Şair Hayali 2 Şiirleri

58

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Şair Hayali 2

Ol gün kanı ki gün gibi sûzân idüm sana
Olsan revâne sâye-i bî-cân idüm sana

Esrâr-ı kâ'inâta ezel cür'adân iken
Ben kânkâh-ı ışkda hayran idüm sana

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Ŝādıķu’l- ķavl olsa dilber bī-vefā yār olmasa
Dāyimā ‘āşıķlaruñ işi güci zār olmasa

Ādemüñ çıķduġına şeytān sebebdür ravżadan
Ben daĥī çıķmaz idüm kuyuñda aġyār olmasa

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Ol melek-sîmâ perî kim benzemez insân aña
Cân ile dilden fedâ olsun hezârân cân aña

Ey felek dervâzesin açma dem-i subhun sakın
Bir gece ger sarılam ben hasta-dil uryân aña

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Candan helak-'i lezzet-i güftarunam senün
Salın salın ki bende-i reftarunam senün

Reng-i keşafeti edeli dür sineden
Ayine gibi talib·i didarunam senün

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Bezm ol durur ki yar içe mey saki can ola
Cismümde kanum ana mey·i ergavan ola

Tir-i cefası deldüği her üstühanumun
Ah etdüğümce ney gibi işi fegan ola

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Dudağının yazısı anber kokusu satar
Yüzünün güzelliği aşıklara sevda satar

Sen öyle bir manav dükkanı açtın ki
Hasretin nar (ateş) aşkın ayva satar

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Günümi kara iden zülf-i siyehkârundur
Beni odlara yaķan âteş-i ruhsârundur

Yol basup sabr metâ‘ını alan uşşâkun
Devr-i hüsnünde şehâ surre-i tarrarundur

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Şorarsa maceralardan benüm şehrümde yaranım
Bu yad ellerde geldüm nice derde mübtela oldum

Kadimi aşinalardan görüb biganelik resmin
Vefa ümmidine biganelerle aşina oldum

Devamını Oku