Kültür Sanat Edebiyat Şiir

nusayri sizce ne demek, nusayri size neyi çağrıştırıyor?

nusayri terimi Aybars Dinç tarafından tarihinde eklendi

 • Fikret Kılıç
  Fikret Kılıç

  NUSAYRİLER (ARAP ALEVİLERİ)

  Alevilik; kaynağını Kur’an’dan alan, Hz. Muhammed’in (s.a.a.v.) hadisleri ve Ehlibeyt imamlarının (a.s.) öğretileriyle şekillenen İslam’ın özüdür, sırat-ı müstakimdir. Yani doğru ve hak olan yoldur.
  Alevilik, Hz. Ali’nin (a.s.) taraftarı (Şiası) olmak demektir. Onun taraftarı olmak demek Hz. Muhammed’in (s.a.a.v.) taraftarı olmak demektir; yani Allah’ın taraftarı olmak demektir. Hz. Muhammed (s.a.a.v.) hadis-i şerifte “Her kim Ali’yi severse, beni sevmiş olur; beni seven de Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye kim düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur.” diye buyurmaktadır. Kur’an, Allah’ın (c.c.) kelamı; Hz. Muhammed (s.a.a.v.) Kuran’ın dili, Hz. Ali (a.s.) de konuşan Kur’an’dır. Hadis-i şerifte “Kuran Ali’yle, Ali de Kur’an’la beraberdir. Kıyamet Günü’ne kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır.” diye buyrulmaktadır. Hz. Ali (a.s.) Sıffin’de bir hutbesinde “Konuşan Kur’an benim.” diye buyurmuştur. Kısaca Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.a.v.) ve Hz. Ali (Ehlibeyt) (a.s) birbirini destekleyen, insanın doğru yolda yürümesini sağlayan ana kaynaklardır. Alevilik bu kaynaklara dayandığından hak yoldur.
  “Alevilik” Hz. Ali’ye bağlılıktır, Hz. Ali’nin yandaşı olmaktır, Hz. Ali’yi sevmektir, Hz. Ali’yi yüceltmektir. Bu bakımdan ilk Alevi Hz. Muhammed’dir. Çünkü Alevilik; Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye olan sevgi, bağlılık ve telkinleriyle oluştu. İslam diniyle beraber Aleviliğin tohumları ekildi.

