Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • aşure günü31.01.2005 - 14:39

  “Ey insanlar! Soyumu söyleyin, ben kimim? Sonra kendinize gelin, nefsinizi kynayyn. Bakyn, beni öldürmeniz, hürmetimi gözetmemeniz size caiz midir? Ben, Peygamberinizin kyzynyn o?lu de?il miyim? Ben, Peygamberinizin vasisi ve amcasy o?lunun o?lu de?il miyim? Ben, herkesten önce Allah’a iman eden ve Peygamber’in risaletini tasdik eden kimsenin o?lu de?il miyim? Seyyid-u? ?üheda olan Hamza, babamyn amcasy de?il midir? Cafer-i Tayyar amcam de?il midir? Peygamber’in benim ve karde?im hakkyndaki: “Bu ikisi cennet gençlerinin efendileridir” sözünü duymamy? mysynyz?

  E?er sözümü tasdik ederseniz, bu söyledi?im sözler bir gerçektir. Allah’a andolsun ki, Allah Teala’nyn yalancyya gazab etti?ini ve uydurdu?u sözün zararyny kendisine çevirdi?ini bildi?im günden beri yalan söylemi? de?ilim. E?er beni yalanlarsanyz ?imdi müslümanlaryn arasynda Peygamber’in ashabyndan olan kimseler mevcuttur; bunu onlardan soracak olursanyz size söylerler. Cabir b. Abdullah-i Ensari, Ebu Said-i Hudri, Sehl b. Sa’d-is Saidi, Zeyd b. Erkam ve Enes b. Malik’ten sorun, ö?renin; ?üphesiz onlaryn hepsi, Resulullah’yn benim ve karde?imin (Hasan’yn) hakkynda buyurdu?u sözü duymu?lardyr. Bu sözler, sizi kanymy dökmekten alykoymuyor mu? ”

  Bu arada ?imr b. Zil Cu?en ba?yrarak dedi ki: “O kalbiyle de?il de diliyle Allah'a ibadet ediyor, ne söyledi?ini bilmiyor”

  Habib b. Mezahir Ymam’yn (a.s) ordusunun adyna ona ?öyle cevap verdi:

  “Hayyr, Allah’a diliyle ibadet eden ve tam bir sapyklyk içerisinde olan sensin. Evet, ben çok iyi biliyorum ki sen mevlam Hüseyin’in (a.s) buyurmu? oldu?u ?eyden korkmuyorsun. Çünkü Allah, pâk olmayan kalbini mühürlemi?, ta? gibi yapmy?tyr.”

  Ymam (a.s) sözlerine ?öyle devam etti:

  “Ben ve karde?im hakkynda Peygamber'in buyurdu?u bu sözde ?üpheniz varsa benim Peygamberinizin kyzynyn o?lu oldu?umda da my ?üphe ediyorsunuz? Allah’a andolsun ki, do?u ve baty arasynda (bütün dünyada) , sizin ve dy?ynyzdakiler arasynda da Resulullah’yn benden ba?ka torunu yoktur. Yazyklar olsun size! Acaba öldürdü?üm bir kimse veya zayi etti?im bir mal ya da (size vurdu?um) bir yara kar?yly?ynda my beni cezalandyrmak istiyorsunuz?

  Ymam Hüseyin’in (a.s) sözü bu noktaya varynca Kufe ordusu tam bir sessizlik içerisinde idi ve onlardan bir tepki ve cevap mü?ahede etmiyordu. Sonra kendisini davet eden ve Ömer-i Sa’d ordusu içerisinde olan ünlü ki?ilerden birkaçyna hiteben ?öyle buyurdu:

  “Ey ?ebes b. Rib’i, ey Haccar b. Ebcer, ey Kays b. E?’as ve ey Yezid b. Haris! “Meyvalarymyz yeti?mi?, çevremiz (ba? ve bahçelerimiz) ye?ermi?tir ve senin emrinde olacak donanmy? bir ordu da hazyrdyr” diye mektup yazan siz de?il miydiniz? ! Söz ve ahdinizi unuttunuz mu? ”

  Onlar: “Biz böyle bir ?ey yazmadyk” diye Ymam’yn sözlerini inkar ettiler.

  Ymam: “Hayyr! Vallahi siz böyle yazdynyz' dedi.

