Baki Şiirleri

159

ŞİİR


88

TAKİPÇİ

Baki

Ey safâ-yı ‘ârızuñdan çeşme-i hûrşîde âb
Şu’le-i şem’-i cemâlüñ nûr-bahş-ı âfitâb

Gice hüsnüñ şevkıne encüm sürûr u sûrda
Çarh âteş-bâzdur gûyâ elinde mâh-tâb

Devamını Oku
Baki

Ezelden şâh-ı ‘aşkuñ bende-i fermânıyuz cânâ
Mahabbet mülkinün sultân-ı ‘âlî-şânıyuz cânâ

Sehâb-ı lutfuñ âbın teşne-dillerden dirîg itme
Bu deştüñ bagrı yanmış Lâle-i Nu’mânıyuz cânâ

Devamını Oku
Baki

Bir yire cem’ olalum hâtırı mahzûnlar ile
Zâr zâr aglaşalum dîde-i pür-hûnlar ile

Gülmenüñ oynamanuñ ‘âlemi gitdi şimdi
Hâlümüz söyleşelüm hâli diger-gûnlar ile

Devamını Oku
Baki

Bulmag isterdi ‘aşk içinde murâd
Yâr-ı Şîrîn degül midür Ferhâd

Defter-i fazl u dâniş evrâkın
Sarsar-ı âhum eyledi ber-bâd

Devamını Oku
Baki

Câm-ı şarâb la’l-i lebüñ mübtelâsıdur
Şol bûseler ki andan alur kan bahâsıdur

Rişteyle baglayup lebin ol şûh didi kim
Mihmân-ı hvân-ı vasluma bu diş kirâsıdur

Devamını Oku
Baki

Câmuñ etrâfın kaçan kim seyr ider âvâreler
Çarh-ı mînâfâmı gûyâ devr ider seyyâreler

Yazamaz ebrûlaruñ râsına beñzer bir hilâl
Mâh-ı tâbân bunca yıllardur misâlin karalar

Devamını Oku
Baki

Cennet-i kûyuña meyl eylese Tûbâ yiridür
Âsitânuñ dilese gökde Mesîhâ yiridür

Kaddüñüñ cilvegehi sîne-i pür-dâgumdur
Sahn-ı gül-şen nitekim serv-i dil-ârâ yiridür

Devamını Oku
Baki

Bâkî cemâl-i Pâdişeh-i dil-pezîri gör
Mir’ât-i sun’-ı Hazret-i Hayy-i Kadîri gör

Pîr-i ‘Azîz-i Mısr-ı vücûd itdi intikâl
Mîr-i cevân-ı çâpük-i Yûsuf-nazîri gör

Devamını Oku