Esmâ-ül Hüsnâ Lügatı Şiiri - Uğur Benek

Uğur Benek
23

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

Esmâ-ül Hüsnâ Lügatı

ALLAH:
Ezel ile ebedin arasında kutlu nur...
Zikriyle gönüllere dolan mânevî huzur.

ER-RAHMÂN:
Mahlûkâta rızk veren, tükenmeyen bereket;
Esirgeyen gücüyle âlemlere sükûnet...

EL-MELÎK:
Cümle yaradılanın, kâinâtın sâhibi...
Her zerrenin tapusu, fukarâ kalb tabîbi!

ER-RAHÎM:
Resûlullah’la aynı safta olan ümmetin,
Ardına kadar açar kapısını rahmetin...

EL-KUDDÛS:
Âlemde bir umman ki, doldurur aşk tasını.
Hiç kimse kalp pasının göremez noktasını.

ES-SELÂM:
Cennetteki dostlara ev sâhibinden kelâm;
Kullarına selâmet veren O’dur vesselâm!

EL-MÜ’MÎN:
Hak yolunda yürüyen peygamberine şâhit;
Mü'min olan beşere, nur kandilinden muhit!

EL-MÜHEYMÎN:
Dilerse rızkı vermez, sabır için kullara;
Dilerse saltanatı seriverir yollara.

EL-AZÎZ:
O’ndan büyük pâdişâh, ne mümkün, sümme hâşâ!
Kâfir beşer mahşerde nâçar düşer telâşa...

EL-CABBÂR:
Kudreti kâinâta sığmaz, gâibe taşar.
Azâmeti ebedî zamanları da aşar.

EL-MÜTEKEBBÎR:
Şüpheye mahâl yoktur, yücelerin yücesi!
O’nunla imhâ olur hâdisenin nicesi.

EL-HÂLIK:
Varlığın ve kaderin takdîrine hâkimdir.
Olmayanı yaradan, ezel ebed hekimdir.

EL-BÂRİ:
Dikeni gül dalına, nişan diyerek koymuş.
Toprak değil, su değil, gülü yaşatan o’ymuş.

EL-MUSAVVÎR:
Vukû bulur emriyle mahlûkâtın eşkâli.
Secdeye şevk veriyor kalplerdeki işgâli.

EL-GAFFÂR:
Güneşe bulut gibi günahlara perdedir.
Âşikâr etmez suçu, cezâsı mahşerdedir.

EL-KAHHÂR:
Karşısına geçip de cüret eden inkâra,
Cehennem ateşinde döner erimiş kar’a.

EL-VAHHÂB:
Kullarına nîmeti çokça ihsân eden Rab,
Dilde elhamdülillâh, ne güzel sıfat Vahhâb!

ER-REZZÂK:
Aldığımız son nefes bile O’nun nîmeti;
Son nefese de şükür, vuslatın alâmeti.

EL-FETTÂH:
Bir Kurân-ı Kerim ki, sayfasında yok müşkül.
“Ol” dese oluverir, darlık ateşi bir kül.

EL-ÂLİM:
İlim kaleminde hiç tükenmeyen mürekkep;
Cihân ve âhirete kılavuz olan mektep.

EL-KÂBIT:
Şükrü zikir etmeyen, dil pasını silemez.
Dar yollardan geçmeyen, yürümeyi bilemez.

EL-BÂSİT:
Lütf ile muâmele, sâlihlere ihsânı...
Her hayrı kullarına varlığının lisânı.

EL-HÂFID:
Nice mağrur kavimler, nice küfre düşenler,
Helâk oldu İblis’in ateşiyle pişenler.

EL-RÂFİ:
İmân ışığı yakıp selâmete erdirir;
İrfân ile cenneti yollarına serdirir.

EL-MUÎZ:
Şu cihanda olmaya, ikrâmından tek bir iz;
İzzeti şânındandır, şânından da pek azîz.

EL-MUZÎL:
Musîbet arayanlar, lâyıktır azâbına;
Yola gelmeyen kullar, uğrarlar gazâbına.

ES-SEMÎ:
Konuşmaya ne hâcet! Gönülden versen bir ses,
Her şeyi işitendir, lahzada bulur nefes.

EL-BASÎR:
Zifiri karanlıkta, O âlemi sarınca,
Kandil gibi ışıldar simsiyah bir karınca.

