Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hukuk devleti sizce ne demek, hukuk devleti size neyi çağrıştırıyor?

hukuk devleti terimi İsmi Mahfuz tarafından 28.04.2007 tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay26.09.2016 - 18:54

  'Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.'
  (AYM 14.01.2015 tarih 2014/100 Esas 2015/6 Kararından)

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay15.06.2016 - 20:39

  Hukuk devleti ilkesi, idarenin 'belirlilik', 'istikrar', 'öngörülebilirlik' ve 'haklı beklenti' ilkelerine uygun davranmasını içermektedir. Buna göre, 'idarenin vatandaşların güvenini boşa çıkaracak uygulamalardan kaçınması gerekir. Hukuk devletinde idareden beklenen açık ve güvenilir olma yükümlülüğüne uygun davranmasıdır. Haklı beklenti, idarenin ister bir taahhüt, isterse uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun, bireylerin bir çıkarları ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ya da edinebileceklerini ümit etmelerini ifade eder.”
  Anayasa Mahkemesinin 31/01/2013 tarihli ve E. 2011/45 K. 2013/24 sayılı kararı.

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay11.04.2014 - 13:48

  Hukuk Devleti varlık sebebi,Kişi hak ve hürriyetlerini Hukukun Evrensel ilkeleri uyarınca korumaktır.

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz04.05.2007 - 01:13

  '...oldukça ağır bir vaziyet vardır ve izalesi epey uzunca bir zamana bağlıdır...'