  Bu arada Kays b. E?’as yüksek bir sesle: “Biz ne dedi?ini bilmiyoruz. Niçin amcan o?lu Yezid’e biat etmiyorsun? Biat etti?in takdirde sana kar?y istedi?in gibi davranylacak ve sana en ufak bir zarar bile gelmeyecektir.” dedi.

  Ymam Hüseyin (a.s) ona cevaben buyurdu ki:

  “Ey Kays! Sen Ha?imo?ullary’nyn Müslüm’ün kanyndan ba?ka bir kan my senden istemelerinden korkuyorsun? Hayyr, Allah’a andolsun ki, ben onlara zillet elini vermeyece?im ve köleler gibi de onlaryn önünden kaçmayaca?ym... Rabbimiz olan Allah’a sy?ynyrym.”

  Kufe ordusu Ymam'yn sözlerine myzrak ve ok atarak cevap verdiler.

  Daha sonra Ymam bine?inden inerek bine?in yularyny Akabet b. Sem’an’a verdi ve geriye döndü
  DEVAMI GELECEK

 • aşure günü31.01.2005 - 14:37

  A?URA GÜNÜ NE OLDU?

  Hz. Hüseyn 72 ki?ilik küçük ordusuyla tarihin en büyük fedakarlyk ve hemaset destanyny gerçekle?tirmeye hazyrlanyrken 120 bin ki?ilik zulüm ve fesat ordusu zalimlerin ryzasyny kazanabilmek için tarihin en çirkin cinayet tablolaryndan birini olu?turmanyn çabasy içindeydiler.

  Bir taraftan tarihin sayfalarynda yi?itlik, fedakarlyk, iman, cihat ve hak u?runa her ?eyinden geçmenin sadykane örne?ini olu?turmak için cennet gençlerinin efendisi Resululah'yn yadygary Hz. Hüseyn'in komutanly?ynda toplanan az bir grub ve di?er tarafta ise dünya ve makam sevgisi zalimlerden korkmak, çe?itli batyl taassuplar, kinler, cehaletler vb. batyl saiklerle hareket eden ve zülüm ve fesat güçlerinin hedeflerini amelen simgeleyen bir ordu kar?y kar?yya gelmi?lerdi.

  Adeta bu günde Yslam ümmetinin ve tarihin gelecekteki aky?ynyn taktiri belirlenecekti. Öz Muhammedî Yslam'y ya?amak isteyenlere, Yslam ady altynda zulüm ve fyska dayanan nizamlaryn sundu?u saptyrylmy? islam'y ya?amak istiyenlerin saflary birbirinden ayrylacakty. Ve bu iki çizgi ve yolun birbirinden farkly oldu?unu anlamakta güçlük çekenler alternatifi olmayan iki, zit yoldan birini seçmek zorunda kalacaklardy. Bunun gerçekle?mesi için Yslam beldelerini uyandyracak bir ?ok lazymdy. Bir ilahi kan ve sa?lamly?ynda ?üphe edilmeyen bir hareket lazymdy...

  Y?te Huseyni kyyamy sönmeye yüz tutmu? Yslam çyra?yny yeniden nurlandyrarak ve Yslam a?acynyn kurumasyny önleyecek böyle bir hareket idi. Hz. Hüseyn diyordu ki;

  'E?er Hz. Muhammed (s.a.a) 'yn dini, benim kanym yere dökülmeden hayatyny sürdüremeyecekse, ben ?ehadete hazyrym.'

  Bu ilahi kyyamy etraflyca incelemek için, kyyamdan önceki olaylar ve kyyamyn ba?lamasyndan sonuna kadar vuku bulan hadiseleri ve kyyamdan sonra meydan gelen hadiseleri incelemek gerekir. Ama hiç ?üphesiz bu kyyamyn zirvesini A?ura gününde vuku bulan hadiseler olu?turmaktadyr. Y?te bu makalede gün vuku bulan olaylar anlatylacaktyr.

  ?imdi bu kyyamyn öyküsünü birlikte okuyalym:

  Hicri 61. yylyn Muharrem ayynyn onuncu günü yani A?ura günü sabah namazyndan sonra Hz. Hüseyn ordu komutanlarynyn her birinin vazifesini belirledi.

