Kültür Sanat Edebiyat Şiir

oflu sizce ne demek, oflu size neyi çağrıştırıyor?

oflu terimi Osman Kara tarafından tarihinde eklendi

 • Yusuf Çakıroglu
  Yusuf Çakıroglu

  KIROYUM DIYEN SIPA KLAVYE ERKEKLIGI YABMICAKSIN GELICEKSIN OFA INSANLARIN YUZUNE SÖYLİCEKSIN OTURDUN YERDEN SÖYLEMEKLE OLMAZ! ! ADAM LIK KMSEDE KALMAMIS DENGESİZ HERİFLER! !

 • Yusuf Öztürk
  Yusuf Öztürk

  of 2 harflidir.bu bşeyi çarıştırmıyomu sizce.3 harfli den bile kısa.ve özel. arkadaşında dediği gibi dolarların üzerinde of america yazıyo,yani burdan amerikanın bile ofa balı oldunu anlıyoruz.aslında of bir dünyadır.oflu olmak bir etikettir.yaradan şık koşmak olmasında oflu olduma herzaman şükretmişimdir,hehheh,ofun ve ofluların balı olduğu tek yer vardır direk Allaha,hahahahahenbüyük mafyalarda ebüyük hocalarda enbüyük alimlerde en büyük bilginlerde en büyük öğretmenlerde,en büyük doktorlarda,en büyük espirilerde vb birçok şey oftan çıkar veyahut oftan yönlendrilir.ofluları herkes sever sayar.ofun halkı sıcak kanlıdır bir yabancı msafir dahi gelse evlerine başının tacı yaparlar igilenirler.ve oflu olmak fiyatı belirlenemez bir etikettir..

 • Cemil
  Cemil

  oflu demek allaha kitaba vatana sevgiye kadına kıza herkese saygısı olan trabzon ilinin en doğusundan bir önceki ilçesi allah herkese birgün ben oluyum ya resulellah dedirtsin

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  -mehmet bey ben işten ayrılıyorum daha iyi bir iş buldum
  -ne puldun ula?
  -aynı iş üzerine başka bir firmaya gideceğim
  -koyayim ha o kafaya iki tene odun!

 • Murat Üstüntaş
  Murat Üstüntaş

  Of'lu; gayretin,çalışkanlığın,güzele ve güzel olan herşeye değer vermenin adıdır. ancak doğru bildikleri yoldan ve sadakatten ayrılmadıkları için fazlası ile de inatçılardır. ne bedenlerinde nede ruhlarında kahpeliğe ve kalleşliğe yer olmayanlardır. saygılarımla.

 • Serkan Orhan
  Serkan Orhan

  güya uyanık derler bunlara...hohoho..yesinler bunların uyanıklığını...adamların altlarındaki kıytırık arabalarını bile aldım icradan...sonra üzüldüm ama elden bişey gelmez....zayıflara ölüm! ...tavsiye eder miyim? ..ona siz karar verin...biraz günah! .....hohoho yyy

 • Nihan Koçyiğit
  Nihan Koçyiğit

  'madem oflu vardı, beni niye yarattın? ! ..' demiş şeytan.
  türkünün yalancısıyım ;)))

 • İbrahim Sezgin
  İbrahim Sezgin

  oflu kendi başına bir cumhuriyettir ki bunu dünyada bilmeyen yoktur tüm dünya markalarının da üzerinde yazdığı gibi made in of yada amerikanın dolarının üzerine yazıldığı gibi inanmayan varsa dolarların üzerine bakabilir :)) fakat of insanı çok merttir tabi aralarında yokmu bozuk olan varsa bile onlar istisnadır ee onlarda gülün dikeni oluyorlar ofluları anlatarak bitirmek imkansızdır onlar ile yaşamak lazım ama şunuda unutmamak lazım ki herkes oflular ile anlaşamaz hırs azim ve inat hepsi onlarda toplanmıştırda ondan

 • Sim
  Sim

  OF'lii

 • Halil İbrahim Ekşi
  Halil İbrahim Ekşi

  Alayı bende dahil kafadan kırıktır.......

