Baki Şiirleri

159

ŞİİR


88

TAKİPÇİ

Baki

Dil derdini gamuñla dil-efgâr olan bilür
Bimâr hâlini yine bîmâr olan bilür

‘Aşkuñ gamıyla sırrını eşk-i revânumuñ
Cûyâ-yı yâr u ‘âşık-ı dîdâr olan bilür

Devamını Oku
Baki

1 Dil mergzâr-ı mihr ü vefâ mürg-i zârıdur
Dîdâr-ı yâr hüsn ü bahâ nev-bahârıdur

2 Bir âbdur ki akdugı yir lâlezâr olur
Tîgun ki gülsitân-ı safâ cûybârıdur

Devamını Oku
Baki

Dîvân ider vakt-i seher nev-rûz-ı sultânî meger
Devrân ufukdan gösterür taht-ı zümürrüd tâc-ı zer

‘Âlem müzeyyen pertev-i hûrşîd-i ‘âlem-tâb ile
Nat’-ı ser-â-ser saldılar rûy-ı zemîne ser-be-ser

Devamını Oku
Baki

Döksün sehâb kaddin añup katre katre kan
İtsün nihâl-i nârveni nahl-i ergavân

Bu acılarla çeşm-i nücüm olsun eşk-bâr
Âfâkı tutsun âteş-i dilden çıkan duhân

Devamını Oku
Baki

Ebr-i bârân ki yagar bâg u gülistân üzre
Katreler kim dökilür sünbül ü reyhân üzre

Cûylar kim tolanur dâmen-i sahrâlarda
Jâleler kim görinür lâle-i Nu’mân üzre

Devamını Oku
Baki

Ey bâr-gâh-ı dil-keş ü eyvân-ı dil-güşâ
Dâmet leke’s-sa’âdetü ve’l-’ızz u ve’l-’ulâ

Câm-ı sarâyuñ olmadan el-hak safâ budur
Âyîne-i Sikender ü Câm-ı cihân-nümâ

Devamını Oku
Baki

Ey dil gerekse vâsıta-i devlet-i ebed
Olmaz nigâruñ işigi taşı gibi sened

Nâ-dân elinden alma eger irse destüñe
Şeh-bâz-ı âşiyâne-i devlet yeden bi-yed

Devamını Oku
Baki

Eylesün la’lini dermân dil-i bîmâra meded
Dûstlar işte ben öldüm baña bir çâre meded

Zahm-ı sînemden okuñ pârelerin hep alma
Tursun Allâhı severseñ hele bir pâre meded

Devamını Oku