Hilmi Dedebaba Şiirleri

36

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Hilmi Dedebaba

Ayn u ebru mescid u mihrab u minberdir bana,
Secdegahım kıble-i didar-ı dilberdir bana.

Hal-i ruhsarın imiş maksad hacerü’l-esvadden,
Şükür kim yüz sürmeğim her dem müyessirdir bana.

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Ben gidiyom emanetin Allaha
Kömür gözlüm bu ellerde kal gayrı
Terki diyar eder belki gelmessem
Suna boylum kıymetimi bil gayrı

Yürek yarlırdır gönül coşkundur

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Bihamdillah haber aldım yine cânân otağından
Gelür subh ü mesâ bûy-i hakikat Hırka Tağı’ndan

Zülâl-i bâde-i aşka virüpdür neşe-i sâni
Akar seker bîkârı mesel zemzem Dede Bağı’ndan

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Bu âlem kim görürsün bir tecelli-gâhdır câna
Kimi âkil kimi mecnûn kimi âgâhdır câna

Kimi zâlim kimi mazlûm kimi fâsık kimi ma’sûm
Kimi âbid kimi zâhid kimi gümrâhdır câna

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Celîl-i nazm-ı aşkı enver-i ruhsâre yazmışlar
Ulûm-ı minedin sırrın ulü’l-ebsâre yazmışlar

Kirâmen kâtibin evvel sücûd-ı âyet-i seb’â
Hutût-ı heft harf ile cemâl-i yâre yazmışlar

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Dost cemâlin görmeğe, Her bir âzam göz oldu
Pâyine yüz sürmeğe, İçim dışım yüz oldu

Cûş etti can aşk ile, Doldu gönlüm zevk ile
Buldum yâri şevk ile, Geceler gündüz oldu

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Düşdi gönlüm ey sanem kirpiklerin sevdâsına
Cân u cihân virmişem ebrûların arasına

Gelmiş cemâlin şânına nûrun alâ nûr âyeti
Ya ben nice dil virmeyem yârin ruh-ı zîbâsına

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Ehl-i şevkiz meşrebi rindaneyiz Bektaşiyiz
Zahid-i bedulara biganeyiz Bektaşiyiz

Merd-i tecridiz alaikten geçüp olduk beri
Bi tekellüf saldn-i meyhaneyiz Bektaşiyiz

Devamını Oku