EL-HAKEM:
Emriyle tüm mahlûkât, eder hükmüne icrâ;
Sanılmasın ki makber enginlerde bir ücrâ.

EL-ADL:
Arasat meydanında işitilen sesinde,
Adâletle hükmeder terâzi kefesinde.

EL-LATÎF:
Sırat köprüsü gibi mânâdan yana ince,
Bilinmeyen o lahza, görülür halk edince.

EL-HABÎR:
Yalnız sanmasın kimse kendini mekân dardır;
Yapılan gizli kalmaz, her şeyden haberdardır.

EL-HÂLİM:
Azabdan evvel rahmet kapısını aralar,
Yumuşak hâlleriyle kalpte inci sıralar.

EL-AZÎM:
Rahlemde Kurân’ımla adını etsem ezber,
Günde beş defâ ezan sesi: Allâhu Ekber!

EL-GAFÛR:
Günah işleyen kulun kalbinde izi vardır;
Vücutta ten olmasa, yüzler yere nazardır.

EŞ-ŞEKÛR:
Cürme tövbe, nîmete şükretmek kefârettir.
Elhamdülillâh demek, ne büyük bir nîmettir.

EL-ALİYY:
Kürsüsüne Kurân’dan başka kitap konulmaz;
Yücelerden yücedir, hiçbir şeyde yanılmaz.

EL-KEBÎR:
Çölde kalanlara su, buz tutan kalbe ateş;
Târifine imkân yok, bulunmaz O’na bir eş.

EL-HÂFIZ:
Koruyup gözetiyor, emânet ettiğini...
Hiçbir mahlûk göremez, terk edip gittiğini.

EL-MUKÎT:
Bir dilim ekmek için bir avuç un yaratmış;
Dağıttığı rızkların değeri son karatmış.

EL-HASÎB:
Veresiye defteri sayalım bu dünyâyı;
Hesap ânı gelince, bozacak bu rüyâyı.

EL-CELÎL:
Şânıyla tûfan olmuş bir katre su çöllerde;
İmânsız helâk olmuş, boğularak göllerde.

EL-KERÎM:
Sakınmaz nîmetini, kıymet bilen kulundan.
Cömertlikte zirvede, gidersen hak yolundan.

EL-RAKÎB:
İster dağın ardına, ister yerin dibine,
Nereye girsen görür, ister çelik kabine.

EL-MUCÎB:
Duâ için açılan avuçlarda tecellî,
Âmin zikri yüreğe umut ile tesellî.

EL-VÂSİ:
İlmiyle âlemlerde kürsüleri kuşatmış;
Hak için çarpan kalbi, imân ile yaşatmış.

EL-HAKÎM:
Hüküm mührünü vurup pâk mübârek kâğıda,
Müslümanlar okurken İblis durmuş ağıda.

EL-VEDÛD:
Sevmek de ibâdettir, sevdiğin mûteberse;
Muhabbet hâsıl olur, şâyet vuslat kaderse.

EL-MECÎD:
Lügatteki târife sığmayan Azimüşşân!
Gördüğümüz manzara, yüceliğine nişan.

EL-BÂİS:
Makbere defnedilen her fânî dirilecek.
Ol ebedî hayâta Sûr ile girilecek.

EŞ-ŞEHÎD:
Ezelden ebede her vukû bulana şâhit;
İnsanın bilmediği sırlara da müşâhit.

EL-HAKK:
Gözlerin çevrildiği yerde tezâhür eder;
Fahr-i Kâinât aşkla Kurân’ı mühür eder.

EL-VEKÎL:
Önünde saf tutamam, senin kapından başka.
İtîmat kilidiyle ancak çıkılır köşke.

EL-KAVİYY:
Bir lahzada eritir kutuptaki buzları;
İnsan ölmeden kalbde eritmeli buğzları.

EL-METÎN:
Kalem kırılır ama ağacı kırılamaz;
Kudretini inkârla bir yere varılamaz.

EL-VELİYY:
Kelâmını hatmeden, Rabbi ile dost olur;
Cennet bahçelerinde, Kevser içip mest olur.

EL-HAMÎD:
Toprağından dem alıp açar ezân çiçeği;
Övgüye lâyık olan, gösteriyor gerçeği.

EL-MUHSÎ:
Her ne varsa âlemde sayısını biliyor.
Katmer katmer günahı, şükrün ile siliyor.

