Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ağırbaşlı beyitler sizce ne demek, ağırbaşlı beyitler size neyi çağrıştırıyor?

ağırbaşlı beyitler terimi Vera Tunahan tarafından tarihinde eklendi

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  Efenim E5te arz-ı endam etmediğini söyleyip akabinde tükürdüğünü büyük bir iştihâ ilen yalamış ahbaba yuh ilen…
  Az evvel gözü gibim sakınma gafletinde bulunduğu kepçey-i hacim işkembesinden hazımsızlık nedeniylen dışarı püskürttüğü ifrazatın içerisinde boğulmuş idir.aç tavuk kendini darı anbarında zannetmesine mukabil, güzelim büyük başların kendilerini her daim bir deniz kıyısı çayırında tahayyül etmelerinde bir beis yok idir.müsaade ilen..

  Efenim muhterem zatımın tevhid-i tedrisatından geçecek kadar bahtiyar kulların, şahsımı bir deryaya nispet ilen ummana benzetmesi evvel-i ahir süregelen hakikat idir.fekat şükür ki hiçbir âtıl talebem kendini derya ilen eş tutmamış, tevazusunu bilmiş idir.bittevazuya hoşt ilen…

  Ve'l hasıl-ı kelam,divan edebiyyatında eski şairler mukalit idi.muhterem dedem fizanlıyı da fuzuli mukabele etmiş idi. ayrıyetten şahsımın ağzından gayrı her bir yerinden çıkmış bulunan laf-ı güzafların dahi, mümtaz şahsın düşünüp taşınıp ıkınıp sıkınıp gerisin geri ittirip ortaya yuvarladıklarından ziyadesiylen âlâ-i muallâ olmasına mukabil şahsım ağzımın vü beynimin yorulmasına lüzûm görmemiş idir.neyi neye bağladığı namalum kelime-i acibi, mislince kelimenin takibetmesi,akabinde şahsın havva maksadiylen bir taraflarının yırtılıp eline verildiği ziyadesiylen elim-i vahim bil kadim idir.fekat şahsın alınacak ibreti fark-ı bil idrak etmesi tebessüm etmemize vesile olmuş udur.yanağından makas ilen…
  Büyükbaş hayevanatın başının ağır,boynuzunun sivri olmasına evvelki bahiste değinmiş idik.ahbababın dikkatin fevkinde dikkat ilen okuyup talim eylemesi,kendisinden gayrı kimsenin başının etini yememesi tavsiyyesi ilen…

  Efenim ahbab-ı perişanın gramer,ders bahanesiylen hatunlara yaklaşmış bulunduğunu idrak ilen, fuzuli’yi tahlilden dahi aciz olduğunu itiraf etmiş idir,yuh ilen…
  Ayrıyetten mevzubahis şahsın arap dil ve edebiyatının lime lime doğranıp kökleriylen barabar elinizde kalması ahirette dahi hesabı verilemeyecek olan vebal-i bil halt idir.şahsımdan uzak olmasına mukabil,şeytana yakîn olması temennası ilen…

  İtina ilen…

 • Burak Mert Oldaç
  Burak Mert Oldaç

  Efenim,
  Uzun zamandır yollarda olmam hasebiynen zat-ı fuzuli, arkamızdan atıp dutmuş, la'in ulen!

  Nerden başlasam diye düşünmekten bu bitigi bitmek zor olacağından aklıma gelenlerden devam edeyim... Ola ki güzaf deryasında kaçırdığım olursa suç ummanındır... Daha sonra bu zat hatırlatırsa, laf sokmalar kaldığı yerden devam edecektir... Hem de itina ilen...

  önceliklen başıağır olmayan hele hele bir başı olmayan, kaynağının vucudun hangi tarafı olduğuna dair süphe uyandıran bu beyit bozması çirkinliğin sözde veznine baktığımızda hepimize ibretlik olması gerktiğini anlıyoruz... Yarim bilgiyle icraat, dinsiz imama benzer, sizden ve bizden uzak olsun ilen...


  koskoca divan edebiyatını fuzuliden ibaret sanmak da beterin beteri olsa gerek... Yazuk ilen... Fuzûl ve nisbet i'sinden oluşan fuzuli kelimesinin tahlil yapmaktan sıkılmışımdır... Bu yüzden isteyene Arapça gramer dersi isteyene ücretsiz ders verme girişimlerim bu dakikadan sonra başlayacaktır... İsteyen bana ileti yollasın...

