Ali Canip Yöntem Şiirleri - Şair Ali Can ...

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Şair, yazar ve edebiyat tarihi araştırmacısı. Selanik Hukuk Mektebi'ndeki eğitimini son sınıfta yarım bıraktı. Gençlik yıllarında Selanik'te yayımlanan Genç Kalemler (1910-12) dergisinin başyazılarını yazdı. Öğretmenliği seçen Ali Canip, Çanakkale Sultanisi edebiyat ve felsefe öğretmenliğine atandı. İstanbul'da Gelenbevi Sultanisi`nde ve İstanbul Darülmuallimini'nde öğretmenlik yaptı. Edebiyat İncelemeleri Komisyonu'na seçildi. Ankara hükümetinin çağrısı üzerine 1921'de Anadolu'ya geçerek Trabzon Sultanisi müdürlüğü, 1922'de de Giresun maarif ...

Ali Canip Yöntem

Daldım gözünde vehm uyuyan, susmuş ufkuna;
Ey şark, kanmadın mı asırlarca uykuna?

Hâlâ huşûa, kubbeler en hisli bir penâh,
Hâlâ minarelerde tevekkül denen bir âh.

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

Ölü bir camdan ağlayan korku
İnliyor serserî ve boş geceye;
Kaldırımlar bütün sükût, uyku...

Her duvar, her kovukta şimdi niye?
Bir büyük göz niyâz eder, ağlar

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

Anıyordum baharı çırpınarak
Düştü bir gölge şey avuçlarıma
Baktım, zavallı ölmüş bir yaprak…

Ey hazan artık intikam alma
Şimdi zulmetleriyle haykıracak

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

Benim aşkım; zavallı bir çocuğun
Ba'zı çilgın, hayâtı müstahkır,

Ba'zı pek hasta, pek hazîn, yorgun
Ruhunun hisli bir temâsilidir.

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

O izdihâm-ı tetabbu'la önce bir mikdâr
"Budu resâs u hakikat" yolunda söylenmek
Ve sonra bir küçücük i'tirâzı istihkar
Edip de dinlemeden gizli gizli eğlenmek

Budu r muhassala-i felsefât-ı idrâkin! .

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

Eylülün denizi, niçin gözlerin,
Kapanmış ru'yâsız, boş bir kuyuya?
Daha dün her dalgan gürlerdi derin.
Coşkun bir belâ en gizil kuytuya.

Eylülün denizi, sen şair misin?

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

Ayâğ-ı bade elimde o yâr gönlümde
Çerâğ-ı hecr yanar gam-nisâr gönlümde

O zülf-i târ u perîşân-ı ham-be-ham işte
Takıldı kaldı niçin tarumar gönlümde

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

Yeni bir muğ-beçe gelmiş yine meyhanemize
Yeni bir zülf takılmış hele bak şânemize

Kâfirin başka cihetlerde mi bilmem gönlü
Kulak asmaz niye bir an bile efsânemize

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

Âlemde fikret-i beşerin reh-nümâsı yok
Efsûs ki bu illetinin bir devası yok

Dolmuş müdâm kan ile târîh-i kâ'inât
Hangi sahîfesinde aceb Kerbelâ'sı yok

Devamını Oku
Ali Canip Yöntem

K arşımda nûr-ı sâf u sefîdiyle mübtesim
Titrerdi Zühre; her taraf âlûde-i sükûn,
Deryada bir tefekkür-i mühim, keder-nümûn;
Çamlıkta bir nigâh-ı garîbâne mürtesim...

Yalnız, garîk-ı fikr idim; sahilin harâb,

Devamını Oku