EL-MUBDÎ:
Misli yokken mahlûkun, vâr etti cümlesini;
Şekil verip başlattı, imtihân hamlesini.

EL-MUÎD:
Topraktaki tomurcuk büyüyüp meyve verir;
Dalından yere düşüp eski hâline gelir.

EL-MUHYÎ:
Rahminde beyaz karın, çırpınırken kardelen,
Güneş doğup üstüne, cân ile gelir selen.

EL-MÜMÎT:
Can verip can alanla, ölüm ne güzel vuslat!
Cânâna varmak için gönül gözünü ıslat!

EL-HAYY:
İnsanlar kefenlenir, bitki dalında kurur.
Kervanlar göçerken O, yerli yerinde durur.

EL-KAYYÛM:
Mü’minler birbirine bağlanmış bir binâdır.
Enkazlardan kurtaran, fesattan imtinâdır.

EL-VÂCİD:
Varlığım fedâ olsun yegâne sâhibime!
Âzâdımı istemem, mühür vursun kalbime.

EL-MÂCİD:
Şânına boyun eğip etmeli aşkla secde...
Salınsın gözyaşları, gönül kapılsın vecde.

EL-VÂHİD:
Her dâim yanımızda, gündüzü akşamıyla;
Yegâne mevcuduyla, bitmez ihtişâmıyla.

ES-SAMED:
Şefaat dileyerek, mihrâba yüz vurmalı.
Affına muhtâç olan kul ağlayıp durmalı.

EL-KADÎR:
Medet sâdece O’ndan, zîrâ her şeye kâdir.
Yıldızlar yanar cennet hududlarında bir bir.

EL-MUKTEDÎR:
Rüzgârıyla o lahza savurur tenden rûhu;
Helâk eder imândan o münezzeh gürûhu.

EL-MUKADDÎM:
Ne mutlu ki şükrünü eksik etmemiş beşer,
Ön saflarda yürüyüp Arş gölgesine düşer.

EL-MUAHHÎR:
Emre itaatsiz kul geride kalan zelîl;
CihÎnda ettikleri, âhiretine delîl.

EL-EVVEL:
Ezelin öncesinde yine yaradan vardı.
Zîrâ ezeli de halk eden yüce mîmardı.

EL-ÂHİR:
Son defâ selâm verip cihâna batar güneş;
Işık söner, ruh göçer, O kalır varlığa eş.

EZ-ZÂHİR:
Kalben tasdîk ederim, dille ikrâr ederim;
Varlığını reddeden sözü inkâr ederim.

EL-BÂTIN:
Açılsa sır perdesi, dağlar yerinden oynar.
Aralasan bir nebze, gözler eriyip kaynar.

EL-VÂLİ:
Yalnız O’nun hükmünde, kâinâtı idâre.
Olmasaydı cihânı zapt ederdi bâdire.

EL-MÜTEÂLİ:
Yüceliği önünde sükût edip çökmeli;
Secdeye alın vurup gözyaşları dökmeli.

EL-BERR:
İyi hâlinden suâl etmekten men olmuşuz;
Zîrâ baştan aşağı kadar salâh bulmuşuz.

EL-TEVVÂB:
Peygamber müjdeliyor, hamdü senâ dildedir.
Cennetin anahtârı, tövbe eden eldedir.

EL-MUNTEKÎM:
Hak huzûrunda yalın ayakla kalınacak.
Zulme tâbî olandan intikâm alınacak.

EL-AFÜVV:
Affına mazhâr olur, gönülden niyâz eden.
Aftan ümit kesilse, nasıl yaşardı beden?

ER-RAÛF:
Şefkati ile sarar merhamet kundağına;
Muhabbetini yazar, kulun gönül dağına.

MÂLİK’ÜL-MÜLK:
Sıra sıra saf tutan âlemlerin tapusu.
Mülk sâhibine şâhit, Arş-ı Âlâ kapısı.

ZÜLCELÂLİ VE’L-İKRÂM:
Dünyâda misâfiriz; nerde Ashâbı Kirâm?
Gelip geçen her fânî görmüş izzetü ikrâm.

EL-MUKSÎT:
Hazreti Âdem aynı demi teneffüs etmiş.
Adâletin kendisi hak yolunu vâdetmiş.

EL-CÂMİ:
Her mahlûkât, her beşer kıyâmette toplanır.
Zâlimler cehennemde ateşlere saplanır.

