Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • erkan mutlu05.01.2004 - 20:22

  yeşil popçu.

 • hz.muhammed28.12.2003 - 22:06

  SU KASÎDESİ

  (Na’t-ı Hazret-i Nebevi)


  Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

  Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

  Zevk-i tiginden aceb yok olsa gönlüm çak çak
  Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

  Suya versin bağban gülzari zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su

  Ohsa da bilmez gubarini muhharir hattına
  Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

  Arızın yadıyle nem-nak olsa müjganım nola
  Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

  Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevchiz
  El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

  Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasıl
  Başını taştan taşa urup gezer avare su

  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
  Dönmez ol dergâhtan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na’tın virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def’-i humar için içer meyhâre su

  Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müstâkinim
  Eyle kim leb-tesneler yanıp diler hemvâre su

  Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
  Şebnem-i feyzin yetirmiş sâbit-ü seyyâre su

  Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dil-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

  Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şehvâre su

  Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-i hasr
  Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su

  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşme-i vaslin vere ben teşne-i dîdâre su

  Gam günü etme dil-i bîmârdan tigin dirig
  Hayrdir vermek karanu gecede bîmâre su

  İşte peykânin gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

  Ben lebin müstâkiyim zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir husyâre su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

  Su yolun ol kûydan toprag olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

  Dest-busi arzusiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen topragım sunun anınla yâre su

  İçmek ister bölübülün kanin meger bir reng ile
  Gül budagının mizâcına gire kurtare su

  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

  Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu’cizâti âteş-i esrâre su

  Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

  Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

  FUZÛLÎ