Kültür Sanat Edebiyat Şiir

şifa sizce ne demek, şifa size neyi çağrıştırıyor?

şifa terimi Tarhan Tekelioglu tarafından tarihinde eklendi

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi

  (Hastalıklara şifa olabilecek güzel bir duadır. Tecrübe ile sabittir)

  HİZBÜL BAHİR

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi. fe nı’mer rabbü rabbi ve nı’mel habsü hasbi.

  Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes’elükel ısmete fil harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünuni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.

  Fe kadibtü liyel mü’minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz yekulül münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.

  {Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra li musa ve saharten nara li ibrahime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir lena külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey’in ya men bi yedihi melekutü külli şey’in kaf ha ya ayn sad.(3 kez tekrarlanacak) }

  Ünsurna fe inneke hayrun nasirin.veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn. vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin. verhamna fe inneke hayrur rahımin. verzukna fe inneke hayrur razikıyn.

  Vehdina ve neccina minel kavmiz zalimin. ve heblena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahırati inneke ala külli şey’in kadir.

  Allahümme yessir lena ümurana mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana. ve kün lena sahıben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala mekanetihim fe la yestetıy’unel mudıy’e ve lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırate fe enna yübsırun.

  Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.

  {Yasin vel kur’anil hakim inneke leminel mürseline ala sıratin müstekıym. tenzilel azızir rahim. li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün. le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü’minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun. ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.şahetil vucüh.(3 kez tekrar)

  Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum.ve kad habe men hamele zulma. ta sin im. ha mim ayn sin kaf. meracel bahrayni yeltekıyan. beynehüma berzahun la yabğıyan. ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim,ha mim.hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim. ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.

  { Bismillahi babüna tebarake hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve hüves semıul alim. (3 kez tekrar) }

  Sitrul arşi mesbulün alyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt. bel hüve kur’anün mecid. fi levhın mafuz.

  {Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımin.(3 kez tekrar) }

  {İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn.(3 kez tekrar) }

  {Hasbiyellahü la ilahe illa hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. (3 kez tekrar.) }

  { Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semıul alim.(3 kez tekrar) }

  {Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.(3 kez tekrar) }

  Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

 • Ters Tepki
  Ters Tepki

  Kaptım yine şifayı, hadi iyiyim..

 • Zümra Yıldız
  Zümra Yıldız

  Her şeye rağmen,gülümsemek için bahaneler buluyor insan. :)

 • Kasabanın Cadısı
  Kasabanın Cadısı

  başkalarına bile şifa olurken bir tek birbirimize şifa olamadık,,,,:...

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz

  Ey ömrüme ŞİFA gibi gelen YAR! Neydi SENİ ömrümde ÖMÜRSÜZeyleyen? Neydi yüreğimin yokluğunda SENİvar eden? . Ya sen SEVDA olmalısınYÜREĞİME ya da ben SÜKUT! Ortalık Firavun kaynarkenRAHMET olmalı bana SEVGİN! Elimdeki kalemimsin içimidökmeyi bekleyen,Görebildiğim kadar yakın amatutamayacağım kadar uzaksın..! İçimdeki en güzel şey Belki degizleyebildiğim tek 'ŞEYSİN SEN

 • Şerife Duman
  Şerife Duman

  Şifa, avuçlarınızdadır....
  Kendi ellerimizde yaptıklarımız şifa yada hastalıktır....
  Duanızın sonundaki avuçlarınızı yüzünüzde noktalamaktır....

 • Şifa Özen
  Şifa Özen

  şifa dertlerden kurtulma iyileşme derman anlamında allahtan istenen bişeydir. ve bu bayan adı olarakta kullanılıyor.ve ben adımı cok seviyorum.çünkü cok sık söylediğimiz bişeydir şifa ama insanlarda sık görünen bi ad değildir. ve bu benim hosuma gidiyor.ewet ben adımı seviyorum ŞİFA insanın aklında kalabilecek bi isim.sadece bi kişi adımı hatırlayamıyo murat abi bana devamlı şirin diyo.şifa diyorum şirin diyo.öğretemedim gitti

 • Münevver Şimşek
  Münevver Şimşek

  hastalıktan kurtulma

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Şifa deyince aklımıza ilk olarak yenilen ve içilen nesneler gelir. Hatta farmakologlar bile şifayı yenilecek ya da içilecek nesneler şeklinde üretirler.
  Zira bizi çoğunlukla yediğimiz ve içtiğimiz şeyler hasta eder.

  Halbuki bazen gördüğümüz yada duyduğumuz şeyler de bizi hem ruhsal yönden hem de bedensel yönden hasta etmez mi? Meselâ korkunç bir olaya şahit olan bir insan konuşamaz olur, hatta bazen gördüğü bir olay karşısında felç olan insanları görür, bilir, duyarız.
  Veya bazen bunu tam tersi durumları da yaşamaz mıyız? Meselâ sevdiğimiz insanla karşılaşınca doru at gibi koşan kalbimizi kim durdurabilir, o kalbi kim susturabilir. ;)
  Ve yine hasta olduğumuzda moralimizin iyi olması halinde hastalığı daha kısa sürede atlatmaz mıyız?

  O halde gördüklerimizin veya duyduklarımızın gücü bizi hasta etmeye yetiyorsa neden iyileştirmeye gücü yetmesin?

  Ya da ^^nazar^^ adı verilen kem gözlerin bakışı bile bizi hasta ediyorsa, neden güzel bir bakışın gücü bizi iyileştiremesin?

  Hz.Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyururlardı:

  ^^Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.^^
  (el-Câmi'u's-Sağîr)

  Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshde:
  ^^Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım^^ de. Biiznillah Teâlâ şifâ bulursun.
  [Râmuzû'l-Ehâdîs, 311 (İbn Hanbel, Müsned'den) ]

  Hz.Muhammed (sav) Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve: ^^Bismillah. Allah her hastalıkdan seni kurtarır, ve şifâ verir, hased etdiği zaman hasedcinin şerrinden muhafaza eder, her nazarı değenin nazarından seni korur.^^ derdi.

  Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

  ^^Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalarından uzak tut.^^
  [Râmüzû'l-ehâdîs, 311 (Taberânî'den) ]

  Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü'min yedi defa:
  ^^Büyük Allah'dan, büyük Arş'ın rabbi Allah'dan sana şifâ vermesini istiyorum derse muhakkak afiyet bulur.^^
  [Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, Müsned 1/239]

  Yüce Rabbimizin, hastalarımıza sağlık ve sıhhat vermesini diliyorum.

 • Hatice Yavuzdurmaz
  Hatice Yavuzdurmaz

  dermanı bulmak derdi bulmak kadar kolay olsaydı keşke...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  çocuklar düştüklerinde; eli,kolu,canları acıdığında annelerine koşarlar..yada sevdikleri sevgi gördükleri insanlara...bu insanlar da öperler o acıyan yeri...

  'öpeyim de geçsin' derler...aslı vardır efendim...pozitif enerji..ve psikolojik tedavi :)

  ağrıları dindiren öpücükler annelerdendir :)

  şifa niyetine ;)

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  derman

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu

  Hastaliklardan dolayi, insanlarin sebeblere sarilmasi ile, maddi tedavi sartlarini yerine getirmeleri ile, allahtan gelen iyilesme...
  hastaliklardan iyi olma durumudur, bu durumu saglayan seylere sifali denir.