Şair Hayali 2 Şiirleri

58

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Şair Hayali 2

Rûz-ı ezelde hâk-i vücûdum elenmeden
Cân tıflı dahi ten beşiğinde bulunmadan

Ser-geşten idi zerre gibi cân ile gönül
Mihr ile meh bu dâ'irelerde dolanmadan

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Bag-ı cihanda karı kimün ah-ü zar ola
Bir bülbül ise nam-ı bülendi hezar ola

Alub şaba elin iletür asitanuna
Şol na-tüvanı kim reh-i gamda gubar ola

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Sen yüzü gülsün cihân gülzârı zindândır bana
Halk-ı âlem gül gibi her gece handândır bana

Gamzenin cellâdını gönder ki teslîm eyleyem
Çün hicâb olan arada ey sanem cândır bana

Devamını Oku
Şair Hayali 2

cânına ateş vurur bir mihrî rahşanın mı var
sînede dağ-ı gâmından nâr-ı suzanın mı var
subha dek şebnem döker bir çeşm-i giryânın mı var
noldun inlersin felek hercâyi canânın mı var
her makamı seyreder bir mâh-i tabânın mı var

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Aşkın padişahı düşkünlerin halini bilmez
Dışarıdan bakan meyhaneyi harabdır zanneder

Gönül kuşum durmadan inler
Aşk acısıyla
Bülbül gül bahçesinde gezer

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Kayddan âzâdeyiz kûy-ı ferâgat bekleriz
Nakd-i sabrın genciyiz künc-i kanâat bekleriz

Sakin-i çâh-ı tabi'ât edeli devrân bizi
Ey kamer-ruh pertev-i necm-i hidâyet bekleriz

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Elinden görmedik hiç bir
Belâ mı kaldı âlemde
Gamından çekmediğim bir
Cefâ mı kaldı âlemde

Bela meclisini gördüm

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Bî-vefâdır gül ol ey bülbül çemenden bir yana
Edelim şûrîdelik sen bir yana ben bir yana

Külbem içre dostlar hecrinden efgân eylesem
Bir yana der nâle eyler oldu revzen bir yana

Devamını Oku