Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • muaviye13.06.2010 - 03:58

  Kerbela’da Âli Rasûl’ün katli ile meşhur olan Yezidin babası Muaviye kimdir?
  Evet, Ehl-i Sünnenin bunun hakkındaki kaynaklardan biride şudur; bu müellefe-i kulûblerdendir. (Tarihil Hulefa’nın söylediği gibi) Muaviye, müellefe-i kulûblerden idi. (sahife 194) O’nun müellefe-i kulûblerden olduğuna dair Kamus Okyanus’ta beyan var. (Cilt 2 sahife 727) şöyle diyor,

  “(Elmeüellifetü) muazzama vezninde teellüften ismi mef’uldür. Te’nisi mevsuf itibarıyladır. Ve Kur’anı Mübinde vaki “velmüellefeti kulübühüm” kerimesinden murat “Sadatı arabtan, şol kimselerdir ki, sairleri dini İslam’a terğib ve teşvik eylemeye medar olmak hikmetine mebni Fahri Âlem Sallellahü Aleyhi ve Sellem Hazretleri onlar ile teellüf ve sadakat ve ğanaimden hisse i’da eylemek babında me’mur olmuşlar idi. Bazılarına eza ve taarruzlarının def’i için ve bazılarının İslamlarına tamaen ve bazılarının merkezi İslamda tesebbüti emniyesine mebni te’lifi kalplerine ibtidar olunmuş idi. Onlar şu gelen aşağıdaki tertib üzere 31 nefer kimse idiler
  İşte muaviye görüldüğü üzere ashab değil.. kalpleri islama ısındırılması istenmenlerdendir
  Müellefe-i kulûblerden olduğuna dair “Mahmut Siyer” adlı tarih kitabındaki bir delilde: Müellefetül- kulüb kureyşi olan Ebu Süfyan bin Harb ve oğlu Yezid ile Muaviye’ye Kırkar vakiye gümüş ile yüzer deve ve Hâkim bin Harameye ikiyüz deve ve Nüdeyr bin Haris ve Useyd bin Cariyei Sakafiye ve Ebu Cehl’in biraderi Haris bin Huşam ve Safvan bin Ümeyye ve Kays bin Adi ve Süheyl bin Amr ve Huveytab bin Abduluzza ve Akra’ bin Habis’e yüzer deve v.s.” sonuna kadar. (sahife 409,410)

  Mahmut Siyer’den anlaşılır ki; Ebu Süfyan, oğlu Yezid, Kamus nüshasından tahrif yolu ile çıkartılmıştır.
  İşte görüldüğü üzere muaviye ashab değil para verilerek kalpleri islama ısındırılmak istenenlerdendir