Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • üç şey14.04.2004 - 06:07

  Huzur, tatil, Chopin.

 • stephen king14.04.2004 - 06:05

  Çok güzel bir başlangıç ve ilerleme göstermesine rağmen, sonlarını nedense tam bağlıyamayan kişi! ! !

 • mustafa kemal atatürk29.03.2004 - 03:43

  AMERIKA

  Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha basarı ile gösteren bir örnek yoktur.

  John F.KENNEDY
  (A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1963)

  Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

  Franklin ROOSEVELT
  (A.B.D.Başkanı, 10 Kasim 1963)

  Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

  General Mc ARTHUR


  Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

  Roozwelt (Franklen D.) 1928
  Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı


  Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.

  Chicago Tribune


  Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

  New York Times
  İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

  Gladys Baker(Gazeteci)
  ALMANYA
  O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

  Prof.Walter L.WRIHT Jr.
  Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

  Alman Volkischer Beobachter Gazetesi
  Almanya, ATATÜRK'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

  Berlin, Alman Ajansı
  Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

  Profesör Herbert MELZIG(Tarihci)
  Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

  Illustrierte Dergisi
  O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

  Herbert MELZIG
  FRANSA
  İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor.

  Noelle Gazetesi
  Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

  Maurice BAUMANT(Profesör)
  Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.

  Excelsior Gazetesi
  Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

  Le Jour-Echo de Paris
  Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

  Noell Roger Gazetesi
  Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

  Claude Farrer(Yazar)
  Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa'yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir.

  Pierre Dominique(Gazeteci)
  Asırları aşan adam! ..

  Fransa, Paris Basını

  Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

  Albert LEBRUN

  Fransız Cumhurbaşkanı
  Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim O'na verilmiştir.

  Mercel Sauvage(Gazeteci)
  Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

  Gerrad Tongas(Yazar)
  Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  SANERWIN Gazetesi
  Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

  Paris-Le Temps
  Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlasması'nın imzalanması nedeniyle; 'Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı' diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir andlasma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)

  Fransız Başbakanı BRIAND
  Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan 'Türklerin babası' Yeni Türkiye'yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı.

  Paris-Soir'den
  Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.

  Berthe Georges-Gaulis
  O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O'na çok uzaklardan bakmak gerekir.

  Claude FARRER
  Fransız Edibi
  Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.

  Charles De GAULLE
  Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef'in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi? ...

  George BENNES
  Vu Gazetesi-1938
  Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye'nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar...

  Raymond CARTIER
  Le Nouvelliste Gazetesi
  İNGİLTERE
  Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

  The Fortnightiy, Londra
  Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

  Spectator
  Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

  Observer
  İngiltere önce, cesur ve asıl bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

  Sundey Times
  O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi.Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

  Word Price
  O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

  Times Gazetesi
  Savaş Türkiye'yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata'sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.(1938)

  Winston CHURCHILL
  İngiltere Başbakanı
  Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

  Daily Telegraph
  Cumhuriyet Türkiyesi'nin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlilik ve başarı...

  The Truth Dergisi
  O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

  Alan Moorehead(Yazar)
  Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa'nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

  Herbert Sideabotham(Yazar)
  Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O'nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.(1923)

  Grace Ellison (Gazeteci)
  AFGANİSTAN
  O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

  Emanullah HAN
  Afgan Kralı
  ARNAVUTLUK
  Bu Türk Milleti yaştadır.Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

  Stipsi Gazetesi
  AVUSTURYA
  Büyük düşüncelerin adamı...bir devlet mimarıydı.

  Neue Freie Presse, Viyana
  Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

  Avusturyalı Heykelci KRIPPEL
  BELÇİKA
  Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

  Kopenhag-Nasyonal Tidende
  Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür.

  Libre Belgique gazetesi
  BULGARİSTAN
  Hiçbir memleket, yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.

