DİN ŞİİRLERİ

DİN ŞİİRLERİ

Şah Hatayi

Allah Allah din gaziler
Gaziler deyin şah menem
Karşu gelün secde kılun
Gaziler deyin şah menem

Uçmakta tuti kuşuyam
Ağır leşker er başıyam
..

Devamını Oku
Kul Himmet

Eğer din bâbından haber sorarsan
Söyle kelâmını bildir efendim
Sual eyle ihsân olsun kelâmlar
Bilemezsem hâlim nedir efendim

Bir günün farzını on yedi bildim
Yiğirmi sünneti üç vitir kıldım
..

Devamını Oku
Seyrani

Dinim din-i İslam temiz imanım
İkrarı dilimde sözümde buldum
Allah bir Resul hak yoktur gümanım
İmanın nurunu özümde buldum

Rabbim mamur eyle gönlüm harabın
Akıbet bulacak tenim türabın
..

Devamını Oku
Ahmedi

Hûnî gözüñ ki dîn aluban kasd-ı cân ider
Kendüye assı itmez ü halka ziyân ider

Gamzeñ komadı cân ki aña irmedi zahm-ı tîr
Kaşuñ aceb dahı nişe kasd-ı kemân ider

Sünbül saçuñ u gül yüzüñüñ fürkatı beni
..

Devamını Oku
Ahmedi

Zülfüñ çü gâret-i dil ü îmân u dîn ider
Nem var dahı ki gözlerüñ almaga kîn ider

İtdi göñül saçuñı heves bilmedi anı kim
Deryâya ugrar ol kişi kim kasd-ı Çîn ider

Bâd-ı sabâ saçuna irişdi meger ki anuñ
..

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Odur halîfe-i Hak muktedâ-yi devlet ü dîn
Murâdı üzre döne dâ’imâ bu çerh-i berîn
Vücûdın eyleyüp âfâtdan masûn ü emîn
Mu’ammer eyleye hallâk-i âsmân ü zemîn
Sipihr tâkına târîh-i sâl-i yümn-âsâr
..

Devamını Oku
Mehmet Akif Ersoy

Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki heryerde
Ne çirkin yüzleri örtermiş, meğer o incecik perde
Vefa yok, ahde hürmet hiç, lafe-i bi medlul
Yalan raiç, hiyanet mültezem, heryerde hak meçhul
Ne tüyler ürperir ya rab, ne korkunç inkılab olmuş
Ne din kalmış ne iman, din harab, iman türab olmuş
..

Devamını Oku
Mehmet Akif Ersoy

Üç yüz milyon sahîfelik, bir
Mecmûa demekse müslümanlar;
Şîrâze-i ictimâ’ı dindir.
Yok râbıta başka, varsa din var.
«Bayram! » diye ey kucaklaşan halk,
İnsanları hangi kayd bağlar?
Sen din ile pâyidâr olursun;
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Hazret-i Hak'dan eğer ihsân ola
Dîn ü dünyâ emri hep âsân ola
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Bir akçacık ziyân etsen ki başlarsın vâ-veylâya
Yarım pûlca kayırmazsın giderse dîn yağmaya
..

Devamını Oku