Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • tanrıça22.06.2008 - 11:50

  aslnda 'ça' eki farsçadaki küçültme ekidir...
  ancak biz onu müennes işareti olarak kabul ederiz...
  sanki dişi tanrı gibi...
  ve ki Türkiye'de yaşanmıştır...dersime girmiş bir hocam...
  Tanrıçalar tabirini Dişi Allahlar şeklinde tercüme etmiştir.

 • üç nokta15.06.2008 - 10:14

  nokta mana inkıtası demektir...
  ama üç noktaya hudut yok...
  çok kullanılması bundan..
  üç noktanın ayrı manaları var...
  anatılacak...

 • ateş14.05.2008 - 22:59

  Fütühatt-ı mekkiye ve tedbirat-ı ilahiye’de, kalpre hararetin artışını ve bunun sonuçlarını safha safha anlatan İbn’ün Arabî’ye göre, Allah bir kuluna vecdi herhangi bir çeşidiyle “maarif inzal etmek ve bu hali zevkan bildirmek murad eyledikçe” kalbinin üzerine bir “kurb serinliği inzal eyler”, yani yakınlığı serinlik şeklinde duyurur. Böylece kalbin üst kısmındaki hava soğuyarak aşağı inerken, tabiî sıcaklığı dimağa doğru yükselmeğe başlar. “Böyle olunca hararet mün’akis alub saha-i kalbe sürtününceye kadar esfele meyleder. Bu sürtünmeden bir nâr tevellüd edip suûd eyler. Ve eğer berd yakîn ve kurb bulutunda bir menfez bulursa suûd eder. İmdi bu teevvüh tesmiye olunan zerefât olur. Ve eğer bir menfez bulamazsa sehâb-ı a’lâ rutûbatına onun cemdinden hulûl eyler”

 • aşk11.05.2008 - 12:33

  firkatli nesnedir aşk...

 • nakkaş10.05.2008 - 23:21

  nakş-ber-âb...
  su üzerinde nakş...
  yırtılmaz kumaş...
  nakkaş...ebru-zen...
  ab-ı muharrik üzre renk....
  su kiri sadelikten ayıran...
  su içimizdeki mihang....

 • Pervane28.03.2008 - 23:03

  lâ kılıcını kabzası....

 • soru29.02.2008 - 22:53

  ey leyl!
  kim uyanıvarecek yarın?

  gecenin ağırlığını...kim tahfif edebilecek?

 • Değer29.02.2008 - 22:05

  ...
  onun maddî değeri kaybolmamıştır...
  ...
  belki manevî bir bedel olmuştur...

 • tavır27.02.2008 - 21:26

  kullun ya'mel 'ala sakiletihi...

  herkes kendi meylince davranır...

 • tarih27.02.2008 - 21:25

  before or since....