Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Fizanlı Necip Fîyakalı
Fizanlı Necip Fîyakalı

ÜFÜRÜKTEN TEYYARE SELAM SÖYLE O YARE.YARİN DİŞİ AĞRIMIŞ VAR BİLDİĞİM BİR ÇARE

 • aforizmalar08.10.2011 - 21:18

  Ey Oğul,

  Atı kuyruklu olanın sözü buyruklu olur
  Yalanı püsküllü olanın yabanı uyruklu olur.
  Oğul sen sen ol, gözü yeşil olanın sözüne güvenme,dilbazı mahir olur.
  Oğul bil ki gözü ela olanın özüne dilenme, dilgazı zahir olur.

  Fizanlı Necip
  husus-ül hikmet

  Sözün dibi:elinin körü
  Yabanı uyruklu olmak: yeşil göz hasebiylen yabancı uyruklu olmak
  Özüne dilenmek: aslında özünde iyidir laf-ı güzafına bel bağlamak,itibar etmek
  Dilgazı: dili ilen vermiş olduğu aslı astarı olmayan çeşitli iteklemelere haiz, gaz verme işlemi,nafile teşvik
  Dilgazı zahir olmak: bu tabiri de okumakta iseniz şayet; hikmetlerimi zayi etmeyin bundan kelli demek
  El-insaf ulen…

 • mod08.10.2011 - 21:04

  efenim evvelen moda selam sevgi saygı kırk kervan yükü muhabbet ilen akabinde deng-i mübalağa sitem ilen…
  sitede husule gelmiş yavaşlıktan mıdır,yoğunluktan mıdır kestiremediğimiz bir üşengeçlik var idir.efenim hayranlarım ilen buluşmakta gecikiyor olmama mukabil ekseriyyet ilen hikmetli yazılarımızın ilgili şahıslara ulaşmasında bir tehir yaşamaktayız idir huvallahul alem….
  hz.modun şahsıma evvelen kulak ahiren de gönül verdiği cümle alemin malumu udur.eywallah ilen...zat-ı şahanelerinin de şahsıma geçer hatırı takriben kırk katır yükü kahveye tekabül etmekte idir.ewelallahulalem…
  efenim kendisi müşkülatımız ilen alakadar olsun olmasun hep seveceğiz idir biizillah ilen
  yağlı ballı ekmek ilen…

 • şu an ne dinliyorum08.10.2011 - 21:02

  adrian copilul-dansaza
  efenim eskiler bir başka idir mütemadiyyen
  ısıtılıp ısıtılıp mükerreren dinlenebilir ihtiyat ilen...

 • ibn i batuta08.10.2011 - 21:01

  Efenim muhterem zatın şan-şöhret-nam kurbanı olduğu cümle avamın malumu udur.binbir meşaggat ilen seyrüsefer eylediği dünya turunu bir harite ilen nihayetlendirmiş idir.fekat insanoğlu kıta kanaat etmez kıt’a tamah yetirmez idir.şan şöhretinin alıp başını asya afrikayı dolaşıp gelmesi aç gözünü kapattırmaya kifayet etmemiş,aklı Frenk illerindeki şuh dilberlere gitmiş idir.
  efenim oryantal sanatı evvela şarkta doğmuş fekat garb işi yüklenip hakkını vermiş idir.
  hasılı münasip bir vakitte ism-i tebdil yunus adında uyanık bir garbiyeli bir vakit çıkagelmiş ağzı açık ayran budalası laf-ı güzafının ahirde içine ebced edildiği batutanın elinden tomarları alıp sırtını yere vermiş bizimkinin emeğinin üstüne yatmış idir.ah ilen...
  vakanın ahirinde Frenk kral I9.çarpık bacaklı Henry tarafından “batutaya bile kazık attın seni bundan kelli kim tuta”iltifatına mazhar olup “batlamyus”namını almış idir.haset ilen...
  aciz-i helak ahvali muğlak battuta isem ”ib-n sen haltettin muhakkak kim yiye kim tuta kötek ”deyu çoluğa çocuğa maskara olmuş udur.eh müstehak idir.kör mü sahip çıksa idir,dünya zalim idir…
  tahmininiz üzre muhterem battuta evvelen evlatlıktan reddedilmiş ahiren de kahrından gebermiş idir.ah-u vah ilen
  mukadderat ilen…

