Neyzen Tevfik Şiirleri

112

ŞİİR


354

TAKİPÇİ

Neyzen Tevfik

Sen ey gurur-ı beşer, ey tahakküm-i gaddar,
Sen ey siyaset-i masruadan doğan efkâr!

Sen ey hurafe-i edyân u şirk-i milliyyet,
Dimağ u kalb-i beşerde onulmayan illet!

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Râh-ı ışkında dönen necm-i seher peymâya bah
Zülfünün Mecnun'udur sergeşte-i Leyla’ya bah
Ufk-ı hüsnünden doğan mihr-i cihan-ârâya bah
Reng-i rûyundan dem urmuş sagar-ı sahbâya bah
Âfitâb ile kılur dâ’va tutulmuş âye bah

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Dilşikarım! Sen esir ettin dil-i nâşâdımı,
Şîvekârım! Levha-i hüsnün gönül sayyadı mı?

Düştüğüm günden beri gafletle hüsnün damına,
Eyledin eflâke i’lâ âhımı, feryadımı!

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Tam otuz yıl bu görünmez, bu bilinmez emelin,
Yanmışını kahrına bu mübheme-i muhteremin.
Gizlenip sinesine leyl-i rebâb-ı ademin
Bir ömür inlemişim fecr-i gamında nagemin,
Serseri neşveleri gönlüme, sahbâ-yı Cem’in
Ruh-ı ithafı gelirdi ezeli bir kalemin!

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Dudağında yangın varmış dediler,
Tâ ezelden yayan koşarak geldim.
Alev yanaklara sarmış dediler,
Sevda seli oldum, taşarak geldim.

Kapılmışım aşk oduna bir kere,

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Dışından halka baktıkça, şu dünyayı düşündükçe.
İçinden hakkî gördükçe, o ukbâyı düşündükçe,
Bu düzme altı bin yıllık muammayı düşündükçe.,
Hurâfat uğruna bu kanlı davayı düşündükçe,
Döner beynim feza-yı va’d-i ferdayı düşündükçe.

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Himmetinden belli, evlad-ı Ali'sin ya Hacı,
Her zaman bab-ı rızada müncelîsin ya Hacı.
Piş-i çeşminde şu’un-ı kâinatın hikmeti,
Hallolunmuş vâkıf-ı sırr-ı belîsin ya Hacı!
Hep Hüseynîdir neva-yı ateşinin sineden,
Şüphesiz kanun-ı irfanın telisin ya Hacı.

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Bu âlemde hakikat kimseye ref’-i nikab etmez
Bu acz-âbâd-ı hilkatte, âdem vehme hitap etmez,
Bilenler haddini râib u gümana intisap etmez,
Cılız bir şemayı vehm ü tasavvur âftâb etmez
Bu aklı, mantığı mimar-ı gayb asla hisâb etmez.

Devamını Oku