Kültür Sanat Edebiyat Şiir

öykü sizce ne demek, öykü size neyi çağrıştırıyor?

öykü terimi Sahap Tanrıkulu tarafından 15.07.2001 tarihinde eklendi

 • Bahar Batıl
  Bahar Batıl12.02.2017 - 18:06

  “koş gel “ dedi küçük kız..onun hızlı olmadıığndan yakınır gibi ayaklarına bakıyordu.. “ şişkosun işte koşamıyorsun” dedi. Çocuk birden durdu.. başını önüne eğmiş ayaklarına bakıyordu. Mahcup olmuştu kendinden. “yersen o kurabiyeleri hapur hupur aha böyle tosba gibi koşarsın” dedi küçük kız. Çocuk başını hafifçe kaldırıp kıza baktı. İki yana örgülü saçları, Ali amcanın bahçesindeki elmalar gibi kırmız yanakları, kibirli kalkık burnu ve vakur duruşu.. koştu çocuk. Hızlı daha hızlı. Yanına geldiğinde küçük kızın nefes nefese idi. Ona sormadan elini tuttu kız. “ yürü be çocuk “ dedi. “kaçıracağız gün batımını”. Savruldu çocuk kızın elinde eli. Uçuyordu sanki o an. Tosba olmuştu bir kuş. Kuş olmuştu bir kartal. Sıktı küçük kızın elini. Hiç bırakmak istemez gibi. Hayatıymış, nefesiymiş gibi. Koşuyorlardı şimdi birlikte. Sonra ansızın durdular. Çok yorulmuşlardı. Çocuk bedenleri küçük, heyecanlı, meraklı bakışlarına bürünmüştü akşamın o saatinde. Kız elini bıraktı çocuğun. Şöyle bir bakış fırlattı..” ne de çok sıkmışsın elimi “ dedi. Çocuk eline baktı. Hala sıcacıktı. sonra “gel” dedi kıza. “şurası iyi. Buradan güzel görünür gün batımı”.oturdular. yan gözle küçük kıza bakan çocuk onun rahat olduğundan emin olduktan sonra başını dağlara doğru çevirdi..güneş yavaş yavaş iniyordu dağların ardından. “güzelmi” dedi küçük kız.”güzel” dedi çocuk. “hem de çoook” diye uzattı. Mutluluğunu anlatmak ister gibi. Gözleri gün batımına odaklanmıştı. Küçük kız birden bağırdı.” Aa bak çocuk, sensin o uçan. Kanatların ne kadar da büyük, ne kadar da hızlısın” gösterdiği bir kartaldı küçük kızın. Gözleri ışıl ışıldı.. çocuk şaşkın bakıyordu bir kartala, bir kıza, bir kendine.. “sen de böyle koştun az önce, az kaldı uçacaktın” dedi küçük kız. Çocuk en son bahçedki ağaçları güzel budadı diye babasının saçlarını okşadığı gün bu kadar gururlanmıştı kendinden bir de şimdi. Güneş batmıştı. Çocuk ayağa kalktı kıza elini uzattı.. “hadi gel” dedi. Cebinden birkaç bilye düştü yere. Almadı. O bir kartaldı artık...'bb'..

 • Sanalizasyon Faresi 2
  Sanalizasyon Faresi 213.06.2016 - 18:36

  Alın çizgileri...

 • Kadir Yıldız
  Kadir Yıldız27.02.2015 - 16:51

  öykü bir bayan ismi değil mi aynı zamanda?

 • Anlam Yolcusu
  Anlam Yolcusu04.11.2010 - 21:44

  kütüphanesi yıkılan kitapları çöplüğe atılan bir okulu vardı. bölümde okula gitmesine sınavlara derslere girmesine neden olan birkaç hoca da vardı. iyi ki vardılar. biri sokak kedilerine her gün ciğerler dalaklar getirip kapı önünde naylon kaplarda onlarla paylaştırır kolları sıvalı elleri kanlı koridorda dolaşırdı. bir başkası yoksul öğrencilere harçlık verir herkesin hukukunu gözetir alanıyla ilgili yeni yayınları izler birkaç dil bilir yaratıcı zekâya sahip üretken ve onurlu bir adam. onun da kedilerle sokak köpekleriyle başı hoştu o da mutat yiyecek getirirdi onlara. bir keresinde rektörlükten bir uyarı yazısı gelmiş 'bahse konu olan kedi köpek vesair sokak hayvanlarının ve onlara sunulan çeşitli tegaddi nesnelerinin bölümü ve bilhassa bölüm girişini kirlettiği buna sebebiyet verenler hakkında soruşturma açılacağı' belirtilmişti. hoca bunun üzerine özel kalem müdürünü aramış ve 'rektörünüze söyleyin bölüm girişindeki kedi ve köpekler başörtülü değil' demişti.