  Di?er tarafta Ömer b. Sa’d da ordusunun saflaryny düzeltmekle me?guldu. Ymam’yn (a.s) gözü kalabalyk dü?man ordusuna takylyp kar?ysyndaki sel gibi insanlary görünce ellerini gö?e kaldyrarak ?u duayy okudu:

  “Allah’ym! Her gam ve kederde sy?yna?ym, her sykynty ve zorlukta ümidim ve her musibette güvendi?im Sensin. Kalpleri zayyflatan, kurtulu? yollaryny kapatan, dostlary kaçyran dü?manlary sevindiren nice gam ve musibetleri Sana ?ikayet ettim, ba?kalaryndan ümidimi kesip Sana yöneldim. Ve Sen o gam ve üzüntüyü giderdin, onlary sen izale ettin, her nimetin sahibi ve her dile?in nihayeti de Sensin.”

  A?ura günü Ymam'yn ashabynyn dü?man ordusuna yaptyklary hitabelerin yany syra bizzat kendiside hedefini açyklamak, ilahi mesajy ula?tyrmak ve hücceti tamamlamak amacyyla defalarca dü?man ordusunun kar?ysynda durup tarihi hutbeler irad etmi?tir. Ordusunun saflaryny düzene soktuktan sonra Ymam (a.s) atyna binerek Ömer Sa’d’yn ordusunun kar?ysynda durup ilk konu?masyny ?öyle yapty:

  “Ey Ynsanlar! Beni dinleyin; üzerime dü?en sizlere ö?üt ve nasihatimi dinlemedikçe ve bu bölgeye gelmemin sebebini ö?renmedikçe sava? hususunda acele etmeyin. E?er delilimi kabul edip, sözümü tasdik eder de bana hak verirseniz saadet yolunu bulmu? olursunuz ve sava? için de hiç bir sebep kalmaz. E?er delilimi kabul etmezseniz; yapty?ynyz i?in daha sonra gam ve üzüntünüze sebep olmamasy için dostlarynyzy bir araya toplayyp dü?ünüp ta?ynyn ve sonra hakkymda aldy?ynyz karary uygulayyn. Bana göz açtyrmayyn. ?üphesiz benim yardymcym Kur’an’y indiren Allah’tyr, salih kullaryn yardymcysy O’dur.

  Ey Allah’yn kullary! Allah’tan korkun, dünyaya kar?y ihtiyatly davranyn; e?er bütün dünya bir ki?iye kalacak veya bir ki?i orada sürekli kalacak olsaydy, peygamberler bâki kalmaya daha layykty, ryzalary celbedilmeye daha evla ve böyle bir hükme daha uygun olurlardy. Ancak Allah Teala dünyayy fani olmak için yaratmy?tyr; yenileri eskilir, nimetleri zail olur, sevinci ise kararyr (gam ve üzüntüye dönü?ür) . Dünya engebeli bir menzil ve geçici bir evdir. Öyleyse ahiretiniz için azyk toplayyn; en güzel azyk ise sakynmaktyr; Allah’tan sakynyn ki kurtulu?a eresiniz.

  Ey insanlar! Allah Teala dünyayy, ehlini halden hale sokan fena ve zeval yurdu kyldy. Aldanan kimse, dünyaya aldanan ve bedbaht ki?i de, ona ba?ly olan kimsedir. O halde sakyn bu dünya sizi aldatmasyn. Dünya kendisine itimad edenin ümidini kesti?i gibi tamah edenlerin de umudunu bo?a çykaryr. Sizin bir i? için toplandy?ynyzy görüyorum; bu i?le Allah’y gazaplandyrdynyz. Derken Allah da rahmetini sizden çevirdi ve size azabyny gerekli kyldy. Rabbimiz ne güzel bir râbdyr, siz ise ne kötü kullarsynyz. Allah'yn emrine uymaya ikrar ettiniz ve elçisi olan Hz. Muhammed’e de iman ettiniz. Ama daha sonra torunlaryny ve Ehl-i Beyt’ini öldürmek için saldyryya geçtiniz. ?eytan sizin çevrenizi ku?atmy?tyr; böylelikle de size yüce Allah’y hatyrlamayy unutturmu?tur. Allah sizi ve dile?inizi helak etsin.Biz, Allah’tanyz ve ?üphesiz O’na dönücüleriz.”