  Din: Semavi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli, yüce Allah’ın kullarına hidayet için gönderdiği son Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.a.v) bildirdiği “İSLAM’dır.” Allah’ın yanında din İSLAM’dır” (Ali İmran 19) “Kim İslam’dan başka bir din ararsa onun dini asla kabul olunmayacak. O, ahirette kaybedenlerden olacaktır.” (Ali İmran 85)
  İslam: İki şahadete ikrar etmektir. “Eşhedü enla ilahe illellah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullah” Ve Hz. Peygamber’e (s.a.a.v) , Yüce Allah tarafından emredileni tatbik etmektir.
  İman: Yüce Alah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, ölümden sonra tekrar dirilmeye, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna kayıtsız şartsız inanmaktır. Bunun yanında Nusayrilerin inancında usul beştir. Tevhid, adalet, peygamberlik, imamet ve dirilmedir. Bunları tahmin ve taklitle değil; delillerle, Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'in hadisleriyle bilmek gerekir.
  1-Tevhid: Nusayrilerin İnancında, bütün âlemi Allah yaratmıştır. Allah yalnız ve tektir, ortağı yoktur. “Onun hiçbir benzeri yoktur. Hem o işitir ve görür.” (Şuvra 11) Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamberine: “Deki; O Allah Tektir. Ululuk onda nihayet bulmuştur. Doğmamış, doğurulmamıştır. Onun hiçbir eşi de yoktur.”(İhlas Suresi)
  2- Adalet:Yüce Allah âdildir, hiç kimseye zulüm etmez. “Senin Rabbin hiçbir yerde zulüm etmez.” (Kehf 49) Adaletinin ispatı için de insanlara yalnız ıslahları için emir verir, kötülüklere uğramamaları için de yasak koyar “Her kim iyi iş işlerse kendisi için işler, her kim kötülük yaparsa yine kendine eder, Rabbin kulları hakkında asla zalim değildir.”(Fussilet 46)
  3- Peygamberlik:Nusayri inancında, yüce Allah, lütuf ve adaletinden doğru yoldan sapmamaları için kullarına peygamberler gönderdi. Peygamberlerin ilki Hz. Adem’dir. Sonuncusu da Abdullah oğlu Hz. Muhammed’dir.
  4- İmamet:İnsanların maslahatları için yüce Allah imamlara ilahî bir makam verdi. Her bir Peygamber vefatından önce kendisine bir vasi tayin etti. Peygamberlerin sonuncusu olan peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a.v) kendisi için on iki vasi tayin etti. “Benden sonra 12 halife olacaktır, hepsi Kureyşten dir.” (Sahihi Buhari 8/105 Sahihi Müslim 3/1452) Bu imamlar, Peygamberin ümmetine bıraktığı dinî hükümlerin değiştirilmesini ve usulleriyle oynanmasını önlemek için yüce Allah’ın emriyle makam aldı. Yüce Allah İmamları tıpkı peygamberler gibi, insanların kendilerine inanmaları ve tutunmaları için yanılmaktan, hata yapmaktan ve günah işlemekten masum kıldı ve inanırız ki; son zamanda son imam Muhammed el-Mehdi gelecek ve dünyayı nasıl zulüm ve çirkinliklerle dolduysa, adalet ve merhametle dolduracaktır.
  5- Mead (Dirilme) : Yüce Allah iyilik yapanı iyilikle mükâfatlandırıp, kötülük yapanı da kötülükle cezalandırması için insanları kabirden kaldıracaktır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de kıyamet gelecektir. Onun kopmasında şüphe götürecek hiçbir şey yoktur. Allah kabirdekileri kaldıracaktır.”(Hac 7) Yine Kur’an-ı Kerim’de Her kim zerre ağırlığında hayır işlerse onu görecek, zerre ağırlığında şer işleyen de onu görecektir.” (Zilzel 7-8) Nusayrilerin, Kur’an-ı Kerim’de geçen her kelime ve ayete inancı tamdır. “Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin kitaba inandık, Resule de uyduk, bu hâlde bizi şahitler ile beraber yaz.” (Ali İmran 53) Bu beş madde altında topladığımız ana din usulünde filizler (furu-uddiyn) de vardır. Bunlar;
  1- Namaz Kılmak: Günde beş vakit namaz kılmaktır. Vakitleri; öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabahtır. Bu beş vaktin farz rekâtları on yedidir. Yolculuk ve zaruretler de dört rekâtlı namazlar, iki rekât olarak kılınabilir. İsteğe bağlı rekâtlar ise otuz dörttür. Bunlar (Nafile) sünnettir.
  2-Oruç Tutmak: Her yıl mübarek Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in emrettiği şekilde otuz gün oruç tutmaktır.
  3- Zekât Vermek: Yılda bir defaya mahsus her kişi malının zekâtını ehline vermesidir. Miktarı gelirinin yüzde beşidir.
  4- Hacca Gitmek: İmkânlar çerçevesinde maddî, manevî ve yol emniyeti olması durumunda ömürde bir defa Mekke’ye gidip Beytullahıl Haram’ı ziyaret ve tavaf etmektir.
  5- Cihad: İslam dinini müdafaa etmek, bilmek, öğrenmek, öğretmek ve peygamberlerin izini takip etmektir.
  6- Marufa Emir (El-emru bil maruf) : Her Müslüman kadın-erkek kendi hükmünde olabilecek Müslümanları (ailesi ve yakınları) iyi ve hayırlı işler görmeye davet etmektir.
  7- Münkerlere Yasak (En-nehy anil münker) : İnsanları kötü işlerden alıkoymak, haramdan sakınmaya davet etmektir.
  8- Elvela: Yüce Allah’ın tek olduğuna, Hz. Muhammed’in (s.a.a.v) onun peygamberi olduğuna inanmak ve Ehlibeyt imamlarına velayet (bağlılık) etmek ve velayet edenine de veli (kardeşlik) olmaktır. Hz. Muhammed (s.a.a.v) “Mümine vazife olan şey Allah’ın velisini bilip ona velayet etmek, düşmanını bilip de düşmanlık etmektir” buyurmuştur.
  9- El-bera: Yüce Allah’a, Allah’ın Peygamberine, Peygamberinin Ehlibeytine ve imamlara düşmanlık eden herkesi düşman bilmek ve benliğimizi onlardan arındırmaktır. Yukarıda yazdığımız gibi dine olan itikadımız Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’de geçtiği gibidir. Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamıdır. “Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O, hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.” (Fussılet 42)

