Baki Şiirleri

159

ŞİİR


88

TAKİPÇİ

Baki

Dil-i sad-çâki ser-i zülf-i perîşâne çeker
Bilür ol mûy gamın her ne ise şâne çeker

Kim çıkar başa ser-i zülf-i girih-gîrüñ ile
Yine ol silsile çevrin dil-i dîvâne çeker

Devamını Oku
Baki

Cân virürdüm cevher-i cân istese cânân eger
Bezl iderdüm yolına zî-kıymet olsa cân eger

Îd ü gül hem-sohbet oldı câm-ı zer sundı hilâl
Göklere çıksa yiridür na’re-i mestân eger

Devamını Oku
Baki

Süreyyâ sanmañ üstinde görince şîr-i gerdûnı
Atıldı âsmâne kûhsâr-ı kahrı kaplanı

Elinden ol kadar düşmen yimişdür boz doganı kim
Kızılelmadan eyvâ kopdı nâ-geh işidüp anı

Devamını Oku
Baki

Minnet Cenâb-ı Hakka dem-â-dem hezâr-bâr
Fasl-ı şitâda bâg-ı cihân buldı nev-bahâr

Gün gibi tâc-ı devlet-i şâhî tulû’ idüp
Kevn ü mekâna virdi ziyâ âfitâbvâr

Devamını Oku
Baki

Kıldı âfâkı münevver tal’at-ı rahşân-ı ‘îd
Halka dîbâlar geyürdi mâh-ı nûr-efşân-ı ‘îd

Câme-i dîbâ ile tâvûs-ı zerrîn-bâldür
Dil-rübâ kim eyler ol reftâr ile cevlân-ı ‘îd

Devamını Oku
Baki

Kıldukça şâh-ı ‘âleme Hak fazl u rahmeti
Virsün cihânda Hazret-i Paşaya devleti

Sâhib-kırân-ı ‘arsa-i iklîm-i saltanat
Ol dem ki kıldı mülk-i bekâya ‘azîmeti

Devamını Oku
Baki

Kûh-ı ‘aşkuñda olursam Ferhâd
Acıyup eyleye şîrîn lebi dâd

Baglar Sünbülede ey meh-rû
Vasf-ı zülfüñdeki şi’rüm üstâd

Devamını Oku
Baki

Künc-i ebrûsın hayâl it gûşe-i gülzârı gör
Halka-i zülfin kıyâs it tabla-i ‘attârı gör

Turralar egnindeki müşgîn zirihler seyrin it
Gamzeler takındugı şemşîr-i cevherdârı gör

Devamını Oku