Urfalı Şair Nâbi Şiirleri - Şair Urfalı ...

Osmanlı şâiri ve velî. İsmi Yûsuf'dur. 1641 senesinde Urfa'da doğan Yusuf Nâbi yokluk ve sefalet içinde yaşayarak büyümüş, 24 yaşındayken de İstanbul'a gitmiştir. Burada eğitimine devam eder, şiirleri ile tanınmaya başlar. Paşa vefat edince ise Halep'e gider. İstanbul'da geçirdiği dönemde birçok önemli isimle arkadaşlıkları olmuş, sarayla da bazı ilişkiler kurmuştur. Bunun da etkisiyle, Halep'te geçirdiği yıllarda (yaklaşık 25 yıl) devletin sağladığı imkânlarla rahat bir hayat sürdürmüştür. Eserlerinin çoğunu Halep'te geçirdiği bu yıllarda k ...

Urfalı Şair Nâbi

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Beni şad eylemedin sen dahi naşad olasın
Şu’le-i ah-i garihan gibi berbat olasın

Künç-i hicrane olup sen de benim gibi esir
Ruz ü şeb destzen-i damen-i feryad olasın

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Cem’ oldu bezm-i sohbete yaran birer birer
Cem aldı dest-i işarete rindan birer birer

Ey erhev ol o rahgüzerden girizpay
Cem oldu kûh-i aşka pelengân birer birer

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Eğerçi bîşek olur zevk-i vasl-i yâr leziz
Ve lîk bana gelür andan intizar leziz.

Dem-i visal girizan olursa yâr ne gam
Ne hoş meseldir olur tu'me-i şikâr leziz

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Ey name sen ol mahlikadan mı gelürsün
Ey hüdhüd-i ümmid Sabadan mı gelürsün

Alûda-i hundur yine daman ü giriban
Ey gamze-i hunhar gazadan mı gelürsün

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Yare vursun peyk-i nalem ah ü zarım söylesün
Ab-i çeşm-i girye-i bîihtiyarım söylesün

Çâ çâk-i sine versün mevce-i gamdan haber
Zahm-i humpaş-i derunüm inkisarım söylesün

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Bir devlet içün çerha temennadan usandık
Bir vasl içün ağyara müdaradan usandık

Hicran çekerek zevk-i mülakatı unuttuk
Mahmur olarak lezzet-i sahpadan usandık

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Âdem esir-i dest-i meşiyyet değil midir
Âlem zebûn-ı pençe-i kudret değil midir

Bu perdenin derûnuna bak ızdırâbı ko
Her mihnetin verâsı meserret değil midir

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Herf-i niyazım ol şeh-i bîdad eşitmesün
Söz bunda kalsın ey dil-i naşad eşitmesün

Su-i edeb vesile-i redd olmasun sana
Senden şuh nale vü feryad eşitmesün

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Arus-i kâmı niçün namurade vermezler
Müyesser olsa bile rugüşade vermezler

Ne denlü eyler isen arzıhal-i suz ü güdaz
Nüvişte-i ezlîden ziyade vermezler

Devamını Oku