  sadık yalsızuçanlar
  bütün öyküleri 2: hiç

 • Ömer Faruk Gültekin
  Ömer Faruk Gültekin08.10.2008 - 20:16

  Ý nsan kendini arama bilincine vardý ð ý nda, toplumsal bir kuþ atma içinde olduð unu da gö-
  rür. Ürkütücü gelir bu. Dý þ ý ndaki deð erlerin kendi deð erlerini bastý rdý ð ý yerde yüzünü
  aydý nlý ð a çeviremedið ini görmenin tedirginlið ini yaþ ar.
  Bunun farký nda olan da var, elbette olmayan da. Toplumsal olaný tek yaþ am biçimi sanman
  ý n karanlý ð ý ný aydý nlatan edebiyat, insana içinde bulunduð u durumun farký nda olma bilincini
  kazandý rý r.
  “ Ben neredeyim? ” diye sorarken ilkin, uyaný þ ý n ta kendisiyle taný þ mý þ olur. Yaþ adý ð ý dünyan
  ý n gerçekleriyle yüz yüze kalmak insaný n benlið ini dý þ avurur, ama hâlâ kendinin deð ildir
  benlið i. Toplumsal deð erlerden, genel özelliklerden, bütüncül düþ ünme biçiminden kurtulup
  derine inmek, dolayý sý yla kendi gizlerini keþ fetmek, ancak hayatý n ayrý ntý larý ný yaþ amakla olas
  ý dý r. Ý nsan ayrý ntý larda bulur bireylið ini, ortalamaný n üstüne oradan çý kar, sý radanlý ktan kurtulup
  zenginleþ ir.
  Öykünün anlamý budur iþ te: hayatý n ayrý ntý larý ný n sanatý . Romaný n bütünüyle kavramasý
  olanaksý z ayrý ntý lar, öykünün asý l etmenleri olduð u gibi, insana iki düzeyde kazandý rý r: Kendini
  keþ fedip yaþ amaya baþ ladý kça zenginleþ en insan, dý þ ý ndaki hayatý n da görünürde olandan
  bambaþ ka bir derinlik, anlam, zenginlik taþ ý dý ð ý ný görmeye baþ lar.
  Virginia Woolf, öyküden söz ederken, “ Bu ký sa parçalarý n öyle bir özellið i vardý r ki, bunlar
  bütünlüð e ve kendisiyle uyum içinde olan bir zihne gereksinim duyar,” diyor.
  Bu gözlemdeki duyarlý ð ý atlamayalý m. Öykü, hayata öyle ince bir ayarla yaklaþ ý r ki toplumun
  bütününü gözeten baký þ açý larý ný n ötesinde, insan zihnindeki karþ ý lý klarý ný , zihnin ký vr
  ý mlarý nda yaþ ayan sayý sý z ayrý ntý yla özdeþ lið ini bulur.
  “ Hangi insaný n zihni? ” sorusu gelir burada. Sürekli okuma kültürüyle eð itilmemiþ insaný n
  zihnindeki ayrý ntý hücrelerinin sayý sý , kuþ ku yok ki edebiyatla içli dý þ lý insaný nkinden azdý r.
  Demek ki öykü, ayrý ntý larla besledið i beynin düþ ünme iþ levini üst düzeylere çý karý r. Çok öyk
  ü okuyan çok düþ ünür.

 • Öykü Boraka
  Öykü Boraka29.07.2008 - 23:41

  devamlı beraber olduğum insan,mahluk,yaratık vsvsvs

 • Leyla Şenkal
  Leyla Şenkal21.02.2008 - 12:49

  çöldeymişim...serabı görünce mataramdaki suyu yere dökmüşüm...bomboş ve uçsuz bucaksız çölde aldım mı başıma belayı... :))

 • Blase Blase
  Blase Blase28.12.2007 - 17:15

  binlercesini içimde gizliyorum...

 • Caner Önal
  Caner Önal09.03.2007 - 17:10

  hikaye

 • Zühal Ayaksız
  Zühal Ayaksız05.03.2007 - 01:49

  Sen
  ve
  Ben

  Örüyoruz birlikte
  Biz oluyoruz

  ZuZu