 • Elif Ef
  Elif Ef

  Beyit ve ağırbaşlı deyince akla divan edebiyatından başka ne gelebilir ki..

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  Euzubillahi bismillah ilen…
  Efenim ahbablarımızdan mert bir yiğit laf-ı güzafımızdan dem vurmuş akabinde beyt-i kebabımızdan ilham vü istihza ilen başka bir beyti yuvarlamış idir.tasvip ilen…
  Ayrıyetten şahsımızı necib-i fizani olarak çağırmış evvelen şaşalamış ahiren de kabul görmüş üdür minnet ilen…

  Efenim evvelen beyt-i gazelimizin aruzunu arzedelim:

  Birişür tenzil-i bu’sutuna vareste giden
  Mefulü mefailü failatün failü meçhulü

  Suz-î eftar olanın hâyine endâmen dolaşır
  Failü meful failun mefulün merhumun mef’ula

  Efenim ayrıyetten muhterem zatıma binbir emek vü meşaggat ilen yazılmış beyt-ül gazeli paylaşmak isterim idir istirham ilen…
  “'Sühan-ı bîhûdeden hoş gelir âvâz-ı horos
  bari ma'nasın bilmezse hengâmın bilir...”bir pare kağıt üzerine nakşedilmiş olup üçgen şeklinde katlanıp boynumuzun borcu olarak ayak yolumuzun duvarına asılmış idir.mihnet ilen…

  efenim zatım ilen fuzuli yi karıştıran muhtereme cevab ilen…
  zatalimin, yazmış olduğum ağır ağdalı beyitler hasebiylen,hayatında fuzuliden gayrı beyyyit okuyup yalayıp yutmaması sebebiylen fuzuliye benzetilmiş olmamı anlayış ilen karşılamışım idir.müsamaha ilen…

  ayrıyetten ahalinin boğazına dizmiş olduğum beytîlerin reklamını bu kadder iştiha ilen yapılması şahsımızın yalanıp yutkunmasına sebebiyet vermiş idir.muhterem zatın nafile çabası gözümüden kaçmamış olup misali
  ” sen bilmezsin ey zahidoğluzahid,(abid olmamızdan yeğdir)
  âdemoğlu hayâl-i rahman vü rahimindir...(adem muhayyel idir,aynen)
  ayrıca bkn. Sühân-ı bîhûde..(beytimizi ziyadesiylen takdir vü taltif etmiş idir,afferim ulen) ”
  tarafımdan yazımıza mevzu edilmiş akabinde kimden vü neyden bahsettiği,kime göz süzüp kimi ellediği muğlak bırakılmış ıdır.ihtiyat ilen…
  itina ilen...

 • Burak Mert Oldaç
  Burak Mert Oldaç

  az da olsa aruz bilgisi gerekir. Olmadı hece ölçüsünü öğren be adam...

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  Birişür tenzil-i bu’sutuna vareste giden
  Suz-î eftar olanın hâyine endâmen dolaşır…..

  Evvelen ilham akabinde tefsir ilen…
  derenin ortasına parça parça serbestçe gide birisinin
  baş ile şehadet parmak arası vücuduna münasiben yanıp tutuşur

  mantık-ut sallama ilen…

 • Kum Kurdu
  Kum Kurdu

  'Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım
  Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım 'nefi

 • Burak Mert Oldaç
  Burak Mert Oldaç

  İrişür menzîl-i maksuduna âheste giden,
  tîz-i reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır.

  Bkz. Acele giden ecele gider.

 • Kuyudaki Cin
  Kuyudaki Cin

  ' zülfin gidermiş ol sanem kâfirliğin komaz henüz
  zünnârını kesmiş veli dahı müselmân olmamış'

  bknz: ironi

  şu beyti yazmak isterim bir beyit olarak sadece:

  ' çin-i zülfin miske benzetdüm hatasın bilmedüm
  key perişan söyledüm bu yüz karasın bilmedüm'

  ruhu şad olsun...

