ve muhakkak ki Yunus (A.S) , gerçekten gönderilmiş (resûl) lerdendir.
  7.1.8- Hz. İsmail'in Nebi Resul olduğu Meryem-54'de açıklanmaktadır.  19/MERYEM-54: Vezkur fîl kitâbi ismâîle innehu kâne sâdıkal va’di ve kâne resûlen nebiyyâ(nebiyyen) .

  Ve Kitap’ta İsmail (A.S) ’ı (da) zikret. Çünkü O, vaadine sadıktı ve O, Nebi Resûl’dü.
  SONUÇ:

  Son Nebi olan Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'den bugüne kadar Allah bütün kavimlere Resuller göndermeye devam ettiğine göre “Nebi olunmadan Resul olunmaz.” iddiası bir yalandır ve Kur'ân'a kesinlikle ters düşmektedir.

 • Mehmet Asa
  Mehmet Asa

  Nebi evet büyük peygamberler bu sıfata sahiptir nebi demek bir
  sürü değişik türden kabiliyetlere sahip olmak anlamına gelir bu
  kabiliyetten bazıları şunlardır yiyecek içecek türden şeyleri az
  miktarlardan çok miktarlara getirebilme uzun mesafeleri kısa
  sürede aşabilme dilediği zamanlarda yağmur yağdırabilme gibi
  vs hörmetler ederim

 • Meryem Kel
  Meryem Kel

  nebi kendinden önce gelen Rasulü tebliği eden kişidir

 • İsmail Efe Dikyol
  İsmail Efe Dikyol

  Nebi bilindiği gibi peygamber demektir ama rasulle nebi arasında fark vardır

  Nebi: kendisine kitap indirilmemiş ama ilahi lutufla kendisine peygamberlik verilen demektir.

  Rasul: kendisine hem peygamberlik verilen hem kitap indirilen demektir.

 • Cemal Türk
  Cemal Türk

  nebi bana kitap getirmemiş peygamberimizi çağrıştırıyor

 • Sıddık Ladin
  Sıddık Ladin

  Peygamber

 • Ömer Eçtinkaya
  Ömer Eçtinkaya

  edebiyatımızdan bir kisidir

 • Can Can
  Can Can

  Bilir misin ey sevgili? Sen Cennet'i istemesen de Cennet seni istermis Sen Cennet'i özlemesen de, Cennet seni özlermis, Sensiz Cennet hiçbir seye benzemezmis Bu yüzden kisi Cennette Sevdigiyle berabermis.

 • Xxx_xxx
  Xxx_xxx

  resul elçi peygamber

 • Mutlu Sevinger
  Mutlu Sevinger

  ALLAH (C.C) 'ın peygamber efendimiz için kullandıgı bir sıfat olarak biliyorum...NEBİMSİN GİBİ! ! !

 • Vakıf Cagın
  Vakıf Cagın

  Sair siir yazan yani
  ayni zamanda peygamber demek

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  mersin-erdemli'deki tantuni ustası

  bknz. esenpınar tantunicisi

 • Zehra Taner
  Zehra Taner

  peygamber