Şair Hayali 2 Şiirleri

58

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Şair Hayali 2

Elinden görmedik hiç bir belâ mı kaldı âlemde
Gamından çekmediğim bir cefâ mı kaldı âlemde

Belâ bezminde gam câmın içib mest-i harâb olmak
Benim kan olası gönlüm sana mı kaldı âlemde

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Sanma ki gönlümde ki ateş kirpiklerini eritmez
Bu gözlerimden akan yaşlar kaç dem oldu bitmez

Sinemde ahım ve gözyaşım, gam tohumu etti hasıl
Hava ve su olunca bu topraktan neler bitmez

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Ey gönül hâlimi derdinle diğer-gûn ettin
Göreyin odlara yan sen beni magbûn ettin

Kanda kim bezm-i cemâl etdin eyâ şâhid-i aşk
Dem-i uşşâkı ol bezme mey-i gül-gûn ettin

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Gün gibi evvel beni dünyâya sultân eyledün
Sonra döndün sâye-veş hâk ile yeksan eyledün
Başumı çevgari-ı mâh-ı nevle gaitan eyledün
Neyledün ey çarh-i hûnî neyledün kan eyledün

Bana çün aşüftelik ergürdi devr-i rüzgâr

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Ben bir ednâ cür'adan kim aklı bî-hûş eyleyem
Vây eger bezm-i mahabbetde kadeh nûş eyleyem

Acı yaş dökdükde çeşmüm üstüne zahmum dedi
Sanma ey hem-dem nemek haklan ferâmuş eyleyem

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Camunda hem-nefes oldu fegan·ü-nale bana
Kim ola merhamet etmez bakıp bu hale bana

Tuna şuyu gibi yaşum akıtma hey kafir
Sava rakibüni gamzen yeter havale bana

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Aşık olan selameti olmak neden gelür
Meyhane oldu 'aşk ana şahum içen gelür

Deşt-i belada can vereli Kays-ı Amiri
Her şeb beyaz-ı subhdan ana kefen gelür

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Bu cemalün şem'ine pervane gelmişlerdenüz
Yanalum ey şem'-i ruşen yana gelmişlerdenüz

Cerr edüb eyyam·ı eşküm kuyunu devran eder
Merhamet kıl dostum ihsana gelmişlerdenüz

Devamını Oku