  İSLAMIN ŞARTLARI
  Hz. Peygamberimizin hadislerinde Hz. Ali’nin şiası (taraftarı) olarak adlandırılmışız. Hz. Muhammed’den (s.a.a.v.) sonra “Alevi” ismi Hz. Ali’nin yandaşlarına (Şiası) verildi. İslam’ı sevenler İslam’ın şartlarını Hz. Ali ile yerine getirmekten büyük haz duymuşlardır. Hz. Ali, Hz. Peygamberden sonra İslam’ın kurallarını hatasız şekilde yaymıştır. Birçok rivayette İslam’ı sevenler namaz kılmayı Hz. Ali’den öğrenmek istemişlerdir. Namaz kılmaktan zevk almak isteyenler de Hz. Ali ile namaz kılmışlardır. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlara farz kıldığı ve tediyesini emrettiği vecibelere ‘İslam’ın Şartları’ denmiştir. Bu İslamî şartlar beştir. Aşağıda gösterilen farzlar birinin edası durumunda, eda eden kişinin Müslüman olduğuna işaret eden şartlardır.

  İSLAMIN BEŞ ŞARTI
  Bu beş farizadan birini veya hepsini ancak Müslüman olan biri eda eder.
  1- Kelime-i şahadet getirmek
  2- Namaz kılmak
  3- Oruç tutmak
  4- Hacca gitmek
  5- Zekât vermek

  1-Kelime-i şahadet: “Eşhedü enla ilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü ” (“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim”)
  2-Namaz kılmak: Yüce Allah’ın farz kıldığı İslam’ın şartlarının en önemlisidir. Hz. Muhammed’le (s.a.a.v) ilk namaz kılan Hz. Ali’dir. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekat verin, rüku edenler ile beraber rüku edin” (El bakara, 43) der. Ve Kur’an-ı Kerim’de namaza işaret eden ayetler elliden fazladır.
  3-Oruç tutmak: Yüce Allah’ın farz kıldığı İslam’ın şartlarından biridir. Ramazan ayında oruç tutmak Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman edenler! Sizden evvelkilere oruç nasıl farz edilmiş ise maziden sakınasınız diye size de öyle farz kılındı.” (El barka 183.) Oruç, Bakara suresinin 185-187. ayetlerinde de zikredilmektedir.
  4 - Hacca gitmek: Yüce Allah’ın ömürde bir defa maddi ve manevi gücü olana farz kıldığı İslam’ın şartlarından biridir. Kur’an-ı Kerim’de “Hac” İbadeti için Ali İmran suresinin 97. Ayetinde “Onda apaçık işaretler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlikte olur. Hac için bir yol bulabilenin Beyti ziyaret etmesi ise, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. İnkâr edenlere gelince, Allah'ın âlemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.” diye buyurmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de “Hac” konusunda ondan fazla ayet vardır.
  5 - Zekât vermek: Yüce Allah’ın farz kıldığı İslam’ın bir şartıdır. Müslüman’ın malından gelirinin yüzde beşini zekât vermesidir. Kur’an-ı Kerim’de: “Namazı dosdoğru kılın, zekât verin, nefsiniz için evvelce ne hayır gönderirseniz onu da Allah’ın yanında bulursunuz.” (El bakara 110) Kur’an-ı Kerim’de zekâtla ilgili yirmi beşten fazla ayet vardır. Burada İslam’ın beş farzı özetle zikredilmiştir.

  İşte Nusayri bu inancı yaşayanlardır.

