Naim Yalnız: Hayatı, Biyografisi, Eserle ...

282

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

NAİM YALNIZ HAYATI

Naim Yalnız Naim Yalnız,1938 Yılında Silifke'de doğdu.Babası,sıva ve
badana ustası,Kıbrıslı İbrahim Yakup efendi; annesi,Silifke'
nin eski ailelerinden 'Madenoğulları' kızı,ev kadını Ümmühan
hanım'dır.
İlk ve Ortaokulu Silifke'de okudu.1951 yılında Merkez Cumhu
riyet İlkokulu'nu,1954 yılında Silifke Ortaokulu'nu pekiyi dere
celerle bitirdi.Aynı yıl,yazılı ve sözlü sınavlarını kazanarak ve
parasız yatılı olarak Diyarbakır Merkez İlköğretmen Okulu'na
girdi.1957 yılında mezun olup,ilkokul öğretmeni olarak haya
ta atıldı.
Ancak,üniversite öğrenimi yapmayı da çok istiyordu.O yıl
larda,üniversiteye giriş sınavlarına sadece lise mezunları
alınıyordu.O nedenle,dışarıdan bitirme sınavlarına girip,
1959 yılında Siirt Lisesi'nden de mezun oldu.
Askerliğini,1962 yılında Isparta'da ilk 'Yedek Subay Öğret
men' olarak yaptı.
Yüksek tahsilini; yarısını Ankara'da,yarısını Adana'da olmak
üzere,1971 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
si İşletme Bölümü'nde tamamladı.Adana İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarındandır.
1972 yılına kadar Hakkâri,Siirt,Ankara,Mersin ve Adana
İllerinde ilkokul öğretmenliği yaptı.Akademiyi bitirdikten
sonra,öğretmenlikten ayrılıp Adana'da özel bir bankada
bir yılı aşkın bir süre çalıştıysa da,öğretmenlik mesleğini
özleyerek tekrar eski görevine döndü.Görevini,Adana ve
Mersin orta öğretim kurumlarında matematik öğretmeni
olarak sürdürdü.1984 yılında,kendi isteğiyle,Mersin İmam-
Hatip Lisesi matematik öğretmenliğinden emekli oldu.
1964 yılında,hemşehrisi ve meslektaşı Hasibe Dölek'le
le evlendi.'Yalnız Ailesi'nin; Seray adında bir kızları,Mustafa
Türkay ve Hüseyin Özay adlarında iki oğulları vardır.Evli olan
kızları Seray'dan,Seren ve Ezgi adlarında iki kız; evli olan
oğulları Mustafa Türkay'dan Doğa adlı bir erkek torunları
vardır.
Şiir yazmaya,1955 yılında,Edebiyat Öğretmeni Me
lahat Özgül'ün teşvikiyle öğretmen okulunda başladı.
Şiirleri; Silifke ve Mersin Halk Eğitimi Merkezleri der
gilerinde,Silifke,Mersin ve Ankara'da çıkan çeşitli yerel
gazetelerin sanat köşelerinde ve bazı Edebiyat-Sanat
dergilerinde,TRT Çukurova Bölge Radyosu'nda; Ali Demir
taş'ın 'İçel İli' ve 'Okullarımızda Kutladığımız Belirli Günler
ve Haftalar' adlı kitaplarında; Mehmet ve Birgül Karayiğit'in
'Çukurova İçin Hayat Bilgisi' adlı kitaplarında; Folklor
Araştırma Kurumu Genel Başkanı Araştırmacı Yazar,Dr.
İrfan Ünver Nasrattınoğlu'nun 'Âşıkların Diliyle Atatürk'
adlı güldestesinde ve eski senatörlerden şair Feyzi Halıcı'
nın,Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınları arasında bulu
nan 'Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri' adlı
güldestesinde yayımlandı.
Ayrıca; 1994 yılında basılan ve Millî Eğitim Bakan
lığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca eğitim ve öğretim
açısından incelenerek,İlköğretim okulu öğrencilerine 'EĞİTİM
ARACI' olarak tavsiye edilen 'OKUL ŞİİRLERİ' adlı; 1997 yı
lında basılan,kendi ili olan İçel'i (Mersin'i) ,ana güzellikleri
ve özellikleriyle manzum olarak tanıtmaya çalışan 'İÇEL'DEN
ESİNTİLER' adlı; 1999 yılında basılan,şarkı sözü olabileceğini
umduğu,çoğu sevda şiirleri özelliğini taşıyan şiirlerinden
oluşan,'GÖNÜLDEN GÖNÜLE' adlı; bir de,bunların içindeki
Halk Şiiri tarzındaki şiirlerinden oluşan; sonlarında ismi
yazılı (tapşırmalı) ,karma şiirlerini içeren,'DAĞARCIKTAN
SEÇMELER' adlı dört şiir kitabı yayımlandı.
'Dağarcıktan Seçmeler' adlı son şiir kitabını,
okuyucuların hizmetine sunulmak üzere, T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'deki (81) İl Halk Kütüphane
lerine,kendi ili olan Mersin'in bütün İlçe Halk Kütüphane
lerine,Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ve Belediye
Kültür ve Sanat Merkezi Müdürlüklerine,TRT Radyoları
Müdürlüklerine,Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Kon
servatuvarı Müdürlüklerine,Ankara ve İzmir Millî Kütüpha
neleri'ne,posta ile göndererek, demirbaş olarak armağan
etti.
Naim Yalnız,şiirin topluma,genellikle düz yazıdan
daha etkili olduğuna; sanatsal yönü ve öz fikir aktarımıyla
güncelliğini yıllarca koruduğuna inanır.Şiirlerini,bu duygu
ve düşüncelerle,zaman kaybına aldırmaksızın bazan ser
best,bazan ölçülü tarzda özenle yazmaya çalışır.

Eserleri


Okul Şiirleri(M.E.B. T.T.K. Başkanlığınca onaylı-1994) , İçel'den Esintiler(1997) , Gönülden Gönüle(1999) , Dağarcıktan Seçmeler(2005) adlı şiir kitaplarıdır.


Not: Çocuklarının,İzmir'de oturmaları nedeniyle; halen
İzmir'de ikamet etmektedir.