Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman) Şiirler ...

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Allah Allah diyelim sancak-ı şâhî çekelim
Yürüyüp her yaneden şarka sipâhî çekelim

İki yerden kuşanalım yine gayret kuşağın
Bulaşıp toz ile toprağa bu râhı çekelim

Devamını Oku
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Bilmedim ahvâlimi gerçi ne hâl üstündedir
Şol kadar bildim nefs ile cidâl üstündedir

Fikri zikri âşıkın gerçi visâl-ı yârdir
Lîk hiç mümkün değil, fikri muhâl üstündedir

Devamını Oku
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgasıdur
Olmaya baht ü saâdet dünyada vahdet gibi

Devamını Oku
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Ey demeden mazhar-ı tuğyan ü isyanım oğul,
Takmayan boynuna hergiz tavk-ı ferman'ım oğul,
Ben kıyar mıydım sana ey Bayezıt Han'im oğul,
Bigünahım dime bari, tevbe kıl canım oğul.

Enbiya vü evliya, ervah-ı âzam hakkıçün,

Devamını Oku
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Pâdişâh-ı 'aşkam-u dil defter-u dîvân bana
Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana.

İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi
Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana.

Devamını Oku
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Sûre-i Velleyl okurdum dün namâz-ı şâmda
Zülfün andım dilberin n’ettim ne kıldım bilmedim.

Devamını Oku
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Celîs-i halvetim, varım, habîbim mâh-ı tâbânım
Enîsim, mahremim, varım, güzeller şâhı sultânım

Hayatım hâsılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim
Bahârım, behçetim, rûzum, nigârım verd-i handânım

Devamını Oku