EL-GANİYY:
Hazînelerle dolu sandığın anahtârı;
Hesâbı akla ziyân tükenmeyen miktârı.

EL-MUĞNÎ:
Gönül kapın açıksa, sen herkesten zenginsin.
Zemzemle doldurulmuş denizlerden enginsin.

EL-MÂNİ:
İstemezse şâyet kim şu dünyâyı döndürür?
Emriyle kâinâtın güneşini söndürür.

ED-DARR:
Ne gelirse hamd olsun, kalpteki ezâ bile!
Belâ sandıklarımız, hayırlara vesîle.

EN-NÂFİ:
Yatağında gecenin kasvetiyle bir hasta,
Duâdan müteşekkil şifâsına vâsıta.

EN-NÛR:
Kâinâtın güneşi, nûrunun bir mislidir.
Görmeye kudret yetmez, gözler ondan islidir.

EL-HÂDİ:
Gözdeki sis perdesi yırtılıp da dağılsa,
Kul hidâyet vereni, doğru yolunu bulsa...

EL-BEDÎ:
Âlemleri târifte bütün diller lâl olur.
Müşkül olan tasvîre, fayda ilmihâl olur.

EL-BÂKİ:
Ecelin şerbetini ikrâm eder de sâki,
Cemî cümle mahlûkât gider O kalır bâki.

EL-VÂRİS:
Her servetin hakîki sâhibi O’dur yalnız.
Neden sandın ey gönül, neden kabristan ıssız?

EL-RÂŞİT:
Gösterdiği yol doğru nizâm ile çevrilmiş.
Rehberden ayrılan kin rüzgârıyla devrilmiş.

ES-SABÛR:
Olmasa âsilere tövbe için müddeti...
Cihânda vâr olurdu, cehennemin şiddeti.

(18 Ocak 2007)

Uğur Benek
Kayıt Tarihi : 19.1.2008 18:08:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Şevki Çiftçi
  Şevki Çiftçi

  En Güzel isimler Allah'ındır...Ve isimleri şiire dökmek ayrı bir güzelliktir...Tebrik ederim....

  Cevap Yaz
 • Huseyin Zarar
  Huseyin Zarar

  UĞUR BEY ALLAH İLHAMINIZI DAİM KILSIN
  SİZİN ŞİİRLERİNİZİ BÜYÜK BİR HAZ ALARAK OKUYORUM
  VE SON DERECE MUTLU OLUYORUM KUTLARIM+10+ANT

  Cevap Yaz
 • Rıza Akbulut
  Rıza Akbulut

  ne mutlu size O'nun tüm isimlerini bilmeniz bi tarafa
  o güzel isimlerin manasını böyle dizelere dökmek, ayrı bir marifet. kaleminiz daim olsun. selam ve dua ile

  Cevap Yaz
 • Ayşe Hazan Aydın
  Ayşe Hazan Aydın

  Esmâ-ül Hüsnâ Lügatı

  ALLAH:
  Ezel ile ebedin arasında kutlu nur
  Zikriyle gönüllere dolan manevî huzur

  ER-RAHMAN:
  Mahlûkata rızk veren tükenmeyen bereket
  Esirgeyen gücüyle âlemlere sükûnet

  EL-MELİK:
  Cümle yaratılanın kâinatın sahibi
  Her zerrenin tapusu müminlerin habîbi

  ER-RAHİM:
  Âdemoğlu neslinden Hak yolunda ümmetin
  Ardına kadar açar kapısını rahmetin

  EL-KUDDÜS:
  Âlemde bir umman ki doldurur aşk tasını
  Hiç kimse kalp pasının göremez noktasını

  ES-SELAM:
  Cennetteki dostlara ev sahibinden kelam
  Kullarına selamet veren O’dur vesselam

  EL-MÜ’MİN:
  Hak yolunda yürüyen peygamberine şahit
  Mümin olan beşere nur kandilinden muhit

  EL-MÜHEYMİN:
  Dilerse rızkı vermez sabır için kullara
  Dilerse saltanatı seriverir yollara

  EL-AZİZ:
  O’ndan büyük padişah ne mümkün sümme hâşâ
  Kâfir beşer mahşerde naçar düşer telaşa

  EL-CABBAR:
  Kudreti kâinata sığmaz gaibe taşar
  Azameti ebedi zamanları da aşar

