Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

şehbâl sizce ne demek, şehbâl size neyi çağrıştırıyor?

şehbâl terimi Duvar Sız tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Bestenegar rumuzlu sahsiyet, sözlüklerde olmayan bir kelimeyi nasıl rumuzu yapar. nereden bulmuştur o kelimeyi?

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Hangi sözlükte şehbal kelimesi var T.D.K' aradım bulamadım.Biz hangi ülkede yaşıyoruz Bulan kişiler, hangi sözlükte olduğunu etik olarak yazmak zorundadırlar.Bu sitede alabildiğine kelime hataları yapımaktadır. b u ne biçim iş tir?

 • Şerife Duman
  Şerife Duman

  Farsça kökenli bir kelime olup kuş kanadının en uzun tüyü anlamını taşımaktadır.

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  aynı zamanda, Mustafa Kemal Atatürk’ün trablusgarp savaşı sırası çekilen resimleri yine ilk kez şehbâl’de yayımlanmış…

  iktibâsen:

  Şehbal'in daha sonraki sayılarının birinde de Mustafa Kemal'in
  bir resmine yer verilmiştir. Bu fotoğrafın çevresi, silahlar, top araba-
  ları ve diğer savaş araçlarıyla süslenmiştir. Resimde Mustafa Kemal
  ön planda durmakta, karşısında bulunan yaverine emirlerini yazdır-
  maktadır. Arkada ise silahlı, teçhizath mücahitler yer almaktadır.
  Altta şu açıklama vardır:

  Bir hücumdan evvel kumandanın kaydettirdiği mühim noktalar.
  Dememde Erkân-ı Harp binbaşısı Mustafa Kemal Bey yaveri Fehmi
  Beyeemirlerinizabtettiriyor. Birmüfreze-imücahidin de teşne- ihücum bir vekar-ı arabi ile infaz-ı evamire müheyya duruyorlar

  Trablusgarp savaşı dolayısıyla Mustafa Kemal'in resimleri dönemin en ünlü dergileri de çıkıyor ve adı da bu resimlerin altına yazılıyordu. Nitekim bu savaş sırasında Mustafa Kemal'in yer aldığı beş resim, o günlerin ünlü dergisi Şehbal’de çıkmıştı.
  Bunlardan birincisinde Mustafa Kemal'in elinde sopa bulunmakta ve
  bununla bir hedefi göstermektedir. Solunda da Şark Kolu kuman-
  danı Fuat (Bulca) Bey görülmektedir. Resmin altında şu yazı vardır:

  Dememde iki mühim kumandan. Sağdaki Şark Kolu Kumandanı Fuat
  Bey, soldaki Deme Kumandanı Mustafa Kemal Bey.* Şehbal'in aynı
  sayısında bir hastahanenin açılışı sırasmda çekilen bir fotoğraf daha
  bulunmakta ve bu fotoğrafta yer alan kişiler sayılırken Mustafa Ke-
  mal'in adı da verilmektedir:

  'Deme'de bir Hilal-i Ahmer HastahanesVnin resm-i küşadı:

  1) Mutasarrıf ve umumi kumandan Enver (Paşa) Bey
  2) Deme Kumandanı Erkân-ı Harbiye Binbaşısı Mustafa Kemal
  Bey.

  Söz konusu dergideki üçüncü resim, Mustafa Kemal'in Enver ve
  Nuri (Conker) ile birlikte çetirdiği bir fotoğraftır. Bu fotoğrafın al-
  tında ise şu yazı görülmektedir:

  Cihan-ı cihadda cevval-i cephelerden:

  Ortadaki nasiye-i necip, meşagil-i harp sebebiyle haledar-ı lihye
  olan Kahraman Enver Bey'dir.
  Sağında bastonlu zat Deme Kumandanı Erkân-ı Harbiye binbaşısı
  Mustafa Kemal Bey.

 • Mustafa Yıldırım
  Mustafa Yıldırım

  Kuş kanadının en uzun tüyü...