 • Arda Kalan
  Arda Kalan

  degerlı arkadaslar herkes kendı görusunu yazıyor neye hangı kaynaga dayanarak yazıldıgını yada yorup yapan arkadas alevıler hakkında bılgı bırıkımı nedır yazarsanız sevınırım ben alevıyım kendı mezhebım hakkında bılgı kazanmaya calısıyorum yasım 30 kuran okuyorum ayrıca seyhlerden ımkanlarım el verdıkce bılgı toplamaya calısıyorum onlar kendılerını dıne vermısler bılgı sahıbıdırler onlar bıle alevılıgın sınırlarını cızemıyorlar cunku alevılık sırlar ıcınde sır her dogan gunes yenı sırlarla dogar batan gunes ıse sırlarla batar sınırları sonsuzdur bılınemezken sız nasıl bukadar rahat yorum yapabılıyorsunuz sastım dogrusu

 • Birgül Meral
  Birgül Meral

  frekanslar uysada DNA mız tutmaz ;) ruhumuz buluşmaz mı? ..
  şaştın mı sen. içimden çıktı. karmaşayı yaşamak ne güzel.
  ben en saklıyı rüyasında gören(!)
  bırakın biz birlikte camdan bakalım olmaz mı?
  :)))

 • Fikret Kılıç
  Fikret Kılıç

  Nusayrîler, Arap kökenli Alevî Müslümanlardır.

 • Sinan Zöhre
  Sinan Zöhre

  islamın şia mezhebinin bir dalıdır.Arap alevileri olarak ta bilinirler.Hatay,Adana ve Mersin illerimizde yoğun olarak yaşamaktadırlar.Suriye ve Lübnanda da yaygındırlar.Yurdumuzda ki Nusayriler son derece laik,demokrat ve ülkesine bağlı insanlardır.Kendim de bir nusayri yurttaş olduğum için; Nusayri sözcüğü bana, kendimi, ailemi ve akrabalarımı çağrıştırmaktadır.

  SAİLED.

 • Sinan Zöhre
  Sinan Zöhre

  islamın şia mezhebinin bir dalıdır.arap alevileri olarakta bilinirler,ehlibeyte bağlılıkları ile bilinirler, ırak, suriyeve lübnanda yaygın olarak bulunurlar, yurdumuzda hatay, adana ve mersin illerinde yoğun olarak bulunmaktadırlar. nusayri sözcüğü bu illerimizde yaşayan dostlarımı çağrıştırmaktadır.

 • Gökhan Aslan
  Gökhan Aslan

  hatay-tarsus arsında yaşayan arap alevilerine verilen ad. inançları anadolu alevilerinden farklıdır. Eğitime olduğundan fazla önem verirler.
  bağnazlıktan uzak atatürkçü aydın bir toplumdur.

 • Fikret Kılıç
  Fikret Kılıç

  şiirdi_yokluğun'a

  nusayrilik aleviliğin bir koludur, yani müslümanlardır. Nusayri Alevileri Hz. Muhammed'in soyu olan Hz. Ali'yi ve Ehl-ibeyti seven insanlardır.

 • Derya Kazozocu
  Derya Kazozocu

  nusayriler; osmanlılar döneminde bataklıkların islahı, alınan yerlerin türkleştirilmesi politikalarıyla suriye ve çevresinden göçe zorlanarak antakya, adana, mersine yerleşen, müslüman olan azınlık halkın mezhebidir. yahudiler ve ermenilerden kalan toprakları ekip biçerek bu bölgeye yerleşmişlerdir.
  arap alevileri, fellahlar olarakta bilinmektedir. fellah kelimeside arapçadan gelen 'çifçi,toprakla uğrasan' anlamında bir kelimedir fellah isminide burdan almış oldukları bilinir. 1milyon nufusa sahiptirlerdir.müslümanlığın bi kolu olmasına rağmen hırıstıyanlıktan ve yahudiliktende izler barındırırlar.
  diğer mezheplere göre kapalı bir yapıları vardır.
  ibetleri gizlidir.
  asırlardan beridir kusaktan kusağa aktarılan sırları taşırlar. henüz sırlarını öğrenebilen ve çözebilen kimseler olmamıştır. bu gizli yapıları nedeniyle de ateistlik ve dinsizlikle suçlandıkları olmuştur.
  eğitime çok önem verdikleri görülmüştür. politika, sanat ve bilim dalarında ünlü birçok isminde bu mezhepten olduğu bilinmektedir.

 • Bora Aslan
  Bora Aslan

  hristiyanlığın değişik bir kolu olarak biliyorum