  EL-MÜTEKEBBİR:
  Şüpheye mahal yoktur yücelerin yücesi
  O’nunla imha olur hadisenin nicesi

  EL-HALİK:
  Varlığın ve kaderin takdirine hâkimdir
  Olmayanı yaratan ezel ebet hekimdir

  EL-BARİ:
  Dikeni gül dalına nişan diyerek koymuş
  Toprak değil su değil gülü yaşatan oymuş

  EL-MUSAVVİR:
  Vuku bulur emriyle mahlûkatın eşkâli
  Secdeye şevk veriyor kalplerdeki işgali

  EL-GAFFAR:
  Güneşe bulut gibi günahlara perdedir
  Aşikâr etmez suçu cezası mahşerdedir

  EL-KAHHAR:
  Karşısına geçip de cüret eden inkâra
  Cehennem ateşinde döner erimiş kar’a

  EL-VAHHAB:
  Kullarına nimeti çokça ihsan eden Rab
  Dilde elhamdülillah selam sana el-Vahhab

  ER-REZZAK:
  Aldığımız son nefes bile O’nun nimeti
  Son nefese de şükür vuslatın alameti

  EL-FETTAH:
  Bir Kuran-ı Kerim ki sayfasında yok müşkül
  Ol dese oluverir darlık ateşi bir kül

  EL-ÂLİM:
  İlim kaleminde hiç tükenmeyen mürekkep
  Cihan ve ahirete kılavuz olan mektep

  EL-KABIT:
  Şükrü zikir etmeyen dil pasını silemez
  Dar yollardan geçmeyen yürümeyi bilemez

  EL-BASİT:
  Lütf ile muamele salihlere ihsanı
  Her hayrı kullarına varlığının lisanı

  EL-HAFID:
  Nice mağrur kavimler nice küfre düşenler
  Helak oldu İblis’in ateşiyle pişenler

  EL-RAFİ:
  İman ışığı yakıp selamete erdirir
  İrfan ile cenneti yollarına serdirir

  EL-MUİZ:
  Şu cihanda olmaya ikramından tek bir iz
  İzzeti şanındandır şanından da pek aziz

  EL-MUZİL:
  Musibet arayanlar layıktır azabına
  Yola gelmeyen kullar uğrarlar gazabına

  ES-SEMİ:
  Konuşmaya ne hacet gönülden versen bir ses
  Her şeyi işitendir lahzada bulur nefes

  EL-BASİR:
  Zifiri karanlıkta O âlemi sarınca
  Kandil gibi ışıldar simsiyah bir karınca

  EL-HAKEM:
  Emriyle tüm mahlûkat eder hükmüne icra
  Sanılmasın ki makber enginlerde bir ücra

  EL-ADL:
  Arasat meydanında işitilen sesinde
  Adaletle hükmeder terazi kefesinde

  EL-LATİF:
  Sırat köprüsü gibi manadan yana ince
  Bilinmeyen o lahza görülür halk edince

  EL-HABİR:
  Yalnız sanmasın kimse kendini mekân dardır
  Yapılan gizli kalmaz her şeyden haberdardır

  EL-HALİM:
  Azaptan evvel rahmet kapısını aralar
  Yumuşak halleriyle kalpte inci sıralar

  EL-AZİM:
  Rahlemde Kuran’ımla adını etsem ezber
  Günde beş defa ezan sesi Allahu Ekber

  EL-GAFUR:
  Günah işleyen kulun kalbinde izi vardır
  Vücutta ten olmasa yüzler yere nazardır

  EŞ-ŞEKUR:
  İşlenen günahlara şükretmek kefarettir
  Elhamdülillah demek ne büyük bir nimettir

  EL-ALİYY:
  Kürsüsüne Kuran’dan başka kitap konulmaz
  Yücelerden yücedir hiçbir şeyde yanılmaz

  EL-KEBİR:
  Çölde kalanlara su buz tutan kalbe ateş
  Tarifine imkân yok bulunmaz O’na bir eş

  EL-HAFIZ:
  Koruyup gözetiyor emanet ettiğini
  Hiçbir mahlûk göremez terk edip gittiğini

  EL-MUKİT:
  Bir dilim ekmek için bir avuç un yaratmış
  Dağıttığı rızkların değeri son karatmış

  EL-HASİB:
  Veresiye defteri sayalım bu dünyayı
  Hesap anı gelince bozacak bu rüyayı