 • ibn i hazm08.10.2011 - 20:47

  efenim ibn-i hazm İspanyollara ziyadesiylen hizmet etmiş bir özge kul idir.evvela her nevi akar kokara deva bulan frenkler tarafından icad olmuş küflü peynir yeme adeti İtalyanların burnunun direğini sızlatmış,mübarek bir italyanın hasbel kader pizzayı bulmasına vesile olmuş udur.küflü peynir kokusunun çeşitli terbiyelerlen mütemadiyyen geçtiği merhalelere mukabil,İspanyol bir turistin midesinden başlayıp bilimum bağırsak sistemini iflasa sürüklemiş idir. İspanyol milletinin bu vesilylen tanıştığı küflü peynir illetini mübarek bir mayıs ayında muteber bir hıdırellez günü bir kase yoğurt ilen hazmettirmeye muvaffak olmuş; hakiki ismi bilinmeyen fekat kazım-ı bil hazım olduğu rivayet edilen alim vü arif kula “ibn-i hazm”namı verilmiş dir.
  İbn-i hazımın İspanyol milleti namına yapmış olduğu hizmetler sayılamayacak kadar çok olmasına mukabil, mevzubahis olaya içerlemiş Endülüs sakinlerinin bu vakayı hazmetmekte ziyadesiylen meşaggat çektiği malum olup muhteremin kapısını bacasını taşlamışlar idir.vah ilen…
  efenim rahmeti bol şanı yüce ibn hazmın bir hasenatı da yoğurt yetiştiremediği kimi kimseye ayran çırpıp vermesi idir.avrupa milleti bu sayede yoğurt vü ayran ilen tanışmış idir.hamd ilen…
  Müteşekkir ilen…

 • aforizmalar07.10.2011 - 15:02

  Ey Oğul,

  Bal tutan parmak yalamaz ayıptır, kerim olan yutkunmaz sevabı gayıptır.
  Oğul meclise postuyla girenden hayır beklenmez, yediği kaba pisleyen güvercin olsa beslenmez.
  Oğul sen sen ol açık verme, bil ki; düşmanın dostu çoktur; elbet biri seni vurur.

  Fizanlı Necip

  Kitab-ul cahil-u cûhelâ

 • aforizmalar07.10.2011 - 13:21

  Ey Oğul,

  Başı ağır olanın kulağı sağır olur; kulağı sağır olanın cinsi sığır olur.
  Oğul sen sen ol hep küçük baş ol,zira başı küçük olanın müşterisi az olur.
  Oğul bil ki! avrat cinsi zalim,senin halin elim olur.

  Fizanlı Necip
  Ahbaba nasihat cilt:9 shf4376

 • ağırbaşlı beyitler07.10.2011 - 13:16

  Efenim E5te arz-ı endam etmediğini söyleyip akabinde tükürdüğünü büyük bir iştihâ ilen yalamış ahbaba yuh ilen…
  Az evvel gözü gibim sakınma gafletinde bulunduğu kepçey-i hacim işkembesinden hazımsızlık nedeniylen dışarı püskürttüğü ifrazatın içerisinde boğulmuş idir.aç tavuk kendini darı anbarında zannetmesine mukabil, güzelim büyük başların kendilerini her daim bir deniz kıyısı çayırında tahayyül etmelerinde bir beis yok idir.müsaade ilen..

