Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ah minel aşkı ve halatihi28.09.2016 - 12:28

  Gâlip eğer eylese dâvâ-yı aşk
  Kim inanır kavline dîvânedir
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî.'

 • ah minel aşkı ve halatihi28.09.2016 - 12:26

  Ey ruh-ı pâkinde ayân nûr-ı zât
  Sînesi âyîne-i vech-i sıfât
  Pertev-i hüsnünde nümâyan tamâm
  Sırr-ı Hudâ mâ hasal-ı kâinat
  Sen urıcak vakt-i semâ' içre çarh
  Şem'ine pervâne olur şeş cihât
  Şevk ile cân tâzelenir ben desem
  Nutk-ı safâ-bahşına rûhü’l-hayât
  Pertev-i envârı cemâlin senin
  Aşk ile verdi dü cihâna sebat
  Doldu tecellî-i Hudâ'dan sivâ
  Şems-i muhabbet edicek iltifât
  Yandı o âteşle dil ü canımız
  Etti cemâlin velî keşf-i simât
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî.'