  Ymam (a.s) daha sonra ?öyle buyurdu: “Bunlar inandyktan sonra kafir olanlardyr. Bu zalim kavim Allah’yn rahmetinden uzak olsun”

  Ymam Hüseyin (a.s) hutbenin üçüncü bölümünde kendini tanytarak onlara ?u ?ekilde nasihat ve ö?üt verdi:

  DEVAMI GELECEK

 • aşure günü31.01.2005 - 14:33

  KISACA KERBELA OLAYI
  HASAN ALHAS

  Yezid, babasy tarafyndan Müslümanlaryn ba?yna halife tayin edildi?i günden itibaren Yslam’yn esasy ciddi bir ?ekilde tehlikeye maruz kaldy. Muaviye, Hicretin 95. yylynda o?lu Yezid’i kendisinden sonra halife olarak tayin etmeye karar verdi. Böyle bir i?in gerçekle?mesinden emin olmak için kendisi daha hayatta iken, o?lu Yezid’e halktan biat almak istedi ve herkesten önce kendisi, o?lu Yezid’e biat etti

  Ybn-i Sa’d, Tabakat’ynda ?öyle yazyyor: Hüseyin bin Ali, Yezid’e biat etmeyen ?ahyslardandy. Sonra ?öyle ekliyor: Muaviye hicretin 60. yylynda öldü?ünde o?lu Yezid hilafet makamyna oturdu, halk da ona biat etti.

  Sonra Yezid Medine’nin hakimine ?öyle bir mektup yazdy: “Halky ça?yrarak onlardan biat al. Ylk önce Kureyi?’in büyüklerinden ba?la; onlaryn ilki de Hüseyin bin Ali olsun.”
  Medine’nin hakimi, Ymam Hüseyin’den biat almak isteyince, Ymam Hüseyin (a.s) cevabynda ?öyle buyurdular:
  “Biz, nübüvvet Ehl-i Beyt’i ve risalet madeniyiz. Yezid ise fasyk, ?arap içen ve adam öldüren birisidir. Benim gibi birisi onun gibi bir kimseye biat etmez
  Ymam (a.s) ba?ka bir sözünde de ?öyle buyuruyor: “Artyk Yslam’la vedala?mak gerekir; çünkü ümmet Yezit gibi bir yöneticiye duçar olmu?tur
  Mes’udî ?öyle yazyyor: Yezit, ayya? birisi idi; köpek, maymun ve avcy ku?lary besliyordu; içki içiyordu... Onun zamanynda, Mekke ve Medine’de ?arky ve ?ina yaygynla?my?, halk açykça içki içmeye ba?lamy?ty.

