Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Sivil Savunma sizce ne demek, Sivil Savunma size neyi çağrıştırıyor?

Sivil Savunma terimi Duffy Duck tarafından 25.03.2007 tarihinde eklendi

 • Serhat Yıldız
  Serhat Yıldız 26.08.2009 - 15:32

  Ülkemiz de karga tulumba anlayışının ardın da kalan bir gerçek...

  Bizim ülkemizde elinde levye,saç kesme makası ve beden gücü olan herkes sivil savunma uzmanı! ! !

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 27.03.2009 - 09:41

  Sivil savunmada ne kadar zayıf olduğuuz her felakette bir kez daha belli oluyor.
  Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterine 3 gündür hala ulaşılamadı.
  Bu nasıl bir sivil savunmacılıktır.

  Aynı beceriksizliği; Dinar depreminde, Erzincan depreminde, Gölcük depreminde ve diğer doğal afetlerin tümünde defalarca yaşadık.
  Haftalar sonra hala ulaşılmayan insanlar kaldıralamayan enkazlar vardı.
  Bize yakışmıyor.

 • Sebahattin Aydın
  Sebahattin Aydın 18.03.2009 - 22:22

  sivil savunma devlete veya bir gruba üye olanlara yardım eden sivil kuruluşlar aklıma geliyor

 • Faris Yertürk
  Faris Yertürk 13.03.2008 - 20:36

  DEYERLİ SAYIN YÖNETİCİLERİM BENDE SİZLERİN BİR PARÇASIYIM 2007 YILINDA SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞI KURSUNA KATILDIM VE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIM VE SİZİN BANA VERMİŞ OLDUĞUNUZ DERSLERİMLE ŞİMDİ SİZLERİN SAYESİNDE BENDE TÜRK TELEKOM PERSONELİ OLARAK KARŞINIZDA EYİLİYOR BANA SİVİL SAVUNMA DERSİ VEREN TÜM ANKARA SİVİL SAVUNMA KOLLEJİNİN MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI VE TÜM HOCALARIMA SAYGILARIMI SUNARAK KARŞINIZDA EYİLİYORUM FARİS YERTÜRK TÜRK TELEKOM SAVUNMA AMİRİ DENİZLİ

 • Düşünmüyorum Yine De Varım
  Düşünmüyorum Yine De Varım 25.02.2008 - 17:53

  S.s

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir 26.03.2007 - 21:13

  Önemsenmeyen, fakat bilinçli olunması gereken konu... Her an hepimize gerekli olabilir...

 • Duffy Duck
  Duffy Duck 26.03.2007 - 11:54

  Tabiatın var oluşundan bu yana her canlı, çeşitli tehlikelere karşı kendisini, yakınlarını, sevdiklerini, barındığı yuvasını, üzerinde yaşadığı toprağını, yaşam için gerekli olan her şeyini savuna gelmiştir.

  Hayvanlar yuvalarını genellikle çeşitli tehlikelerin ulaşamayacağı mekanlarda seçmişlerdir.
  İlk gününden bu yana insanoğlu; tabiat olaylarından, vahşi hayvanların tehlikelerinden, düşmanlarının saldırılarından korunabilmek için, barınaklarını gerektiğinde bir gölün üzerine kurmuşlar, mağaralarda barınmışlar, zamanla yüksek tepeler üzerinde şatolar ve kaleler inşa ederek, kendilerini korumaya çalışmışlardır
  Bugün İnsanoğlunu Savaşta Ve Barışta
  Tehdit Eden Tehlikeler Şunlardır:
  1.Düşman Taarruzları
  2.Doğal (Tabii) Afetler
  .Deprem,
  .Su Baskını,
  .Toprak Kayması (Heyelan) ,
  .Kaya Düşmesi,
  .Çığ,
  .Kuraklık,
  .Fırtına - Kasırga - Tayfun,
  .Volkan Patlaması,
  .Hava – Su - Çevre Kirlenmesi,
  .Sınai Kazalar,
  .Ulaşım(Kara, Demir, Hava, Deniz Yolları) Kazaları.
  .Tsunami (Deprem Sonrası Oluşan Dev Dalgalar.)
  3.Büyük Yangınlar

  Ülkemizde Sivil Savunma:
  1928 yılında genelkurmay başkanlığınca yayınlanan “cephe gerisinin havaya karşı müdafaa ve muhafazası” adlı talimname
  -1931 yılında bakanlar kurulu kararı ile kabul edilen “milli seferberlik talimnamesi”nin ıı. Kısmı olan “hazar ve seferde havaya karşı koruma talimatı”.
  -1937 yılında 3231 sayılı kanunla, yurdun hava tehlikesine karşı korunması ve hizmetlerin tek elden yönetilmesi amacıyla genelkurmay başkanlığına bağlı “hava müdafaa genel komutanlığı” kurulması.
  -1938 yılında 3502 sayılı “hava taarruzlarına karşı koruma kanunu”.
  -1941 yılında 3992 sayılı kanunla “pasif korunma teşkilleri” kurulması.
  -1944 yılında 4656 sayılı “şehir, kasaba ve köylerin lüzumunda tahliye ve seyrekleştirilmesi kanunu”.
  -1950 yılında 5593 sayılı kanunla kara kuvvetleri komutanlığı bünyesinde ilk defa sivil savunma şubesi kurulması.
  -28 şubat 1959’da 7126 sayılı “sivil müdafaa kanunu”.
  -7126 sayılı kanun ve 3152 sayılı “içişleri bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun”la sivil savunma hizmetlerinin teşkilatlandırılması. Yönetimi, eğitimi, denetimi, koordinasyonu, görev ve sorumluluğu içişleri bakanlığına verilmiş ve bu hizmetlerin yürütülebilmesi için bakanlığa bağlı sivil savunma genel müdürlüğü kurulmuştur.
  -sivil savunma genel müdürlüğünün 81 il ve 454 ilçede teşkilatı kurulmuştur. Teşkilatı olmayan ilçelerde sivil savunma hizmetleri ilçe yazı işleri müdürlükleri eliyle yürütülmektedir.