  EL-CELİL:
  Şanıyla tufan olmuş bir katre su çöllerde
  İmansız helak olmuş boğularak göllerde

  EL-KERİM:
  Sakınmaz nimetini kıymet bilen kulundan
  Cömertlikte zirvede gidersen hak yolundan

  EL-RAKİB:
  İster dağın ardına ister yerin dibine
  Nereye girsen görür ister çelik kabine

  EL-MUCİB:
  Dua için açılan avuçlarda tecelli
  Âmin zikri yüreğe umut ile teselli

  EL-VASİ:
  İlmiyle âlemlerde kürsüleri kuşatmış
  Hak için çarpan kalbi iman ile yaşatmış

  EL-HAKİM:
  Hüküm mührünü vurup pak mübarek kâğıda
  Müslümanlar okurken İblis durmuş ağıda

  EL-VEDUD:
  Sevmek de ibadettir sevdiğin muteberse
  Muhabbet hâsıl olur şayet vuslat kaderse

  EL-MECİD:
  Lügatteki tarife sığmayan Azimüşşan
  Gördüğümüz manzara yüceliğine nişan

  EL-BAİS:
  Makbere defnedilen her fani dirilecek
  Baki olan hayata Sur ile girilecek

  EŞ-ŞEHİD:
  Ezelden ebede her vuku bulana şahit
  İnsanın bilmediği sırlara da müşahit

  EL-HAKK:
  Gözlerin çevrildiği yerde tezahür eder
  Muhammed Nebi şahit Kuran’ı mühür eder

  EL-VEKİL:
  Önünde saf tutamam senin kapından başka
  İtimat kilidiyle ancak çıkılır köşke

  EL-KAVİYY:
  Bir lahzada eritir kutuptaki buzları
  İnsan ölmeden kalpte eritmeli buğzları

  EL-METİN:
  Kalem kırılır ama ağacı kırılamaz
  Kudretini inkârla bir yere varılamaz

  EL-VELİYY:
  Kelamını hatmeden Rabbi ile dost olur
  Cennet bahçelerinde Kevser içip mest olur

  EL-HAMİD:
  Toprağından dem alıp açar ezan çiçeği
  Övgüye layık olan gösteriyor gerçeği

  EL-MUHSİ:
  Her ne varsa âlemde sayısını biliyor
  Katmer katmer günahı şükrün ile siliyor

  EL-MUBDİ:
  Misli yokken mahlûkun var etti cümlesini
  Şekil verip başlattı imtihan hamlesini

  EL-MUİD:
  Topraktaki tomurcuk büyüyüp meyve verir
  Dalından yere düşüp eski haline gelir

  EL-MUHYİ:
  Rahminde beyaz karın çırpınırken kardelen
  Güneş doğup üstüne can ile gelir selen

  EL-MÜMİT:
  Can verip can alanla ölüm ne güzel vuslat
  Canana varmak için gönül gözünü ıslat

  EL-HAYY:
  İnsanlar kefenlenir bitki dalında kurur
  Kervanlar göçerken O yerli yerinde durur

  EL-KAYYUM:
  Müminler birbirine bağlanmış bir binadır
  Enkazlardan kurtaran fesattan imtinadır

  EL-VACİD:
  Varlığım feda olsun yegâne sahibime
  Azadımı istemem mühür vursun kalbime

  EL-MACİD:
  Şanına boyun eğip etmeli aşkla secde
  Salınsın gözyaşları gönül kapılsın vecde

  EL-VAHİD:
  Her daim yanımızda gündüzü akşamıyla
  Yegâne mevcuduyla bitmez ihtişamıyla

  ES-SAMED:
  Şefaat dileyerek mihraba yüz vurmalı
  Affına muhtaç olan kul ağlayıp durmalı

  EL-KADİR:
  Medet sadece O’ndan zira her şeye kadir
  Yıldızlar yanar cennet hudutlarında bir bir

  EL-MUKTEDİR:
  Rüzgârıyla o lahza savurur tenden ruhu
  Helak eder imandan o münezzeh güruhu

  EL-MUKADDİM:
  Ne mutlu ki şükrünü eksik etmemiş beşer
  Ön saflarda yürüyüp Arş gölgesine düşer

  EL-MUAHHİR:
  Emre itaatsiz kul geride kalan zelil
  Cihanda ettikleri ahiretine delil

