Kültür Sanat Edebiyat Şiir

dilenci sizce ne demek, dilenci size neyi çağrıştırıyor?

dilenci terimi Bilhan Erden tarafından tarihinde eklendi

 • Deniz Ercivan
  Deniz Ercivan

  kiminin mesleği

 • Deniz Ercivan
  Deniz Ercivan

  Dilenciler: Türkiye’de Yoksulluk ve Dilenme Kültürü
  Aslıcan KALFA TOPATEŞ
  İletişim Yayınları, İstanbul 2015, 319 s.
  Tanıtan: Talip DEMİR*


  Sosyo-kültürel bir gerçek olarak dilencilik olgusu, hemen hemen herkesin farkında olduğu ancak hakkında pek de fazla çalışma yapılmayan bir konudur. Kimi
  zaman dışlanan kimi zaman da bireylerin vicdan muhasebesi yapmasına olanak
  tanıyan dilenciler, günlük yaşamın akışı içerisinde herkes tarafından fark edilen
  ancak çoğu zaman “görülmeyen” kişilerdir. Böylesi hassas bir konuyu seçip araştırmaya girişmenin bile tek başına takdire şayan bir husus olduğunu belirtmemiz
  gerekir. Dahası başından sonuna kadar oldukça meşakkatli olduğu ve büyük bir
  çabanın neticesinde ortaya çıktığı anlaşılan bu çalışmanın sosyal bilim alanında
  hissedilen önemli bir boşluğu doldurduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.
  Öte yandan her bilimsel çalışmanın bazı eksiklikleri bünyesinde barındırması da son derece doğaldır. Bu nedenle bir bilimsel çalışmanın ortaya konması ne
  kadar önemli ise, hakkında eleştiri yapılması da o denli önemlidir. Zira bilimsel
  çalışmalar her zaman “yapıcı eleştirilere” açık olmalı, yapılan eleştirilerin hem söz
  konusu çalışmaya hem de topyekûn bilimsel faaliyetlere olumlu yönde katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda, yukarıda
  adı geçen araştırmanın genel hatlarıyla kritik edilmesinin sosyal bilimler alanında
  yapılacak olan benzer çalışmalara olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
  Her şeyden önce bir bilimsel araştırmanın genel olarak iki yönünün olduğu
  söylenebilir: yöntem ve içerik. Söz konusu çalışmanın içerik açısından, gerek kavramsal ve kuramsal çerçeve gerekse de saha araştırmasından elde edilen veriler
  ekseninde, aşağıda belirtilecek olan husus dışında, oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Ancak yöntem açısından bakıldığında, gerek araştırmanın kurgusu gerekse kullanılan kavramlar bakımından bariz hataların olduğu da göze çarpmaktadır.
  Bu noktada, yönteme dair tespit ettiğimiz hataları maddeler hâlinde sıralamak
  istiyoruz.
  1- Sosyal bilimlerde saha araştırmaları nicel ve nitel olmak üzere iki farklı
  türde yapılabilmektedir. Söz konusu çalışmanın ise nitel bir çalışma olduğu ve bu
  bağlamda 26’sı aktif dilenci olmakla beraber 46 kişiden oluşan bir örneklem grubu
  üzerinde çalışıldığı (sayfa 114) belirtilmektedir. Ancak örneklem alma işlemi, nicel araştırmalarda uygulanan bir tekniktir ve seçilen örneklemin evreni temsil et-
  * Arş. Gör., Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi A. B. D.
  talipdemir83@gmail.com
  238


