Kültür Sanat Edebiyat Şiir

pers imparatorluğu sizce ne demek, pers imparatorluğu size neyi çağrıştırıyor?

pers imparatorluğu terimi Suf Aya tarafından 21.01.2007 tarihinde eklendi

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi 24.07.2012 - 19:24

  Savaşçı, istilacı, tarihin akışını değiştiren bir uygarlıktır.Lidya'nın düşüşüyle ilgili bir hikaye vardır, çok severim.Kyros Sardes'i istila ettğinde,Lidya kralı Krezos'u yakmaya karar verir.Bir sürü odunu üstüste dizip, üstüne de kral Krezus2u oturturlar, tam ateşi yakarlar ve yağmur başlar.Krezus'un tanrılar tarafından 'kutsal' bir varlık olduğunu düşünürler ve yakmaktan vazgecerler.
  Kyros,Krezus' a döner, yanmakta olan Sard şehrini gösterip ' bak şehrin cayır cayır yanıyor ' der.Krezus. 'yanmakta olan artık brnim şehrim değil, sen istila ettiğin kendi şehrini yakıyorsun'' der. Olayın farkına varan Kyros, şehrin söndürülmesini emretse de artık şehir yanmış, kül olmuştur.
  Bu hikayeyi hep hatırlar, Perslerin barbarlığını kınarım....

 • Ben Efleck
  Ben Efleck 03.04.2009 - 18:29

  Persler tarihin görebileceği en büyük devletlerden birini kurmuşlardır.Başlarındaki Ahameniş sülalesi ile yaptıkları devlet teşkilatlanmaları ve kurumları zamanının en ileri uygulamalarıdır.Oluşturdukları kültür daha sonra geniş ölçüde iskenderi etkileyecek ve ondan sonra helenistik devletlerle beraber Roma uygarlığına geçecekti.İslam devleti kurulurken içindeki birçok dini gruplar Mazdek.mani.zerdüşti gibileri heretik birtakım anlayışların ortaya çıkmasını sağlayarak ve yeni bir mezhebin belkide doğmasını sağlayarak günümüze kadar etkileri görülen bir takım işler yapmışlardır.Mesela Romada hükümdarın kutsanması ve dini bir karaktere bürünmesi irandan alınan birtakım uygulamalarla olmuştur.Arapçada 'P' harfi oladığı için Araplar bunlara Fars demiştir.

 • Polatt
  Polatt 08.06.2007 - 11:51

  ANADOLUDA PERSLER

  Anadolu, Kyros’un Batı Anadolu’yu işgalinden (M.Ö. 546) Büyük İskender’in Çanakkale Boğazı’nı geçişi tarihine (M.O. 334) değin iki yüz yılı aşkın bir süreç boyunca Pers işgali altında kalmıştır. Pers Krallığı bu dönem içinde Mezopotamya uygarlıklarının en son temsilcisiydi.

  Persler Batı’ya doğru Hellas’a değin yayılma politikası izleyen ilk Doğulu ulustur. Bu ya yılmanın ön adımı Anadolu’nun Med Kralı Kyaksares tarafından ele geçirilmesi olmuştur. Kyaksares’in M.O. 585 tarihinde Lydia Kralı Alyattes’e karşı kazandığı meydan savaşıyla Kı zılırmak doğusunda kalan bütün Anadolu, Pers Krallığı’nın eline geçti. Pers Krallığı’nı ku ran Kyros M.O. 546 tarihinde Sardes’i ele geçirdi ve Batı Anadolu üzerinde egemen oldu.

  Persler bütün Anadolu’yu işgal ettikten sonra bu defa Hellas’a yöneldiler. Ancak orada Atina’yı tahrip etmelerine rağmen, Salamis deniz (M.O. 480) , ve Plataiai (M.O. 479) kara savaşlarını yitirerek Anadolu’ya çekilmek zorunda kaldılar (Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyenler için bkz. Arif MüfitMansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1963 s. 243-272) .

  Bütün Anadolu’nun M.O. 546 tarihinde Perslerin egemenliği altına girmesi, M.O. 650’den 545’e değin 100 yıl boyunca dünya kültür liderliğini yapmış olan Doğu Hellen kültür merkezlerinin parlak yaşamına son verdi. Bununla beraber Olgun ve Erken Arkaik dö nemleriyle M.O. 5. ve 4. yüzyıldaki Klasik Çağ süreçlerinde bu Uygarlığı, aşağıda Hellen Uygarlığı bölümünde göreceğimiz gibi, yine de parlak yılların yaşanmasına sahne oldu.