  EL-EVVEL:
  Ezelin öncesinde yine yaradan vardı
  Zira ezeli de halk eden yüce mimardı

  EL-AHİR:
  Son defa selam verip cihana batar güneş
  Işık söner ruh göçer O kalır varlığa eş

  EZ-ZAHİR:
  Kalben tasdik ederim dille ikrar ederim
  Varlığını reddeden sözü inkâr ederim

  EL-BATIN:
  Açılsa sır perdesi dağlar yerinden oynar
  Aralasan bir nebze gözler eriyip kaynar

  EL-VALİ:
  Yalnız O’nun hükmünde kâinatı idare
  Olmasaydı cihanı zapt ederdi badire

  EL-MÜTEALİ:
  Yüceliği önünde sükût edip çökmeli
  Secdeye alın vurup gözyaşları dökmeli

  EL-BERR:
  İyi halinden sual etmekten men olmuşuz
  Zira baştan aşağı kadar salah bulmuşuz

  EL-TEVVAB:
  Peygamber müjdeliyor hamdüsena dildedir
  Cennetin anahtarı tövbe eden eldedir

  EL-MUNTEKIM:
  Hak huzurunda yalın ayakla kalınacak
  Zulme tabi olandan intikam alınacak

  EL-AFÜVV:
  Affına mazhar olur gönülden niyaz eden
  Aftan ümit kesilse nasıl yaşardı beden

  ER-RAUF:
  Şefkati ile sarar merhamet kundağına
  Muhabbetini yazar kulun gönül dağına

  MALİK’ÜL-MÜLK:
  Sıra sıra saf tutan âlemlerin tapusu
  Mülk sahibine şahit arş-ı ala kapısı

  ZÜLCELALİ VE’L-İKRAM:
  Dünyada misafiriz nerde Ashabı Kiram
  Gelip geçen her fani görmüş izzetüikram

  EL-MUKSİT:
  Hazreti Âdem aynı demi teneffüs etmiş
  Adaletin kendisi hak yolunu vadetmiş

  EL-CAMİ:
  Her mahlûkatı beşer kıyamette toplanır
  Zalimler cehennemde ateşlere saplanır

  EL-GANİYY:
  Hazinelerle dolu sandığın anahtarı
  Hesabı akla ziyan tükenmeyen miktarı

  EL-MUĞNİ:
  Gönül kapın açıksa sen herkesten zenginsin
  Zemzemle doldurulmuş denizlerden enginsin

  EL-MANİ:
  İstemezse şayet kim şu dünyayı döndürür
  Emriyle kâinatın güneşini söndürür

  ED-DARR:
  Ne gelirse hamd olsun kalpteki eza bile
  Bela sandıklarımız hayırlara vesile

  EN-NAFİ:
  Yatağında gecenin kasvetiyle bir hasta
  Duadan müteşekkil şifasına vasıta

  EN-NUR:
  Kâinatın güneşi nurunun bir mislidir
  Görmeye kudret yetmez gözler ondan islidir

  EL-HADİ:
  Gözdeki sis perdesi yırtılıp da dağılsa
  Kul hidayet vereni doğru yolunu bulsa

  EL-BEDİ:
  Âlemleri tarifte bütün diller lal olur
  Müşkül olan tasvire fayda ilmihal olur

  EL-BAKİ:
  Ecelin şerbetini ikram eder de saki
  Cemi cümle mahlûkat gider O kalır baki

  EL-VARİS:
  Her servetin hakiki sahibi O’dur yalnız
  Neden sandın ey gönül neden kabristan ıssız

  EL-RAŞİT:
  Gösterdiği yol doğru nizam ile çevrilmiş
  Rehberden ayrılan kin rüzgârıyla devrilmiş

  ES-SABUR:
  Olmasa asilere tövbe için müddeti
  Cihanda var olurdu cehennemin şiddeti

  (18 Ocak 2007)

  MAŞALLAH ....
  BAREKALLAH........
  RABBİM KALEMİNİZİ HAKİKATİN EMRİNDE DAİM EYLESİN....

  Cevap Yaz
 • Ayça Asil
  Ayça Asil

  Kardeşim Allah sizden ebeden razı olsun. Çok güzel ve manalı bir eser olmuş. Allah yolunuzu açık etsin. Saygılar

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (72)

Uğur Benek