 • Mustafa Nihat Malkoç
  Mustafa Nihat Malkoç

  OF’A VE OFLULAR’A DAYR
  M.NYHAT MALKOÇ

  Dünyada iki harften olu?an yer adlary bir elin parmaklaryndan daha da azdyr.Hem?ehrilerimiz sanki farklylyklarynyn ni?any olsun diye bu ady koymu?lar ?ehirlerine.Hakikaten de Trabzon’a ba?ly bir ilçe konumunda olan Of her yönüyle ?ahsyna münhasyr hususiyetler ta?yyan bir yerle?im yeridir.
  Of,Trabzon’un en köklü ve büyük ilçeleri arasynda ikinci syradadyr.Bilindi?i gibi Çaykara ve Hayrat önceleri buraya ba?lyydy.Bu beldeler ilçe olunca do?al olarak Of da yüzölçümü bakymyndan küçülmü?tür.
  Trabzon’a 50 kilometre uzaklykta olan Of’un do?usunda Rize,batysynda Sürmene,güneyinde Hayrat ve Dernekpazary,kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadyr.Denizle olan seviyesi sadece on metredir.En önemli akarsulary Do?u Karadeniz Da?lary’nyn kuzey istikametinde do?up ilerledikçe yan kollar alarak büyüyen Solakly ve Baltacy dereleridir.
  Of’a hayat veren çaydyr.Arazinin engebeli olmasy yüzünden modern tarym aletlerini kullanmak mümkün olmamaktadyr.Ylçede çayyn alternatifi yine çaydyr.Fyndyk,mysyr,patates,kara lahana,fasulye gibi ürünlerin yeti?tirilmesi çayla boy ölçü?ebilecek boyutta de?ildir.
  Karayla denizin güzel bir kompozisyon olu?turdu?u bu ?irin ilçe, gelecekte il olmaya aday görünmektedir.Zaten Oflular kendilerini Trabzonlu olarak görmezler.Nerelisin sorusuna hep: “Ofli’yum” cevabyny verirler.Daha da ileri gidip Of’un nereye ba?ly oldu?unu sordu?unuzda “Yukariya,direk Allah’a ba?liyuk” cevabyny verirler.
  Türkiye’deki pek çok büyük ilçe il olma yary?y içerisindedir.Bunlardan birisi de ?üphesiz ki Of’tur.Aslynda Trabzon’a uzakly?y ve genel yapysy itibariyle bu ileriki yyllarda gerçekle?ebilecek bir dü?üncedir.Böyle bir durumda Rize’ye ba?ly Yyidere ve Kalkandere halky Of’a ba?lanmayy tercih edeceklerini belirtmi?lerdir.Bunun yanynda Of’un art bölgesi olan Hayrat,Dernekpazary ve hatta Çaykara böyle bir yapylanmada Of’a ba?lanmaya razy olacaklaryna inanyyorum.Zaten Hayratlylar kendilerini her zaman Oflu olarak görürler.Ylçe olduklaryna bin pi?mandyrlar.Ylçe olmadan evvel Of ady onlaryn hem itibaryny artyryyor,hem de i?lerini kolayla?tyryyordu.Görüldü?ü gibi Of hem nüfus,hem de nüfuz açysyndan il olmaya namzettir.Bunu derken bazylary belli ki byyyk altyndan gülüyordur.Fakat ben inanyyorum ki azmin ve gayretin sembolü olan Oflular gelecekte bunu da ba?aracaklardyr.
  Of, e?itim potansiyeli açysyndan ileri bir seviyededir.Of’un âlimleri ve hocalary dünyaca me?hurdur. 1898 E?itim Bakanly?y Raporuna (Maarif Salnamesi) göre Trabzon'un üç kütüphanesinde 1500 kitap varken, Gümü?hanevi Ahmet Ziyaüddin Efendi tarafyndan Of'ta kurulan Hacy Ahmet Kütüphanesi'nde 800 kitap oldu?u bildiriliyor. 1914 yylyna ait Ystanbul ?eyhülislâmlyk ar?ivlerinde Of'ta 69 medrese oldu?u kaydedilmi?. Ar?ive göre Of'ta 69 müderris, 1490 ö?renci bulunuyormu?.Bu rakamlar Of’un e?itime ne kadar ehemmiyet verdi?ini ortaya koyuyor.Bu gelenek eskisi kadar olmasa da bugün de devam etmektedir.