  Efenim muhterem zatımın tevhid-i tedrisatından geçecek kadar bahtiyar kulların, şahsımı bir deryaya nispet ilen ummana benzetmesi evvel-i ahir süregelen hakikat idir.fekat şükür ki hiçbir âtıl talebem kendini derya ilen eş tutmamış, tevazusunu bilmiş idir.bittevazuya hoşt ilen…

  Ve'l hasıl-ı kelam,divan edebiyyatında eski şairler mukalit idi.muhterem dedem fizanlıyı da fuzuli mukabele etmiş idi. ayrıyetten şahsımın ağzından gayrı her bir yerinden çıkmış bulunan laf-ı güzafların dahi, mümtaz şahsın düşünüp taşınıp ıkınıp sıkınıp gerisin geri ittirip ortaya yuvarladıklarından ziyadesiylen âlâ-i muallâ olmasına mukabil şahsım ağzımın vü beynimin yorulmasına lüzûm görmemiş idir.neyi neye bağladığı namalum kelime-i acibi, mislince kelimenin takibetmesi,akabinde şahsın havva maksadiylen bir taraflarının yırtılıp eline verildiği ziyadesiylen elim-i vahim bil kadim idir.fekat şahsın alınacak ibreti fark-ı bil idrak etmesi tebessüm etmemize vesile olmuş udur.yanağından makas ilen…
  Büyükbaş hayevanatın başının ağır,boynuzunun sivri olmasına evvelki bahiste değinmiş idik.ahbababın dikkatin fevkinde dikkat ilen okuyup talim eylemesi,kendisinden gayrı kimsenin başının etini yememesi tavsiyyesi ilen…

  Efenim ahbab-ı perişanın gramer,ders bahanesiylen hatunlara yaklaşmış bulunduğunu idrak ilen, fuzuli’yi tahlilden dahi aciz olduğunu itiraf etmiş idir,yuh ilen…
  Ayrıyetten mevzubahis şahsın arap dil ve edebiyatının lime lime doğranıp kökleriylen barabar elinizde kalması ahirette dahi hesabı verilemeyecek olan vebal-i bil halt idir.şahsımdan uzak olmasına mukabil,şeytana yakîn olması temennası ilen…

  İtina ilen…

 • öküz07.10.2011 - 13:15

  Efenim kendisini zir-ü zeber ettiğimiz mümtaz şahsın mal bulmuş mağribi gibim terimlere saldırması fekat pek fazla bir laf-ı güzafta bulunamamasına mukabil; intârette bulunması öküz cinsinin de pek ala klavye kullanabilmesine alamet idir. bir başka alamet-i farikası isem laf-ı güzafı eveleyip gevelemeden yutması, ahirde geviş getirememesi, işkembesinin kafi derecede genişleyememesi idir.geçer iken sadede şöyle bir değinip gerinmesi şahsımda da bir geyirti arzusu uyandırmış idir.elhamdülillah yemekte sarımsak yemişiz idir.afiyyet ilen…

 • jigolo07.10.2011 - 13:13

  Euzubillahi bismillah ilen…

  Efenim ziyadesiylen şahsımı hırpalayan grib-u influenzaya sitem ilen…

  Evvela avamın “Allah kimseyi idrak fakiri eylemesin ”duasına amin ilen…

  Her ıvıra olduğu gibim her zıvırdan meşgaleye de saygımızın olduğu cümle hayranlarımın malumu udur. kimin kimsenin cins-ü münasebeti şahsımızı alakadar etmediği gibim ana avrat seçmeksizin dümdüz gitmesi, şahsımızı, daha evvel mevzu bahis şahsın yaptığı gaflardan ötürü hayrete gark eyleyememiş idir. Ayrıyetten mevzubahis şahsın profiline kedisinin resmini koyması isabet olmuş akabinde şahsımın takdirini almış idir.hasılı bu işi para pul almaksızın ki hatta ve hatta üzerine para vererekten cins-i zıddiyyenin tahammülünü vü şevk-ü iştiyakını artırmasına mukabil; şavkını kesiyor olması zatımın merhametini kazanmasına sebbebiyyet vermiş idir,afferim ilen…gayrı bu yol üzre olması temennası ilen…
  İtina ilen…