  Sivil Savunmanın Tanımı
  Sivil Savunma:
  7126 sayılı kanunun 1. Maddesinde; “düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı; halkın can ve mal kaybının asgari halde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.” Şeklinde tarif edilmektedir.
  Sivil Savunmanın Amaçları:
  -Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi,
  -Hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,
  -Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,
  -Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,
  -Cephe gerisi moralinin korunması.
  Sivil Savunmanın Nitelikleri:

  Silahsız,
  Koruyucu,
  Kurtarıcı,
  Bakanlık Kurum Ve Kuruluşlarda Sivil Savunma

  Savunma sekreterliği kurulmasına dair 108 sayılı kanunun 2’ nci maddesine göre 23.2.1979 tarihinde yayımlanan 7/17209 sayılı bakanlar kurulu kararı ile savunma sekreterliği yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
  Bu yönetmeliğin 3. Maddesine göre savunma sekreterlikleri, bakanlıklarda müsteşarlığa, diğer genel bütçeye dahil kuruluşlarda, katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdürlüğe, diğer kuruluşlarda en üst makama bağlı olarak görev yaparlar.
  İllerde ise savunma sekreterliği görevleri valiye bağlı olarak il sivil savunma müdürleri tarafından yürütülmektedir. Anılan yönetmeliğin 8. Maddesinde savunma sekreterliğinin görevleri sıralanmıştır. Buna göre sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat ve bu konuda yurt düzeyinde yetkili ve sorumlu makam olan sivil savunma genel müdürlüğünün emir, direktif ve kararları doğrultusunda yürütülmesi de savunma sekreterliğinin görevleri arasında sayılmıştır.
  Savunma sekreterliği bulunan bakanlık, kurum ve kuruluşlarda bahse konu yönetmeliğin 12. Maddesine göre sivil savunma şubesi, sivil savunma kanunu ve bu konudaki diğer mevzuat hükümlerinin mensubu bulunduğu kurum içinde uygulanmasını sağlar ve bu konudaki hizmetleri yürütür.
  Savunma sekreterliği yönetmeliğinin 14. 15. Ve 16. Maddelerinde görüleceği üzere; savunma sekreterlikleri seferberlik ve savaş hali hazırlıklarında ve sivil savunma hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesinde bakanlıklarda müsteşara, illerde vali ye diğer kurumlarda genel müdüre, kuruluşlarda ise en üst yetkiliye yardımcı olup onlara karşı sorumludurlar. Savunma sekreterleri, gerek bağlı bulunduğu kurumun bünyesindeki diğer dairelerin ve gerekse astı bulunan savunma sekreter ve savunma uzmanlıkları ile sivil savunma uzmanlıklarının görevlerini mevcut mevzuat, direktif, emir ve talimat ile plan ve prensiplere uygun olarak yapıp yapmadıklarını izler, inceler ve denetler.
  Bu amaçla, bağlı bulunduğu makamın onayı ile ilgili daire ve kurumlardan raporla ister. Yerinde tetkikine lüzum gösteren hususlarda şahsen veya savunma ve sivil savunma uzmanları aracılığı ile bağlı bulunduğu makam adına denetleme ve inceleme yapar, gerekirse bağlı bulunduğu makamca seçilen diğer ilgili uzmanlardan kurulmuş karma inceleme komisyonları vasıtasıyla yerinde denetleme ve tetkiklerde yaptırır.
  Görevleri
  1-Sivil savunma planlarını hazırlamak,
  2-Bunlara bağlı veya denetlemelerine tabi daire müessese ve teşekküllerin sivil savunma planlarını hazırlatmak.
  3-İlgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini. Değişiklik ve yeniliklerin işlenmesini icabında uygulanmasının takip ve tedvirini sağlamak.
  4-Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek.
  5-Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak.
  6-Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını konuların sarf yerlerini tespit ve takip etmek.
  7-Çalışma raporlarını hazırlamak.
  8-Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı suretle izlemek,incelemek ve bunların gereklerinin bulundukları daire, müessese ve fabrikalarda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek.
  9-Daire ve müesseseyle ilgili olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları ile ilgili planlar yapmak.

 • Zilan
  Zilan 26.03.2007 - 11:19

  Linç.....

  Bazen gerekli oluyor......- :)