  Kral Yolu

  Persler, Batı’ya yönelik yayılma politikalarını gerçekleştirmek için Kral Yolu’nu inşa et mişlerdir. Böylece tarihte ilk defa Anadolu, Doğu ile Batı arasında 200 yıl süreyle köprü gö revini yapt Kral Yolu Efes’te başlıyor, Sardes üzerinden Lydia’ya oradan Gordion ve Anka ra’ya, Kızılırmak’a varıyordu. Buradan da Kapadokya üzerinden Kilikya Kapıları’ndan Fı rat’a geliyor, Dicle’yi geçiyor ve Assyria üzerinden Susa’ya ulaşıyordu. Yol 90 gün sürüyor du. Yol boyunca konaklama yerleri ve krallığa ait posta istasyonları vardı. Her konaklama- da atlar ve postacılar hazır bekliyor ve gerekli haberi bir konaklamadan ötekine ulaştırıyordu.

  Anadolu’da Pers Etkinlikleri

  Persler, egemenlikleri altında bulunan Hellen kent devletçiklerini göreceli bağımsızlık- la idare ediyor, onlardan vergi almakla yetiniyorlardı. Perslerin Anadolu’da iki önemli sat raplık merkezi vardı. Bunlardan biri Sardes ötekisi bu satırların yazarı tarafından gün ışığı na çıkarılan, Manyas Gölü’nün güneydoğu kıyısındaki Daskyleion (bkz. E.Akurgal, Anatolia 1, 1956, s.47-51 ayrıca Eski Çağda Ege ve İzmir, s. 3-67) . Söz konusu her iki merkezde güzel Pers eserleri bulunduğu halde, bunların Anadolu Hellen sanatına hemen hiçbir etkisi olmamıştır (Sardes’te bulunan eserler için bkz. Ilknur Ozgen, The Lydian Treasure, Ankara 1996) .

  Pers etkinlikleri Anadolu’da bazı beyliklerin, örneğin Lykia’da, Karia’da, Mysia’da ve Pontus’ta olduğu gibi, Doğu ülkelerde görülen görkemli siyasal yaşama özenmesine yol aç- tı. Sözgelimi Pontus Ereğlisi’nde bulunmuş ve M.Ö. 530 tarihlerinde yapılmış olan satrap heykel başı (Resim 223) bunun en eski ve en güzel örneklerinden biridir. Miletos atölyelerinde yetişmiş bir İonyalı yontu ustasının bu eserinde, Pontus’taki Herakleia kralcığının başında bir Pers tiarası taşıdığını ve sakal, bıyık bakımından Pers örneklerine uyduğunu görüyoruz. Bu önemli eser, Anadolu’daki Hellen sanatının ilk portre yaratısıdır (bkz. E.Akurgal, Griechische und Römische Kunst in der Türkei, s.60-61, Lev. 22,23,80) . Halikarnas’taki Maussollos heykeli onun daha sonraki bir başka örneğidir.Geri kalan eserler ise ya doğrudan Pers stilinde (Resim 224) ya da Greko-Pers biçemin de örneklerdir

 • Polatt
  Polatt 08.06.2007 - 11:27

  Pers İmparatorluğu’nun büyüklüğü ne kadardır?

  “İlk defa doğu, Nil’den Sirderya’ya, Yunanistan’dan Hindistan’a tek bir krallık asası altında birleşmiştir. İlk defa antik çağın en büyük uygarlıkları, firavun döneminin Mısır uygarlığı, Asur-Babil Mezopotamya uygarlığı, Hititler, Anadolu Yunan uygarlığı, bağrında İsrail uygarlığını da barındıran Suriye uygarlıkları, Mohenko Daro ve Taksila’yı yaratan İndüs uygarlığı aynı yönetim altında birleşirler; bu yönetimi, bir imparatorlukta barınan halkların haklarına, dinlerine, sanatlarına ve kurumlarına saygı gösterilmesi gerektiğini anlamış hükümdarların, aydın despotların yönetimi olarak adlandırabiliriz.”

  (Roux, Orta Asya, S.69)

 • Suf Aya
  Suf Aya 23.02.2007 - 19:33

  İmparatorluklarına kattıkları tüm halkların ilk önce yerel özgürlüklerini,
  geleneksel dinlerini ve hukuk sistemlerini geri vermiş bir imparatorluk.. Tarihte ilk.
  bknz.
  ilk insan hakları beyânnâmesi.
  bknz.
  persian (İran)
  bknz.
  leon persian- leo par (İran Aslanı)