  Of her yönüyle ilginç bir yerdir.Türkiye’de hanedanly?yn hüküm sürdü?ü tek yer Of’tur.Bu ?ehri 124 yyldan beri ayny sülâle,Saryalio?lu sülâlesi yönetiyor. Ylk Belediye Reisi Saryalizâde Ömer Lütfü Bey 52 sene görev yapmy?. Ondan sonra ayny sülâleden gelen sekiz belediye reisi toplam 68 yyl görev almy?lar. Son belediye ba?kany Oktay Saryalio?lu da ayny soydan geliyor.Byrakyn Türkiye’yi, bunun belki de dünyada da bir örne?i yoktur.
  Bu ilçeyi enteresan yapan unsurlaryn ba?ynda da ady gelmektedir.Türkiye’de iki harften olu?an bir ba?ka yer ady yoktur.Of adynyn men?ei konusunda de?i?ik rivayetler mevcuttur.Birinci rivayet ?udur:Bilindi?i gibi bu topraklarda daha evvel Rumlar ya?amaktaydy.Yunanca’da yylan sözcü?ünün kar?yly?y “Ofis” dir.Arazi yapysy parçaly ve kyvrymly oldu?u için bu durum yollaryn da ayny ?ekli almasyna yol açmy?tyr.Yollar kyvrymly oldu?u için de buraya Ofis denmi?; bu zamanla de?i?erek Of hâlini almy?tyr.
  Ykinci rivayet ?öyle anlatylyr:Eski ça?larda burada Turanî yrkyna mensup kavimler ya?yyordu.Bunlar silâh yapymynda ustaydylar.Güney Sibirya Türkleri’nde de silâha “Op” deniliyordu.Onlar da bu kelimeyi silâh kar?yly?y olarak kullanyyorlardy.Bu söz halk arasynda zamanla “Of” a dönü?mü?tür.
  Son rivayet ise ?öyle:Kumanlar’da “Of?in diye bir kelime vardy.Bunun anlamy “hiddetli bir tavyrla vatanyny korumak”ty.Bu kelime zamanla de?i?erek Of’a dönü?mü?tür.
  Bunlaryn hepsi birer rivayet! ...Fakat bunlar arasynda, yörede Orta Asya’dan göç etmi? Turanî kökenli insanlaryn ya?amy? olmasy hasebiyle ikinci görü? akla ve manty?a daha uygundur.
  Oflular çaly?kan,zeki ve uyanyk insanlardyr.Dünyanyn neresine giderseniz gidin orada bir Oflu’yla kar?yla?manyz muhtemeldir.Bu insanlar alynteriyle çok büyük ba?arylara imza atmy?lardyr.Y?çi olarak girdikleri i?lerde kysa zamanda ilerleyerek patron konumuna yükselmi?lerdir.Hatta bu hususta bir de fykra anlatylyr:
  “Oflu biri,Amerika’da bir hem?ehrisiyle kar?yla?yr.Biraz sohbetten sonra hem?ehrisi sorar:
  -Ne i? yapyyorsun burada?
  -Geldu?umdan beri ayny fabrikada çaly?yyrum.
  -Arkada?y hiddetle:
  -Ne biçim Ofli’sun sen? Onca zamandur çali?ta,çali?tu?un fabrikanun sahibi olma! ...
  -Olamam ya! ...
  -Neden?
  -Çunki çali?tu?um fabrikanun sahibi de Ofli de ondan.”
  Of,Trabzon’un gözbebe?i,yüzaky! ...Onlaryn çaly?kanlyklary ve ba?arylary hepimizi gururlandyryyor..Fakat Oflular ne kadar çaly?kansa,bir o kadar da inatçy ve hyrsly…?eytanla sava?yp onu yenen ba?ka bir insan örne?i var my dünyada?
  Of gelece?in ?ehri! ...Oflular bu ?ehrin usta mimarlary! ...Bunlary Of’la büyük bir rekabet içerisinde olan Sürmeneli(Köprüba?yly) biri olarak söylemekten gocunmuyorum.Allah onlary ba?ymyzdan eksik etmesin; inat üzereyken ?erlerinden uzak tutsun.

  e-mektup: mnihatmalkoc@hotmail.com

 • Osman Kara
  Osman Kara

  Fıkraları ile meşhurdurlar

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu

  oflu hoca diye bir matrak kitab vardi, okumka nasip olmadi..
  vaaz kürsüsünün kenarina cikmis bir konusma balonunda silikonu yerinde bir afetin plaj vaziyeti karikatüze edilmis idi...