Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ah minel aşkı ve halatihi sizce ne demek, ah minel aşkı ve halatihi size neyi çağrıştırıyor?

ah minel aşkı ve halatihi terimi Abdullah Hamza Turabi tarafından tarihinde eklendi

 • Rümeysa Demir
  Rümeysa Demir

  Gâlip eğer eylese dâvâ-yı aşk
  Kim inanır kavline dîvânedir
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî.'

 • Rümeysa Demir
  Rümeysa Demir

  Ey ruh-ı pâkinde ayân nûr-ı zât
  Sînesi âyîne-i vech-i sıfât
  Pertev-i hüsnünde nümâyan tamâm
  Sırr-ı Hudâ mâ hasal-ı kâinat
  Sen urıcak vakt-i semâ' içre çarh
  Şem'ine pervâne olur şeş cihât
  Şevk ile cân tâzelenir ben desem
  Nutk-ı safâ-bahşına rûhü’l-hayât
  Pertev-i envârı cemâlin senin
  Aşk ile verdi dü cihâna sebat
  Doldu tecellî-i Hudâ'dan sivâ
  Şems-i muhabbet edicek iltifât
  Yandı o âteşle dil ü canımız
  Etti cemâlin velî keşf-i simât
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî.'

 • Aynur Demir
  Aynur Demir

  'Ah'lar aşktan hararetiyle, kalbimi yakıp kavuran aşkın elinden ve onun her türlü hallerinden.'Seyh Galip ama ne güzel de demiş.Ah sözü Osmanlı ve Latin alfabesinin yaziminda 'Allah' lahzinin ilk ve son harfleridir.Zaten yürek bir tek onun ismini zikredince böylesine yanar, böylesine bir kuş gibi çırpınir.