Baki Şiirleri

159

ŞİİR


90

TAKİPÇİ

Baki

Ferman-ı aşka can iledür inkiyadumuz
Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz

Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dun içün
Allah'adur tevekülümüz i'timadumuz

Devamını Oku
Baki

Nâm u nişane kalmadı fasl-ı bahardan
Düşdü çemende berg-i dıraht itibârdan

Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler
Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan

Devamını Oku
Baki

Dil ne mihnetden kaçar hergiz ne gamdan incinür
Hecr elinden çekdügi cevr ü sitemden incinür

Katlüme engüşt-i yâr itsün işaret gam degül
Kangı nâ-dândur o kim hükm-i kalemden incinür

Devamını Oku
Baki

Hadden efzûn mihrüm ol nâ-mihrbân bilmezlenür
Hep bilür çok sevdügüm ammâ hemân bilmezlenür

Âşinâlık virmeyüp bîgâne resmin kullanur
Nâz ider her gördügince bir zamân bilmezlenür

Devamını Oku
Baki

Ey pây-bend-i dâmgeh-i kayd-ı nâm u neng
Tâ key hevâ-yı meşgale-i dehr-i bî-direng

Añ ol güni ki âhir olup nev-bahâr-ı ‘ömr
Berg-i hazâne dönse gerek rûy-ı lâle-reng

Devamını Oku
Baki

Cevr ü cefâña kâ’il olurdum velî şehâ
Mahsûs olaydı ol da cihânda hemân baña

Sabr u karâr u ‘akl alıcı bir perî imiş
Âdem sanurdum ol sanemi gerçi sûretâ

Devamını Oku
Baki

Cihân bâgına virdi revnak-ı firdevs-i a’lâyı
Temâşâ eyle sun’-ı Hazret-i Bârî Te’âlâyı

Uyandur çeşm-i cânı hvâb-ı râhatdan seher-hîz ol
Çemen bülbülleriyle subh-dem zikr eyle Mevlâyı

Devamını Oku
Baki

Cür’adân abdâla gerçi mahzenü’l-esrârdur
Rind-i dürd-âşâma sâgar matla’u’l-envârdur

Gülsitân-ı bezme sâgar gonca-i sîr-âb ise
Âteşîn ruhsârı sâkînüñ de bir gül-nârdur

Devamını Oku