  Şırnak Üniversitesi
  İlahiyat Fakültesi
  Dergisi
  tiği varsayılır. Nitel çalışmalarda ise örneklem yerine “çalışma grubu” oluşturulur.
  Kaldı ki nitel çalışmalarda oluşturulan çalışma gruplarından elde edilen verilerin
  çalışma evrenini temsil ettiği de varsayıl(a)maz.
  2- Benzer şekilde araştırmacı, “Yoksulluğun çeşitli yoksunluklar ve dezavantaj
  sarmalıyla etkileşerek günümüzün dilenme kültürünü yarattığı ve bu kültürün bir
  dönüşebilme potansiyeli içerdiğini” bir hipotez (?) olarak ortaya koyuyor ve devamında “alan araştırması kapsamında bu hipotezin doğrulanmaya çalışılacağını”
  (sayfa 113) belirtiyor. Ancak hipotez kurma işlemi, nicel araştırmaların karakteristik bir özelliği olup “belirli bir teorik çerçeveye istinaden doğruluğu sınanmak
  üzere ortaya atılan” bir önermedir. Dolayısıyla nitel araştırmalarda her hangi bir
  iddianın doğrulanması ya da yanlışlanması söz konusu olmadığından hipotez de
  geliştiril(e)mez. Bunun yerine “araştırma soruları” oluşturulur. Her ne kadar dört
  temel araştırma sorusunun yanıtlanmaya çalışıldığı ileriki sayfalarda (sayfa 287-
  290) belirtilse de yöntemsel açıdan karmaşık bir durumun var olduğu söylenebilir.
  Kaldı ki araştırma soruları genellikle sonuç bölümünde değil de yöntem başlığı
  altında ortaya konulmaktadır.
  3- Yukarıda belirttiğimiz hatanın bir benzerine araştırmanın bir başka yerinde
  tekrar rastlanmaktadır: “Tarih boyunca dilencilik ile yoksulluk ilişkili olmuştur ve
  bu ilişkisellik sonucu dilencilik bir kültür hâline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı
  bu kültürün yapısını çözümlemek ve bunun dönüşebilirliği savını alan araştırması
  vasıtasıyla ispatlamaktır” (sayfa 286). ‘İspat’ kavramının sosyal bilimler için uygun
  olup olmadığı bile hâlen tartışılıyorken, nitel bir çalışmada böylesi bir iddianın
  oldukça eğreti durduğunu söyleyebiliriz. Anlaşılan o ki araştırmacının zihni, yöntem konusunda yeterince berrak değildir. Dolayısıyla bu araştırma, nicel çalışma
  niyetiyle başlayıp nitel tekniklerin uygulandığı, en sonunda da nicel yönteme özgü
  çıkarsamaların yapıldığı bir çalışma izlenimi vermektedir. Bu noktada araştırmacı,
  kendi çalışmasında nicel ve nitel teknikleri bir arada kullanarak ‘karma’ bir yöntemi benimsediğini savunabilir. Bu tür çalışma denemelerinin olduğu doğrudur,
  ancak bugün genel kabul gören anlayışa göre bu iki tür araştırma yöntemi gerek
  ontolojik gerekse epistemolojik yönden neredeyse taban tabana zıttır. Bu nedenle
  sosyal bilimlerde bu tür karma yöntemlere pek sıcak yaklaşılmadığı söylenebilir.
  Yöntemle ilgili yukarıda ifade edilen hususların yanı sıra içerikle ilgili bir hususu da dile getirmemiz gerekmektedir: Dilencilik, ortaya çıkışı itibariyle çeşitli
  toplumsal faktörlerden (yoksulluk, işsizlik, eğitimsizlik, ailevi sorunlar vs.) kaynaklanıyor olsa da, bu faaliyetin “sürüp gittiği mecra dinîdir”. Bir başka deyişle dilenciler, yapmış oldukları işi dini söylemler vasıtasıyla icra etmektedirler. Örneğin
  dilenirken, genellikle, “Allah rızası için” ya da “Allah sizi sevdiklerinize bağışlasın”
  gibi dinî ifadeler kullanırlar. Dolayısıyla konu, din sosyolojisi ve din psikolojisiyle
  (dinî duyguların istismar edilmesi bağlamında) doğrudan irtibatlı olmasına rağ-
  239
  Şırnak Üniversitesi
  İlahiyat Fakültesi
  Dergisi
  men çalışmada konunun dinî muhtevası oldukça cılız kalmıştır. Zira ‘Dilenmenin
  dinsel temelleri’ adı altında açılan başlık birkaç sayfayı geçmemektedir (sayfa 51-
  55). Söz konusu bu sayfalar arasında da yazar, ilahî dinlerin dilencilik olgusuna
  nasıl yaklaştığını özetlemeye çalışarak ayrıntılara girmemeye özen göstermiştir.
  Örneğin, İslam’da yardımı hak eden yoksullara yardım etmeyenlerin cezalandırılacağına dair hadislerin olduğundan (sayfa 52) bahsedilirken bu hadislerin hangileri olduğu, güvenilir olup olmadıkları en azından bir dipnot olarak verilseydi çok
  daha isabetli olurdu.
  Sonuç olarak araştırmacı, olayın dini muhtevasına pek girmek istememiş (en
  iyi ihtimalle kendi alanı olmadığı için) ve seküler bir yaklaşımla konuyu izah etmeye çalışmıştır. Din sosyologlarından (ya da genel olarak din bilimlerinden) gelebilecek muhtemel eleştirilere maruz kalmamak adına konunun dinsel boyutuna
  birkaç sayfa ayırarak tabiri caizse bir ‘sus payı’ vererek araştırmayı noktalamıştır.
  Ancak söz konusu araştırmanın, konuyla ilgilenenler tarafından okunması gereken bir çalışma olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

 • Remzi Ece
  Remzi Ece

  Yolunacak kaz olma; Lakin kapına geleni de azarlama! Doğruyu bulmanın zor olduğu bir denklem.

 • Zulmü Alkışlayamam
  Zulmü Alkışlayamam

  "Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum"

 • T£k Bir
  T£k Bir

  Bir dilenciyim,
  senden aşkı dilenen,
  her fırsatta hor görülüp, belki gülüp alay edilen..

