Hilmi Dedebaba Şiirleri

36

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Hilmi Dedebaba

Menzil-i mi’râca mahbûb-ı Hak itdükde urûc
Nûr-ı vechinden münevver oldu encümle bürûc

İndiler gökden yere teşrifin istikbâl içün
Eyledi bürc-i esedden şems ü mâh ol dem içün

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Mey ü mahbûb arzu kıldığım ayb itme ey vâiz
Mey ü mahbûb olan yirde olur her şeb sabâ meclis

Hak-şinâs ol ey güzel fehm eyle kendi nefsini
Kîl ü kâl-i vâ’ize uyma kelâmı muhtelif

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Nûr-ı kandîl-i mu’allâdır Huseyn-i Kerbelâ
Revnak-efzâ-yı musallâdır Huseyn-i Kerbelâ

Tayyib u tâhir, mutahhardır sıfât u zât ile
Rics-i isminden müberrâdır Huseyn-i Kerbelâ

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Nûr-ı vechündür habîbüm kıble-i ulyâ bana
Ka’be-i dîdârun yüzündür Mescidi’l-aksâ bana
Kabe kavseyn olduğun bildüm anunçün ey nigâr
İki kaşındır senin mihrâb-ı ev ednâ bana

Ey sıfatın âyet-i hedinehü’s-sebil

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Oldu gül ruyun görüp gülşende gül hayran sana,
Andelib-i gül değil hayran bütün devran sana.

Taraf-ı ruhsarında rengarenk olup nakş-ı ezel,
Bir basat-ı renk-i nev olmuş şükufistan sana.

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Rıza babında bir hak vücudum hakpay-asa,
Gubar-ı rah-ı aşkım mahva erdim gird-i cay-asa.

Kılıp çak-ı geriban tir-i ta’na hem gögüs verdim,
Bu endam-ı tenim surah surah oldu ney-asa.

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Şah-ı iklim-i velayetdir Hüseyn-i Kerbela,
Sıbt-ı sultan-ı risaletdir Hüseyn-i Kerbela,
Sahib-i genc-i adaletdir Hüseyn-i Kerbela,
Şafi’-i ruz-ı kıyametdir Hüseyn-i Kerbela,
Mahzar-ı feyz-i şehadetdir Hüseyn-i Kerbela.

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Tarîk-ı aşka gir cânâ sevâd-ı mâsivâdan geç
Makâm-ı terk ü tecride irüp nefs ü hevâdan geç

Rızâ vü emr-i Hakk’ı tut yapış bir dest-i mürşide
Vücûd-ı allemel-esmâyı bil şirk ü riyâdan geç

Devamını Oku