 • Feride Turan
  Feride Turan

  Cihan-ârâ cihan içindedir ârâyı bilmezler
  O mâhiler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

  Cihanı süsleyen (Allah) cihan içindedir; (ancak) ârâ’yı (süsleyeni) bilmezler. Ya da “arayı bilmezler”, yani aramayı bilmezler. Tıpkı derya içinde deryayı bilmeyen balıklar gibi…

 • Nilüfer Aydemir
  Nilüfer Aydemir

  mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi
  mal da yalan mülk de yalan var biraz da sen oyalan.. der yunus ne de güzel söyler!

 • Ahmet Hakan
  Ahmet Hakan

  sultanların yazdığı beyitlerin hemen hemen hepsi ağırbaşlı beyitler bunlar satırlarda bariz dir yazdığım beyit ııı mahmut hana aittir

 • Ahmet Hakan
  Ahmet Hakan

  uyan uykusu çok gözlerim uyan

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Uyan ey gözlerim gafletten uyan!
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  Azrail’in kastı canadır, inan.
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan!
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  .....................Sultan III Murad Han

 • Ercan Taşdemir
  Ercan Taşdemir

  Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ
  Ey şeker-leb yâr-ı şirîn lâ-mekânım merhabâ

  Ey melek sûretli dil-ber cân fedâdır yoluna
  Çün dedin lahmike lahmi kana kanım merhabâ


  SEYYİD NESİMİ

 • Ercan Taşdemir
  Ercan Taşdemir

  Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
  Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam


  Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
  Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

  Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
  Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam


  SEYYİD NESİMİ

 • Ercan Taşdemir
  Ercan Taşdemir

  Canı canan istemiş mihnet canıma;
  Can kim; onu kurban etmeyen cananıma.
  ....
  Aşk derdinin devası kabil-i derman değil,
  Terk-i can derler bu derdin devasız dermanına...

  fuzûlî’

  yürek dolusu duyguyu iki satıra sığdırmak..
  az kelam çok duygu... :) ..

 • Nokta Nokta
  Nokta Nokta

  Cânan dileyen dağdağa-i câna düşer mi;
  Cân isteyen endişe-i Cânana düşer mi?
  Girdik reh-i sevdaya, cünunuz, bize namus lazım değil.
  Ey dil ki bu iş şane düşer mi.

  Nigâri

 • Derviş Güneş
  Derviş Güneş

  mezar taşarının karşısında,tüm beyitler ağır baslıdır

 • Aşık Mahzun İ
  Aşık Mahzun İ

  yar yar olmadıkça
  bendeki bu sen olmadıkça
  sana olan bu sevdam olmadıkça
  sen bi hiçsin

 • Leyla Su
  Leyla Su

  Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir / Müptela-yı gama sor geceler kim kaç saat.../ fuzuli

 • Özge Sönmez
  Özge Sönmez

  süpersiniz ya

 • Sema Demirel
  Sema Demirel

  Can verme sakın aşka aşk afeti candır,
  Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır.

  - Fuzuli -

 • Şükrü Aktaş
  Şükrü Aktaş

  Önemsenerek ifade edilmenin etkili yolu.

 • Ali Altay
  Ali Altay

  Öncelikle Divan edebiyatı başlı başına ağırbaşlıdır... Bu edebiyat bir ülke ise beyitleride onun askerleridir. Şu beyitin güzelliğine bakın:
  Haddeden geçmiş nezaket yal u bal olmuş sana
  Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana

  NEDİM

 • Murat Uyanik
  Murat Uyanik

  Lisanen osmanlica agirlikli olan ve uzun zaman evvel söylenmis olan beyitleri cagristirmakta.

 • Harun İşlek
  Harun İşlek

  Beşeriyetin derdine, dermandır kur'an..! !
  Onsuz canavardan daha beterdir insan...

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün,
  Sen o zaman dostları, 'düş'te görürsün

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl
  Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Dene altunu mihenk taşında,
  Dahi insanı bir iş başında