  Onun halka kar?y davrany?lary hakkynda da ?öyle yazyyor: Firavun, halkyn i?i hususunda ondan daha adil, yakyn ve uzak insanlar hakkynda ise ondan daha insafly idi
  Ymam Hüseyin (a.s) , Medine’nin ortamyny kary?yk görünce, o ?ehirde kalmayy câiz bilmeyip hicretin 60. yyly Recep ayynyn sonuna iki gün kala; pazar günü ailesi ve dostlaryyla birlikte Mekke’ye do?ru hareket etti
  Ymam Hüseyin (a.s) , hareketinin hedefini, karde?i Muhammet bin Haneffiye’ye yazdy?y bir vasiyette ?öyle açyklamy?tyr: “...Ben azgynlyk, makam, fesat ve zulüm yapmak için Medine’den ayrylmadym. Ben ceddimin ümmetini yslah etmek, iyili?i emretmek kötülükten sakyndyrmak, ceddim Resulullah (s.a.a) ve babam Ali bin Ebi Talib’in yolunda gitmek için o ?ehirden ayryldym...”
  Ymam Hüseyin (a.s) , ?aban ayynyn üçüncü gününün Cuma ak?amy (yani be? gün sonra) Mekke-i Mükerreme'ye vardy.
  Kufe halky, Muaviye’nin ölümünü ve Ymam Hüseyin (a.s) ’yn Yezid’e biat etmekten kaçyndy?yny ö?rendiklerinde pek çok mektuplar yazyp imzalayarak Ymam Hüseyin’i Kufe’ye davet ettiler
  Onlar mektuplarynda Ymam (a.s) ’a ?öyle yazdylar: “Biz senin yolunu bekliyoruz, kimseye biat etmemi?iz, senin yolunda can vermeye hazyryz, senin için onlaryn Cuma ve cemaat namazlaryna katylmyyoruz.”
  Ymam Hüseyin (a.s) , Kufe halkynyn isteklerine olumlu cevap vererek, Ramazan ayynyn yarysynda, Muslim bin Akil’i Kufe’ye gönderdi. Muslim’i Kufeye gönderdi?inde ona ?öyle buyurdu: “Kufe halkynyn yanyna git, e?er yazdyklary do?ru olursa, sana kavu?mamyz için bize haber gönder.”[
  Muslim, ?evval ayynyn be?inci günü Kufe’ye vardy. Onun Kufe’ye gelme haberi, ?ehirde yayylynca on iki bin ki?i, di?er bir görü?e göre ise on sekiz bin ki?i onun vasytasyyla Ymam Hüseyin (a.s) ’a biat ettiler. O bu durumu Ymam Hüseyin’e bildirerek Ymam’yn Kufe’ye gelmesini istedi
  Kufe’de ya?anan olaylaryn haberi Yezid’e ula?ynca, Yezid ilk etapta Kufe’nin hakimi olan Numan bin Be?iri azledip Ubeydullah Bin Ziyad’y onun yerine atady[18] ve Muslim bin Akil’i yakalatyp öldürülmesini emretti.Di?er taraftan da, Ymam Hüseyin (a.s) ’y, Mekke’de gafil avlayyp öldürmek için kendi adamlaryny seferber etti.
  Ymam Hüseyin (a.s) bu komplodan haberdar olunca, Allah(c.c.) 'yn evi Kabe'nin kutsiyet ve hürmetini korumak için, hac amellerini aceleyle bitirip, hicretin 60. yyly Zilhicce ayynyn sekizinci günü Mekke’den ayrylarak Irak’a do?ru hareket etti
  Ybn-i Abbas, Kerbela vakyasyndan sonra bir mektubunda ?öyle yazyyor: “?unu hiçbir zaman unutmayaca?ym ki, sen Hüseyin bin Ali’yi Peygamberin hareminden (Medine’den) Allah’yn haremine (Mekke’ye) sürdün, orada da onu gafil avlayyp öldürmek için, bazy adamlaryny gizlice gönderdin. Sonra onu Allah’yn hareminden Kufe’ye sürdün. Hz. Hüseyin, Batha’nyn (Mekke’nin) en aziz insany olmasyna ra?men üzgün bir ?ekilde Mekke’den ayryldy. E?er Mekke’de kalarak orada kan dökülmesini isteseydi, Mekke ve Medine halkynyn tümünden daha çok taraftary olurdu. Ama o, Allah’yn evi ve Rasulullah’yn hareminin saygynlyk ve ihtiramyny korudu; ama sen onlaryn hürmetini ve saygynly?yny korumadyn. Çünkü sen, haremde onunla sava?mak için bazy adamlaryny Mekke’ye gönderdin.”
  Ubeydullah, Muslim bin Akil’i ve ona sy?ynak veren Hani bin Urve’yi Kufe’de yakalayyp feci bir ?ekilde ?ehit etti
  Ubeydullah, Ymam Hüseyin (a.s) ’yn Kufe’ye geldi?ini ö?renince, Ymam’yn ordusunu gözetimi altynda tutmak için, Hür bin Yezid-i Riyahi’nin komutasynda bir orduyu “Kadisiyye” bölgesine gönderdi. Hür Bin Yezid, “?eraf” denilen bir bölgede Ymam Hüseyin (a.s) ’la kar?yla?ty, aralarynda bazy konu?malar geçti. Ymam (a.s) , iki hurcun (heybe) dolusu olan Kufe’lilerin mektuplaryny Hür bin Yezid’e gösterdi ve onlaryn kendisini davet ettiklerini söyledi. Sonra kendi yoluna devam etti...
  Hicretin 61. yyly Muharrem ayynyn ikinci günü “Neyneva” bölgesine vardylar. Bu bölgede olduklary vakit Ybn-i Ziyad’yn elçisi, Hür bin Yezid’e bir mektup getirdi. Mektubun içeri?i söyle idi: “Bu mektubum sana ula?yr ula?maz ve elçim senin yanyna gelir gelmez, Hüseyin’i basky altyna al ve onu sy?ynak ve suyu olmayan bir çöle sür.”
  Hür bin Yezid, Ybn-i Ziyad’yn emri do?rultusunda Ymam Hüseyin (a.s) ’yn kafilesini “Kerbela” denilen bölgede durdurdu. Ertesi gün Ubeydullah bin Ziyad’yn elçisi olan Ömer Bin Sa’d da dört bin sava?çyyla Kerbela’ya geldi.
  ?unu hatyrlatmak gerekir ki, Hür bin Yezid, Ymam Hüseyin’nin ?ahadetinden önce kendi yapty?yndan pi?man olup tövbe etti ve Ymam (a.s) ’y savunmak üzere ?ahadete eri?ti.
  Ömer bin Sa’d, A?ura gününe üç gün kala, Ymam Hüseyin (a.s) ’yn kafilesinin suya ula?mamasy için be? yüz süvariyi Fyrat nehrini korumalary için görevlendirdi
  Muharrem ayynyn dokuzuncu günü (Tasuâ) , Ymam Hüseyin (a.s) ve ashaby, kamil bir ?ekilde dü?man tarafyndan ablukaya alyndylar; öyle ki dü?man, Ymam (a.s) ’yn yardymyna hiç kimsenin gelmeyece?ine emin olmu?tu.
  Tasua ak?amy, dü?man tarafyndan sava?yn ba?lamasy için saldyry emri verildi. Ymam Hüseyin (a.s) , dü?manyn hareketini görünce karde?i Abbas Bin Ali’ye ?öyle buyurdu:
  “Karde?im, -canym sana feda olsun- atyna bin de onlara do?ru git ve onlara; Sizin amacynyz ne, ne yapmak istiyorsunuz? diye sor.”
  Ymam Hüseyin (a.s) ’yn karde?i Hz. Abbas, onlarla görü?üp konu?tu. Sonuçta saldyryyy yaryna ertelemeyi kabul ettiler
  Nihayet “A?ura” günü yeti?ti... Ömer bin Sa’d, otuz bin sava?çyyla saldyryyy ba?latty Otuz iki süvari ve kyrk piyadeden olu?an[ Ymam Hüseyin (a.s) ’yn ordusu, onlaryn saldyrylary kar?ysynda korkusuzca direnip, yi?itçe sava?tylar; hem ?ehit verdiler ve hem de onlardan öldürdüler. Ymam (a.s) ’yn yaranlaryndan kim ?ehit oluyorduysa yeri bo? kalyyordu, ama dü?manyn ordusundan bir ki?i öldü?ünde yerini hemen ba?ka birisi dolduruyordu.
  Ymam Hüseyin (a.s) ’yn ashabynyn hepsi ?ehit olunca, syra Ymam (a.s) ’yn kendi ailesine geldi. Çünkü Ymamyn ashaby, biz ya?adykçasizin ailenizin sava? meydanyna gitmesini kabullenemeyiz, diye Ymamyn ailesinin meydana gitmesini engellemi?lerdi. Onlardan sava? meydanyna ilk ayak basan Ymamyn aziz o?lu Ali Ekber oldu.[ Ondan sonra, Ymam Ali (a.s) nin, Ymam Hasan (a.s) yn, Cafer-i Tayyaryn ve Akil’in evlatlary sava? meydanyna çyktylar, yi?itçe sava?tyktan sonra onlar da ?ahadet ?erbetini içtiler.