  Bir dilenciyim,
  geleceğini bilmeyen,
  senden ne para, nede pul, nede acımanı bekleyen...

  Bir dilenciyim,
  Her gün seni kaderimden dileyen..

 • Oktay Karaca
  Oktay Karaca

  bad taksimde otobüs bekliyodur gayet orta yaşlı biri yanına yaklaşır ve olay gelişir

  dilenci - pardon bana yardımcı olabilirmisiniz?
  bad - buyrun
  dilenci - karşıya evime geçeceğimde 1 YTL' m eksik acaba yardım edebilirmisiniz?
  bad - hangi otobüs?
  dilenci - ee şey karşı işte?
  bad - hangisi olsa olurmu yani?
  dilenci - ümraniye!
  bad - iyi gelin benimle!
  dilenci - yaa siz verin ben giderim
  bad - ala ala gelsene kardeşim derdin otobüs değilmi bindireceğim işte?
  dilenci - aman be 1 ytl için vermezsen verme! !
  bad - ha ha ha noldu süt oğlan gel bindireyim otobüsüne kaçma ;)


  ne istiyosa onu alın, karnım aç diyosa yemek yedirin, ekmek alacam diyosa fırına götürün, memlekete gidemiyorum diyosa biletini alın yanında hasta çocukla geziyosa kesinlikle bişey yapmayın çünkü onlar zaten yalan yeşil kart diye bi kurum var ülkemizde her türlü sağlık hizmeti ücretsiz ;)

 • Anna Çilinğir
  Anna Çilinğir

  sadece fakirler dilenmez
  ne yazıkki bizim gibi kadınlarda dilenmek zorunda kalıyor
  benim otuz yıldır dilencilik yaptıgım gibi..

 • Aliye
  Aliye

  bir ekmek parası diye yalvaran ya da bir bilet parası için sızlanan yakalanınca üstlerinden bir ev parası çıkan yüzsüz tipler...

  din sömürücüleri bunlar da ağızlarını açsalar bir amaç uğruna Allah çıkıyor, her 10 metrede bir; bir dilenci...
  -allah ne muradın varsa versin, allah sevdiğine kavuştursun allah rızası için bi ekmek parası allah sevdiğine....
  -
  yazın da ilahi söylüyorlar...:P

 • Tülin Mermer
  Tülin Mermer

  herkesin sanatı başkadır, öyle değil mi?
  günümüzde iyi bir sektör!

 • Fahri Murat
  Fahri Murat

  cebimde milyarlarımda olsa içinden bir kurşunu şimdiye kadar vermediğim ve vermiyeceğim insan modeli.

  bizim orda bir dilenci var çocuğum kankanseri diye 10 yıl para topladı. şimdi çocuk büyüdü bir çocuk daha doğurdu şimdi tesadüf oda kan kanseri ve onu içinde para toplamaya kaldığı yerden devam

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Orhan Gencebay'ın meşhur şarkısı. Özellikle giriş kısmı insanı dilenciye çevirir. :)

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde

  dileciyim sevgin için.. nınımı nımınım nımınım eski pop şarkı (;

 • Emine Akcan
  Emine Akcan

  akraba olduk çıktık kimileriyle :)
  kör dedem,konyalı teyzem..
  pek severim kendilerini..

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  bir gün
  bir dilenci kılığına girip
  en ağlamaklı isteyişlerle
  en acı veren kelimelerle
  en zelil bir zilletle
  gerekirse kesip kolumu bir et parçasıyla omuzuma bağlayarak
  ağlayarak isteyeceğim benden aldıklarını..
  vermezsen
  yüreğine yapışacak sağlam elim
  bırakmayan bir tutuşla tutup
  isteyeceğim
  bana ait olanları..

 • Atmaca
  Atmaca

  :))))))))))

  verseydin bi 100 euro :)))

 • Hakki Celtik
  Hakki Celtik

  olmamasi gereken bir durum........

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz

  kim oldugu önemli değil...eğer beklediğimden fazla kazanmışsam,fazlasının bi kısmını paylaşrım

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  kendi hemcinslerine el açan insanlar..en çarpıcı kare ise..Karl Köprüsü üzerinde gördüğüm dilenci idi.. secde halinde yere kapaklanmış ve avuçlarının arasında ufak bir fincan tutuyordu.. insanlara secde ederek para dileniyordu:(

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Hep gözlemlemişimdir. Hep fakirliğe yakın insanlar para verir. Zaten zengin birinin yakasına yapışan dilenci de yoktur.
  O yüzden zengin olan kaçmaz, çeker gider. Oysa sen canlı canlı yaşarsın.

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın

  en grurlusu kendisine dilenir. ama insanlar bir şekilde dilencidir.

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  acizliğini duygu sömürüsünde kullanarak gelir elde eden

 • Bilhan Erden
  Bilhan Erden

  hayata karşı beklentisi,kimsesi ve hiç bi şey umrunda olmayan acizane inasanlar...(işi ticarete gökenler harici)