Ramazan Yanar: Hayatı, Biyografisi, Eser ...

23

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

RAMAZAN YANAR HAYATI

Ramazan Yanar Şairin Hayatı İle İlgili Bir Bilgi Girilmemiş

Eserleri


GAZEL-İ ÂH
Bezm-i meyde yoksa âşık dilber âhlar söylesin
Mest ki yok meclîsime kim sagar âhlar söylesin

Gül ider nâz u niyâz hem-sâye iken hâre
Derd ile gülşende yanan hezar âhlar söylesin

Dâ'vasın terk eylese fasl-ı hazânken andelîb
Âşikâr-ı sırr-ı sevdâ gül-zâr âhlar söylesin

Reşk-i mihr ü mâh iken semâda çehre-hûrî
Böyle şûha karşı nazm-ı ahter âhlar söylesin

Tığ-ı yâr hançer-i bî-vefâya kim cefâdır
Tığ-ı bî-vefâ dururken hançer âhlar söylesin

Âyine-i gönül ile aks ettirip vech-i yari
Râzını sen ifşa ettin ağyar âhlar söylesin

Ey Kusûrî mülk-i âlem içre çek cevr ü cefâ
Seni görüp de tesâmüh-perver âhlar söylesin