  Bulgar Dness Gazetesi
  CIN
  Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

  Ma Shao-Cheng(Yazar)
  DANIMARKA
  Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

  National Tidence Gazetesi
  FİNLANDİYA
  Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

  Hufvud Stadbladet Gazetesi
  HİNDİSTAN
  Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

  Star of India
  Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

  Bayan Sucheta KRIPALANI

  Hint Parlamento Heyeti Başkanı
  İRAN
  Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

  Tahran Gazetesi
  Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

  İran Gazetesi
  İSRAiL
  Dünya, çağımızın en dikkat çekici adamlarından birini kaybetti.

  Palestine Post
  Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

  Ben Gurion
  İsrail Başbakanı (1963)
  İSVEÇ
  O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O'nun sayesinde Türkler, O'nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

  Nya Dagligt Gazetesi
  İSVİÇRE
  Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

  Profesör MORRF
  Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi.

  Profesör SEKRETAN
  İTALYA
  Hayatının sonuna kadar milleti'nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

  C.C.SFORZA
  Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

  F.Perrone Di San Martino (Yazar)
  Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu'nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.

  Tribuna Gazetesi
  JAPONYA
  Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

  Japon Times
  Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

  The Japon Cohronicle
  LÜBNAN
  Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

  KERAMA

  Lübnan Başbakanı, 10 Kasım 1963)
  Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir...

  Loryan Gazetesi (1938)
  Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

  Ennehar Gazetesi (1938)
  Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.

  An Nahar
  MACARİSTAN
  Yüzyılımızda, 'olmayacak hiçbir şey yoktur' şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.

  Esti Ujsag.Macar.
  Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

  Pester lioyd Gazetesi
  Türkiye'yi bir arı kovanının ve bütün Türkleri de bal aramaya çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.

  Prof.M.Zaajti Franes
  MISIR
  Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

  Egyptian Gazete
  NORVEÇ
  Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

  Le Morgen Bladet Gazetesi
  PAKİSTAN
  Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, O'nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever...

  Eyüp Han
  Pakistan Cumhurbaşkanı
  Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

  Ikbal(Sair)
  POLONYA
  O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur...

  Gazeta Polska
  ROMANYA
  Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

  Independance Romaine Gazetesi(12 Kasım 1938)
  Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.

  Timpul Gazetesi(12 Kasım 1938)
  RUSYA
  Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

  Sovyet Başbakanı Kalinin
  SURİYE
  Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...

  Elifba Gazetesi
  Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

  El Tekaddum Gazetesi
  YOGOSLAVYA
  Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.

  Branko Aczemovic (Elçi)
  Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.

  Politika Gazetesi
  YUNANİSTAN
  Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.

  Katimerini

 • south park19.03.2004 - 12:05

  South Park zamanında oyun cd si olup arkadaşlarımdan birinin kaçırdığı, ve senelerden beri arayıp bulamadığım 'İNEK KIÇI' bir oyun :)

 • seni seviyorum18.03.2004 - 02:33

  Seviyorum Seni - Onur Akın

  Sevıyorum senı ekmeği tuza banıp
  Banıp yer gıbı
  Gecelerı atesler ıcınde uyanarak
  Ağzımı musluğa dayayyıp
  Su ıcer gıbı

  Ne zaman senı düsünsem
  Bir ceyalan su ıçmeye iner cayırları
  Buyurken buyurken gördüm gülüm
  Her akşam her sabah seninle
  Yeşil bir zeytin tanesi
  Bir parca mavı deniz alır beni

  Seni düşündükçe gül dıkıyorum
  Ellerımın deydiği yere
  Atlara su veriyorum
  Daha bir baska oluyor dalları gülüm
  Her akşam her sabah senınle
  Yeşil bır zeytın tanesı
  Bır parca mavi denız alır benı

 • mastürbasyon11.03.2004 - 14:11

  Gereksiz, Niteliksiz, Yetersiz....