Şair Hayali 2 Şiirleri

58

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Şair Hayali 2

Bu kan ile dolmuş gönlü
Cânâna benzettim
Vefa tomarını bir
Açılan goncaya benzettim

Gamzesinin okunu

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Cihânı yaratan cihân içindedir
Aramayı bilmezler
O balıklar ki deniz içindedir
Denizi bilmezler

Harâbât ehline

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Bizüz tariki fena saliki İlahiler
Geda-yi 'alem iken reşk·i padişahiler

Benem o saltanat-ı fakr şahı kim oldu
Kapumda iki cihan begleri sipahiler

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Sanma sen cuy bizi biz akıcak deryayız
Har-u-hasler götürüp gitmede bi-pervayız

Payimal etme bizi mur görüp ey gafil
Mur iken mar oluruz mar iken ejderhayız

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Dem mü var kanlu yaşum çihreme yol eylemeye
Gün mü var leşker-i gam cana nüzul eylemeye

Yok yerüm kûy-i münâcâtda havfum bu beni
Bu melâmetle hârâbat kabul eylemeye

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Dimen Mecnûn'a fenn-i aşkı tekmîl itdi kâmildür
Benüm yanumda ol dîvâne bilmez nesne câhildür

Anunçün habs ider peykânunı dil ey kemân-ebrû
Ki ol bir kâfir-i bî-dîn elinden geldi bir dildür

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Gözün kara ve kaşınla ol iki zülfü kara
Ne kara günlere kaldım dirîg ü vâveylâ

Asıldı sünbüle mânendi sünbülüne gönül
O ben olalı izârında habbetü's-sevdâ

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Yâr ile hem-halvet ol cisminde cânın duymasın
Hâlet-i aşkı hikâyet kıl zebânın duymasın

Ger dile bir nâvek ursa ol kemân-ebrû sakın
Zahm-ı tîrin görmesin bağrında kanın duymasın

Devamını Oku