Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • tasavvuf08.10.2005 - 01:04

  SOFİLİK (Tasavvuf) VE TEHLİKESİ


  -İslamın sofilik hakkındaki hükmü nedir?
  Peygamberimizin zamanında, sahabilerin ve tâbîlerin döneminde sofilik diye bir şey yoktu. Sofilik denen bu şey yunanca eserlerin arpçaya çevrilmesinden sonra meydana çıkmıştır. Sofilik anlayışı bir çok yönden islama ters düşmüştür:
  1-Allah'tan başkasına dua etme: Sofilerin çoğu duayı sadece Allah'a has kılacakları yerde ölülere dua etmektedirler. Peygamberimiz ise: 'Dua ibâdettir' diye buyurmuştur. (Tirmizi rivayet etmiş ve hadisin hasen ve sahih hadis olduğunu beyan etmiştir.)
  Bilindiği gibi Allah'tan başkasına dua etmek amelleri boşa çıkartan büyük şirk çeşitlerindendir.
  2-Sofilerin çoğu Allah'ın zatı ile heryerde olduğu inacını taşırlar. Bu da:
  'Rahman arşa istiva etmiştir' (Taha:5) âyetine aykırı bir durumdur. İstiva'nın manası Sahihi Buhari'de de geçtiği şekliyle (yüksek oldu, yükseldi) mânâlarına gelmektedir.
  3-Bâzı sufiler Allah'ın yaratmış olduğu mahluklarda hulûl ettiği (onların içine girdiği) inancındadırlar. Bu da ehli sünnet inancına tamâmen aykırı bir inançtır. Şam'da medfun olan sapık sofilerin büyüklerinden İbn-i Arabi şöyle demektedir:
  (Hâşâ)
  'Kul rabdır ve Rab kuldur. Bilmiyorum kim kime ibâdet ediyor? '
  Sofilerin tâğutlarından olan biri şöyle diyor:
  (Hâşâ sümme hâşâ)
  Köpek, domuz ilahımızdan başkası değildir.
  Allah kilisedeki rahipten başkası değildir.
  4-Sofilerin çoğu Allah'ın dünyayı sadece Peygamberimiz Hz.Muhammed (SallallahuAleyhi ve Sellem) için yarattığına inanmaktadırlar ki bu inanç:
  'Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım' (Zariyat:56) diyen Kur'ana aykırıdır. Bu inanç Kur'nın şu âyetine de aykırıdır:
  'Şüphesiz âhirette dünya da bize aittir.' (Leyl:13)
  5-Sofilerin çoğu Allah'ın Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'i kendi nurundan yarattığına, diğer eşyaları da Hz. Muhammed'in ruhundan yarattığına inanırlar. Bütün bu inançların tümü Kur'ana aykırıdır.
  6-Velilere adak adamak, kabirler etrafında tavaf yapmak, kabirlerin üstüne binalar yapmak, Allah'ın ve resûlünün meşru kılmadığı sıfat ve şekillerde zikir yapmak, zikir yaparken dans etmek, demir v.b. şeylerle vucuda vurmak, ateş yemeleri, muska, sihir ve kehanet yapmaları, insanların mallarını batıl ve haram yollardan yemeleri v.b. yanlışlıklar sofilerin yapmış oldukları diğer bazı işler arasındadır.

  ALLAH'IN VE RESÛLÜNÜN SÖZLERİ KARŞISINDA KONUMUMUZ

  -Başkalarının sözlerini Allah'ın ve Resulünün sözlerinin önüne geçirebilir miyiz?
  - Başkalarının sözlerini Allah'ın ve Resulünün sözlerinin önüne geçiremeyiz. Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
  'Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun.' (Hucurat:1)
  Allah'ın Resûlü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurur:
  'Allah'a isyan hususunda hiç bir yaratığa itaat yoktur.' (İmam Ahmed rivayet etmiştir, sahihtir.)
  İbn-i Abbas şöyle der:
  'Görüyorum ki helak olacaklar. (Çünkü) ben onlara Allah'ın Resûlü böyle diyor derken onlar bana Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyor diyorlar.' (Ahmed ve başkaları rivayet etmişlerdir.)

  -Dinimizle ilgili meselelerde ihtilafa düştüğümüzde ne yaparız?
  -Allah'ın kitabı Kur'ân'a ve sahih sünnete müracat ederiz. Zira Allah'u Teâlâ bize şöyle buyurur:
  'Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Resulüne götürün (Kur'an ve sünnetin talimatına göre meseleyi halledin) . Bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.' (Nisa:59)
  Allah'ın Resûlü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurur:
  'Size öyle iki şet bırakıyorum ki; onlara sarıldığınız müddetçe asla dalâlete düşmezsiniz (sapıtmazsınız) . Bunlar Allah'ın kitabı ve O'nun Resûlünün sünnetidir.' (İmam Malik rivayet etmiştir. Albânî Camiu's- Sahih'de hadisin sahih olduğunu bildirmiştir.)