Baki Şiirleri

159

ŞİİR


90

TAKİPÇİ

Baki

İtdi şikâr göñlümi bir şûh-ı şeh-levend
Müjgânı tîr ü kaşı kemân turrası kemend

Bâzârlarda başladı nahli tonatmaga
Dil baglayalı kâmet-i zîbâña nahl-bend

Devamını Oku
Baki

Kaddüñ katında kâmet-i şimşâd pest olur
Zülfüñ yanında revnak-ı ‘anber şikest olur

Tâb-ı ruhuñla la’lün añan ‘aklın aldurur
Şevk ile içse kişi meyi katı mest olur

Devamını Oku
Baki

Kanumı içmege ol âfet-i cânum özenür
Meyl ider ölmege dil rûh-ı revânum özenür

Tıfldur pend-i peder diñlemez ol mâh dahı
Şîr-i mâder yirine içmege kanum özenür

Devamını Oku
Baki

Hengâm-ı şeb ki küngüre-i kasr-ı âsmân
Zeyn olmış idi şu’lelenüp şem’-i ahterân

Hayl-i kevâkib içre yanup meş’al-i kamer
Sahn-ı semâda rûşen idi râh-ı keh-keşân

Devamını Oku
Baki

İtdi şehri şeref-i makdem-i Sultân-ı cihân
Reşk-i bâg-ı İrem ü gayret-i gülzâr-ı cinân

Şâdmân oldı bu gün devr-i kühen-sâl yine
Vuslat-ı Yûsuf ile niteki pîr-i Ken’ân

Devamını Oku
Baki

Hat-ı müşgfâmuñla ey gonca-i ter
Şekerdür o lebler mümessek mükerrer

Ne zîbâ yaraşmış o leblerle dendân
Ne hûb imtizâc eylemiş şîr ü şekker

Devamını Oku
Baki

Cihân-ı ma’delet kân-ı mürüvvet
Penâh-ı mülk ü millet nusratü’d-dîn

Şeh-i ‘âdil Süleymân Hân-ı
Gâzî Mu’izzü’d-devle sultânü’s-selâtîn

Devamını Oku
Baki

Bi-hamdi’llâh şeref buldı yine mülk-i
Süleymânî Cülûs itdi sa’âdet tahtına İskender-i sânî

Togup gün gibi zerrîn tâc ile burc-ı sa’âdetden
Yitişdi şarkdan garba ziyâ-yı ‘adl u ihsânı

Devamını Oku