 • aşure günü31.01.2005 - 11:39

  ESSELEMU ALEYKUM SAYIN SİTE SAKİNLERİ ALLAHTAN KORKUN AŞURA GÜNÜ YEMEK YEMEK AŞURA YAPMAK GÜNÜ DEĞİLDİR.LÜTFEN ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN.HZ.MUHAMMET(S.A.V) 'İN BİRİCİK NURU OLAN HZ.HÜSEYİN(RA) ŞEHİT EDİLDİĞİ GÜNDÜR BU GÜN YAS TUTMAK O GÜN E AĞLAMAK İYİDİR.ALLAHTAN KORKUN.ALLAHTAN......
  VESSELAM....

 • ğayril mağdubi aleyhim31.01.2005 - 11:36

  esselemu aleykum ben hafız hasan bu ayet kuanı kerim'in ilk ayeti değildir bu ayet kuranın vazgeçilmez bir ayeti denilebilir unutmayın ki ilk ayet igra(oku) dur.FAtiha-i şerif çok sırlarla doludur VESSELAM ALLAHIN RAHMNETİ VE BEREKETİ ÜZERİNİZDEN EKSİK OLMASIN.HEE BİRDE BU SİTEDE EMEĞİ GEÇEN BÜTÜN KİŞİLERDEN ALLAH RAZI OLSUN