Baki Şiirleri

159

ŞİİR


88

TAKİPÇİ

Baki

‘Ârızuñ hûrşîd-i ‘âlem-tâb mâhiyyetlüdür
Anuñ içün hüsnüñüñ bâzârı germiyyetlüdür

Câme-i dîbâ ile hûrşîd zîbâlanmasun
Şimdi andan hil’at-i hüsnüñ senüñ şöhretlüdür

Devamını Oku
Baki

Cây-ı âsâyiş olur sanma cihân-ı fânî
Eyleme kasd-ı ‘imâret bu harâb eyvânı

Menzil-i bâr-ı belâ kühne-serâdur dünyâ
Küne-i râhat yiri zann eyleme bu vîrânı

Devamını Oku
Baki

Ayaguñ topragın özler bulurken gökde yir kevkeb
İşigüñ cânibin gözler zehî ‘âlî-nazar kevkeb

Egerçi gök yüzinde ahter-i ferhunde-fer çokdur
Kanı hâl-i ruhuñ mânendi bir rûşen güher kevkeb

Devamını Oku
Baki

Ayaklarda kalur sünbül o zülf-i nîm-tâbâsâ
Saçuñla bahs iderse başa çıkmaz müşg-i nâbâsâ

Hevâñ içre ezel bir sadme urdı sarsar-ı âhum
Döner dûlâb-ı çarh ol dem bu demdür âsiyâbâsâ

Devamını Oku
Baki

Ayn-i ‘Âlî ol iki nergis-i câdûña fidâ
Yâ zülâl-i lebüñe yâ ruh-ı nîkûña fidâ

Elifi serv gibi bâg-ı mahabbetde bu gün
Kad-i mevzûnuñ ile ol iki bâzûña fidâ

Devamını Oku
Baki

Baña ‘arz itmesün mihr-i seher ruh
Degül haddüñ gibi ferhunde ferruh

Katı açılmasun devrüñde gonca
İñen ‘arz itmesün gül-berg-i ter ruh

Devamını Oku
Baki

Baña çok cevr itdügüñ’çün ey sipihr-i bî-vefâ
Âhumuñ dûd-ı kebûdı uydı ulaşdı saña

Eşkümüñ gevherlerin dizdüm işigi taşına
Yâre ‘arz idem diyü silmiş rakîb-i bed-likâ

Devamını Oku
Baki

Bak câm-ı ‘ayşa âyine-i pür-safâ budur
Gel gör habâb-ı sagarı necm-i hüdâ budur

La’l-i nigâra cân disem isbâta kâdirin
Erbâb-ı ‘aşk öñinde bu gün müdde’â budur

Devamını Oku