Aşık Çelebi Şiirleri - Şair Aşık Çelebi

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Asrın hem şair hem münşî olan mühim bir tezkîre yazarıdır. Âşık Çelebi'nin asıl adı Pîr Mehmet'tir. Dedesinin babası Mehmet Nattâ, 14. yüzyılın sonunda Emir Sultan ile Bursa'ya gelerek yerleşmiş bir seyyîd ailesindendir. Babası Seyyid Ali, meşhur âlim ve kazasker Müeyyedzâde'nin kızı ile evlenmiş ve Aşık Çelebi bu izdivaçtan doğan çocuklardan biri olarak, babasının Üsküp'te kadılık yaptığı bir tarihte Prizen'de doğmuştur.
Çocukluğunu Rumeli'de, okuma çağını İstanbul'da geçiren Pîr Mehmet, Âşık mahlasını kullanmış ve bu mahlasla şiir söyleme ...

Aşık Çelebi

Al eline gönlin mûrun Süleymânluk budur
Hoş geçe sâyende ‘âlem zıll-ı Yezdânluk budur

Bir kulun dîvâne olsa gayret-i akrân ile
Bende çek zencîr-i ihsânunla Lokmânluk budur

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Âl ile istedüm öpmek o ‘ızârı alı
Kızarup şermden oldı ruhı gül-şeftâli

Ser-i zülf ile gönül çıkmak olurdı başa
Benleri fitneden ammâ ki degüldür hâlî

Devamını Oku
Aşık Çelebi

‘Anberîne kıl saçundan boynuna pîrâye sal
Hâle-i müşgîn-i gerd-i mâh-ı dehr-ârâya sal

Öldügümden sonra da şâh-ı şehîdân olayum
Ey hümâ bir kez mezârum üstine gel sâye sal

Devamını Oku
Aşık Çelebi

‘Âşıka şeydâyıluk rüsvâyıluk bed-nâmlık
Pâdişâh-ı ‘ışkdan teşrîfdür bayrâmlık

Sizlere ‘ıyş u neşât u şâdî ey ehl-i visâl
‘Âşıka bî-çâralık dermândaluk nâ-kâmlık

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Âsumânda görinen vakt-i seher sanma şafak
Yolına geldi gice itdügi hûn-ı nâ-hak

Sanma herkes asılup zülfüne Mansûr olur
Ehl-i ‘ışk içre de az bulunur ipe uracak

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Bahâr oldı müzeyyen oldı gülşen gonce-femlerle
Benefşe tutdı bir yanını bâgun zülfi hamlarla

Şükûfeyle şeh-i gül bâga ‘azm itdi ‘alemlerle
Safâ bahşın ider zerrîn kadehler câm-ı Cemlerle

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Bahâr oldı yine bülbül çemende güft-gû eyler
Benüm dîvâne gönlüm deşt ü sahrâ ârzû eyler

Elüm alup yabana atma billâhi benüm sâkî
Şu vaktin kim felek destünde hâkümden sebû eyler

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Baht uyansun çeşm-i mestün hâbdan bî-dâr kıl
Göz yumup açınca bâg-ı dehri nergis-zâr kıl

Tâ ki hurrem-bâl u mâl-â-mâl ide şehd-i şifâ
Hâne-i zenbûr gibi sîneni efgâr kıl

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Başda sevdâ-yı ruhun efser-i ikbâlümdür
Dilde teşvîş-i hatun nâme-i a’mâlümdür

Levh-i cismümde hadeng-i müjenün zahmları
Alnum üzre yazılan sûret-i ahvâlümdür

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Basdı ruhuna çün hat-ı ‘anber-nisâr ayak
Gülzârdan götürdi nesîm-i bahâr ayak

Dil sındı câm-ı dîdeden akarsa n’ola yaş
Çün baş gidicek olmaz imiş pâyidâr ayak

Devamını Oku